รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี , โรงเรียนสุราษฎร์ธานี , โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2, โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา , โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี , โรงเร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ชมภูพล
 
1. นายประทีป  ศรีรุ่งเรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวอรษา  อุไรรัมย์
 
1. นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ถิ่นท่าเรือ
 
1. นางทัศนีย์  ขวัญเพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาวปนัฐดา  มิ่งสวน
 
1. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา   ธรรมเรียง
 
1. นางกนกวรรณ    จันทภาโส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวดวงหทัย  วัฒนะ
 
1. นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกชกร  สามนเสน
2. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ศรีมุกข์
3. เด็กหญิงอารียา  คงจรรักษ์
 
1. นางสาววิภารัตน์  พุฒดำ
2. นางอริยา  มุขดาร์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาวชัญญานุช  เวสา
2. นางสาวทิพยนาญ  หมุดทอง
3. นายวนนท์  ไชยรักษ์
 
1. นางวัชราภรณ์  ศรีสิทธิยานนท์
2. นางสาวภารตี  โพธิ์ราม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงญาณภัทร  อินทพัฒน์
2. เด็กหญิงตติยาภรณ์  คุ้มชำนาญ
 
1. นางสาวภาทิพ  ศรีสุทธิ์
2. นางสุนันทา  สถิตเสถียร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวพิริยกานต์  เพชรทอง
2. นายภูริทัต  คงคา
 
1. นางสาวดวงดาลัด  แสงทอง
2. นายประทีป  ศรีรุ่งเรือง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ลี้ยุทธานนท์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สินกัน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายสาธิน  เหง่าหลี
 
1. นางสาวพัชรี  เรืองสวัสดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. นายวริทธิ์  ทองกูล
2. นายอุดมศักดิ์  สาม
3. เด็กหญิงเกศษินี  เย็นระกา
 
1. นางจีรวรรณ  สุวรรณสาม
2. นางสาวสุภาวดี  คงทองสังข์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวกันตนา  แซ่เลียง
2. นางสาวณัฐยา  ชูชื่น
3. นางสาวเต็มศิริ  เพ็ชรแก้ว
 
1. นายสุริยา  นาคใหญ่
2. นางกรวีร์  ข่าทิพพาที
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกริสรา  แก้วเชื้อ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ราชาสนา
3. เด็กหญิงพรชิตา  ขวัญเกลื่อน
 
1. นางอธิตา  มีสิทธิ์
2. นางสาวปิยะนาถ  เหมวิเศษ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวบาลิตา  ยาพรม
2. นางสาววราภรณ์  ทองคำ
3. นางสาวเกวลี  สิงห์โต
 
1. นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์
2. นายโกสินทร์  จันทร์ประสิทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พัฒนวิทยกุล
2. เด็กชายญาณกร  บรรจงวัฒน์ธนา
 
1. นายธรรมนิตย์  ชำนาญกิจ
2. นางสาวทัศนีย์  เป็ดสุวรรณ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายณัฐชนันท์  ชวภัทรโสภณ
2. นายเนติภัทร  จันเรียง
 
1. นายสุกิจ  สมงาม
2. นางสาวดารณี  วณิชยาพณิชย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  นุ่นทอง
 
1. นางสุนิษา  ทรัพย์อุปการ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายกนกเทพ  สาสอาด
 
1. นายจิรพันธ์  บัวแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกมนัช  แย้มแสง
2. เด็กหญิงณภัทร  ทองสร้อย
3. เด็กหญิงนภสร  ซุ่นห้อง
 
1. นางสาววนัสนันท์  พัฒนจร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายกันตพงศ์  มาเมือง
2. นายคณิตกรณ์  หิรัญจารุ
3. นายธรรศ  ตู้บรรเทิง
 
1. นายจิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   คมกล้า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนสิงห์
3. เด็กชายธนธรณ์   จิตต์เส้ง
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ใจรังษี
2. นายปัณณวัฒน์  เพียรจัด
3. นางสาวอรวรรณ  ทัศนเบญจกุล
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  คมกล้า
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   เพียรจัด
3. เด็กหญิงสุรีย์พร   ตรีเพชรประภา
 
1. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
2. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. นายภาคภูมิ   อยู่เปี่ยม
2. นางสาวสุธิดา  วรานันตกุล
3. นายอริยะ  แซ่เอี่ยว
 
1. นางชุติมณฑน์  พุ่มมณี
2. นายอุดม  พุ่มมณี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงณัฐสรณ์  บัวผุด
2. เด็กหญิงอภิญญา  เด่นเวชสาสจินดา
3. เด็กหญิงโศภิษฐา  วิชัยดิษฐ
 
1. นางปิยนุช  รัตนบุรี
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพร  ไชยยศ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายธนากร  ภูมิผิว
2. นางสาวศศิวิมล  สุขสนอง
3. นางสาวสุทธิดาพร  เพชรบน
 
1. นางวิมล  วงศ์อินทร์
2. นายยงยุทธ  จารุรัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์  โรจน์สุจิตร
2. เด็กชายพงศ์สรณ์  เพชรแสง
 
1. นายกิตติพงษ์  อ่อนคง
2. นายอภินันท์  ฐิติภรณ์พันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายจักรพันธ์  กางกรณ์
2. นางสาวณัฐชยา   แบนเพชร
 
1. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
2. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วาสนา
2. เด็กชายสหรัฐ  คงสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกอบชัย  แก้วกัญญาติ
2. เด็กชายนันทผล  ศรีบุศยกาญจน์
 
1. นายทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจรรยาพร  คงทรัพย์
2. เด็กหญิงชุตินันท์  พรหมอักษร
3. เด็กหญิงบงกช  เดี่ยววัฒนา
4. เด็กหญิงวณิชา  ลักษณะชู
5. เด็กหญิงวราวรรณ  โทวิรัตน์
 
1. นางทฤษฎี  ปลอดจินดา
2. นางกาญจนา  อมฤตรส
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกนิษฐา  น่าชม
2. นางสาวกมลมาศ  ภัทรเวชวงศ์
3. นางสาวกวินนา  ชูแก้ว
4. นางสาวนัจนันท์  วรรณะ
5. นางสาวศุภรัตน์  บุญชูวงศ์
 
1. นางขนิษฐา  จันทร์สว่าง
2. นางสุภรณ์  โชติรัตน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนทสรวง  เรืองเริงกุลฤทธิ์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุรกุล
3. เด็กหญิงรติมา   ชาตะเวที
4. เด็กหญิงอัจจิมา  กุลศิริ
5. เด็กหญิงเจตินา  สุขสมเกษม
 
1. นางพรทิพย์  ราชเสนา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวณัฐกุล  วัฒนา
2. นางสาวนันท์นภัส  ภักดีพิน
3. นางสาวปิยธิดา  หมื่นเอ้
4. นางสาวพรรษชล   รจนา
5. นายอัครวีร์  พันสวัสดิ์
 
1. นางพรทิพย์  ราชเสนา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ประชุมรัตน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวชนิดาภา  กุลชาติ
2. นายธนกฤต  โกสินธบ
3. นางสาวพิชามญชุ์  ทรัพย์ไพบูลย์
4. นายศุภศรณ์  เชียร์ศิริกุล
5. นายศุภศรณ์  ชูศร
 
1. นางสุวณี  สุวรรณพัฒน์
2. นางสาวสุดา  สอนสง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกนกวรรณ  อภิปรัชญาพงศ์
2. นางสาวจิรวรรณ  แก้วเกิด
3. นางสาวชลิดา  ไตรรัตน์
4. นายณัฐพงศ์  ทองสาย
5. เด็กชายทรงโปรด  ผ่องแผ้ว
6. นางสาวนุสรา  จันทร์เรือง
7. เด็กหญิงน้ำเพชร  รักสิกิจ
8. นางสาวปรีดา  เพชรศรี
9. นางสาวพนิดา  ไกรนุกูล
10. นางสาวพรพิมล  ทองพูนเอียด
11. นางสาวพิมลวรรณ  เล็กวารี
12. นายภาคภูมิ  จันทราช
13. นายสิทธา  ปานชู
14. นางสาวสิริยากร  เขียมวัชนะ
15. นางสาวสุทาทิพย์  จันทร์ทอง
16. นายอมรเทพ  เทพวิชิต
17. นางสาวอังคณา  จันทรเมธา
18. เด็กหญิงอิงอร  พรหมแย้ม
19. เด็กชายเกษมศักดิ์  จันสิริ
20. นางสาวเบญจมาภรณ์  วังแพน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เมฆสุข
2. นายสาธิต  รักดี
3. นางสาววรรณยุพา  กาญจนพงศ์
4. นางบัวมาศ  อุบลรัตน์
5. นางสาวอุษา  พร้อมประเสริฐ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกชกร  เรืองนุ้ย
2. นายกิตติพงศ์  พลมุสิก
3. นายก่อพงศ์  นวลคล้าย
4. นายจตุพล  นาคเทพ
5. นายจักรภัทร  อึ่งสกุล
6. นายฐานพันธ์  เกิดพิพัฒน์
7. นายติณณ์สุวีย์  แซ่เฮ้า
8. นายธวัชชัย  ชำนาญศรี
9. นางสาวปฐมาวดี  ปลอดจินดา
10. นายปัณณธร  ขำแก้ว
11. นายพัฒนพงษ์  ไชยเชนทร์
12. นายพันกร  วิฑูรย์
13. นายภูริณัฐ   ณ พัทลุง
14. นายวัฒนากร  ทิศเกลี้ยง
15. นายศราวิทย์  พูลนวล
16. นายสมัชชา  วิมล
17. นายสฤษฎิ์พงษ์  นวลสะอาด
18. นายอธิวัฒน์  ศรีธาตุ
19. นายอนุสรณ์  ล้อมลิ้ม
20. นายอภินันท์  รักบำรุง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เมฆสุข
2. นายสาธิต  รักดี
3. นางสาววรรณยุพา  กาญจนพงศ์
4. นางทฤษฎี  ปลอดจินดา
5. นางบัวมาศ  อุบลรัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายชญานนท์  จันทร์อยู่
 
1. นางสาววรารัตน์  นาพิรุณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายพงศกร  ไกรวงศ์
 
1. นางสาววรารัตน์  นาพิรุณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกนกอร  เวณุวงศกร
2. นายพนธกร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายพิพัฒน์  ธรรมธวัช
2. นางสาววิสาสินี  เพชรประพันธ์
 
1. นางนิภาพร  ศรีณวัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกันตพร  พัฒน์ราช
2. นายณัฐพล  สืบกระพันธ์
3. นางสาวธัญธร  วิไลพรไสว
4. นางสาวบูชิตา  นาคน้อย
5. นายวชิรศักดิ์  ทองชาติ
6. นายวรัชญ์  สังข์กูล
7. นางสาวศุภิสรา  ศุภอนันต์
8. นางสาวสุดารัตน์  เยาวรา
9. นายอนุวัฒน์  สุวรรณบุตร
10. นายอิทธิกร  จินารักษ์
 
1. นายทรงพล  คล้ายเพชร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงนุสรา  บรรจง
2. เด็กหญิงประทุมมา  ดอนปราบ
3. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ใบลาด
4. นางสาวผกาทิพย์  หันจรูญ
5. เด็กหญิงผุสชา  อินทะศรี
6. เด็กหญิงพชรพร  วรรณดี
7. เด็กหญิงรัตน์ติกาน  ฤทธิเดช
8. นางสาววทันยา  ชัยสงค์
9. นางสาววรัชยา  ลับแล
10. เด็กชายวรโชติ   ศรีมา
11. เด็กหญิงสถิตาภรณ์  แตงอ่อน
12. เด็กหญิงสาริญา  ศุกภราช
13. เด็กหญิงสโรชา  มากอินทร์
14. เด็กหญิงอาทิติยา  อินทรคช
15. นางสาวแพรพรรณ  วังโส
 
1. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว
2. นายสมมาศ   กลิ่นถือศีล
3. นางสาวอัญชรีย์  มีแสง
4. นายพีรศักดิ์  ดำปาน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  นะไว
2. นายอภิสิทธิ์  เพ็งสวัสดิ์
 
1. นางอุบลรัตน์  สุขนาวา
2. นางสาววรรณวิมล  ชัยภาคภูมิ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายธณพงศ์  ราชูภิมล
2. นายศักดิืสิทธิ์  นุ้ยไม
 
1. นายพงศ์ภรณ์  หงษ์ทอง
2. นางสาววรรณวิมล  ชัยภาคภูมิ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวนิภาพร  บินสัน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายณัฐพงศ์  หนูศรีแก้ว
 
1. นางสุนทรา  ชูศิลป์ทอง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายภาณุวัฒน์  จรูญรักษ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  หนูนาวี
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงพัชราภร  ดีปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  คงสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เชียะคง
 
1. นางสาวนิภาพร  บินสัน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวอารยา  นาคดี
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ทองขาว
2. เด็กหญิงเขมิกา  สิทธิคง
 
1. นางสาวกันยณา  คงทอง
2. นางสาวนิภาพร  บินสัน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงปาร์ษา  จวมสุข
 
1. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายศุภจักร  ณ ระนอง
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายคมสัน  อินทสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัชชา  เซ่งแก่น
3. เด็กชายนภัส  เคร็ตซ์ชมาร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  สุขมล
2. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  สืบสำราญ
2. นางสาวพิชญา  ทิพย์พันธ์
3. นางสาวแพรวพรรณ  เดชเกิด
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  สุขมล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. เด็กชายพิษณุ  ปรซาย
 
1. นายมนตรี  แก้วจีน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายปิ่นพงศ์  ยิ่สิ้น
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายอรรธวิทย์  ค้างคีรี
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายราเชนทร์  งามไตรไร
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายทรงสมรรถ  อักษรประเสริฐ
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงแคทลียา  สุขเจริญ
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายวิชญ์พล  รุ่งเจริญกุล
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายศุภพิพัฒน์  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายพลกฤษณ์  เที่ยงเทศ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ท่ากั่ว
 
1. นายพลกฤษณ์  เที่ยงเทศ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายเจมส์ หลุยด์  กอร์โดเวส
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายกฤชฎากร  บุญคง
 
1. นายพลกฤษณ์  เที่ยงเทศ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงโชติกา  เลี่ยมนาค
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวสุปรียา  ปราสาดอะดีการี
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงสมิตานัน  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธีรฤทธิ์  เชาวลิต
 
1. นางสาวสุพรรณี  เพียรจัด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  เหล่หม่าย
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกุลกนิษฐ  แข่งขัน
2. นางสาวกุลปริยา  เวชกามา
3. เด็กชายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
4. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
5. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  รักภเสถียร
6. นางสาวสุปรียา  ปราสาดอะดีการี
7. เด็กหญิงอนุสรา  ประจักษ์สกุล
8. เด็กชายอรรธวิทย์  ค้างคีรี
9. เด็กชายเจมส์ หลุยด์  กอร์โดเวส
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
2. นายสมบัติ  เฉ่งปี่
3. นางสาวกัลยา  เพชรเกลี้ยง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกุลกนิษฐ  แข่งขัน
2. เด็กชายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฟริ๊ทซ์
4. เด็กชายชานนท์  เจริญสุข
5. เด็กชายณัฐชมน  รัตนรักษ์
6. เด็กชายทิวากร  ติ๊ดอี่พันธุ
7. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
8. เด็กหญิงพรชนก  ภูลายดอก
9. นายพันธมิตร  ทิพย์เสถียร
10. นายภาสวี  ใจอารีบำรุง
11. เด็กชายวรภพ  พัฒน์เอี่ยม
12. เด็กชายอมรพล  เรืองจันทร์
13. เด็กชายอรรธวิทย์  ค้างคีรี
14. เด็กชายเจมส์ หลุยด์  กอร์โดเวส
15. เด็กหญิงแคทลียา  สุขเจริญ
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
2. นายสมบัติ  เฉ่งปี่
3. นางสาวกัลยา  เพชรเกลี้ยง
4. นางสาวยศริตk  แก้วเกิด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายกาจบัณฑิต  แสงหอย
2. นายคฑาวุธ  พัดนวน
3. นายทรงสมรรถ  อักษรประเสริฐ
4. นายธนิศร  ขันทอง
5. นายนพดล  พินิจ
6. นางสาวน้ำผึง  เมฆมุสิก
7. นายปฎิญาณ  ตรีสีริเกษม
8. นายปณชัย   จันทรท้าว
9. นายปิ่นพงศ์  ยิ่สิ้น
10. นายพีรัช  สิทธิพิทักษ์
11. นางสาวมัณฑนา  ศิริสมบูรณ์
12. นายราเชนทร์  งามไตรไร
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
2. นางอัจฉรา  แจมิตร
3. นายวิรัช  วิรชัชติกุล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ตะปินา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  โกละกะ
3. นายกฤชฎากร  บุญคง
4. นายจักรดุลย์  โสภา
5. เด็กหญิงจันทิมา  เจริญสินธุ์
6. เด็กหญิงจุฬาวดี  ชูคุ้มภัย
7. เด็กหญิงชญานิต  สุรัตน์
8. เด็กชายชัยวัฒน์  ท่ากั่ว
9. นางสาวณัฐธิดา  เนตรอนันต์
10. เด็กชายดนัย  นุ้ยน้อย
11. เด็กหญิงดวงกมล  ขุนวัง
12. เด็กชายธีรเจต  ไหลวารินทร์
13. เด็กชายปรเมศ  คงหวาน
14. นายพิชัย  ถูกชัยภูมิ
15. เด็กหญิงพุทธรัตน์  พิพิธ
16. เด็กหญิงภาพิมล  เดชอำนาจ
17. เด็กหญิงวชิราภรณ์  รัดเกล้า
18. เด็กหญิงศลินทิพย์  อินทระ
19. นายศุภพิพัฒน์  โพธิ์สุวรรณ
20. เด็กหญิงสาวิตรี  เหล่าดี
21. เด็กชายอภิสิทธิ์  นวลเสน่ห์
 
1. นายพลกฤษณ์  เที่ยงเทศ
2. นางยุพยง  ใจกว้าง
3. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายชุติพนธ์  มายูน
2. เด็กชายธนพล  นิลทจันทร์
3. เด็กชายมินธดา  โทวิรัตน์
4. เด็กชายวราวุธ  หวั่นหนู
5. เด็กหญิงอัยรัตน์  ฉิมทับ
6. เด็กชายเจษฎา  บุตรเมือง
 
1. นายวิศรุต  สมณะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายนนท์นภัส  เจริญลาภ
2. นายนพวิชญ์  วรภัณฑ์วิศิษฐ์
3. นางสาวภัณฑิรา  เค้าอุทัย
4. นายระพีวิชญ์  ช่วยปลอด
5. นายวิชญ์พล  กิจคาม
6. นายเมธัส  เจริญลาภ
 
1. นายสุรชัย  ยวงทอง
2. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นางสาวกัญญาวีร์  กันทะรส
2. นายการันยภาส  คงฤกษ์
3. นายกิตติ  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงจิณณพัต  ฉิมยินดี
5. นางสาวจิราวรรณ  โยมา
6. นางสาวชนิกานต์๋  บุนนาค
7. เด็กหญิงชลธิชา  ปานวัน
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  กาญจนรังษี
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาญจนรังษี
10. นายณัฐนนท์  ปิ่นนัย
11. นายธนกฤต  เที่ยวแสวง
12. นายธนทัต  มณีนูญ
13. นายธนพงษ์  ทองคำ
14. นายนรภัทร  ลาภชูรัต
15. เด็กหญิงปานวาศ  ชื่นเรณู
16. นายพงศกร  ศรีระบาย
17. นางสาวพรรณรายณ์  อินทรเจียว
18. นายพรเทพ  โสมขันเงิน
19. นางสาวพิชามญชุ์  ฉายสง่า
20. นางสาวพิมพ์ลพัส  ทิพย์สุวรรณ
21. เด็กชายมลธวัช  มาศหนู
22. นายยงยุทธ  จันทรฤทธ์
23. นายลัทธศิลป์  เด็ดรักษ์ทิพย์
24. นายวรมัญ  ชุมรักษ์
25. นางสาววรัญญา  บัวทอง
26. นายวิชชนันท์  ร่มโพธิ์
27. เด็กหญิงวิลาสินี  ไหมด้วง
28. เด็กหญิงวิลาสินี  พาลเสือ
29. นางสาวสุทธิดา  จันทรฤทธ์
30. เด็กหญิงอภิชญา  เชื้อพลบ
31. เด็กชายอรุชา  ริกานนท์
32. นายอันดามัน  พลไทสงค์
33. เด็กหญิงอาทิตติยา  ฉิมทับ
34. นางสาวอารยา  บำรุง
35. เด็กหญิงอินทิรา  อินวารี
36. นางสาวิอินทุอร  อินวารี
37. นายเจริญเวช  เทพรักษา
38. นายเมธา  ศรีจันทร์โฉม
 
1. นายเยี่ยมยุทธ  ฉายสง่า
2. นายรพีพัฒน์  คงคำ
3. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
4. นายวุฒิชัย  อำนวยเวช
5. นางวาสนา  ม่วงทอง
6. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นายกฤษณะ  พูลชื่น
2. นางสาวกาญจนา  เพชรเรียง
3. นายกิตติพงษ์  พรหมสุทธิ์
4. นางสาวชนัดดา  ชุมผอม
5. นางสาวชุติกาญจน์  ช่วยสังข์
6. นายณัฐปกรณ์  โกละกะ
7. นางสาวธนกาญจน์  บัวแดง
8. เด็กชายนราวิชญ์  ปานอินทร์
9. นายนราศักดิ์  ทาอั้ว
10. เด็กหญิงนริสา  ยี่สุ้น
11. เด็กหญิงนลิน  แก้วคุ้มภัย
12. นายนันทพัฒน์  นพคุณ
13. เด็กหญิงนิติกร  แซ่ลี้
14. นางสาวประสุตา  ส่งเสริม
15. เด็กหญิงปัทมาวดี  ดาศรี
16. เด็กหญิงพิมนภา  ลำยาน
17. เด็กหญิงพิมพิศา  พันหล่อมโส
18. เด็กหญิงภคพร  กีรตวัฒนา
19. เด็กชายภีรวัฒน์  ทับทอง
20. นายภูริชญ์  แก้วอำไพ
21. นางสาวมุกธิดา  สำลีวงษ์
22. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สาริพัฒน์
23. เด็กหญิงวศวดี  เนียมมีศรี
24. นางสาววาสิตา  กีรตวัฒนา
25. เด็กหญิงวิภารัตน์  แก้วแก่นคูณ
26. เด็กหญิงศศิพิมพ์  พรหมสวรรค์
27. นายสมพงศ์เดช  ธงกลาง
28. นายสหรัฐ  ทองสัมฤทธิ์
29. นางสาวสุภิดา  บุญเนียม
30. นายสุริยะ  บัวทอง
31. นางสาวอนัสตา  หนูพาสุข
32. เด็กหญิงอรวี  แก้วกัญญาติ
33. นางสาวอรุโณทัย  ไชยจันทร์
34. นางสาวอัญจนา  เพชรอนันต์โตเฮง
35. เด็กชายเชาวพัฒน์  ศรีขาว
36. นางสาวเนตรนภา  พ่วงฟู
37. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีพรัมวรรณ
38. นางสาวโชติรส  กุลมาศจริยมณี
39. นายโชติเดช  ยวนานนท์
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
2. นายศุภวัชร์  เพชรมณี
3. นางสาวปารณีย์  วิบูลย์วัชรกิจ
4. นางสาวปาริชาต  ข้ามสาม
5. นางจิณห์จุฑา  อินทร์สุทธิ์
6. นายธำรงรัตน์  เพชรยก
7. นางสาวรังสิณี  เทือกสุบรรณ
8. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองนวน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กชายมลธวัช  มาศหนู
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นายธนพงศ์  ทองคำ
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 1. เด็กหญิงปาณิศา  เซ่งเต้ง
 
1. นางสาวธนิกานต์  รัตนเหม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 1. นางสาวณัชชา  วิชัยดิษฐ
 
1. นายสุภัทร  บุระชัด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 1. นายสัญรยา  แก้วสม
 
1. นายประเสริฐ  สร้อยศรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นายวิชชนันท์  ร่มโพธิ์
 
1. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงรัตนสิริ  ลิ้มใจเพชร
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิเนียม
 
1. นายรพีพัฒน์  คงคำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายนิธิกร  ชูสิทธิ์
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายคริสเตียน  กอร์โดเวส
 
1. นางสาวยศริตา  แก้วเกิด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  อินทร์เอียด
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นางสาวสลักรัก  แทนบุญ
 
1. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ช้างน้อย
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1. นายสิทธิวัฒน์  คงพราหมณ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เพียรจัด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ขวัญเมือง
 
1. นางสาวพัชวากูล  ราชมณี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นางสาวอารยา  บำรุง
 
1. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นายกนกพงษ์  เจริญเดช
2. นางสาวกมลลักษณ์  พุฒเกลี้ยง
3. นางสาวกิ่งกมล  เมืองพร้อม
4. นางสาวณัฎฐาพร  แก้วทอง
5. นางสาวณัฏฐนิชา  ปานประดิษฐ์
6. เด็กชายณัฐกฤษฎิ์  อภัยสวัสดิ์
7. นายณัฐนนท์  สุโข
8. นายณัฐภัทร  ศิริมุสิกะ
9. นายธรรมชาติ  โยธาจุล
10. นางสาวประภัสรา  ศรเกษตริน
11. นายปริวัฒน์  มัชฌิม
12. นายพีรณัฐ  บุญศิริ
13. นางสาวมันธิรา  ชุมช่วย
14. เด็กชายรัฐชาติ  รองศรีนาค
15. นางสาวรัตนกร  ประชุมวรรณ
16. เด็กชายลิลาวัฒน์  อุดมศรี
17. นางสาววรรณรัตน์  สนิทไทย
18. นางสาววิสาลินี  กาญจนวนิช
19. นายวุฒิชัย  ชิตินทร
20. นางสาวศิรินาฎ  มีเดช
21. นางสาวศิลศิรัตน์  ประทุม
22. นางสาวศุภลักขณา  ยืนนาน
23. นายสันติภาพ  ดุกล่อง
24. นายอริญชัย  ปานมณี
25. นางสาวอริยา  ช่วยประทิว
26. นายอาิทิตย์  ดาทุมมา
27. นางสาวเซน  ระกำทอง
28. นางสาวเพ็ญนภา  ทองปรอน
 
1. นายจิรพีร์  มีสม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไชยวงศ์
2. เด็กชายจิรภัทร  ไกรนรา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรรักษ์
4. เด็กชายธีรเดช  คมกล้า
5. เด็กชายพสิษฐ์  สุทธิปัญญาปกรณ์
6. เด็กหญิงศิรดา  บัวทอง
7. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชูแก้ว
8. เด็กชายสิทธิพงศ์  ศรีฟ้า
9. เด็กหญิงเบญญาภา  ติลกโชติพงศ์
10. เด็กชายเมธัส  ลิ้มสุวัฒนกุล
 
1. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ยอดสร้อย
3. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายจตุพล  บุนนาค
2. นายชนะชัย  สมหวัง
3. นางสาวณัฐธิดา  จรรยา
4. นายพงศธร  อินพรม
5. นางสาวพรรวี  ทวยเจริญ
6. นางสาวภัทราพร  ไชยยัง
7. นายอภิสิทธิ์  คุ่มติก
8. นายอลงกรณ์  รักบุญช่วย
9. นางสาวอัมรา  ซิงห์
10. นางสาวเบญจมาตย์  ใจภักดี
 
1. นางสาวกัลยา  เพชรเกลี้ยง
2. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อ้องาม
2. เด็กหญิงกัญญภัส  ผจงสาลีปัญญา
3. เด็กหญิงนงรัตน์  ขวัญดี
4. เด็กหญิงนรมน  สวัสดิ์ชูแก้ว
5. เด็กหญิงปัทนาถ  ทองสุวรรณ
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองประพันธุ์
 
1. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ยอดสร้อย
3. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
4. นางสาวฐานิกา  ว่องวรานนท์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกวินธิดา  เพชรปานวงศ์
2. นางสาวญาณิศา  ว่องวรานนท์
3. นางสาวธนพร  โชคชัยปัถมาพร
4. นางสาวพัชรภรณ์  มานพ
5. นางสาวศศิวิภา  มิตรชู
6. นางสาวอมลณัฐ  ยีโหว๊ะ
 
1. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
2. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
3. นางสาวกัญญารัตน์   ยอดสร้อย
4. นางสาวชมพิชาน์  ศรีภักดี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญภัส  ผจงสาลีปัญญา
3. เด็กหญิงชนิสรา  ฉลาดแฉลม
4. เด็กหญิงนงรัตน์  ขวัญดี
5. เด็กหญิงนรมน  สวัสดิ์ชูแก้ว
6. เด็กหญิงปวริศา  อินทร์เกื้อ
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองประพันธุ์
8. เด็กหญิงศิริพิชชา  คิววรวงศ์กร
 
1. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
2. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
3. นางสาวกัญญารัตน์  ยอดสร้อย
4. นางสาวฐานิกา  ว่องวรานนท์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกวินธิดา  เพชรปานวงศ์
2. นางสาวญาณิศา  ว่องวรานนท์
3. นางสาวปุญญิศา  ชูแดง
4. นางสาววาสนา  ภักดี
5. นางสาวศศิวิภา  มิตรชู
6. นางสาวอมลณัฐ  ยีโหว๊ะ
7. นางสาวอาธิยา  ฉิมสอาด
8. นางสาวอารีรัตน์  พึ่งพา
 
1. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
2. นางสาวกัญญารัตน์   ยอดสร้อย
3. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
4. นางสาวชมพิชาน์  ศรีภักดี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มนัสสา
2. เด็กหญิงจริยา  พลจางวาง
3. เด็กหญิงญาณพัฒน์  ทองมาก
4. เด็กหญิงทิพวัลย์  จอหอ
5. เด็กหญิงพรวิลัย  ขำแผลง
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัตนจินดา
7. เด็กหญิงสุธิดา  โคธา
8. เด็กหญิงอาตติยา  มงคลโพธิ์
9. เด็กหญิงอุรชา  ชนะพล
10. เด็กหญิงเกตน์นิกา  ใจรังษี
 
1. นางสาวกัลยา  เพชรเกลี้ยง
2. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน
3. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
4. นางสาวยศริตา  แก้วเกิด
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกชพร    จำนงค์ทอง
2. นางสาวกานดา  หนูเจริญ
3. นางสาวชลลดา   ดำรักษ์
4. นางสาวชินประพาฬ  มหธร
5. นางสาวธนาภรณ์   พริกแก้ว
6. นางสาวธัญชนก  พุทธรอด
7. นางสาวธัญพร   ศักดิ์เพชร
8. นายวิทวัส  คงวุฒิ
9. นายศุภชัย    สุบรรณรัตน์
10. นางสาวสมสิริภา  สิริมุรธา
11. นายสหชัย  เนียมขำ
12. นางสาวสุภนิช  สนิทมัจโร
13. นางสาวสุภามาศ  สุขโสม
14. นางสาวหทัยพร    แก้วผุดผ่อง
15. นางสาวเกตนิกา  พูลศรี
16. นางสาวเกสรินทร์   บุญยัง
 
1. นายกิตติพัฒน์  แดนที่
2. นางพัชนีภรณ์  สิงหบุญ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงมณชนก  แก้วประดับ
 
1. นางแอนนา  เทพเลื่อน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวญาณิศา  ศุภรางกูร
 
1. นางปิยะนุช  วงศ์เทิดธรรม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงณภัทร  ทองสร้อย
 
1. นางนิศากร  กั้นเกษ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายธนภัทร  ลาภอุดมพันธ์
 
1. นางเสริมสิริ  ชูประจง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงเมนุกา  ไร
 
1. นางนวลนภา  ชอุ่มวรรณ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวพรจรัส  ครุฑดำรงชัย
 
1. นางสุภลักษณ์  วรรณนุช
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 1. เด็กหญิงแม็กดาลีน่า  รมย์รื่น
 
1. นางเสาวภาค  พุทธรักษา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวอรปวีณ์  แก้วประดับ
 
1. นางสาวจิระวัฒน์  ขวัญใจ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงจุฬามณี  ดียิ่ง
2. เด็กหญิงชิดชนก  หนูขาว
3. นายธนพัฒน์  สุพบุตร์
4. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ด่านสวัสดิ์
5. เด็กหญิงไพลิน  ใต้ราชโพธิ์
 
1. นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง
2. นายอาวุธ  จันทร์เมือง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวณัฎฐญาณี  พรหมมนตรี
2. นายธีรชัย  มีวงศ์
3. นางสาวนภสร  กองช้าง
4. นางสาวพิชญ์ภัทร  โพธิ์กลาง
5. นายศีลวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายฐานิสรณ์  เลขทิพย์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายธีร์วรา  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นางนงลักษณ์  ศิวะบรรพกุล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงธนัชพร  เศวตเวช
 
1. นางสาวจุฑามาส  วงส์มั่นกิจการ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวณัฐรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางฐิติรัตน์  มนต์สวัสดิ์ชัย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เจริญพร
2. เด็กหญิงมานิตา  รัตนสุภา
 
1. นางสาวเจียรนัย  ศรียาภัย
2. นางสาวมนธิชา  ทองหัตถา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวธัญชนก  บุญเรือง
2. นางสาวพิชญา  เมืองพรหม
 
1. นายฐานิสรณ์  เลขทิพย์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายกานดิศ  ชุมทอง
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ขุนปักษี
3. เด็กชายธนกฤต  พัฒนเดช
4. เด็กชายธนากร  พัฒนเดช
5. เด็กชายพงศ์รักษ์  เผือกเนียม
6. เด็กชายภานุวัฒน์  อัจฉริยทิน
7. เด็กชายศิริวัฒน์  เอี่ยวประดิษฐ์
8. เด็กชายอธิยุต  เพ็งรัตน์
 
1. นายนิพนธ์  ปรุงเหล็ก
2. นางอภิรักษ์  ลบถม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายชนวีร์  เพชรประภัสสร
2. นางสาวชาลิสา  พงศ์ชัยไพบูลย์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สัตนันท์
4. เด็กชายปณวัฒน์  ธนาวุฒิ
5. นางสาวมุฑิตา  เพชรเมืองใหม่
6. นายรัตนชัย  คงเสน่ห์
7. นายวัชราทร  รามสุวรรณ์
8. นางสาวศิริกานต์  ชัยวิศิษฐ์
9. นางสาวศิริพรรณ  มารอด
10. นางสาวสุธาสินี  เทือกสุบรรณ
 
1. นายสมบัติ  ระมัด
2. นางสาวศิริพร  ทองดี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. เด็กหญิงธันยพร  กองแก้ว
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ใจมุ่ง
3. เด็กหญิงพิมมาดา  โกษยพงศ์
4. เด็กหญิงมณฑิรา  กลับวิลา
5. เด็กหญิงเมทินี  แซ่กิ่ม
 
1. นายประเวศ  บุญราศรี
2. นางสาวเยาวรัตน์  ประสานเชื้อ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  บัวไข
2. นางสาวจินตภัทร์  สุปันตี
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูช่องามเกตุ
4. นางสาวณัฐณิชา  เครือหงษ์
5. นางสาวสิริกาญจน์  นุริตมนต์
 
1. นางสาวศิริพร  ทองดี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปัญสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  ช่วยคง
3. เด็กหญิงอธิชา  ชัยกิจ
 
1. นางจิรารัตน์  อุณหศิริกุล
2. นางสาวพิไลวรรณ  เพชรไฝ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวกมลวรรณ  ไปล่โสภณ
2. นางสาวกุสุมา  บัวเกตุ
3. นางสาวพรชิตา  เผือกคง
 
1. นางจิรารัตน์  อุณหศิริกุล
2. นางศิริพร  วิเศษกลิ่น
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงชนกมล  ชูขำ
2. นางสาวณัฐกุล  สุทธิธรรม
3. นายนฤชา  อินโท
 
1. นางศิริพร  วิเศษกลิ่น
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายวุฒิพงศ์  ทีปะปาล
2. นางสาวสุคนางค์  แพงมา
3. นางสาวอัจฉรา  เสือแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  ขนอม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. เด็กหญิงนพมาศ  มัญญู
2. เด็กหญิงศิริพร  ปานเฉวง
 
1. นายมนัส  สายแก้ว
2. นางสาวนุชรี  คงนอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายชนชนม์  ชูเชื้อ
2. เด็กชายชลิต  สิทธิโชติโสภณ
 
1. นางสุวลี  ล่องเพ็ง
2. นายนิรันดร์  โอ่ทอง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายการัณพจน์   วรินทรเวช
2. นายณัฐดนัย   ชูทิพย์
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายสายชล  สุขศรี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายปรัญชัย  เทพบุรี
2. เด็กชายศรันย์พงศ์  เมืองพรหม
 
1. นางจุรีย์พร  ชูชนะกิจ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายพสธร  เตียวตระกูล
2. นางสาวหทัยภัทร  ทองถึง
 
1. นายนิรันดร์  โอ่ทอง
2. นางสุวลี  ล่องเพ็ง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. นางสาวกาญจนา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวธารารัตน์  คำเหล็ก
 
1. นางสุพรนิตย์  อนุรักษ์ลิ้มสกุล
2. นายสมร  เชื่อมกระโทก
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายธนพล   ฉ้วนตั้น
2. เด็กชายนิติธร  หนูกลิ่น
 
1. นายเอกพิชัย  ชัยทอง
2. นางสาวอุไรภรณ์  ทองมาก
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายณัฐชนน   จันทร์ประดิษฐ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ช่วยเกิด
 
1. นายภาณุวัฒน์  กระจ่างแจ้ง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายชัชพล  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  ศิริโสภณ
 
1. นายภาณุวัฒน์  กระจ่างแจ้ง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกนิษฐกานต์  เพ็งสมมุติ
2. นางสาวกิ่งพัชฌา  บุตรศาสตร์
 
1. นายภาณุวัฒน์  กระจ่างแจ้ง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายณัชพล  ศานติพิบูล
2. นายพีรายุ  เพ็งสุวรรณ
 
1. นายพิเจตส์  ประยุทธสินธุ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงปณิธิ  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  แต่งเรียม
3. เด็กหญิงพิพิธพร  แก้วสีทอง
 
1. นางสาววรัญญา  พันธุวงศ์
2. นางยุพเยาว์  กระจ่างแจ้ง
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายณัฐพงษ์   เตชะวานนท์
2. นางสาวรดารัตน์   สารทิพย์
3. นางสาวเกศิณี   เกิดอุบล
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายสุธน  ภักดี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์   ฤทธิพรัต
2. นายเอกพล   ครุฑดำรงชัย
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายมาลีกี  เสือนิล
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. เด็กชายกิจติพงศ์  หยิ้วเหล็ก
2. เด็กหญิงลลิดา  ปานบำรุง
3. เด็กชายวงศกร  สวัสดิโกมล
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  สุดสอาด
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นายธวัชชัย  สมภักดี
2. นายธัญพงศ์  จีระเจริญพงศ์
3. นายเผดิมชัย  หิรัญเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยโทพลากร  ประสงค์
2. นายบรรเทา  มีครุฑ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 1. เด็กชายสุวิจักษณ์  หล่อวงศ์
2. เด็กชายสุวิโรจน์  ช่างเหล็ก
3. เด็กชายเตมีย์  ทับเที่ยง
 
1. นางรำภา  คงจันทร์
2. นางวันวิสาข์  สุขภัคพงศ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาวกนกวรรณ์  แก้วเล็ก
2. นางสาวจันทรา  จันทร์ทุ่ง
3. นางสาวศศิธร  วงศ์ศรีรักษา
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ชีระ
3. เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  ขานทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
2. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 1. นายชวนากร  นวลมูสิก
2. นางสาววิภารัตน์  คำกลั่น
3. นางสาวอรอนงค์  บุญมา
 
1. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สงเคราะห์
2. เด็กหญิงรุ่งกานดา  พลวิชัย
3. เด็กหญิงวรฤทัย  วงค์ศิริ
4. เด็กหญิงศุภรดา  ยอดเพชร
5. เด็กหญิงสาธิตา  ทองเมิน
6. เด็กหญิงอรอุมา  ชูสอน
 
1. นางบุญญา  คุ้มภิรมย์
2. นางสุชีรา  ชูแก้ว
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายจิราวุฒ  แก้วฝ่าย
2. นางสาวทิพย์มณี   โนนสว่าง
3. นางสาวมุกดา  อุปลา
4. นางสาวสุภาพร  อาจกล้า
5. นางสาวอรทัย  พุทธสุข
6. นางสาวอรัญญา  พันธุพรม
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ช่วยสงค์
2. นางสุลีพร  ดีทอง
3. นางละออง  ชูเชื้อ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจี้ยงสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชราภา  คงวัชระ
3. เด็กหญิงมยุรา  ผาสิน
 
1. นางจำปี  กลับโป
2. นายสุนทร  เชิดเพชรรัตน์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 1. นางสาวจามจุรี  จิตมุ่ง
2. นางสาวทิพย์วิมล  ศิริวัฒน์
3. นางสาวสาวิกา  ธนวนิชนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประทีป  กลีบโกมุท
2. นางกิตติมา  กลีบโกมุท
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กหญิงนิตยา  กลิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงพิชชากร  กนกนาค
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ชูเพชร
 
1. นางปราถนา  สมณะ
2. นายสมมณฑ์  หงษ์เกิด
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวสาธิตา  ผิวนิล
2. นายอรรถพล   กาญชะนะกาศ
3. นางสาวโยศิตา   สิทธิบาล
 
1. นายธนิต  ดีทอง
2. นายณรงค์  ศิริยงค์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมจิตร
2. เด็กชายสรจักร  เหลืองภาณุ
3. เด็กหญิงแสงระวี  คลาดทุกข์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีคง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมจินดา
2. นางสาวอภิษฎา  ทัพซ้ายขวา
3. นางสาวอรไท  ทองจีน
 
1. นางจิระพร  ชูสกุล
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองนวล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาคสง
2. เด็กหญิงชณัฎฎา  ต้นพุ่ม
3. เด็กหญิงอาลีลักษณ์  ทรัพย์โภคา
 
1. นางจิระพร  ชูสกุล
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองนวล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นายนฤดล  สุขเฉวง
2. นางสาวสายฝน  ศรีแสง
3. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณ
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เมฆสุข
2. เด็กหญิงศิริวิภา  ศรีบุญชู
3. เด็กหญิงอารียา  ปานนุ่น
 
1. นางสมใจ  จันทวงศ์
2. นางนันทยา  ชุมสุข
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นางสาวกาญจนา  เทียมยม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ภักดี
3. นางสาวณัฐสินี  พรหมคลองไทร
 
1. นางจิระพร  ชูสกุล
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ทองนวล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวทัศศิญากร  มากลับ
2. นางสาวมิลค์ตรา  แก้วประดิษฐ์
3. นางสาววราพร  โนนทะขันธ์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ช่วยสงค์
2. นางสุลีพร  ดีทอง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนงนุช  ก้อนคำ
2. นางสาวมณตรา   พิชัยสงคราม
3. นางสาวศศิวิมล  หลีวงค์
 
1. นางศุภวัลย์  โสภาพ
2. นายณัชพล  ศรีสนิท
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงดลยา  จักแก้ว
 
1. นายวิชชญะ  ฤทธิแดง
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวศกลรัตน์  แก้วกระจก
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ดีโสม
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทองแก้ว
 
1. นางสุพรนิตย์  อนุรักษ์ลิ้มสกุล
2. นางสาวอมรรัตน์  สิทธิเดช