หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน กันยายน. พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   16 ก.ย. 2557   17 ก.ย. 2557   25 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6305 16 ก.ย. 2557 09.00
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6303 16 ก.ย. 2557 09.00
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 16 ก.ย. 2557 09.00
4 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6302 16 ก.ย. 2557 09.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6304 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2203 16 ก.ย. 2557 09.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2204 16 ก.ย. 2557 09.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2204 16 ก.ย. 2557 09.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้องคอม 1 16 ก.ย. 2557 09.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2206 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางเคมี 16 ก.ย. 2557 09.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง เต็นท์ หน้าอาคาร 3 16 ก.ย. 2557 09.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง เต็นท์ หน้าอาคาร 3 16 ก.ย. 2557 09.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ลาน หยดน้ำ 16 ก.ย. 2557 09.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องวิทย์ทั่วไป 16 ก.ย. 2557 09.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงยิมบาส ห้อง ห้องลีลาศ 16 ก.ย. 2557 09.00
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงยิมบาส ห้อง ห้องลีลาศ 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6202-6203 16 ก.ย. 2557 09.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6204 16 ก.ย. 2557 09.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 6108 16 ก.ย. 2557 09.00
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6205 16 ก.ย. 2557 09.00
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6206 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2101 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2302 16 ก.ย. 2557 09.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2303 16 ก.ย. 2557 09.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2304 16 ก.ย. 2557 09.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2305 16 ก.ย. 2557 09.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2306 16 ก.ย. 2557 09.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2307 16 ก.ย. 2557 09.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2308 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 16 ก.ย. 2557 09.00
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 16 ก.ย. 2557 09.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 16 ก.ย. 2557 09.00
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 16 ก.ย. 2557 09.00
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 16 ก.ย. 2557 09.00
6 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 16 ก.ย. 2557 09.00
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 16 ก.ย. 2557 09.00
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 16 ก.ย. 2557 09.00
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 16 ก.ย. 2557 09.00
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ศิลปะ ห้อง ดนตรีไทย 16 ก.ย. 2557 09.00
11 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2557 09.00
12 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2557 09.00
13 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2557 09.00
14 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2557 09.00
15 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2557 09.00
16 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2557 09.00
17 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2557 09.00
18 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2557 09.00
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2557 09.00
20 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องประชุมอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง นาฏศิลป์ 16 ก.ย. 2557 09.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง นาฏศิลป์ 16 ก.ย. 2557 09.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง นาฏศิลป์ 16 ก.ย. 2557 09.00
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง นาฏศิลป์ 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3202 16 ก.ย. 2557 09.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3203 16 ก.ย. 2557 09.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3204 16 ก.ย. 2557 09.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3205 16 ก.ย. 2557 09.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง แนะแนว 1 16 ก.ย. 2557 09.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3305 16 ก.ย. 2557 09.00
7 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 3306 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ห้อง สนามฟุตบอล 16 ก.ย. 2557 09.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6403 16 ก.ย. 2557 09.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6404-6405 16 ก.ย. 2557 09.00
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง ห้องสมุด 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C3 ชั้น 3 16 ก.ย. 2557 09.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C4 16 ก.ย. 2557 09.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C2 16 ก.ย. 2557 09.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C2 16 ก.ย. 2557 09.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C1 16 ก.ย. 2557 09.00
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C4 16 ก.ย. 2557 09.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง C3 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2202 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 5102 16 ก.ย. 2557 09.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 5103 16 ก.ย. 2557 09.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง โรงอาหาร 16 ก.ย. 2557 09.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2103 16 ก.ย. 2557 09.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2104 16 ก.ย. 2557 09.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ห้อง ห้องแคนทีน 16 ก.ย. 2557 09.00
7 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารข้างโรงอาหาร ห้อง ห้องแคนทีน 16 ก.ย. 2557 09.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง ห้องคหกรรม 2 16 ก.ย. 2557 09.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ริมน้ำ ห้อง โรงอาหาร 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2102 16 ก.ย. 2557 09.00
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2102 16 ก.ย. 2557 09.00
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2102 16 ก.ย. 2557 09.00
4 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6407 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2206 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 16 ก.ย. 2557 09.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 16 ก.ย. 2557 09.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 16 ก.ย. 2557 09.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 16 ก.ย. 2557 09.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 16 ก.ย. 2557 09.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 16 ก.ย. 2557 09.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 16 ก.ย. 2557 09.00
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 16 ก.ย. 2557 09.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 16 ก.ย. 2557 09.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 2207 16 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]