หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, กัลยาณีศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช, จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นางสาวบุญญารัตน์ มีฮิ่น ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ บันทึกคะแนนกลุ่มสาระภาษาไทย
3 นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ บันทึกคะแนนกลุ่มสาระภาษาไทย
4 นางภาวณี สุคนธชาติ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
5 นางนวิยา จินดาวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
6 นายนารุโต๊ะ ชือกะดะ โตเกียวยะ กรรมการฝ่ายบริการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]