หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, กัลยาณีศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช, จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2557

[ ทั้งหมด   14 ส.ค. 2557   15 ส.ค. 2557   16 ส.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 14 ส.ค. 2557 09.00-10.30
2 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333-334 14 ส.ค. 2557 13.00-14.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 14 ส.ค. 2557
2 320 การแข่งขันการพูดสนทนาภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 14 ส.ค. 2557 09.00 - 10.00
3 658 การเขียนตามคำบอกเป็นประโยค ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 14 ส.ค. 2557 10.00 - 11.00
4 663 การอ่านจับใจความและตอบคำถามเป็นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 14 ส.ค. 2557 11.00 - 12.00
5 668 วาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 14 ส.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 669 วาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 14 ส.ค. 2557 09.00 - 12.00
7 670 การพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 14 ส.ค. 2557 13.00 - 14.00
8 671 การขับร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 14 ส.ค. 2557 14.00 - 15.00
9 672 การขับร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 14 ส.ค. 2557 15.00 - 16.00
10 652 Quiz time ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 14 ส.ค. 2557 9.00-10.00
11 653 Quiz time ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 14 ส.ค. 2557 9.00-10.00
12 654 อ่านเรื่องและตอบคำถามภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557 10.00-10.50
13 659 พู่กันจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557 14.00-14.15
14 660 พู่กันจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557 14.00-14.15
15 648 การแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557
16 649 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557
17 650 การแข่งขันการพูดแนะนำตัวภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557
18 651 การแข่งขัน cover dance ภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]