หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี , โรงเรียนสุราษฎร์ธานี , โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2, โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา , โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี , โรงเร

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมนตรี จันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางอรนุตร บัวหยู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายนิพนธ์ ศรศักดิ์ชัยสิงห์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางจำเนียร กาญจนดิฐ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสิริมา อภิสมัย ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสกูล จันทสุวรรโณ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางจารุณี ปล่องบรรจง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายมนตรี จันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
9 นายนิพนธ์ ศรศักดิ์ชัยสิงห์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
10 นางสิริมา อภิสมัย ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
11 นายสกูล จันทสุวรรโณ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
12 นางจำเนียร กาญจนดิฐ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
13 นายณรงค์ จาวิสูตร ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
14 นายนพดล มาลารัตน์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
15 นายสุชาติ บุญยก ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
16 ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาด ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
17 นางอรนุตร บัวหยู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
18 นางจิระพร ชูสกุล ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
19 ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
20 นางจารุณี ปล่องบรรจง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
21 นางสุพรรณวดี ประสงค์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
22 นางสิริมา อภิสมัย ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ
23 นางสุแววตา จันทร์ทอง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ
24 นางจารุณี ปล่องบรรจง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ
25 นายพงศ์ธร นภาพงศ์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ
26 นางสุธาทิพย์ หมื่นงาม ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ
27 นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ
28 นางสาวทัศนีย์ แท่นจันทร์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ
29 นางสาวปาริชาต ข้ามสาม ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ
30 นางปิยลักษณ์ ทวีแก้ว ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ
31 นางสาวสุธาวดี มัชฌิมวงศ์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ
32 นางสาวบุษยา ศรีสิน ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ
33 นายพีรพัฒน์ พวงจิตร ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ
34 นายวัชระ บุญทรัพย์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
35 นายมโนหาร จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
36 นายชาติชาย ศรีเมือง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
37 นางจารุณี ปล่องบรรจง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
38 นางสุพรรณวดี ประสงค์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
39 นางสาวทัศนีย์ แท่นจันทร์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
40 นางสิริมา อภิสมัย ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
41 นางอำภา ตั้งฐานานุศักดิ์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
42 นางราตรี สงวนศักดิ์บารมี ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
43 นางพรพิไล อุบลสถิตย์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
44 นางสาวสุธาวดี มัชฌิมวงศ์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
45 นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
46 นางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุมพล ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
47 นางสาวอุษาวฎี จิตราวุธ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
48 นางสาวบุษยา ศรีสิน ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
49 Miss Samira lamparth ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
50 นางสาวฤทัยรัตน์ ทองนวน ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
51 นายกฤษฎา หีมเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
52 นางสาวฮาลิซา ฮาแว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
53 นางสาววันวิสา เกิดชู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
54 นายสุชาติ บุญยก ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
55 นายบรรเทา มีครุฑ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
56 ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาด ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
57 ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ
58 นายณรงค์ จาวิสูตร ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
59 นายเสริม นนท์ทอง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
60 นางปรีดา เสนาสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
61 นายเฉลิมวุฒิ ชิดบุรี ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
62 นายมรุติ์ ปลัดกอง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
63 นายธำรงค์รัตน์ เพชรยก ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
64 นายพีรพัฒน์ พวงจิตร ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
65 นางสาวฤทัยรัตน์ ทองนวน ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
66 นางสาวสุธาวดี มัชฌิมวงศ์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
67 นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
68 นางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุมพล ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
69 นางสาวอุษาวฎี จิตราวุธ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นายนิคม กำแพงแก้ว ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นายประพันธ์ ป้อมน้อย ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นายมโนหาร จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นายสกูล จันทสุวรรโณ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
74 นางสาวฤทัยรัตน์ ทองนวน ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
75 นายชาติชาย ศรีเมือง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
76 นายธำรงค์รัตน์ เพชรยก ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
77 นายมโนหาร จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
78 นายมรุติ์ ปลัดกอง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
79 นายเฉลิมวุฒิ ชิดบุรี ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
80 นายประยูร สุขนุช ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
81 นางจำเนียร กาญจนดิฐ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
82 นางสาวอุษาวฎี จิตราวุธ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
83 นางสาวปารณีย์ วิบูลย์วัชรกิจ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
84 นายเสริม นนท์ทอง ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
85 นายสุทัศ สังเมียน ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
86 นางสาวสุธาวดี มัชฌิมวงศ์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
87 นายประยงค์ พรหมขจร อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ
88 นางประพิมพรรณ รจนา อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ
89 นางปรีดา ก๋งหมึง อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ
90 นางอินทิรา แก้วมูณี อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ
91 นางดรุณี แก้วผลึก อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ
92 นางสาวมัณฑณา จิรภูเบศ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ
93 นายขวัญมงคล สุขญาติ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ
94 ว่าที่ร้อยตรีจตุพร สุดสอาด ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ
95 นายสุชาติ บุญยก ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ
96 ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ
97 นางสาวศศิธร ไทยปาน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประสานงาน
98 นาวสาวพีรยา ชัยวิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประสานงาน
99 นายธีร์ธวัช ชูประจง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประสานงาน
100 นางสาวธนัญชญา สาเมือง โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ประสานงาน
101 นางสาววินิจตา เศวตเวช โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ประสานงาน
102 นางสาวนันทกา วิเชียรวัฒนา โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ประสานงาน
103 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิเดช โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ประสานงาน
104 นางชนิดา อินสังทร์ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ประสานงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]