หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sni2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา สมหวังโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิชช์ มุนเนียมโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสุไรยา สาม่านโรงเรียนบ้านเขานาใน กรรมการ
4. นางสาวจิรภิญญา พรหมทองโรงเรียนอุปถัมก์วิทยาพนมกรรมการ
5. นางอำภา วรเศรษฐ์ศักดิ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุภัสสร แก้ววิเชียรโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
7. นางหอมหวล สนิทธิเวทย์โรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา สมหวังโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิชช์ มุนเนียมโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสุไรยา สาม่านโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
4. นางอำภา วรเศรษฐ์ศักดิ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิมลมณี นาเจริญโรงเรียนรัชชประภาวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภัสสร แก้ววิเชียรโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
7. นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
8. นางหอมหวล สนิทธิเวทย์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่าโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
2. นางขนิษฐา ลิ่มพันธ์โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุนีวรรณ ทองปรีชาโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
4. นางเครือพันธุ์ พลโยธาโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพรชนา สุวรรณจันทร์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสาวมยุรี จรัญรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวลลิตา หวันมุดาโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอรทัย ศรีวิเชียรโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เกิดนุ้ยโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นางกัลญา จันทรธนูโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
3. นางขนิษฐา ไมทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสุนารถ จรูญพงศ์โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา มีศักดิ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสาวอาภาพร เทพบรรจงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางสาวเมธณี อินทชาติโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นางภัทรพร ช่วยชนะโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกัญจนาพัต บุญพาโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ สังข์ช่วยโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
3. นางสาวอาภร กันตังกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
5. นางสาวปทุมวัน ดุษฎีโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
6. นางสาววิไล วรรณศิริโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ จงอินตาโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
8. นางภิญญา ศรีรักษาโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางกัญจนาพัต บุญพาโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ สังข์ช่วยโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
3. นางสาวอาภร กันตังกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
5. นางสาวปทุมวัน ดุษฎีโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
6. นางสาววิไล วรรณศิริโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ จงอินตาโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
8. นางภิญญา ศรีรักษาโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
2. นายอดิศร แย่งคุณเชาว์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นายสุนันท์ รักช้างโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
4. นางบุญเรียง จันทร์ทันโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญนูญ โชจรูญเดชโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางอุดม ไทยปานโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นายสุกฤษฎิ์ ศักดิ์จันทร์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางจันทร์จรัส ม่วงรักษ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา แก้วบุบผาโรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
5. นางรังสิตา ชุมชอบโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยาณี ทองมณีโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ ชูวิชัยโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางสาวชญานิน คมพจน์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
4. นายโชติ พิมปัดชาโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางวิลาศิณีย์ พูลสมบัติโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ เลิศทองคำโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
7. นางสาวสุเบ็ญญา เกิดขุมทองโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
8. นายอรรถพล ศรีสุขโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางอังจิมา ทองจีนโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางจงกล รจนาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
11. นางเฟื่องจิต ไวทยินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราฎร์ธานีกรรมการ
12. นางวิภาดา วุฒิพงษ์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกัลยาณี ทองมณีโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ ชูวิชัยโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางสาวชญานิน คมพจน์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
4. นายโชติ พิมปัดชาโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางวิลาศิณีย์ พูลสมบัติโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ เลิศทองคำโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
7. นางสาวสุเบ็ญญา เกิดขุมทองโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
8. นายอรรถพล ศรีสุขโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางอังจิมา ทองจีนโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางจงกล รจนาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
11. นางเฟื่องจิต ไวทยินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราฎร์ธานีกรรมการ
12. นางวิภาดา วุฒิพงษ์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางวาสนา วิเศษโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาวนงรัตน์ วงศ์ศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วรรณศรีโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
4. นางสาวนิรมล ช่วยบางเดื่อโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส วุฒิพันธ์โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุชาวดี วิเศษแก้วโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
7. นางวราภรณ์ บุญเกตุโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
8. นางสาววิภาทิพย์ คงด้วงโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางวาสนา วิเศษโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาวนงรัตน์ วงศ์ศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วรรณศรีโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส วุฒิพันธ์โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุชาวดี วิเศษแก้วโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
6. นางวราภรณ์ บุญเกตุโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
7. นางสาววิภาทิพย์ คงด้วงโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางวาสนา วิเศษโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา วรรณศรีโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางสาวนิรมล ช่วยบางเดื่อโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส วุฒิพันธ์โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุชาวดี วิเศษแก้วโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
6. นางวราภรณ์ บุญเกตุโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
7. นางสาววิภาทิพย์ คงด้วงโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางวาสนา วิเศษโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาวนงรัตน์ วงศ์ศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วรรณศรี โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส วุฒิพันธ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา กรรมการ
5. นางสาวสุชาวดี วิเศษแก้ว โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ
6. นางวราภรณ์ บุญเกตุโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
7. นางสาววิภาทิพย์ คงด้วง โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรัตน์ บัวชูโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุทธานันท์ สุขแสงโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดาโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
4. นายศุภชัย เรืองเดชโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
5. นายชาญณรงค์ พิทักษ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
7. นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริรัตน์ บัวชูโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
2. นางสาวสุทธานันท์ สุขแสง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
3. นายเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดา โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ
4. นายศุภชัย เรืองเดช โรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ พิทักษ์ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ
7. นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์ โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ สูนกามรัตน์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางกัลยาณี อยู่สกุลโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวปิยดา สุขศรีโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นางสาวปอปัทมา จาราชโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิชญพงศ์ ชาตะกูลโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นางวัดจารี ขำเกิดโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
7. นายสมพร พรหมหีตโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
8. นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์วงค์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวภรณ์ทิพย์ สุวรรณธรรมาโรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายกิจทวี เสมียนเพชรโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
11. นางสาววิราวรรณ กลางนุรักษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
12. นางกมลรัตน์ คะตะโตโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
13. นายธรรมรัตน์ กลั่นดวงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางพเยาว์ สูนกามรัตน์ โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
2. นางกัลยาณี อยู่สกุลโรงเรียนบ้านเขานาใน กรรมการ
3. นางสาวปิยดา สุขศรี โรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ
4. นางสาวปอปัทมา จาราช โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิชญพงศ์ ชาตะกูล โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
6. นางวัดจารี ขำเกิด โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ
7. นายสมพร พรหมหีตโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ
8. นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์วงค์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
9. นางสาวภรณ์ทิพย์ สุวรรณธรรมา โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ กรรมการ
10. นายกิจทวี เสมียนเพชร โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการ
11. นางสาววิราวรรณ กลางนุรักษ์ โรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
12. นางกมลรัตน์ คะตะโต โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ
13. นายธรรมรัตน์ กลั่นดวงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเย็นจิตร วงศ์พิทักษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ ขลิดรัมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวศิริพร คงสัยโรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
4. นายกิตติพงศ์ พาหะมากโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
5. นางบุญชวน พรหมสมบัติโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นางเพชรี เพชรน้อยโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
7. นายธรรมนูญ จันทร์แก้วโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
9. นางพรทิพย์ สุขเจริญโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเย็นจิตร วงศ์พิทักษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ ขลิดรัมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวศิริพร คงสัยโรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
4. นายกิตติพงศ์ พาหะมากโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
5. นางบุญชวน พรหมสมบัติโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นางเพชรี เพชรน้อยโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
7. นายธรรมนูญ จันทร์แก้วโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
9. นางพรทิพย์ สุขเจริญโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอรุณี สุทธินิยมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางปริญดา มาเอียดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ แก้วพิชัยโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางนริศา บุระชัดโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารี สุดจำนงค์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
6. นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางอรุณี สุทธินิยมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางปริญดา มาเอียดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ แก้วพิชัยโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางนริศา บุระชัดโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารี สุดจำนงค์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
6. นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางปวีณ์กร บัวเพชรโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทองโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
4. นางณัฐิญา คาโสโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
5. นางปรียานุช ฮุมาดีนโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางปวีณ์กร บัวเพชร โรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทอง โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ
4. นางณัฐิญา คาโสโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
5. นางปรียานุช ฮุมาดีนโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางปราถนา อินทวิเศษโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางปิยนาถ เชียวสมุทรโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพร บัวเพ็งโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นายมะนาวี เจ๊ะมูขอโรงเรียนธีราศรมพุนพินกรรมการ
5. นางศิริพร ตันสกุลโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายดำรงศักดิ์ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางปราถนา อินทวิเศษ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ
2. นางปิยนาถ เชียวสมุทร โรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ
3. นางสาวศิริพร บัวเพ็ง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
4. นายมะนาวี เจ๊ะมูขอ โรงเรียนธีราศรมพุนพิน กรรมการ
5. นางศิริพร ตันสกุล โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายดำรงศักดิ์ อินทร์จันทร์ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ สุทธิวรางกูลโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสาวเขมิกา เก้าเอี้ยนโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
3. นางอรตรี รอดเจริญโรงเรียนตาขุนวิทยากรรมการ
4. นายมนัสพงษ์ บุญญะโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชนี ศรีสุวรรณโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
6. นางสาวภัทราวลัย สันโปโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ สุทธิวรางกูลโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
2. นางสาวเขมิกา เก้าเอี้ยน โรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
3. นางอรตรี รอดเจริญ โรงเรียนตาขุนวิทยา กรรมการ
4. นายมนัสพงษ์ บุญญะ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวรัชนี ศรีสุวรรณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ
6. นางสาวภัทราวลัย สันโป โรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญญา พละคชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายสิงห์ศิริ รุ่งโรจน์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ แก้วพาโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นายสุวิทย์ เชื้อบ้านเกาะโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางลัดดา พรหมหิตาธรโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ เยาว์จุ้ยโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นายประยงค์ เหมณีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ ผุดเอียดโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาวสิรี ฤาชาโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางดรุณี ลาศรีทัศน์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นางนวลรัตน์ แสวงกาญจน์โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
5. นางราศรี แพวิเศษโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิศิษฐ์ ล้อมลิ้มโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
2. นางสาวสิรี ฤาชา โรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ
3. นางดรุณี ลาศรีทัศน์ โรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
4. นางราศรี แพวิเศษ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ
5. นายพิศิษฐ์ ล้อมลิ้ม โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ
6. นายอมรรัตน์ วิจารณ์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กรรมการ
7. นางสาวเบญจมาศ ทับแก้วโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นายเอนก หีตแก้วโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสมจิตร เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโชติกา อักษรพิทักษ์โรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
5. นางปิยาภรณ์ เอกสุวรรณโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
6. พระครูใบฎีกามงคล อฺคคธฺมโมวัดโพธาวาสกรรมการ
7. นางสาวศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ โรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ
2. นายเอนก หีตแก้ว โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
3. นางสมจิตร เกื้อด้วง โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
4. นางปิยาภรณ์ เอกสุวรรณ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. พระครูใบฎีกามงคล อฺคคธฺมโมวัดโพธาวาสกรรมการ
6. นางสาวศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนิวุฒิ แตงทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายอธิพงศ์ ใบงามโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
3. นางสาวกมลพัชญ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุฬาริน รู้พันธ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ราชเมืองฝางโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายนิวุฒิ แตงทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ
2. นายอธิพงศ์ ใบงามโรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ
3. นางอุฬาริน รู้พันธ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวกมลพัชญ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ราชเมืองฝาง โรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุรีวัลย์ วรรณรัศมีโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นายสมคิด ทิพย์เพ็งโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
3. นายสุวิช ชูบำรุงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราฎร์ธานีกรรมการ
4. นางปาณิสรา เภตราใหญ่โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นายปรีชา ศิริมุสิกะโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ชูกล่อมโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำใยโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
2. นางสาวสินีนารถ หนุนกิ่งโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ พุฒนวลโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นายชาตรี ชูช่วยโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
5. นางรัตนา ภู่ศิลป์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
6. นางจิระวดี แก้วคงอินโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเรวดี หนูขวัญแก้วโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำใยโรงเรียนบ้านเขานาใน กรรมการ
2. นางสาวสินีนารถ หนุนกิ่ง โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม กรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ พุฒนวล โรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ
4. นายชาตรี ชูช่วย โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
5. นางรัตนา ภู่ศิลป์ โรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
6. นางจิระวดี แก้วคงอินโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเรวดี หนูขวัญแก้วโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอานีตอ ยุนุ้ยโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
2. นางสาวชุติกานต์ สุวรรณพิสุทธิ์โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นายชาตรี ชูโลกโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
4. นายนิวัฒน์ กาญจนดิฐโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐณิชา สามเคี้ยมโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกพร ศรีเทพโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
7. นางสาวสะใบทิพย์ ขุนอำไพโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
8. นายประยูร ทองอุ่นโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวอานีตอ ยุนุ้ย โรงเรียนบ้านเขานาใน กรรมการ
2. นางสาวชุติกานต์ สุวรรณพิสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ กรรมการ
3. นายชาตรี ชูโลก โรงเรียนน้ำรอบวิทยา กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ กาญจนดิฐ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวณัฐณิชา สามเคี้ยมโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ
6. นางกนกพร ศรีเทพ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ
7. นางสาวสะใบทิพย์ ขุนอำไพ โรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
8. นายประยูร ทองอุ่นโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ บัวหนุนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นางชุดา คงพรศิริโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ โสกรรณิตย์โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ กัลป์สุทธ์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
5. นางอรัญญา บุญมากโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุชาดา เรืองดำโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
2. นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยมโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
4. นายสุภาสน์ ทิพย์รอดโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุพันธ์ เผือกสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
6. นางสุภา พิชิตชลพันธ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงค์ นุ่มนวลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายสุชาติ ทองกลิ่นโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นายมานะ พัดเคี่ยมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีดวงพร มณีโชติโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
5. นายสุพร อ่างทองโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นายนิสิต ปานกลางโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
7. นางกันยา หนูวุ่นโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ คงเจาะโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ ศรีอิสราวัฒน์ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ คงเจาะ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กรรมการ
3. นายกิตติพงค์ นุ่มนวล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ
4. นายมานะ พัดเคี่ยมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีดวงพร มณีโชติโรงเรียนบ้านเขานาใน กรรมการ
6. นายสุพร อ่างทองโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
7. นายนิสิต ปานกลางโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
8. นางกันยา หนูวุ่น โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวปณิธิ เจริญรักษ์โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นางสาวสุทธิลักษณ์ เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นางเสาวนีย์ เฝือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสุดาพร ด่านคุณธรรมโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวปณิธิ เจริญรักษ์โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นางสาวสุิทธิลักษณ์ เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดาพร ด่านคุณธรรมโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
4. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ เฝือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ เฝือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรณ์สิริ หนูมีโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นายไพรัตน์ จุลนวลโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นางสาวปณิธิ เจริญรักษ์โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวอุษา มากอินทร์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
7. นายไพรัช กาทองโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
8. นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ เฟือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรณ์สิริ หนูมีโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นายไพรัตน์ จุลนวลโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นางสาวปณิธิ เจริญรักษ์โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวอุษา มากอินทร์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญศรีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
7. นายไพรัช กาทองโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยากรรมการ
8. นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวลอยโรงเรียนพุุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นายวิทวัส จรกำจัดโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุทธิลักษณ์ เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ เฝือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาพร ด่านคุณธรรมโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
8. นายมีศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
9. นางสาวสุธิศา พรหมเรืองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
10. นายคงกระพันธ์ สัจจผลโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวลอยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นายวิทวัส จรกำจัดโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุทธิลักษณ์ เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ เฝือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาพร ด่านคุณธรรมโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
8. นายมีศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
9. นางสาวสุธิศา พรหมเรืองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
10. นายคงกระพันธ์ สัจจผลโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวลอยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นายวิทวัส จรกำจัดโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุทธิลักษณ์ เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ เฝือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาพร ด่านคุณธรรมโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
8. นายมีศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
9. นางสาวสุธิศา พรหมเรืองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
10. นายคงกระพันธ์ สัจจผลโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวลอยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นายวิทวัส จรกำจัดโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุทธิลักษณ์ เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ เฝือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาพร ด่านคุณธรรมโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
8. นายมีศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
9. นางสาวสุธิศา พรหมเรืองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
10. นายคงกระพันธ์ สัจจผลโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวลอยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นายวิทวัส จรกำจัดโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุทธิลักษณ์ เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ เฝือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาพร ด่านคุณธรรมโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
8. นายมีศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
9. นางสาวสุธิศา พรหมเรืองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
10. นายคงกระพันธ์ สัจจผลโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวลอยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นายวิทวัส จรกำจัดโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุทธิลักษณ์ เกิ้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ เฝือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาพร ด่านคุณธรรมโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
8. นายมีศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
9. นายสุธิศา พรหมเรืองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
10. นายคงกระพันพ์ สัจจผลโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บังลอยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นายวิทวัส จรกำจัดโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุทธิลักษณ์ เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ เฝือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาพร ด่านคุณธรรมโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
8. นายมีศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
9. นางสาวสุธิศา พรหมเรืองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
10. นายคงกระพันธ์ สัจจผลโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวลอยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นายวิทวัส จรกำจัดโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุทธิลักษณ์ เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ เฝือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาพร ด่านคุณธรรมโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
8. นายมีศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
9. นางสาวสุธิศา พรหมเรืองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
10. นายคงกระพันธ์ สัจจผลโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเกริกเกียรติ จำนงโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวลอยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายจงรักษ์ ขุนชำนาญโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นายวิทวัส จรกำจัดโรงเรียนเสวีดยดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุทธิลักษณ์ เกื้อด้วงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ เฝือชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาพร ด่านคุณธรรมโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
8. นายมีศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
9. นางสาวสุธิศา พรหมเรืองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
10. นายคงกระพันธ์ สัจจผลโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุธี ดุลยรัตนานนท์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายฉูอีบ ยาชะรัดโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายเลอสันต์ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนำพล พิมสารโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายสุพล จันทร์เที่ยงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนำพล พิมสารโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายสุพล จันทร์เที่ยงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนำพล พิมสารโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายสุพล จันทร์เที่ยงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกตุสงค์คราม แก้วฟุ้งโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
2. นายสุพล จันทร์เที่ยงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุพล จันทร์เที่ยงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประณต ศักดาโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ สาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นางสาวปราณิสา อินท่าทองโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประณต ศักดาโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ สาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นายเกตุสงค์คราม แก้วฟุ้งโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
2. นายเกตุสงค์คราม แก้วฟุ้งโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
3. นายสุพล จันทร์เที่ยงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ สาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
3. นายสุพล จันทร์เที่ยงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ ชั้นประเสริฐโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายวีระยุทธ อนุกุลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นายประณต ศักดาโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ ชั้นประเสริฐโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายประณต ศักดาโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
3. นายเกตุสงค์คราม แก้วฟุ้งโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
2. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
3. นายวีระยุทธ อนุกุลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ สาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นายสุพล จันทร์เที่ยงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกตุสงค์คราม แก้วฟุ้งโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนำพล พิมสารโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายสุพล จันทร์เที่ยงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกตุสงค์คราม แก้วฟุ้งโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ สาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
3. นายวีระยุทธ อนุกุลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
4. นายประณต ศักดาโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ สาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
3. นายสุพล จันทร์เที่ยงโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ ชั้นประเสริฐโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายเกตุสงค์คราม แก้วฟุ้งโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนำพล พิมสารโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายเกตุสงค์คราม แก้วฟุ้งโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
3. นายประณต ศักดาโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ สาศรีทัศน์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นายธีรภาส ทองชะอมโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
3. นายนำพล พิมสารโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นายสุภชัย จันทะโสมโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
5. นางลดาวัลย์ ฤทธิเดชโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจาระวี อำภาวงษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางอัมพร แสงจันทร์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิกา ดำรงค์กาญจน์โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา ปาละคเชนทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
11. นายสุธน พรหมพฤกษ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
12. นายชาติชาย มีชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
13. นายสาคร สมนิลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวจาระวี อำภาวงษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางอัมพร แสงจันทร์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิกา ดำรงค์กาญจน์โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา ปาละคเชนทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
11. นายสุธน พรหมพฤกษ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
12. นายชาติชาย มีชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
13. นายสาคร สมนิลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจาระวี อำภาวงษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางอัมพร แสงจันทร์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิกา ดำรงค์กาญจน์โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา ปาละคเชนทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
11. นายสุธน พรหมพฤกษ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
12. นายชาติชาย มีชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
13. นายสาคร สมนิลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวจาระวี อำภาวงษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางอัมพร แสงจันทร์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิกา ดำรงค์กาญจน์โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา ปาละคเชนทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
11. นายสุธน พรหมพฤกษ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
12. นายชาติชาย มีชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
13. นายสาคร สมนิลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจาระวี อำภาวงษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางอัมพร แสงจันทร์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิกา ดำรงค์กาญจน์โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางสาววาสนา ปาละคเชนทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
11. นายสุธน พรหมพฤกษ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
12. นายชาติชาย มีชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
13. นายสาคร สมนิลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจาระวี อำภาวงษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางอัมพร แสงจันทร์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิกา ดำรงค์กาญจน์โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา ปาละคเชนทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
11. นายสุธน พรหมพฤกษ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
12. นายชาติชาย มีชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
13. นายสาคร สมนิลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจาระวี อำภาวงษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางอัมพร แสงจันทร์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิกา ดำรงค์กาญจน์โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา ปาละคเชนทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางนลินรัตน์ หล่องวงศ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
11. นายสุธน พรหมพฤกษ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
12. นายชาติชาย มีชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
13. นายสาคร สมนิลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจาระวี อำภาวงษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางอัมพร แสงจันทร์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิกา ดำรงค์กาญจน์โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา ปาละคเชนทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
11. นายสุธน พรหมพฤกษ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
12. นายชาติชาย มีชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
13. นายสาคร สมนิลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวจาระวี อำภาวงษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางอัมพร แสงจันทร์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิกา ดำรงค์กาญจน์โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา ปาละคเชนทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
11. นายสุธน พรหมพฤกษ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
12. นายชาติชาย มีชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
13. นายสาคร สมนิลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวจาระวี อำภาวงษ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางอังพร แสงจันทร์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิกา ดำรงค์กาญจน์โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางนิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา ปาละคเชนทร์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอัษฎาวรรณ นวลศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
8. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางนลินรัตน์ หล่อวงศ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
10. นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
11. นายสุธน พรหมพฤกษ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
12. นายชาติชาย มีชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
13. นายสาคร สมนิลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางบัณฑิตา แซ่ลิ้มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวประทุมพร สุทินโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ ขวัญแก้วโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
4. นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โสมปานโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
6. นางสารภี พงศาปานโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. MissSally Thomsonโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางบัณฑิตา แซ่ลิ้มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวประทุมพร สุทินโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ ขัวญแก้วโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
4. นางช่อทิพย์ เจริญจิตต์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โสมปานโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
6. นางสารภี พงศาปานโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. MissSally Thomsonโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวมารศรี สันอีโรงเรียนธีราศรมพุนพินกรรมการ
2. นางสาวแคทรียา ขุ้ยศรโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สุขมากโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
4. นางอำนวย แก้วนุ้ยโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
5. นางอัมรี ทองสมุทรโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
6. นางสาวดวงพร เพชรแสงโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางทอรุ้ง คงขันธ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. Mr.Russell Lynchโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวมารศรี สันอีโรงเรียนธีราศรมพุนพินกรรมการ
2. นางสาวแคทรียา ขุ้ยศรโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สุขมากโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
4. นางอำนวย แก้วนุ้ยโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
5. นางอัมรี ทองสมุทรโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
6. นางสาวดวงพร เพชรแสงโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
7. นางทอรุ้ง คงขันธ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. Mr.Russell Lynchโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ข่าทิพพาทีโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
2. นางสาวนนท์นภัส สุทธิการโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสาวสุคนทา คงทนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
5. นางจารีพร ใสสะอาดโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางสาววรรษมล หนูหีตโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
7. นางสาวอทิตวรรณ ต่วนศิริโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
8. MissJoy Jabonโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา ข่าทิพพาทีโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
2. นางสาวนนท์นภัส สุทธิการโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสาวสุคนทา คงทนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุติพร เด็ดรักษ์ทิพย์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
5. นางจารีพร ใสสะอาดโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางสาววรรษมล หนูหีตโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
7. นางสาวอทิตวรรณ ต่วนศิริโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
8. MissJoy Jabonโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุกันยา ออร์เฟอร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางจุไร บุญเลิศกุลโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสาวสกุลตลา แย้มเนตรโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลภัสพร วงศ์เมฆโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางจงดี อินทวิเศษโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. Mr.Yohan Fourieโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. Mr.Russell Lynchโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสุกันยา ออร์เฟอร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางจุไร บุญเลิศกุลโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสาวสกุลตลา แย้มเนตรโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลภัสพร วงศ์เมฆโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางแขไขคุณ คงวิเชียรวัฒนะโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางจงดี อินทวิเศษโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. Mr.Yohan Fourieโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. Mr.Russell Lynchโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษยาพร เครือพัฒน์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาวกมลวัชร เฮ่าหนูโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ชูนาวาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางจรัญญา จันทรขนิษฐ์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
6. MissTabea Rantinyerโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางบุษยาพร เครือพัฒน์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาวกมลวัชร เฮ่าหนูโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ชูนาวาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางจรัญญา จันทรขนิษฐ์โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
6. MissTabea Rantinyerโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ เมตตาจิตโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางอุไร เฟื่องฟูโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญธิตา เมฆลัยโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ภูมิระเบียบโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาคมกรรมการ
3. MissTang Chiโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. MissLi Yahuaโรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญธิตา เมฆลัยโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ภูมิระเบียบโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาคมกรรมการ
3. MissTang Chiโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. MissLi Yahuaโรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางอุดมลักษณ์ ศรีเมฆโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ฉิมพลัดโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกรณ์ วัฒนศิลกูลโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Alex Pereiraโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ทวิชสังข์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางสาวบุศราภรณ์ สมบุญโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
7. นางสุภาพร พัฒนรักษาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางอุดมลักษณ์ ศรีเมฆโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานีกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ฉิมพลัดโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกรณ์ วัฒนศิลกูลโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Alex Pereiraโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ทวิชสังข์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
6. นางสาวบุศราภรณ์ สมบุญโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
7. นางสุภาพร พัฒนรักษาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ดาบตำรวจเชวง นิลสังข์โรงเรียนกองร้อย 416กรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ ดวงแขโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางชนรรญชพร ดำสุวรรณโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
5. นายชญณัฐ อินยัญญะโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
6. นายวณิชย์ บุญเลิศกุลโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
7. นายสิทธิพล ลีแสนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางณัฏฐพร อินทรมณีโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสาโรช อินทรวัตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสุกัญญา โชติพนังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ใหญ่ไล้บางโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
4. นางสาวสรัญญา ชูแช่มโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
5. นายวณิชย์ บุญเลิศกุลโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายชาติชาย มีชัยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สายชนะพันธ์โรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
3. นายอำพล กองศรีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
4. นางณัฏฐพร อินทรมณีโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดาภา จันทร์มีศรีโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางชูใจ สกุลไทยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางอมรศรี ใสสะอาดโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา ไชยสวัสดิ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางเรขกานต์ ลือชัยโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
7. นางสาวอรพิณ สันเส็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสนธยา ทองท่าฉางโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดาภา จันทร์มีศรีโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางชูใจ สกุลไทยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางอมรศรี ใสสะอาดโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา ไชยสวัสดิ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวอรพิณ สันเส็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสนธยา ทองท่าฉางโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเรณู ผดุงฤกษ์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นางอุษา สำลีโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางเยาวดี ศักดิ์แก้วโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชิราวัลย์ เพชรชัยโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางเรณู ผดุงฤกษ์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นางอุษา สำลีโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางเยาวดี ศักดิ์แก้วโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชิราวัลย์ เพชรชัยโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพรรณ คงวัฒนานนท์โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปุณฑ์ทอง ทองกลิ่นโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางธิดาวัล จรัลศิลป์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ คงวัฒนานนท์โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปุณฑ์ทอง ทองกลิ่นโรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวชิดาวัล จรัญศิลป์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางณัฐกานต์ ศรีเชื้อโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
2. นางสาวกรชวัล หุนตระณีโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวณณิฌญา เจียมสุขสุจิตต์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางณัฐกานต์ ศรีเชื้อโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
2. นางสาวกรชวัล หุนตระณีโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวณณิฌญา เจียมสุขสุจิตต์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายกิตติ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
2. นางรุ้งทิพย์ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางรัญชนา ทุมโฆสิตโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายกิตติ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
2. นายปรีชา ชื่นอารมณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางรัญชนา ทุมโฆสิตโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายพิชิตพล ผดุงพลโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ หิรัญรัตน์โรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายพิชิตพล ผดุงพลโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ หิรัญรัตน์โรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางปิยะธิดา สังข์แก้วโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิริประภา ฤกษ์งามโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ พลเพชรโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุมาพร ต้อยแก้วโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นายปริวรรต ธงธวัชโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกษสุนีย์ จันทรโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นายศุภชัย จันทร์ฮกโรงเรียนธีราศรมพุนพินกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมาพร ต้อยแก้วโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นายปริวรรต ธงธวัชโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกษสุนีย์ จันทรโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
4. นายศุภชัย จันทร์ฮกโรงเรียนธีราศรมพุนพินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางทัศณีย์ นวลกุ้งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นายมาโนช ทิพย์บรรพตโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางโสฬส เมืองแมนโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางทัศณีย์ นวลกุ้งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
2. นายมาโนช ทิพย์บรรพตโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางโสฬส เมืองแมนโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
2. นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศลัณยพร ทองถึงโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอมรศิลป์ ธีรานุวรรตน์โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ ยุเหล็กโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสุมาลี มีลักษณ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางอร่ามศรี ไทยเสนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
2. นายศุภกร บัวลอยโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
3. นางสาวนวนาท กลิ่นเมฆโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายศุภกร บัวลอยโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
2. นางสาวนวนาท กลิ่นเมฆโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางอร่ามศรี ไทยเสนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวพันธิมา เชาวลิตโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นายกูอุดม สัญญาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรจิรา มีศรีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา บริสุทธิ์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางสาวณาตยา กระวินทร์โรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
3. นางสาวละออง เชื้อบ่อคาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายพนมกร ทองสอนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ญาโนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสุวรรณี บุญเพชรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ณ นครโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ ญาโนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสุวรรณี บุญเพชรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ณ นครโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ เรืองนราโรงเรียนเสวียดวิทยาฯกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ ยุเหล็กโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ พลเพชรโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ พัฒนภาภรณ์โรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
2. นายกิตติ วิเศษโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางจุฑารัตน์ พัฒนภาภรณ์โรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
2. นายกิตติ วิเศษโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สาระเทพโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นายศานิต ศรีสัยโรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
3. นางสาคร ทองกลิ่นโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
4. นางสุมิตรา ชนะทัพโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ จันทรธนูโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายมนตรี สาระเทพ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กรรมการ
2. นายศานิต ศรีสัย โรงเรียนพันธศึกษา กรรมการ
3. นางสาคร ทองกลิ่นโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
4. นางสุมิตรา ชนะทัพ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ จันทรธนูโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชาติณรงค์ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางจงกลนี ช่วยตนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
3. นางชวนพิศ กระมุทโรงเรียนพนมศึกษากรรมการ
4. นายจเร บุญยังโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
5. นายพนมกร ทองสอนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชาติณรงค์ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
2. นางจงกลนี ช่วยตนโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ
3. นางชวนพิศ กระมุทโรงเรียนพนมศึกษา กรรมการ
4. นายจเร บุญยังโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมกรรมการ
5. นายพนมกร ทองสอนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุมลทิพย์ บุญประสงค์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางอรชร สุทธิชัยเมธีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
3. นางสาวเบญญาภัค ชัยสิทธ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
4. นางศันสนา ทองท่าฉางโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอรชร สุทธิชัยเมธีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
2. นางสุมลทิพย์ บุญประสงค์โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางศันสนา ทองท่าฉางโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญญาภัค ชัยสิทธิ์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา นิลรัตน์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิชัย กาเตะโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
3. นางจรรยา กุลชาติโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
4. นางเรณู ตรีอุดมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตยา นิลรัตน์โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
2. นายวิชัย กาเตะ โรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
3. นางจรรยา กุลชาติ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
4. นางเรณู ตรีอุดมโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางศิริ จุนเด็นโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นายวารินทร์ ชูทิพย์โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารกรรมการ
3. นายภูถาร อินทร์ชูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
4. นายชำนิ ลอยใหม่โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางศิริ จุนเด็น โรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
2. นายวารินทร์ ชูทิพย์ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร กรรมการ
3. นายชำนิ ลอยใหม่ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม กรรมการ
4. นายศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
5. นายภูถาร อินทร์ชูโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิรา สุทธิเมฆ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
2. นางจิราภรณ์ มีล่อง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุมนา ทองนุ้ยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
2. นางจิราภรณ์ มีล่อง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุมนา ทองนุ้ยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวนราภรณ์ กลิ่นด้วง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี กรรมการ
2. นางสุรีพร เกิดก่อโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวนราภรณ์ กลิ่นด้วง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสุรีพร เกิดก่อ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเรณู ตรีอุดม โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวนิตยา หมั่นเพียร โรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ
3. นางสุสัญญา เพ็งมรดกโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเรณู ตรีอุดม โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวนิตยา หมั่นเพียร โรงเรียนมัธยมวิภาวดี กรรมการ
3. นางสุสัญญา เพ็งมรดกโรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอาจิณ จันนาป่าโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
2. นางอุษา นิลเอี่ยมโรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสรัญพร สุขเวชโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอาติณ จันนาป่าโรงเรียนท่าชนะ กรรมการ
2. นางอุษา นิลเอี่ยม โรงเรียนไชยาวิทยา กรรมการ
3. นางสาวสรัญพร สุขเวช โรงเรียนบ้านทำเนียบ กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อน โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
3. นางอรนิตย์ อักษรสารโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณดี จันทร์คงทองโรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสุชีพ ชิตกุลโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อน โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์ โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
2. นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง โรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ยิ้มย่อง โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตร โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาว โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
4. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์ โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาวโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสาร โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์ โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทน โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทองโรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อน โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่อง โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตร โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาวโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสาร โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์ โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทนโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง โรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อน โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่อง โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตร โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาว โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสาร โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทนโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง โรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อน โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่อง โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาว โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนท่าชนะพันธศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาว โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสาร โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์ โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทน โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง โรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่อง โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตร โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาวโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วงโรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสาร โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์ โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทน โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง โรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่อง โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตร โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาว โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสาร โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทน โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง โรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่องโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตร โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาว โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสาร โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์ โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทน โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง โรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่องโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตร โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาว โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสารโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์ โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทน โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง โรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อน โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่องโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณดี จันทร์คงทองโรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ เสนาะกลิ่นโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาว โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสาร โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์ โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทน โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง โรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่อง โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาว โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสาร โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์ โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทน โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทองโรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อน โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่อง โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาว โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสาร โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทนโรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทองโรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่อง โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตร โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาวโรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสาร โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทน โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง โรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่อง โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตร โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนา เพชรทองขาว โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสาร โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์ โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทน โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง โรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุลโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่อง โรงเรียนท่าชนะกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางศุภรัตน์ พรหมบุตร โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวนัยนางเรียน เพชรทองขาว โรงเรียนบ้านเขานาในกรรมการ
3. นางสาวอารี บรรจงด้วง โรงเรียนบ้านคลองสงค์กรรมการ
4. นางอรนิตย์ อักษรสารโรงเรียนท่าชนะกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ไชยวงศ์ โรงเรียนพันธศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมธาวี นวลเสน่ห์ โรงเรียนไชยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี บุฐแทน โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
8. นางสาววรรณดี จันทร์คงทองโรงเรียนบ้านเดือนสถิตย์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชีพ ชิตกุล โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ ทรายอ่อนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
12. นางสาวนันทภัส ยิ้มย่อง โรงเรียนท่าชนะกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาวดี บุญแทน โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
2. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
3. นายประสงค์ ศรีสุจริตโรงเรียนวัเขาศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาวดี บุญแทน โรงเรียนน้ำรอบวิทยากรรมการ
2. นายอลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษากรรมการ
3. นายประสงค์ ศรีสุจริตโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]