หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนในจังหวัดตรัง.
ระหว่าง วันที่ 3-4 . เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   1 พ.ย. 2557   3 พ.ย. 2557   4 พ.ย. 2557   5 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 3 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 3 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 - 145 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 - 133 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 3 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30
6 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 - 114 3 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30
7 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 239 - 2310 3 พ.ย. 2557 09.00 - 10.00
8 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 239 - 2310 3 พ.ย. 2557 13.00 - 14.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อาคารเรียน 2 ห้อง E-Classroom 3 พ.ย. 2557 08.00-17.00
2 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 2202 3 พ.ย. 2557 08.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อาคารห้องสมุด (ห้องเรียนรวม) 3 พ.ย. 2557 09.00-15.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อาคารศูนย์กีฬา (ชั้นล่าง) 3 พ.ย. 2557 09.00-16.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อาคารศูนย์กีฬา (ชั้นล่าง) 3 พ.ย. 2557 09.00-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง หอประชุม 3 พ.ย. 2557 09.00-16.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ใต้อาคารเรียน 1 3 พ.ย. 2557 09.00-16.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์กีฬา (ชั้นบน) 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์กีฬา (ชั้นบน) 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212, 213, 214 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242, 243, 244 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ใต้อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 - 233 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 - 235 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคารหอประชุม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 ก - 241 ข 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 - 243 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 248 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์เทควันโด 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
25 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
26 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
27 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
28 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
29 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ใต้หอประชุม 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
30 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ใต้หอประชุม 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
31 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ใต้หอประชุม 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
32 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ใต้หอประชุม 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
33 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้องสมาคมศิษย์เก่า 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
34 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้องสมาคมศิษย์เก่า 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
35 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้องสมาคมศิษย์เก่า 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
36 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้องสมาคมศิษย์เก่า 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
37 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้องดนตรีสากล 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
38 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้องดนตรีสากล 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
39 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้องดนตรีสากล 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
40 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้องดนตรีสากล 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
41 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงอาหาร 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
42 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงอาหาร 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 พ.ย. 2557 13.00 - 16.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 พ.ย. 2557 13.00 - 16.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 พ.ย. 2557 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 - 432 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 - 434 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
10 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
11 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
12 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
13 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง สนามโรงเรียนวัดควนวิเศษ 3 พ.ย. 2557 08.30 - 11.30
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ห้อง สนามโรงเรียนวัดควนวิเศษ 3 พ.ย. 2557 08.30 - 10.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 4 ห้อง 441 3 พ.ย. 2557 08.30 - 15.30
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 581 3 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 581 3 พ.ย. 2557 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 3 พ.ย. 2557 09.00-14.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 3 พ.ย. 2557 09.00-14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 3 พ.ย. 2557 09.00-14.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 3 พ.ย. 2557 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 3 พ.ย. 2557 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์กีฬา (ชั้นล่าง) 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคารเรียน 1 3 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคารเรียน 1 3 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงฝึกงาน 1 3 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ห้องโสตฯ อาคาร 2 3 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคารเรียน 3 3 พ.ย. 2557 09.00 -11.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 หอประชุม 3 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
7 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงอาหาร 3 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงอาหาร 3 พ.ย. 2557 09.00 -12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี 2 ห้องศูนย์การงานอาชีพ อาคาร 3 3 พ.ย. 2557 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคารเรียน 4 ชั้น 4 ห้อง 441 3 พ.ย. 2557 08.30 - 15.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 ก - 241 ข 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
2 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 ก - 241 ข 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
3 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 ก - 241 ข 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์2 3 พ.ย. 2557 13.00-16.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์2 3 พ.ย. 2557 13.00-16.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์2 3 พ.ย. 2557 13.00-16.00

ติดต่อผู้จัดการแข่งขัน นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ โทร 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]