หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนในจังหวัดตรัง.
ระหว่าง วันที่ 3-4 . เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   1 พ.ย. 2557   3 พ.ย. 2557   4 พ.ย. 2557   5 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 4 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30
2 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 571 - 573 4 พ.ย. 2557 09.00 -16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อาคารเรียน 2 ห้อง E-Classroom 4 พ.ย. 2557 08.00-17.00
2 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 2202 4 พ.ย. 2557 08.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อาคารห้องสมุด (ห้องเรียนรวม) 4 พ.ย. 2557 09.00-15.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อาคารศูนย์กีฬา (ชั้นล่าง) 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อาคารศูนย์กีฬา (ชั้นล่าง) 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง หอประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ใต้อาคารเรียน 1 4 พ.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
2 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 ก - 241 ข 4 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
3 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 - 243 4 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
4 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง หน้าอาคาร 2 ห้อง ลานน้ำพุ 4 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
5 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง หน้าอาคาร 2 ห้อง ลานน้ำพุ 4 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงอาหาร 4 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงอาหาร 4 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
2 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 4 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
3 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 4 พ.ย. 2557 13.00 - 16.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 4 พ.ย. 2557 13.00 - 16.00
5 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 4 พ.ย. 2557 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 - 225 4 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 - 225 4 พ.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 581 4 พ.ย. 2557 08.30 - 10.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง 324 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 4 ห้อง 441 4 พ.ย. 2557 08.30 - 15.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 4 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 4 พ.ย. 2557 09.00-12.00
3 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 4 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 4 พ.ย. 2557 09.00-12.00
5 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 4 พ.ย. 2557 09.00-12.00
6 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 4 พ.ย. 2557 09.00-12.00
7 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 4 พ.ย. 2557 09.00-12.00
8 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 (ภาษาไทย) 4 พ.ย. 2557 09.00-12.00
9 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ห้อง ศูนย์วิชาการ อาคารเรียน 1 4 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์กีฬา (ชั้นล่าง) 4 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคารเรียน 1 4 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคารเรียน 1 4 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงฝึกงาน 1 4 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 ห้องโสตฯ อาคาร 2 4 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคารเรียน 3 4 พ.ย. 2557 09.00 -11.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 หอประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
7 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงอาหาร 4 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงอาหาร 4 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 ห้องศูนย์การงานอาชีพ อาคาร 3 4 พ.ย. 2557 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 229 4 พ.ย. 2557 09.00 - 10.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้จัดการแข่งขัน นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ โทร 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]