หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนในจังหวัดตรัง.
ระหว่าง วันที่ 3-4 . เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 3 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 3 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 - 145 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 - 133 3 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 3 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 4 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 571 - 573 4 พ.ย. 2557 09.00 -16.30 ทุกทีมประชุมและจับฉลาก ณ ห้อง 571 เวลา 08.30 น.
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 - 114 3 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 ทุกทีมประชุมและจับฉลาก ณ ห้อง 324 เวลา 08.30 น.
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 239 - 2310 3 พ.ย. 2557 09.00 - 10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 239 - 2310 3 พ.ย. 2557 13.00 - 14.00 รายงานตัวและลงทะเบียน เวลา 12.00 - 12.30 น. ณ ห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้จัดการแข่งขัน นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ โทร 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]