หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน กันยายน. พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอภินันท์ หมันหลิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2 นายสมคิด ขวัญพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3 นายเดโช นาคทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม รองประธานกรรมการ
4 นางสาวจงกลนี แพน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ รองประธานกรรมการ
5 นางอรุณี คำสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา รองประธานกรรมการ
6 นางชนิตา สุขศีล ครูโรงเรียนพุนพิท่าฉางวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
7 นายสมชาย วิเชียรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม รองประธานกรรมการ
8 นายนฤชาติ สุวรรณพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา รองประธานกรรมการ
9 นางสาวธันปภัส ทองทะวัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา รองประธานกรรมการ
10 นายพนมกร ทองสอน ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม รองประธานกรรมการ
11 นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
12 นายประสงค์ ศรีสุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา กรรมการ
13 นายภานุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก กรรมการ
14 นายเทวัญ มินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ
15 นายสุขโข สาเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ
16 นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา กรรมการ
17 นายบุญเลิศ ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา กรรมการ
18 นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ
19 นายจิรศักดิ์ เดชเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
20 นางฐิติมา นาครพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ
21 นายบุญเลิศ ชุมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ
22 นายสมศักดิ์ ทองสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ
23 นายสำรวย ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
24 นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรองวิทยา กรรมการ
25 นายธวัช เฮ่าหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการ
26 นายพีระ อินทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน กรรมการ
27 นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ
28 นายณรงค์ กาญจนศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพันธศึกษา กรรมการ
29 บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม กรรมการ
30 นายรุสดี วิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา กรรมการ
31 นางสาวสุภาพร แบนเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ กรรมการ
32 นายเรืองชัย นุชพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
33 นางสาววิมลรัตน์ แสงระวี ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
34 นางสาวภาสิตา สุทธิเมฆ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
35 นางสาวสุวิญชา หีตทิม ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
36 นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วเจริญ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
37 นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
38 นางสาวสุพัตรา จิตตราภิรมย์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
39 นายธีระพร ทองปลอด ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
40 นางสาวอาภรณ์ทิพย์ บุญแก้ว ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
41 นางสาวลัดดาภรณ์ มิ่งขวัญ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ
42 นายบรรชา ช่อสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ
43 นายธนพันธ์ เพ็งสวัสดิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ
44 นางสาวทิพากร แสงระวี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ
45 นางสาวนริสสา บุษรานนท์ เจ้าหน้าที่วิชาการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ
46 นางศุภรัตน์ พรหมบุตร ครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ
47 นางสาวนัยนา เพชรทองขาว ครูโรงเรียนบ้านเขานาใน กรรมการ
48 นางสาวอารี บรรจงด้วง ครูโรงเรียนบ้านคลองสงค์ กรรมการ
49 นางอรนิตย์ อักษรสาร ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
50 นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนพันธศึกษา กรรมการ
51 นาสาวเมธาวี นวลเสน่ห์ ครูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
52 นางสาวสุภาวดี บุญแทน ครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ
53 นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง ครูโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ
54 นางสุชีพ ชิตกุล ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
55 นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อน ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ
56 นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ ครูโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา กรรมการ
57 นางสาวนันท์นภัส ยิ้มย่อง ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
58 นางอร่ามศรี ไทยเสน ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
59 นางสาวอรจิรา มีศรี ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
60 นายมาโนช ทิพย์บรรพต ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
61 นางสาวเพ็ญญา เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
62 นางสาวเพ็ญประภา ตันติเวชวงศ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
63 นางสุมิตรา ชนะทัพ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
64 นางสาววนิดา เซี่ยงฉิน ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
65 นางอมรรัตน์ โสกรรณิตย์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
66 นางอรพรรณ สมบัติไทย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
67 นางจิรา สุทธิเมฆ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
68 นางพวงเพ็ญ ธรรมบุตร นักการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
69 นางสุวรรณา สมหวัง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
70 นางสมจิตต์ แจ้งอักษร ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
71 นางสาวอุสา บุญเกตุ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
72 นายชัยณรงค์ ปิ่นกาญจนไพบูลย์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
73 นายฉูอีบ ยาชะรัด ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
74 นายสุรศักดิ์ อักษรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ กรรมการและเลขานุการ
75 นางมยุรีย์ นาคเสน ครูโรงเรียนท่าชนะ กรรมการและเลขานุการ
76 นายคณิต หงส์เกิด ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
77 นางญาณิกา ซัง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
78 นางเสาวนีย์ เฝือชัย ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
79 นางสาววรรณดี อักขราภรณ์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
80 นางสารภี พงศาปาน ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
81 นางสาวทัศนีย์ เสนาะกลิ่น ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการและเลขานุการ
82 นายประยงค์ เหมมณี ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
83 นางสุรีพร เกิดก่อ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
84 นางเพ็ญจันทร์ บุรพัฒนานนท์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
85 นางลัดดา ชุมจุล ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
86 นายธรรมรถ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
87 นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
88 นางสาววนิดา คชนาค ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
89 นางอารี อนันต์ศรี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
90 นางสุกัญญา สังข์ประคอง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
91 นางสาวนุชนาฏ ขันทองคำ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
92 นางศิริรัตน์ สุวรรณวงค์ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
93 นายธรรมนูญ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
94 นางสาวจุฑาทิพย์ นาคเสน ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
95 นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
96 นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ ครูโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
97 นางกรรณิกา ดำรงกาญจน์ ครูโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
98 นางเรณู ตรีอุดม ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
99 นางอุมาพร ต้อยแก้ว ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
100 นางสาวสุกัญญา แก้วมณี ครูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
101 นายอติชาติ ยุวพงศ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนท่าสะท้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
102 นายศุภลักษณ์ พลเพชร ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
103 นางจิราภรณ์ มีล่อง ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
104 นายนริศ พุ่มอยู่ ครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]