รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน กันยายน. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายเจษฎากร  สุดภักดี
 
1. นางอรนิตย์  อักษรสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวนฤมล  บัวทอง
 
1. นางอรนิตย์  อักษรสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงสิริกานต์   ทองเรือง
 
1. นางสาวมยุรี  จรัญรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นายนรภัทร์   เพชรชู
 
1. นางสาวอาภร  กันตังกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงปุษยา   บลศรี
 
1. นางขนิษฐา  ไมทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวอุมาพร  มีแย้ม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จงอินตา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนันท์นลิน   ไพเมือง
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ช่วงสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุขศกานต์   สุขศรีเมือง
 
1. นางสาวอาภร  กันตังกุล
2. นางสาวปริษา  ขวัญยืน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  กันติชล
2. นางสาวขวัญสุดา  อินเมืองแก้ว
3. นางสาวสุทธิวรรณ  จีนไทย
 
1. นางสาววิไล  วรรณศิริ
2. นางสาววิยะดา  วิจารณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงพรพิมพิพา  ม่วงเมือง
2. เด็กหญิงอริสรา  หวัดแก้ว
 
1. นายสุกฤษฎิ์  ศักดิ์จันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวณิชชา   วีระวงษ์
2. นางสาวมนัสชนก   เพชรดวงจันทร์
 
1. นางเยาวภัค  ทองชะอม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เสนาะกรรณ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวสิริยาพร  ขาวจิตร์
 
1. นางกมลรัตน์  คะตะโต
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  บัวทอง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สภาพันธ์
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  เมืองเกิด
 
1. นายพิชญพงศ์  ชาตะกูล
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นายณัฐนนท์  พิทักษ์
2. นายภีรยุทธ  ทิศลูน
3. นายไพรัตน์  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงหฤทัย  แสงเพ็ชร์
2. เด็กหญิงอารยา  เจริญสุข
3. เด็กชายเอกราช  รินสินธุ์
 
1. นางสาวกาญจนา  จีนชูแก้ว
2. นางอังจิมา  ทองจีน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายกิตตินันท์  เวชเตง
2. นายจรณชัย  ศรีประดิษฐ
3. นางสาวสุธินี  จันทร์จินดา
 
1. นางวาสนา  วิเศษ
2. นายสุรพล  เจริญจิตต์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เอกชะนะ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รักษ์วงศ์
 
1. นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวธิติมา  เกตุเพชร
2. นางสาวบงกชกร  พร้อมวงศ์
 
1. นางสาวสุทธานันท์  สุขแสง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กชายคเนศวร  จันทร์แสงกุล
 
1. นางสาวปิยะดา  สุขศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวศศิชา  เปลี่ยนสมัย
 
1. นายสุทธิรักษ์  แพวิเศษ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายธนกร  เพ็ชร์รอด
2. เด็กชายรัฐพงค์  สันหลี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณมณี
 
1. นางปวีณ์กร  บัวเพชร
2. นางลัดดา  พรหมหิตาธร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายจักรพงศ์  เจริญภักดี
2. นายอัจฉริยะ  ศรียัง
3. นางสาวอัญธิดา  อินทร์สุวรรณ
 
1. นายธรรมนูญ  จันทร์แก้ว
2. นางญาณิกา  ซัง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงสุณัฐชา  ชมภูแดง
2. เด็กหญิงสโรชา  รื่นนุสาร
3. เด็กหญิงอังคนา  ดีประดับ
 
1. นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร
2. นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวชุติมา    เผือกสวัสดิ์
2. นางสาวณิชนันท์   คงแป้น
3. นายพรศักดิ์ชัย   ทรัพย์มี
 
1. นางสาวโสรยา  พัฒทวี
2. นายบรรชา  ช่อสุวรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ผลเกลี้ยง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรชินา
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชูปลอด
 
1. นายณัฐพงค์  แสงอำพร
2. นางจรัสศรี  แสงอำพร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกัลยรัตน์   ก้าหรีมล๊ะ
2. นางสาวดลฤทัย   วงศ์เล็ก
3. นายธัญภ์พิสิษฐ์   ธนะไชย
 
1. นายสะอารอนิง  ดาโอะ
2. นางสาววรัญญา  พละคช
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีเผือก
2. เด็กหญิงบุษยา  เสนหนองชาติ
3. เด็กหญิงอธิตยา   คงสถิตย์
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวขัตติยา  ช่วยยิ้ม
2. นางสาวณิชนันทน์  กันทะวงค์
3. นายสมศักดิ์  ปานเมือง
 
1. นางสาววันทนา  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวจารุวรรณ  เยาว์จุ้ย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  นามณี
2. นายวัชรินทร์  สุปันตี
 
1. นางเพชรี  เพชรน้อย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวพัชราภรณ์   สังข์พัน
2. นายศุภโชค   คำสอน
 
1. นายสะอารอนิง  ดาโอะ
2. นางปริญดา  มาเอียด
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายคฑาวุธ  ทิพย์บรรพต
2. เด็กชายพีรพงษ์  ทองคลองไทร
 
1. นายดำรงศักดิ์  อินทร์จันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวินทร์  รักษาทรัพย์
2. เด็กชายศุภณัฐ  พรประสิทธิ์
 
1. นายประยงค์  เหมณี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงชาดารัตน์  คงเกษตร
2. เด็กหญิงฐานิตา  กิจวิริยะกุล
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  ละออสุวรรณ
4. เด็กหญิงสวรรยา  เจริญกุล
5. เด็กหญิงอรวรรณ  กลิ่นเมฆ
 
1. นางจิระวดี  แก้วคงอิน
2. นางลัดดา  ชุมจุล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ปานเพชร
2. นางสาวธิติยา  ชูกล่อม
3. นางสาวนวพร  กลิ่นเมฆ
4. นางสาวนันทวดี  เหมืองทอง
5. นางสาวสุวรรณดี  สุวรรณเจริญ
 
1. นางจิระวดี  แก้วคงอิน
2. นางลัดดา  ชุมจุล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ทองสุวรรณ
2. เด็กหญิงนปภัช   โภคภิรมย์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   เสือปาน
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์   จันทบูรณ์
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ปานน้อย
 
1. นางสาวภัทรา  คำดา
2. นางสาววิลาวัลย์  เพชรทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวจนัฎนันท์  ชาตระกูล
2. นางสาวชยุดา  จุ้นเห่ง
3. นางสาวชลธิชา  รัตนพันธ์
4. นางสาวอชิรญา  พรหมโสภา
5. นางสาวเจนจิรา  สุดภักดี
 
1. นายเอนก  หีตแก้ว
2. นางสาวนัยณีย์  ไกรนรา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   เพ็ชรบ้านนา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   เพชรเขาทอง
3. เด็กหญิงธัญชนก   จีนกิ้ม
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์   หนูสุข
5. เด็กหญิงเกวริญ   ศิริยงค์
 
1. นายกนกศักดิ์  ช่วยยิ้ม
2. นางสาวศิวาภรณ์  เพ็ชรคงทอง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายชยพล  รวยจินดา
2. นายณัฐวุฒิ  บัวทอง
3. นางสาวพิศุทธิ์ภัค  มานะ
4. นางสาวสุพรรษา  มิตทสาร
5. นายเกียรติศักดิ์  พละเลิศ
 
1. นายอติพงศ์  ใบงาม
2. นายเกียรติศักดิ์  ราชเมืองฝาง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวกุสุมา  นาคทอง
2. นางสาวขนิษฐา  แสนยาวรรณ
3. เด็กหญิงชุติมา  ศรีรักษา
4. นางสาวธิดารัตน์  สมใจเพ็ชร
5. นางสาวนงนภัส  คงประเสริฐ
6. นางสาวนันทนา  คเชนทร์ภักดี
7. นายพศวัตร   จ่ายจะนะโยธิน
8. นายภานุเดช  สุขศรี
9. นางสาวรจดาพร  ทิพย์สุวรรณ
10. นายศักดา  เหล่าลาพระ
11. นายศฺิริชัย  พลายจินดา
12. นางสาวสรญา  ทองเนียม
13. นายสิทธิพร  กำเหนิดทอง
14. นางสาวสุพัตรา  เนียมทัพ
15. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวแย้ม
16. นายสุรศักดิ์  มิ่งขวัญ
17. เด็กหญิงสุวนันท์  ชิดนอก
18. นางสาวอธิมา  แสงแก้ว
19. นายเจษฎาภรณ์  ช่วยฤกษ์
20. นายโกมล  เพชรทอง
 
1. นายศรเณศร์  ภูมา
2. นางสาวสิรี  ฤาชา
3. นางสาวอรอนงค์  พุฒนวล
4. นางสุุรีวัลย์  วรรณรัศมี
5. นายพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กหญิงนภสรณ์  บุญกลับ
 
1. นางสาวอรอนงค์  พุฒนวล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. นางสาวพัชรพร  คงเส้ง
 
1. นางนิภาพร  สุพรรณพงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ชัย  หนูนุ้ย
2. เด็กหญิงอรพรรณ  อุดม
 
1. นายประยูร  ทองอุ่น
2. นายวุฒิกรณ์  พรหมรัตน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายพัฒนะ  วงศ์ษาคำ
2. นางสาวศุภนิดา  แท่นนาค
 
1. นางอมรรัตน์  โสกรรณิตย์
2. นายนิวัฒน์  กาญจนดิฐ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกิ่งพร   อ่อนเย็น
2. นางสาวชยิสรา   ชนะพิทักษ์กุล
3. นางสาวฐิติชญา   ศรีมุงคุณ
4. นางสาวณัฐกานต์   สุทธิราช
5. นางสาวติยาพร   แก้วอ่อน
6. นางสาวธันย์ชนก   แก้วเพชร
7. นางสาวนิดา   ผจญจิตร
8. นางสาวปณัฐดา   สีนิล
9. นางสาวพิมพ์ชนก   ทองบุญ
10. นางสาวรุ่งกานต์   วัฒนพันธ์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เพชรทอง
2. นายสุวิช  ชูบำรุง
3. นายสุรินทร์  แก้วรุ่ง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงชฎาพร  เพชรชนะ
2. เด็กหญิงณัฐฐิมา  จันทร์คง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  รักดี
4. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พระจำรงค์
5. เด็กหญิงนภาวรรณ  บุญรัตน์
6. เด็กหญิงบุญทริกา  ทวีทอง
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  เอมเขียน
8. เด็กหญิงพัชดาวดี  สาริพัฒน์
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุดศรี
10. เด็กหญิงวริศรา  บางศิริ
11. เด็กหญิงศดานันท์  เจริญรักษ์
12. เด็กหญิงศิริวิมล  คงดี
13. เด็กหญิงสัจจพร  พิมท่าทอง
14. เด็กหญิงสุนิสา  ตุ้มเปาะ
15. เด็กหญิงสุพรรนิการ์  ทองมีขวัญ
 
1. นายวีระพล  แสวงกิจ
2. นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม
3. นางสายใจ  ฉัตรบรรยงค์
4. นายนราธิป  นาเจริญ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงชลดา  หลายพา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จีนคล้ำ
 
1. นายเอกฉัตร  ชุมศรี
2. นางกันยา  หนูวุ่น
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกรชนก  รักแจ้ง
2. นางสาวอมรรัตน์  วรรณศรี
 
1. นางนวลฉวี  รัตนกุล
2. นายสุเมธ  เวชพราหมณ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ภูจอมเงิน
 
1. นางสาวปณิธิ  เจริญรักษ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  สุขอุ่น
 
1. นางสาวอรอุมา  บัวลอย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงหัตยา  สารสิทธิ์
 
1. นางสาวปณิธิ  เจริญรักษ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวเกวลิน   บุญทอง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเมฆ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงประภัสสร  คงแก้ว
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญศรี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  ภาราสถิตย์
 
1. นางสาวอรอุมา  บัวลอย
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  เพชรสถิตย์
 
1. นางสาวอรอุมา  บัวลอย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายนคริน  ศิริขวัญ
 
1. นางเสาวนีย์  เฝือชัย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงภัทรพร   หลอมทอง
2. นายเฉลิมพงษ์   พิมพ์เทพ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเมฆ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายวรินทร  สุขเกษม
 
1. นายจงรักษ์  ขุนชำนาญ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายสรศักดิ์  พรหมเชื้อ
 
1. นายจงรักษ์  ขุนชำนาญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธนายุต   ศรีเมฆ
2. เด็กชายนัทธพงศ์   โก้เม้ง
3. เด็กชายสุรยุทธ  ต้องทรัพย์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเมฆ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นายตนุภัทร   พุ่มแก้ว
2. นางสาวธัญชนก  เทพชู
3. นายศิราวุธ    ช่วยอยู่
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเมฆ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายภูมิวิช   คงแป้น
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  เพชรติ่ง
 
1. นายฉูอิบ  ยาชะรัด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายชนสรณ์   อินทร์นุ่น
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวมลทิรา  สระทองแอ่น
 
1. นายฉูอีบ  ยาชะรัด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี   เพชรชำนาญ
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  พละเลิศ
 
1. นางวานีดา  ทองปัสโนว์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  รักสวัสดิ์
 
1. นางวานีดา  ทองปัสโนว์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงวีนัสรา  เพ็งสุวรรณ
 
1. นางวานีดา  ทองปัสโนว์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวเจนจิราพร  ต๊ะน้ำอ่าง
 
1. นายอัจฉริยะ  นิ่งราวี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงเมวรินทร์  ศรีพะเนิน
 
1. นางวานีดา  ทองปัสโนว์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวชฎามาศ   หมวกทอง
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายอภิรักษ์   บุญสนอง
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกัณฐรัตน์   บุญเมือง
2. เด็กหญิงขนิษฐา   หมวกทอง
3. นางสาวธารารัตน์   จันทร์พัฒน์
4. นายธีร์ธวัช   ด้วงเพชร
5. นางสาวนุชนารถ   หงษ์ทอง
6. เด็กหญิงปฐมาวดี   วงศ์เล็ก
7. นายภาณุวัฒน์   เพ็งสกุล
8. เด็กหญิงวาสินี   กอบกาญจน์
9. นางสาวศุภกานต์   เกิดเกลื่อน
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
2. นายธีรภาส  ทองชะอม
3. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กชายจักรพจน์  สมใจ
2. เด็กชายปริญญา  รอบการ
3. เด็กชายรักชาติ  สืบรักษ์
4. เด็กชายอนวัฒน์  แต่งนวล
 
1. นายเกริกเกียรติ  จำนง
2. นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์
3. นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายณัชยากร  อัมรินทร์
2. นายนภัสกร  ผันแปรจิตร
3. นายพีระพล  ศรีคิรินทร์
4. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
5. นายอำพล  มูลเทพ
 
1. นายประณต  ศักดา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  นาคมิตร
2. นางสาวคณิศร  บริบูรณ์
3. นางสาวจันทนี  พรมมาต
4. นายจิตรภานุ  จันทร์แสง
5. นางสาวจิรานันท์  อินทร์แก้ว
6. นางสาวจุไรรัตน์  นาคน้อย
7. นางสาวชญานิศ  แก้วเหล็ก
8. นายชารีฟ  มัสสกุล
9. นางสาวชุติมา  สรรพขาว
10. นางสาวฐิติมา  นาคน้อย
11. นางสาวณัฏฐธิดา  ใยฤทธิ์
12. นางสาวณัฏฐาเนตร  ทองหรบ
13. เด็กชายณัฐพงศ์  วิมล
14. นางสาวณัฐริกา  มากพา
15. นายธวัชชัย  ศรีแสง
16. เด็กชายธวัชชัย  นิลแดง
17. นางสาวนวพร  ด้วงโยธา
18. เด็กหญิงปฎิมา  มั่นหมาย
19. เด็กหญิงปภาพินท์  แพนุ่น
20. เด็กหญิงปิยะธิดา  พาพงษ์
21. เด็กหญิงพลอยนภัทร์  หลีจันทร์
22. นางสาวพลอยไพลิน  คงอภิญญา
23. นายภานุพงศ์  แก้วฤทธิ์
24. นางสาวรุ่งนภา  คงนคร
25. นางสาวลักษิกา  พรหมรักษ์
26. เด็กชายวันเสด็จ  เภาสุบรรณ
27. นายวิศรุต  ทองอ่อน
28. นายสรวิช  เพชรแก้ว
29. นางสาวสวรรณยา  บรรจง
30. นายสิทธิชัย  ฟักทอง
31. นายสิทธิพร  ช่วยอยู่
32. นายสิทธิโชค  เครือหงส์
33. นางสาวสิริกร  ภูสวัสดิ์
34. นางสาวสุภลักษณ์  ครุฑทิพย์
35. นายอนันต์  เข็มทอง
36. นายอนุสรณ์  จูมคอม
37. นางสาวอรทัย  ไภนิคม
38. เด็กหญิงอารดา  ภักดี
39. นางสาวเขมมิกา  นาคบ่อคา
40. นางสาวเมธาวี  ไทรอินดวง
 
1. นายไพรัตน์  จุลนวล
2. นางสาวปานทิพย์  ตุลพันธ์
3. นายชัยวัฒน์  เกษจันทร์
4. นายอัจฉริยะ  นิ่งราวี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายสุกฤษณ  ไกรเทพ
 
1. นายอัจฉริยะ  นิ่งราวี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นายประณต  ศักดา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เนียมเงิน
 
1. นายวัลลภ  ชั้นประเสริฐ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  โลหะกุล
 
1. นายสุพล  จันทร์เที่ยง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ตรีวิเวก
 
1. นายอัจฉริยะ  นิ่งราวี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นายประณต  ศักดา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงธัญธิชา    แสนโยชน์
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวณัฐพร  เฮ่าหนู
 
1. นายวัลลภ  ชั้นประเสริฐ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นายดิสพงษ์  ลือยศ
 
1. นายนำพล  พิมสาร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงธิดาอัปสร  จันทรัตน์
 
1. นายนำพล  พิมสาร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวปภัสรา   อินทร์ปากหมาก
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายสุกฤษณ  ไกรเทพ
 
1. นายอัจฉริยะ  นิ่งราวี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นายประณต  ศักดา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรีงาม
 
1. นายสุพล  จันทร์เที่ยง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวเพ็ญนภา   ปานเนือง
 
1. นายสุภชัย  จันทะโสม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กหญิงกนกกร  จงกล
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  วรรณิกร
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองรักมุ่ย
4. เด็กชายขจรศักดิ์  คำอินทร์
5. เด็กหญิงขนิษฐา  รู้รอบ
6. เด็กชายจารุกิตติ์  ทองเหลือ
7. เด็กชายจิณณวัตร  พันประสงค์
8. เด็กชายชัยวุฒิ  หนูปลอด
9. เด็กชายชัยสิทธิ์  ฉิมแก้ว
10. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีพะเนิน
11. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชัยณรงค์
12. เด็กหญิงณัฐณรินทร์  จันทร์แก้ว
13. เด็กชายณัฐนันท์  อ่อนลมหอม
14. เด็กชายธวัชชัย  บัวแก้วทอง
15. เด็กหญิงธัญรดา  มณีน้อย
16. เด็กชายธีระศักดิ์  ชณีมาศ
17. เด็กชายนรินทร์  โอทอง
18. เด็กชายนันทศักดิ์  โสดามรรค
19. เด็กชายปวเรศ  เต็มรักษ์
20. เด็กหญิงรจนา  พุทเปรม
21. เด็กชายฤทธิชัย  ศรีพะเนิน
22. เด็กหญิงลลิตา  ช่วยคง
23. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อรชัย
24. เด็กหญิงวิรดา  อุ่นสงค์
25. เด็กชายศตวรรษ  ศรีใส
26. เด็กชายศิริมงคล  อินทร์แก้ว
27. เด็กชายสรวิศ  ปานดำ
28. เด็กชายสินธร  อ่อนลมหอม
29. เด็กหญิงสิริมา  ปานนาคินทร์
30. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศิริมาศ
31. เด็กหญิงสุกัญญา  จินพล
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดำนุ่น
33. เด็กชายอนุศร  หนูสี
34. เด็กหญิงอุุุนนดา  ขุนกล่ำ
35. เด็กหญิงเมธินี  สิงห์ทอง
 
1. นายพ.พนธ์  นีลวัฒนานนท์
2. นางสาวนงเยาว์  นีลวัฒนานนท์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วัฒนประดิษฐ์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงตาขุน
3. เด็กชายทิวธวัช  แสงแก้ว
4. เด็กชายธวัชชัย  ว่างงาน
5. เด็กหญิงนฤมล  นาคประดิษฐ์
6. เด็กหญิงพิชญาดา  คงเค็จ
7. เด็กชายรัตน์พงษ์  อำนาจสุริยา
8. เด็กชายศตวรรษ  เหล่ารอด
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แช่มไล่
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พิเคราะห์แน่
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ
2. นางสาวอุษา  คงทอง
3. นายพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียร์รัตน์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ณ ถลาง
2. นางสาวณัฐวดี  เสริมศิลป์
3. นางสาวนันทิชา  อุ่นจิต
4. นายบุญญฤทธิ์  น้ำบุตร
5. นางสาวพิไลวรรณ  ทองสัมฤทธิ์
6. นางสาวรัชฏาพร  รอบการ
7. นายศิริศักดิ์  แก้วศิริ
8. นายอัษฏาวุฒิ  สูงสุด
9. นายเจริญพงษ์  ทีปะปาล
10. นายเอกณรงค์  รักษ์รุ่ง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ
2. นางสุนิษา  ทองแผน
3. นางสาวอมรรัตน์  สายชนะพันธ์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลกันยา  ทองพลับ
2. เด็กหญิงชนาภา  เอกรัตน์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  พรหมจารี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หนูสุข
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุดสิน
6. เด็กหญิงธิรัญญา  รักกะเปา
7. เด็กหญิงพชรกมล  ปราบภัย
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  พัฒน์ทองสุข
9. เด็กหญิงลักขณา  ถิ่นมะเดื่อ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  สวัสดิ์นาค
11. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แก้วสิงขรณ์
12. เด็กหญิงอริษา  พันธ์วิไล
 
1. นายสุพล  จันทร์เที่ยง
2. นางสุกัญญา  โชติพนัง
3. นางวาสนา  ปาละคเชนทร์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวจันทรัตน์  จันทร์ชู
2. นางสาววรรณพร  สุนารี
3. นางสาววรรณฤดี  วราชัย
4. นางสาววรรณวิมล  วงศ์ประสิทธิ์
5. นางสาวศศิวรรณ  กังวาล
6. นางสาวอ้อยใจ  สาริขา
 
1. นางอัมพร  แสงจันทร์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พรายทอง
2. เด็กหญิงนันทิชา  เดชมณี
3. เด็กหญิงมลธิดารัตน์  พิทักษ์แทน
4. เด็กหญิงสิริพร  มินทอง
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เลื่อนสกุล
6. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ยงประเดิม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ
2. นางสาวสุนิษา  ทองแผน
3. นางสาวอุษา  คงทอง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวคุณัญญา  คงสนอง
2. นางสาวชลดา  นาคทองคง
3. นางสาวปิยธิดา  วังนรา
4. นางสาวรัชนีกร  เรืองศรี
5. นางสาวรุ่งรวิน  เกรัมย์
6. นางสาววรรณนิสา  ไกรเกตุ
7. นางสาววัลภา  ศรีสุข
8. นางสาวสุธารี  กังขอนนอก
9. นางสาวสุพรรษา  บุญเปีย
10. นางสาวอรุณวดี  บุญธีไธสง
11. นางสาวอัยรีนา  จุนเด็น
12. นางสาวโชติมนต์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางนิรมล  เดี่ยวทิพย์สุคนธ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกานต์ทิตา    เพชรเขียว
2. นางสาวจันทร์ฤดี   สีชมภู
3. นางสาวจิราพร   ทัพสงฆ์
4. นางสาวชวัลลักษณ์   วิเชียรแก้ว
5. นางสาวญานิกา   แช่มเพชร
6. นางสาวธัญมาส   จรูญรัตนภิญโญ
7. นางสาวนปภัช   โภคภิรมย์
8. นางสาวนภกานต์   วงเดช
9. นางสาวปฎิญญา   ท่วมสา
10. นางสาวปิยะนุช   ชูไทย
11. นางสาวปิยะวรรณ   แก้วสกุล
12. นางสาวพิชญาภา    เจริญรักษ์
13. นางสาวมัณฑนา   สุวรรณโชติ
14. นางสาวสริญกานต์กมล   พรหมพฤกษ์
15. นางสาวสุทธิดา   กำเหนิดทอง
16. นางสาวเบญจรัตน์   ปานน้อย
 
1. นางรัชนี  หนูเพ็ง
2. นางสาววาสนา  ศรีราชยา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ทิพย์มี
2. เด็กชายณัชพล  ชัยหล้า
3. นายณัฐศักดิ์  ตรีวิเวก
4. นายธวัชชัย  นิลแดง
5. นายสุกฤษณ  ไกรเทพ
 
1. นายอัจฉริยะ  นิ่งราวี
2. นางนิรมล  เดี่ยวทิพย์สุคนธ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ศรีพุทธา
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ชาญณรงค์
 
1. นายเกริกเกียรติ  จำนง
2. นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวา  ศรีเมธาฤกถกุล
 
1. Mr.Alex  Pereira
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นายอนาวิล   โกยทอง
 
1. นางสาวลัดดาภรณ์  มิ่งขวัญ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายภูมิ   เชื้อพราหมณ์
 
1. นางทอรุ้ง  คงขันธ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวปวีณ์นุช  เสนาน้อย
 
1. นางสาวดวงพร  เพชรแสง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสสร  หอมจันทร์
 
1. นางจุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวแพรวพรรณ  เรืองวิเศษ
 
1. นางสาวกมลวัชร  เฮ่าหนู
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. เด็กหญิงญานิกา  รอดเจริญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  หมานพัฒน์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวอันนา   เวอร์เนอร์
 
1. นางสุกันยา  ออร์เฟอร์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาพร  สร้างพรรณทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรลุ
3. นางสาวสุดปรารถนา  โกละกะ
4. เด็กชายอัมรินทร์  จันทร์แดง
5. เด็กหญิงอารียา  ทองรักษ์
 
1. นางสาวอรุณี  ชูนาวา
2. นางสาวชาลิสา  เพ็งดำ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  อินทร์จันทร์
2. นายสิทธิเดช  ทองดอนยอด
3. นายอนุพงศ์  นาคบำรุง
4. นางสาวอาทิตยา  พรรณศิลป์
5. นายอาทิตย์  ค่ำก่ำ
 
1. นางสาวชาลิสา  เพ็งดำ
2. MissJoy  Jabon
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวธรัญญา  บุตรพรหม
 
1. นางอมรรัตน์  เมตตาจิต
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เมืองแก้ว
 
1. MissLi  Yahua
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวสุพิชญา  ทองตรีพันธ
 
1. นางสาวธัญธิตา  เมฆลัย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัสรีน  รัชชะ
2. เด็กหญิงภณิดา  วงศา
 
1. นางธิดาวัล  จรัลศิลป์
2. นางสาวอลิศรา  นิลเวช
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวปิยาภรณ์  มาลาอุตย์
2. นางสาวพัชรพร  วรรณวงศ์
 
1. นางอังคณา  แก้วเมือง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กาญจนะคลอด
2. เด็กชายฐานะกรณ์  คงคุ้ม
3. เด็กชายธนิสร  ชื่นพระแสง
4. เด็กชายนัฐวุฒิ  พรหมมากร
5. เด็กชายปริวรรต  สุวรรณพงศ์
6. เด็กชายภานุพงศ์  ไมตรีจิตต์
7. เด็กชายรังสรรค์  โยธารักษ์
8. เด็กชายศุภพัฒน์  ชุมมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์  แก้วทิมบุตร
2. นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์
3. นายกิตติพงษ์  บุญศรี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นายกนิวัฒน์   เครือหงษ์
2. นายกรรชัย   จรัญรักษ์
3. นายวิทวัฒน์   สอนจันทร์
4. นายสรวิชญ์   ขาวสุวรรณ
5. นายสหภาพ    เครือง้าว
6. นายสิทธิชัย   อินนาปา
 
1. นายสิทธิพล  ลีแสน
2. นายกิตติพงค์  นุ่มนวล
3. นายปรีชา  ชื่นอารมณ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกมลชนก  รัชตรังสรรค์
2. นางสาวกาญจนี  อินทพรหม
3. นายกานต์ชนก  สมชาติ
4. นายกิตติทัต  หวานเพชร
5. นางสาวชญานี  หนูจีนจิต
6. นายณัฐวุฒิ  บุญกาญจน์
7. นายปัถย์  อบแพทย์
8. นางสาวปัทมวรรณ  ช่วยบำรุง
9. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์สุวรรณ
10. นางสาวเบญจวรรณ  มั่นบัว
 
1. นายภูริพัฒน์  บูญมา
2. นางสาวอุทัยทิพย์  อินแจ้ง
3. นางสาววาสนา  ศรีราชยา
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เขตอนันต์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายพัทรพงศ์  รักษ์ซง
 
1. นางชูใจ  สกุลไทย
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  มณีโชติ
2. นางสาวจุรีพร  รามรงค์
3. นางสาวฐิติรัตน์  สุขศรีนวล
 
1. นางชูใจ  สกุลไทย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงกษิมาภรณ์  พรหมอุบล
2. เด็กชายวีรภัทร์  อรัญ
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  วิเชียรวงค์
 
1. นางภานุรัศมี  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุภาวดี  อินทร์แย้ม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  คงเจริญ
2. นางสาววลัยลักษณ์  อุยิว
3. นางสาวอรอนงค์  ยิ้มอ่อน
 
1. นางเยาวดี  ศักดิ์แก้ว
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  อังสุพานิช
2. เด็กหญิงพชรกมล  นามเมือง
 
1. นางธิดาวัล  จรัลศิลป์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นายวัชรพงศ์    เกตุพันธ์
 
1. นางบัณฑิตา  แซ่ลิ้ม
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. เด็กหญิงศิวภา  เลพล
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  เจริญฤทธิ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  หิรัญรัตน์
2. นายสมพร  พรหมหีต
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายกฤษดา  เชิญกลาง
 
1. นางศิริรัตน์  สุวรรณวงศ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  สุขเกิด
2. เด็กหญิงนุชนารถ  หล้าแหล่ง
 
1. นางสุกัญญา  สังข์ประคอง
2. นางจรุงพร  ลิมปนารมณ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สัมพันธ์
 
1. นางภัทรพร  ช่วยชนะ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายพสิน  สุวรรณแทรกสุข
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหมณี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวปิยะธิดา  ชินราช
 
1. นางอังจิมา  ทองจีน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรศรี
2. เด็กชายสามารถ  หน่อป่า
 
1. นางสาวศิริประภา   ฤกษ์งาม
2. นางสาวศลัณยพร  ทองถึง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายปิยะพงษ์   ชื่นวิเศษ
2. เด็กชายภูมิศิลป์   งิ้วราย
 
1. นางเยาวลักษณ์  ญาโน
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวธัญชนก   แสงจันทร์
2. นายศิรายุ   จันปี้
 
1. นางเยาวลักษณ์  ญาโน
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายธัญเทพ  เส็นเจริญ
2. เด็กชายรัชตะ  แก้วฉอ้อน
 
1. นายพนมกร  ทองสอน
2. นางสาวนฤมล  ศรีสวัสดิ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาววรรณนภา  แก่นแก้ว
2. นายอรรถวัฒน์  คำสุข
 
1. นายพนมกร  ทองสอน
2. นางสาวนฤมล  ศรีสวัสดิ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงขวัญพิจชา  รจนา
2. เด็กหญิงวันทการณ์  พิบูลย์สวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริประภา  ฤกษ์งาม
2. นางสาวศลัณยพร  ทองถึง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายทวิชชุ์  ทิพย์พิมล
2. เด็กหญิงสุพันวษา  ดวงมณี
 
1. นางสาวอรจิรา  มีศรี
2. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายวิชชากร   ม่วงรักษ์
2. เด็กชายเจษฎา   ตีพงษ์
 
1. นางสาวละออง  เชื้อบ่อคา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายบุรินทร์  พันธ์ชาติ
2. นายวรัญญู  จีนาสุข
 
1. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
2. นางสาวอรจิรา  มีศรี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายกันภัย  หล้าแหล่ง
2. นายเจษฎา  เจริญภักดี
 
1. นายพนมกร  ทองสอน
2. นางสาวอาภรณ์ทิพย์  บุญแก้ว
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวสุภาวดี   มานะสุวรรณ
2. นางสาวอรพรรณ   สุขแก้ว
 
1. นางสาวละออง  เชื้อบ่อคา
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนภสร    เสวกวัง
2. นางสาววรัญญา   เชาวนะ
3. นางสาวสุภัชชา   คเชนทร์ภักดี
 
1. นางสาวละออง  เชื้อบ่อคา
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. นายมนตรี   ช่างเรือ
2. นางสาวรัญชิดา   แซ่ลี
3. นางสาวเสาวลักษณ์   ชนะพจน์
 
1. นางสาวละออง  เชื้อบ่อคา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวธันยพร  ยอดประเสริฐ
2. นางสาวสุทธิดา  พวงศิริ
 
1. นางโสฬส  เมืองแมน
2. นางเกษสุนีย์  จันทร
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช  มูลบ้านดง
2. เด็กชายสหรัฐ  คีรีมา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองเรือง
 
1. นายมาโนช  ทิพย์บรรพต
2. นางสาวพรทิพย์  ระมั่งทอง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวธิวารักษ์  มาศจร
2. นายพลกฤต  พงศ์ภักดี
3. นายสหพล  สรรพนิรันด์
 
1. นายมาโนช  ทิพย์บรรพต
2. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันธศึกษา 1. เด็กชายจักพัฒน์  ชำนาญเพชร์
2. เด็กชายณัฐพล  จิตพวง
3. เด็กชายธีรภัทร  ทองตำลึง
 
1. นายสันติพงษ์  สุวรรณน้อย
2. นายเฉลิมชัย  อินแพง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันธศึกษา 1. นายจตุพร  ศรีใย
2. นายธนะรัตน์  ปานบำรุง
3. เด็กชายอัฐพล  คงวัดใหม่
 
1. นายถาวร  ยิ้มย่อง
2. นางวรรธณีญา  สังข์เพชร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันธศึกษา 1. เด็กหญิงนาตยา  พรหมดนตรี
2. เด็กหญิงมนัสชนก  คงสอน
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  โพธิ์อินทร์
 
1. นายสันติพงษ์  สุวรรณน้อย
2. นายศานิต  ศรีสัย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันธศึกษา 1. นางสาวจันฐิมา  ดีอมรพันธ์
2. นางสาวประภัสสร  นิจจันทร์พันศรี
3. นางสาวอุไรวรรณ  ทองอ่อน
 
1. นายสันติพงษ์  สุวรรณน้อย
2. นายเฉลิมชัย  อินแพง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงชนิตา  ไชยยุทธ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สาม
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  เชี่ยวชาญ
4. เด็กหญิงเนตรนภา  ชัยรักษา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  อบโอ
6. เด็กหญิงเมยรัตน์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวสรัญพร  สุขเวช
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายกษิดิ์เดช  วิจิตรานนท์
2. นางสาวทิพมาศ  เฉิดฉายมณีนิล
3. นางสาววชิราภรณ์  เซี่ยงหว็อง
4. นางสาวสราลี  ค่ำก่ำ
5. นายเจนณรงต์  ทองเกิด
6. นางสาวเยาวดี  อ่อนหาดพอ
 
1. นางสาววรรณดี  อักขราภรณ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  ตราชู
2. เด็กหญิงสัจพร  บุญพรหม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มณีน้อย
 
1. นางสาวจารี  สุดจำนงค์
2. นางอาจิณ  จันนาป่า
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  บำรุง
2. นายวัชรินทร์  ทองก้อน
3. นางสาวศรีสุดา  แก้วตุด
 
1. นางอุษา  นิลเอี่ยม
2. นางสาคร  ทองกลิ่น
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงจริญญา  นาคสวัสดิ์
2. เด็กชายมังกร  จันทรัตน์
3. เด็กชายวีรยุทธ  สิทธิ์รัตน์
 
1. นายศิริ  จุนเด็น
2. นายประยูร  ทองส่งแสง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. นางสาวภัทวรี  ทองแพ
2. นางสาวเกนุภาวรรณ  เล็กน้อย
3. นางสาวเนาวภา  หนูเหมือน
 
1. นายศิริ  จุนเด็น
2. นายประยูร  ทองส่งแสง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. เด็กหญิงธิยะดา  ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ฤกษ์งานดี
3. เด็กหญิงภริษา  เพ็ชรทอง
 
1. นางสาวนิตยา  หมั่นเพียร
2. นายสำเริง  กัณรงค์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวนันทวัน  พรหมจิ๋ว
2. นางสาวปรารถนา  แสงสว่าง
3. นางสาวรุ้งทอง  ภาราทอง
 
1. นางเรณู  ตรีอุดม
2. นางจรรยา  กุลชาติ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญชัย
2. เด็กหญิงอภิชญา  ปานนิล
3. เด็กหญิงอรอนงค์   เทพบุตร
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุญแทน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  ชนะไพรี
2. นางสาวดวงหทัย  แก้วบัวดี
3. นางสาวภัทร์ชนก  รุ่มนาค
 
1. นางเรณู  ตรีอุดม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 1. เด็กหญิงจุฑามณี  วิโรจน์
2. เด็กหญิงชลดา  นิจจันทร์พันศรี
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  บุญทรัพย์
 
1. นางวรณี  ทองเหลือ
2. นางสุรีพร  ด้วงทองแก้ว
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวธันยาภรณ์  พึ่งชาติ
2. นางสาวพรรณราย  สุพรรณี
3. นางสาววนิสา  ขุนแก้ว
 
1. นางจิราภรณ์  มีล่อง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นันทวิเศษ
2. เด็กหญิงอารียา  ส่งท่ามะพลา
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เภาศรี
 
1. นางกรรณิการ์  แก้วมณี
2. นายจรัส  แก้วมณี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทนา
2. นางสาววราภรณ์  เพชรประสิทธิ์
3. นางสาวอารียา  หลักทอง
 
1. นางสาววนิดา  คชนาค
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายธีระพนธ์  วัฒนน้อย
 
1. นางจุไรรัตน์  พลายด้วง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กหญิงวศินี  ศิริยา
 
1. นางนิภาพร  สุพรรณพงศ์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตันจรูญ
2. เด็กชายพิพัฒน์  พันพัว
3. เด็กหญิงภัทรวดี  เล็กจริง
 
1. นายดำรง  ผุดผ่อง
2. นางกาญจนา  ผุดผ่อง
 
169 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กชายกิตติพิช  รามคล้าย
2. เด็กชายวัชริช  อักษร
 
1. นางสาวจีรภา  อ่อนช่วย
2. นางสาววิศรุตา  นาคศิริ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายจตุพล  แก้วพรหม
 
1. นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงชุติมน  จันทรัตน์
 
1. นายสุธี  ดุลยรัตนานนท์
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  สุวรรณทิพย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น
2. นางสาวเบญจมาศ  ทรายอ่อน
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ส่งแก้ว
2. นายเจริญศักดิ์  พัฒน์ชู
 
1. นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น
2. นางสาวเบญจมาศ  ทรายอ่อน