การประชุมคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลฯ
สพม.12 จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทักษะ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องอรพินท์ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช เพื่อวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายทะเบียน และทบทวน ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายทะเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นๆ ในฝ่ายทะเบียนฯ ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:18 น.