หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน กันยายน. พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   16 ก.ย. 2557   17 ก.ย. 2557   25 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6305 17 ก.ย. 2557 09.00
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6303 17 ก.ย. 2557 09.00
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 17 ก.ย. 2557 09.00
4 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6302 17 ก.ย. 2557 09.00
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6304 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2203 17 ก.ย. 2557 09.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2204 17 ก.ย. 2557 09.00
3 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2204 17 ก.ย. 2557 09.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องคอม 1 17 ก.ย. 2557 09.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2206 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางเคมี 17 ก.ย. 2557 09.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง เต็นท์ หน้าอาคาร 3 17 ก.ย. 2557 09.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง เต็นท์ หน้าอาคาร 3 17 ก.ย. 2557 09.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ลาน หยดน้ำ 17 ก.ย. 2557 09.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องวิทย์ทั่วไป 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6202-6203 17 ก.ย. 2557 09.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6204 17 ก.ย. 2557 09.00
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 6108 17 ก.ย. 2557 09.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้องประชุมรวมใจฯ 17 ก.ย. 2557 09.00
5 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้องประชุมรวมใจฯ 17 ก.ย. 2557 09.00
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6205 17 ก.ย. 2557 09.00
7 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6206 17 ก.ย. 2557 09.00
8 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6207 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ห้อง โรงยิม 17 ก.ย. 2557 09.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2101 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2302 17 ก.ย. 2557 09.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2303 17 ก.ย. 2557 09.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2304 17 ก.ย. 2557 09.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2305 17 ก.ย. 2557 09.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2307 17 ก.ย. 2557 09.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2308 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 17 ก.ย. 2557 09.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 17 ก.ย. 2557 09.00
3 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 17 ก.ย. 2557 09.00
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 17 ก.ย. 2557 09.00
5 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 17 ก.ย. 2557 09.00
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 17 ก.ย. 2557 09.00
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 17 ก.ย. 2557 09.00
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 17 ก.ย. 2557 09.00
9 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 17 ก.ย. 2557 09.00
10 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 17 ก.ย. 2557 09.00
11 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 17 ก.ย. 2557 09.00
12 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 17 ก.ย. 2557 09.00
13 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 17 ก.ย. 2557 09.00
14 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00
15 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00
16 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ริมน้ำ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00
17 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00
18 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00
19 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00
20 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00
21 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00
22 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00
23 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00
24 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00
25 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง นาฏศิลป์ 17 ก.ย. 2557 09.00
2 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง นาฏศิลป์ 17 ก.ย. 2557 09.00
3 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง นาฏศิลป์ 17 ก.ย. 2557 09.00
4 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง นาฏศิลป์ 17 ก.ย. 2557 09.00
5 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง นาฏศิลป์ 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3202 17 ก.ย. 2557 09.00
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3203 17 ก.ย. 2557 09.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3204 17 ก.ย. 2557 09.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3205 17 ก.ย. 2557 09.00
5 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง แนะแนว 1 17 ก.ย. 2557 09.00
6 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3305 17 ก.ย. 2557 09.00
7 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3306 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ห้อง สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2557 09.00
2 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6402 17 ก.ย. 2557 09.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6403 17 ก.ย. 2557 09.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6404-6405 17 ก.ย. 2557 09.00
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องสมุด 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C2 17 ก.ย. 2557 09.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C2 17 ก.ย. 2557 09.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C4 17 ก.ย. 2557 09.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C2 17 ก.ย. 2557 09.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C3 17 ก.ย. 2557 09.00
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C3 17 ก.ย. 2557 09.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C4 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2202 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 5102 17 ก.ย. 2557 09.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 5103 17 ก.ย. 2557 09.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง โรงอาหาร 17 ก.ย. 2557 09.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2103 17 ก.ย. 2557 09.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2105 17 ก.ย. 2557 09.00
6 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารข้างโรงอาหาร ห้อง ห้องแคนทีน 17 ก.ย. 2557 09.00
7 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง ห้องคหกรรม 2 17 ก.ย. 2557 09.00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง โรงอาหาร 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6407 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 17 ก.ย. 2557 09.00
2 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 17 ก.ย. 2557 09.00
3 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 17 ก.ย. 2557 09.00
4 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 17 ก.ย. 2557 09.00
5 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 17 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 17 ก.ย. 2557 09.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 17 ก.ย. 2557 09.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 17 ก.ย. 2557 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]