หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sni1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ นวลใยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางนฤมล สั่งสอนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ พุฒดำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นางสาวเกศสุนีย์ จันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
5. นางสาวนันทญา บรรณราชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางศรีรัญญา ศรีสนิทโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กรรมการ
2. นางวัฒณี พันธ์พิพัฒน์ไพบูลย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ หวังรังสิมากุลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสาวอทิตยา ทองปลอดโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ สมวงศ์โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางธนา ลิ้มปกรณ์กุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวพิไลวรรณ เพชรไฝโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา กรรมการ
4. นางสาวมาลินทร์ หงส์ทองโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ คชรัตน์โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุรภี มหาโชติโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ขวัญเพชรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางสาวราศรี แป๊ะป๋องโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางกัญญา ภรณ์ยงทองโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี มีอุปการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศ สังเมียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางนนทยา ธรรมธวัชโรงเรียนกาญจนดิษฐ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ แก้วขาวโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกิตติศิลป์ สุขสำราญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ทองเจริญโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นางวิภาดา ปานแก้วโรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
7. นางกรวีร์ ข่าทิพพาทีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ รัตนานุพงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สามสุวรรณโรงเรียนเกาะสมุยรองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ เวชพราหมณ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุริยา นาคใหญ่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
5. นางโสรวีย์ แช่มชื่นโรงเรียนเกาะพงันศึกษากรรมการ
6. นางภัทรานิษฐ์ สินอุดมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายศิรเศรษฐ ชูเดชศิริไพศาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ ราชสุขโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
3. นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. ดร.พิมพ์ลักษณ์ ว่องอภิวัฒน์กุลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวทัชชกร วาทีรักษ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางเกศรารัตน์ ไม้ทองงามโรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
2. นางธารา ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวมาลิณี จันทร์เพ็ชรพูลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. ดร.พิมพ์ลักษณ์ ว่องอภิวัฒน์กุลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ สุวรรณสามโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสมญา แพ่งรักษ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวาสนา บุญแสวงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญวรรณ สมใจโรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ทองยวนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาววิภาณี ช่วยเนียมโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ หวังสุทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางสุทินา สุุธรรมานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. ดร.อภิรัฐ วานิชสมบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สมงามโรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายจิรพันธ์ บัวแก้วโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางชญาภา ใจโปร่งโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายรัตถยุทธ บุญชูช่วยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางพนัสดา วิมลโรงเรียนปากแพรกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์เกียรติ ด้วงทองกุลโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
4. นางจาริณีย์ ชูแก้วโรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางประภารัตน์ ไชยรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมการศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี ยิ่งสวัสดิ์โรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นางสาวสุธาทิพย์ พาหนะโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
8. นางสาวปณิตา ฟูพันธุวุฒิโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
9. นางสาวอุราพร ชาติวัฒนธาดาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธาทิพย์ พาหนะโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรกัญญา เหล็กบุรินทร์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชรี เรืองสวัสดิ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางปนัดา รัตนะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางสาวนลัทพร มีแก้วโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
6. นายรัตถยุทธ บุญชูช่วยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นางฐิติมา คงคากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพงศ์จันทร์ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา พยัคฆาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพร จิ๋วสุวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ทองจิตรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวมณฑาทิพย์ หยูหนูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2กรรมการ
6. นางบุญเกิด ดิลกโชติพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2กรรมการ
7. นางนารีรัตน์ อ่อนศรีทองโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นายณัฐพงษ์ ปานนินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางนุจรี มณีจันทร์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นางสาวอุไรวรรณ กุลีช่วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพิมลรัตน์ อิ่มแสวงโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรกานต์ เพ็งพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางศิริจิิตต์ แสนเฉยโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ ข้ามสามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
5. นางปิยลักษณ์ ทวีแก้วโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
6. นางสุธาทิพย์ หมื่นงามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
7. นางวิลาวัลย์ กัณรงค์โรงเรียนสุราษฎร์ธานัี 2กรรมการ
8. นางวิภาดา ชัยทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายปะฐม จุลเด็นโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นางสาวจุฑามาศ วงศาโรจน์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายทวัตน์ ชูชนะกิจโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติมณฑน์ พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ บุญลำ้โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางวันทิพย์ สามหาดไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาววนัสนันท์ พัฒนจรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญยิ่ง คล้ายเพชรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางกันยา วิสาละโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นางสุพรรณวดี ประสงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
5. นางศิริ กาพย์เกิดโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี บุญศรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยดา คล้ายเพชรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายเอกชัย รอดกลิ่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นางวิจิตรา จินตนพันธ์โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวกนกพร เพิ่มทรัพย์สินโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางปราณี บุญศรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยดา คล้ายเพชรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายเอกชัย รอดกลิ่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานัี2กรรมการ
4. นางวิจิตรา จินตนพันธ์โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวกนกพร เพิ่มทรัพย์สินโรงเรียนสุราษฎร์ธานัีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเสริม นนท์ทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวชมัยพร รอดกลิ่นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางดวงสมร คำเงินโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวณัฐนาฎ ณ วงศ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นางรัตนา ดวงแขโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสุริพร เพ็ชรรักษ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคณา หวานจิตต์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นายธนกฤต แก้วทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางรุ่งฤดี อ่อนสงโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
5. นางโสภา อุดมพิทยาคมโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา พรหมศิลป์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสุทธินี นนท์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นายชูชัย ไชยวิกโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวิทย์ มีเดชโรงเรียนสุราษฎร์ธานัีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา พรหมศิลป์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสุทธินี นนท์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นายชูชัย ไชยวิกโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวิทย์ มีเดชโรงเรียนสุราษฎร์ธานัีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ จารุรัตน์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา มีครุฑโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2กรรมการ
3. นายเริงฤทธิ์ วิชัยดิษฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายทวิพงศ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ อ่อนคงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภกิตติ์ ใจแจ้งโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายอิทธิฤทธิ์ วรรณโรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทวงศ์ บุญทองสังข์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
2. นายธนิต เพชรรักษ์โรงเรียนเตรียมอุดมการศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์โรงเรียนพรุพีพิทยาคมกรรมการ
4. นายยงยุทธ ชัยทองโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนวลน้อย บรรจงเกลี้ยงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา เพชรลัดดาวัลย์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
3. นางสาวมาลา คงราชโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางนิภาวรรณ ปลอดจินดาโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดา สอนสงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวสิริกิตติยา หิรัญธานีโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
3. นายนิพนธ์ ศรศักดิ์ชัยสิงห์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
4. พระมหาดิลกรัศมี วุฒิยาวัดพัฒนารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววันดี ชาลกโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ เพชรทรัพย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เสวกวังโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางทรงรัตน์ พงศ์โสภาโรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ทิพย์รักษาโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
2. นายสมเกียรติ จรูญรักษ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นายพสุธา อาจณรงค์โรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นายเกรียงไกร แก้วสังข์ภาคเอกชนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ กิตินพวงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางพยอม เดชสารโรงเรียนเตรียมอุดมการศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายบุนยธร สุนทรโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นายอนันต์ สุขุมทองโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
5. นายบรรพต เจริญพรโรงเรียนศิลางามกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุขใจ อ่อนศรีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางพรพิไล อุบลสถิตย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ นิตย์นราโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ มากอินทร์โรงเรียนพระแสงวิทยากรรมการ
5. นายเลิศศักดิ์ เผือกเดชโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา จันทร์สว่างโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ แท่นจันทร์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ จันทร์รงค์โรงเรียนปากแพรกวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ เชื้อจำรูญโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายธีรเดช จู่ทิ่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางอรพรรณ ขอนแก้วโรงเรียนปากแพรกวิทยากรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ผกากรองโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ขวัญพุฒโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวประภาพร สวัสดิโภชาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางเริงจิราศ ยามลสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางศิริสมบูรณ์ อู่เงินโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนัยณา คูทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางพัชรา วีระเผ่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ นุกูลประทีปโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายทรงพล คล้ายเพชรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายธีรพล ใจกว้างโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
3. นายภาสกร แซ่ตั้นโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสุนันทา ณ สุวรรณสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. พระครูสมุห์จรินทร์ จนฺทวณฺโณวัดพระโยคกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ สุขนาวาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ ยิ้มประเสริฐโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ สอสมบูรณ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายรณยุทธ จิรังนิมิตสกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางฐิติกานต์ ประกอบศุขราษฎร์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ เทนสิทธิ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรัตน์ โอชาโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นายสุเมธ หนูนาวีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางพิชามญชุ์ ตันติวิวัทน์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายพสิษฐ์ พสิษฐ์พัชร โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ผลินสุคนธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ติลกโชติพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เทพนวลโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2รองประธานกรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ซุ่นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นางสาวกัยฟาน กาฮงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวทัศนี เกตุแก้วโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นางมัลลิกา แก้วชลครามโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2รองประธานกรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ซุ่นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นางสาวกัยฟาน กาฮงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางทัศนี เกตุแก้วโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นางมัลลิกา แก้วชลครามโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเสรี ชูศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายสถิต สุขทิพย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย ลาชโรจน์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวสุชิลา อินแดงโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
6. นายอิทธิพล วงศ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายมรุติ์ ปลัดกองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2กรรมการ
8. นางสาวนิภาพร บินสันโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
9. นายสาธิต รักดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายเสรี ชูศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายสถิต สุขทิพย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย ลาชโรจน์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวสุชิลา อินแดงโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
6. นายอิทธิพล วงศ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายมรุติ์ ปลัดกองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
8. นางสาวนิภาพร บินสันโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
9. นายสาธิต รักดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2รองประธานกรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ซุ่นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นางสาวกัยฟาน กาฮงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางทัศนี เกตุแก้วโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นางมัลลิกา แก้วชลครามโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2รองประธานกรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางจุฑามาศ ซุ่นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นางสาวกัยฟาน กาฮงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางทัศนี เกตุแก้วโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นางมัลลิกา แก้วชนครามโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเสรี ชูศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายสถิต สุขทิพย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2รองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย ลาชโรจน์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวสุชิลา อินแดงโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
6. นายอิทธิพล วงศ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายมรุติ์ ปลัดกองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
8. นางสาวนิภาพร บินสันโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
9. นายสาธิต รักดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเสรี ชูศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายสถิต สุขทิพย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย ลาชโรจน์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวสุชิลา อินแดงโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
6. นายอิทธิพล วงศ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายมรุติ์ ปลัดกองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
8. นางสาวนิภาพร บินสันโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
9. นายสาธิต รักดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2รองประธานกรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ซุ่นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นางสาวกัยฟาน กาฮงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางทัศนี เกตุแก้วโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นางมัลลิกา แก้วชลครามโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายเสรี ชูศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายสถิต สุขทิพย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย ลาชโรจน์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวสุชิลา อินแดงโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
6. นายอิทธิพล วงศ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายมรุติ์ ปลัดกองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
8. นางสาวนิภาพร บินสันโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
9. นายสาธิต รักดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายเสรี ชูศรีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายสถิต สุขทิพย์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย ลาชโรจน์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ ณ รังษีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวสุชิลา อินแดงโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
6. นายอิทธิพล วงศ์ธรรมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายมรุติ์ ปลัดกองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
8. นางสาวนิภาพร บินสันโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
9. นายสาธิต รักดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2รองประธานกรรมการ
3. นายสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนดิษฐิ์กรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยา 3 สุราษฏร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ซุ้นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นางสาวกัยฟาน กาฮงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางทัศนี เกตุแก้วโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นางมัลลิกา แก้วชลครามโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายบรรจง นิคมประเสริฐโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2รองประธานกรรมการ
3. นางสุนทรา ชูศิลป์ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายอุดม พุ่มมณีโรงเรียนกาญจนดิษฐิ์กรรมการ
5. นายสนธยา ชูสุวรรณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยา 3 สุราษฎร์ธานี กรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ซุ่นห้วนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นางสาวกัยฟาน กาฮงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางทัศนี เกตุแก้วโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นางมัลลิกา แก้วชลครามโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. นายอรุณ มาศสำเภาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกกิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฏร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐิ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกกิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกกิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัค์เนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกกิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญขนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุรษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีสงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุรษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุรษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกกิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษพิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกกิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอัมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกกิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษบฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอัมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคนัย รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายกนกกิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จัทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเดช รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดรื จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นางกัลยาณี สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
9. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นายอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นางกัลยาณี สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
10. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีสงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีสงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
8. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอำมฤต นามนวลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางกนกนิจ กิจคามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ จันทร์น้อยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางอัมพา หทัยวสีสงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี เพียรจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นายพลกฤษณ์ เที่ยงเทศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
7. นายไพโรจน์ นักฟ้อนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
8. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
9. นายอัคเนศ รัตนะโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาดาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยา (ชุมพร)กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาดาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรีวิทยา (ชุมพร)กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย(จ.ชุมพร)กรรมการ
10. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี(จ.ชุมพร)กรรมการ
11. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายจีรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
6. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
8. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
9. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
10. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
11. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี(จ.ชุมพร)กรรมการ
12. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย(จ.ชุมพร)กรรมการ
13. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
14. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
6. นายจีรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี(จ.ชุมพร)กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย(จ.ชุมพร)กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
6. นายจีรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี(จ.ชุมพร)กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย(จ.ชุมพร)กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
6. นายจีรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี(จ.ชุมพร)กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย(จ.ชุมพร)กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
6. นายจีรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี(จ.ชุมพร)กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย(จ.ชุมพร)กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
6. นายจีรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี(จ.ชุมพร)กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย(จ.ชุมพร)กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
6. นายจีรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี(จ.ชุมพร)กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย(จ.ชุมพร)กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี ( จ.ชุมพร )กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย (จ.ชุมพร)กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมการศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี ( จ.ชุมพร )กรรมการ
13. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย (จ.ชุมพร)กรรมการ
14. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
15. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
17. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี ( จ.ชุมพร )กรรมการ
13. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย (จ.ชุมพร)กรรมการ
14. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
15. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
17. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี ( จ.ชุมพร )กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย (จ.ชุมพร)กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี ( จ.ชุมพร )กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย (จ.ชุมพร)กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี ( จ.ชุมพร )กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย (จ.ชุมพร)กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมการศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี ( จ.ชุมพร )กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย (จ.ชุมพร)กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมการศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี ( จ.ชุมพร )กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนสวนศรี ( จ.ชุมพร )กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี ( จ.ชุมพร )กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย (จ.ชุมพร)กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
12. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
13. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี ( จ.ชุมพร )กรรมการ
14. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย (จ.ชุมพร)กรรมการ
15. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
16. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
18. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวปัทมาภรณ์ ชัยะโชติถิโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
10. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
12. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
14. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี ( จ.ชุมพร )กรรมการ
15. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย (จ.ชุมพร)กรรมการ
16. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
18. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
19. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพงศธร นภาพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิลโรงเรียนปากแพรกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายธีรพล สมจิตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายวิศรุต สมณะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
6. นายจิรพีร์ มีสมโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
7. นายอัฐพร ปลอดจินดาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวปัทมาภรณ์ ชัยะโชติถิโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
10. นางสาวยศริตา แก้วเกิดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นายพิชัย บุญชูประภาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
12. นายสุทิพัฒน์ ปานแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
13. นายเสรี ด้้วงคำจันทร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีกรรมการ
14. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสวนศรี ( จ.ชุมพร )กรรมการ
15. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัย (จ.ชุมพร)กรรมการ
16. นายวุฒิชัย อำนวยเวชโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
17. นายเยี่ยมยุทธ ฉายสง่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
18. นายณรงค์ มณีรัตน์โรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
19. นายประเสริฐ สร้อยศรีโรงเรียนเตรีียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ประธานกรรมการ
2. นางอังคณา จันทรุจานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา สุขสะอาดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจรัญญา สอนขำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวกัญญธรณ์ หนูคงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางปรีดาภรณ์ แดงหวานโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางกัลยาณี สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวกัลยา เพชรเกลี้ยงโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสาวธนิตา เนตรรุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
11. นายกิตติพัฒน์ แดนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
12. นางอัจฉรา แจมิตรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอังคณา จันทรุจานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา สุขสะอาดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจรัญญา สอนขำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวกัญญธรณ์ หนูคงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางปรียาพร แดงหวานโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางกัลยาณี สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวกัลยา เพชรเกลี้ยงโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสาวธนิตา เนตรรุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
11. นายกิตติพัฒน์ แดนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
12. นางอัจฉรา แจมิตรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอังคณา จันทรุจานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา สุขสะอาดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจรัญญา สอนขำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวกัญญธรณ์ หนูคงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางปรีดาภรณ์ แดงหวานโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางกัลยาณี สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวกัลยา เพชรเกลี้ยงโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสาวธนิตา เนตรรุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
11. นายกิตติพัฒน์ แดนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
12. นางอัจฉรา แจมิตรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอังคณา จันทรุจานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา สุขสะอาดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจรัญญา สอนขำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวกัญญธรณ์ หนูคงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางปรีดาภรณ์ แดงหวานโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางกัลยาณี สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวกัลยา เพชรเกลี้ยงโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสาวธนิตา เนตรรุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
11. นายกิตติพัฒน์ แดนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
12. นางอัจฉรา แจมิตรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอังคณา จันทรุจานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา สุขสะอาดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจรัญญา สอนขำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวกัญญธรณ์ หนูคงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางปรีดาภรณ์ แดงหวานโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางกัลยาณี สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวกัลยา เพชรเกลี้ยงโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสาวธนิตา เนตรรุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
11. นายกิตติพัฒน์ แดนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
12. นางอัจฉรา แจมิตรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอังคณา จันทรุจานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา สุขสะอาดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจรัญญา สอนขำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวกัญญธรณ์ หนูคงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางปรีดาภรณ์ แดงหวานโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางกัลยาณี สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวกัลยา เพชรเกลี้ยงโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสาวธนิตา เนตรรุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
11. นายกิตติพัฒน์ แดนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
12. นางอัจฉรา แจมิตรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอังคณา จันทรุจานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา สุขสะอาดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจรัญญา สอนขำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวกัญญธรณ์ หนูคงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางปรีดาภรณ์ แดงหวานโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางกัลยาณี สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวกัลยาณี เพชรเกลี้ยงโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นายกิตติพัฒน์ แดนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
11. นางอัจฉรา แจมิตรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอังคณา จันทรุจานนท์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา สุขสะอาดโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจรัญญา สอนขำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางสาวรัชนีภรณ์ จงเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสาวกัญญธรณ์ หนูคงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางปรีดาภรณ์ แดงหวานโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. นางกัลยาณี สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวกัลยา เพชรเกลี้ยงโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
10. นางสาวธนิตา เนตรรุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
11. นายกิตติพัฒน์ แดนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
12. นางอัจฉรา แจมิตรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัลยา บุญกล่อมโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ รักษ์วงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสัจจะ นิลอรุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสมจิต ชูเขียวโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางอาจิณ รัตนกาญจน์โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายนคร มีชัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา สกุลไทยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางกัญญาภัทร บุญต่อโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญเกื้อ กากแก้วโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ระมัดโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิศากร กั้นเกษโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางขวัญนภา รัตนมณี คมขำโรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
4. นายสารนารถ พรหมแก้วกุลโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. MissEmma Elizabeth Faureโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นายสุวัฒน์ อินทจักรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางเสริมสิริ ชูประจงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิรา สุทธินุ่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวพรรณี ศรีแสงโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นางวิณีนาถ พุ่มแย้มโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. Mr.Gregory William Payneโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. นางสาวสุจิตตรา วรรณิกรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร บุญสะอาดโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางเสาวภาค พุทธรักษาโรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
4. นางยุพยง ใจกว้างโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
5. นางปรางค์ทิพย์ อรัญไสวโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางกันยพร ณ อุบลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุภลักษณ์ วรรณนุชโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางเนาวนิต คงสุทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นางวิภาดา วัชรสินธุโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสุธิดา สาระเทพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นายธนกฤต พรมทองโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายกมลพันธ์ จามพัฒน์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพรรณ เสียงเพราะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายพันธวัธน์ เพชรศิวานนท์โรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
4. นางสุแววตา จันทร์ทองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
5. นางสุภาพร ปานแดงโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางนวลนภา ชอุ่มวรรณโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นางชุตินันท์ ราชฉวางโรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
8. นางจิระพงศ์ คงรักษ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวธีระนาถ ทีปะปาลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางชวัลกร ไชยานุพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวบุญสิน ใจแผ้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
4. นางรุ้งธรรม วิเชียรรัตน์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
5. นางบุญญวรรณ โสภาประดิษฐ์เจริญโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางกรองกาญจน์ แสงเดชโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางสาวจงกล ศรีทองโรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
8. นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤตลักษณ์ รัตนเหมากุลโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางจิตรา พ่วงฟูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นางประภา หงษ์เกิดโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสุภาพร สุวรรณละอองโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
6. นางสุดารัตน์ สุขเขียวโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร กระจ่างจบโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางทัศนัย สถาพรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางคัมพิรา ธดากุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ สุขะประดิษฐ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางเสาวณีย์ คุณวุฒิกรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนิภา ผลพานิชโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางสาวผกามาศ เฟื่องฟูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ศิวะบรรพกุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ วงศ์มั่นกิจการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. Mr.Xing Weiโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
3. MissLong Yuxinโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. MissWang Mengโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวศริญญา ผั้วผดุงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธินี ช่วยปลัดโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. MissChen Peilanโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. MissZhang Xueโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นายพุทธินันท์ ศิริยงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสุอารีย์ เพชรแก้วโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุณิสา เทพประดิษฐ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางนิศากร จิระสุนทรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
4. นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
5. นายการีม หมัดชาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางแอนนา เทพเลื่อนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริพร มากเกลี้ยงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางจารุณี ปล่องบรรจงโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2กรรมการ
4. นางเบญจมาศ คงทองโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประภาส จันทมาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
2. นายสัญญา จันทร์ร่มโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ ดวงแขโรงเรียนพุนพิทยาคมกรรมการ
4. นายพัลลภ โภคากรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ยอดประเสริฐโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นายพนมกร ทองคลอดโรงเรียนพุนพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอังศุมาวรรณ ฉวางโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางเพียงแข ชิดจุ้ยโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
2. ดร.ภัทรรินทร์ ชูมากศึกษานิเทศก์ สพม.11กรรมการ
3. นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายบุญเลิศ ชุมจุลโรงเรียนมัธยมวิภาวดีกรรมการ
5. นายทวงค์ บุญทองสังข์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางกมลมาศ นเรนทร์ราชโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
2. นางศิรินาถ ทองขาวโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางอรพิน สุวรรณรัฐโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นางลมัย สังขนิตย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางอุไรทิพย์ ศรีทองกุลโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวธนิดา ศรีสวัสดิ์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางจินตนา บัวเผียนโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
2. นางอรธีรา คงทองโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วัชรสุธากรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางวิยะดา สัตยาสุชีพโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวบุบผาทิพย์ คำแสนโรงพยาบาลสวนสราญรมย์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประทีป ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ศรี ศรีตังนันท์โรงเรียนวัดท่าไทร สพป สฎ 1กรรมการ
3. นางสุวัธนา เครืออินต๊ะโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางชะโลม บุญเกื้อโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
2. นางจิตรวี ไทยเกิดโรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ ศรีรัตน์โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นางรังสิตา ชุมชอบโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
5. นางชูใจ สกุลไทยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวนิลเนตร ทองสุขโรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
2. นางศิริพร วิเศษกลิ่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ จันทรมณีโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ภาคภูมิโรงเรียนธีรสม สุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์โรงเรียนสุุราษฎร์พิทยา กรรมการ
2. นางเยาวดี ศักดิ์แก้วโรงเรียนพุนพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุรา เชิดเพชรรัตน์โรงเรียนบ้านนาสารกรรมการ
4. นางวานี เหมทานนท์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางจิราพร กระจ่างจบโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ชูนวลศรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางปรางทิพย์ อรัญไสวโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางกรองกาญจน์ แสงเดชโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางแอนนา เทพเลื่อนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางปรางทิพย์ อรัญไสวโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางกรองกาญจน์ แสงเดชโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางจิราพร กระจ่างจบโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางแอนนา เทพเลื่อนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาทิพย์ พาหนะโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ รัตนนุพงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสุนิษา ทรัพย์อุปการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธาทิพย์ พาหนะโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ รัตนนุพงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสุนิษา ทรัพย์อุปการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร ยุติธรรมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ รุ่งโรจน์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางฐิติวัลค์ุ เอียดนิมิตรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์พร ยุติธรรมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ รุ่งโรจน์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางฐิติวัลค์ เอียดนิมิตรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร จูทิ่นโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวปิยะนาถ เหมวิเศษโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร จูทิ่นโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวปิยะนาถ เหมวิเศษโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐภัทร์ สุธาประดิษฐ์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ แสงกระจ่างโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางสาวกรวรรณ ยืนนานโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
4. นางวันวิสาข์ สุขภัคพงศ์โรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
5. นายเอกพิชัย ชัยทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา เกษมโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เลี่ยมแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางอุไรภรณ์ ทองมากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
4. นางสิริยากร ภู่ทองโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวฝันรัก อบแพทย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายบัญชา เกษมโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายจักรกฤช กำพลวรรณโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เลี่ยมแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางอุไรภรณ์ ทองมากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางสิริยากร ภู่ทองโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางฝันรัก อบแพทย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ อุบลชลเขตโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ เนาว์สุวรรณโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางจุไรวรรณ เอี่ยมสามโคกโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นางฝันรัก อบแพทย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางเย็นจิตร ชวภัทรโสภณโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางกิตติมา กลีบโกมุทโรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ อุบลชลเขตโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ เนาว์สุวรรณโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางจุไรวรรณ เอี่ยมสามโคกโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นางฝันรัก อบแพทย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางเย็นจิตร ชวภัทรโสภณโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางกิตติมา กลีบโกมุทโรงเรียนเกาะพะงันศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐภัทร์ สุธาประดิษฐ์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เลี่ยมแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายปัทฐพงษ์ สุบรรณ์โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมร เชื่อมกระโทกโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นายนิรันดร์ โอ่ทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
6. นางสุรารักษ์ จันทนเสถียรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นางยุพเยาว์ กระจ่างแจ้งโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย ลาสิทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ กระจ่างแจ้งโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลติ้มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ มะอักษรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางสาวพรศิริ พงศ์ถนอมศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ทองจารโรงเรียนท่าอุแทวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางเย็นจิตร ชวภัทรโสภณโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางจุรีย์พร ชูชนะกิจโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
3. นางฝันรัก อบแพทย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ บุญสอนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวกรวรรณ ยืนนานโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
6. นายภราดร ไชยเขียวโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นางสาวเครือวัลย์ ชูหนูโรงเรียนท่าอุแทวิทยากรรมการ
8. นายเอกพิชัย ชัยทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางเย็นจิตร ชวภัทรโสภณโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางจุรีย์พร ชูชนะกิจโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
3. นางฝันรัก อบแพทย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ บุญสอนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวกรวรรณ ยืนนานโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
6. นายภราดร ไชยเขียวโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. นางสาวเครือวัลย์ ชูสกุลโรงเรียนท่าอุแทวิทยากรรมการ
8. นายเอกพิชัย ชัยทองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายนิคม ทิศแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสาวพรศิริ พงศ์ถนอมศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
3. นางสาวโสภิตา มูสิกะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
4. นางสิริยากร ภู่ทองโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวธนิดา หนูแป้นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปัทฐพงษ์ สุบรรณ์โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
2. นายพิเจตส์ ประยุทธสินธุ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวธนิดา หนูแป้นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ มณีโชติโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวกรวรรณ ยืนนานโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ ขาวผ่องโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
2. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ชูหนูโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย ลาสิทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสรสิชา พรหมชาติโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาภรณ์ ขาวผ่องโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
2. นายมนัส สายแก้วโรงเรียนเกาะสมุยกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ชูหนูโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย ลาสิทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสรสิชา พรหมชาติโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายปัทฐพงษ์ สุบรรณ์โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรศิริ พงศ์ถนอมศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ มะอักษรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นายนิคม ทิศแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายครรชิตพล ยิ้มลิ่มโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นางสุวลี ล่องเพ็งโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายปัทฐพงษ์ สุบรรณ์โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสาวพรศิริ พงศ์ถนอมศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
4. นางสาวทิพย์รัตน์ คงจันทร์โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุยกรรมการ
5. นายนิคม ทิศแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นายเศรษฐภัทร์ สุธาประดิษฐ์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
7. นายภราดร ไชยเขียวโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายปัทฐพงษ์ สุบรรณ์โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ช่างเหล็กโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางสาวพรศิริ พงศ์ถนอมศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
4. นางสาวทิพย์รัตน์ คงจันทร์โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุยกรรมการ
5. นายนิคม ทิศแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
6. นายเศรษฐภัทร์ สุธาประดิษฐ์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
7. นายภราดร ไชยเขียวโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ วรรณดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางชื่นกมล เพชรนาคโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นายประภาส จันทมาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายหรรษา เผือกผลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ วรรณดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางชื่นกมล เพชรนาคโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นายประภาส จันทมาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายหรรษา เผือกผลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ เนาวนัติโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประทักษ์ ทิพย์ชิตโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นายธนากร ปลื้มใจโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นายวาริน จันทร์สงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ สุ่มอิ่มโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ เนาวนัติโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
2. นายประทักษ์ ทิพย์ชิตโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นายธนากร ปลื้มใจโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นายวาริน จันทร์สงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ สุ่มอิ่มโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพจนา ศรีเมืองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางศุภวัลย์ โสภาพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
3. นางนิตยา ชนะพงศ์ปกรณ์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
4. นางภัทริน รอดเจริญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางสุจิตรา ศรีคงโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพจนา ศรีเมืองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางศุภวัลย์ โสภาพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
3. นางนิตยา ชนะพงศ์ปกรณ์โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
4. นางภัทริน รอดเจริญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ศรีคงโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล เทโหปการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางสุธีรา ชูแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ ศรีภักดีโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
4. นายจรูญ ไทยเกิดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางกิตติญาณี หิริศักดิ์สกุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางนฤมล เทโหปการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางสุธีรา ชูแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ ศรีภักดีโรงเรียนท่าอุแทพิทยากรรมการ
4. นายจรูญ ไทยเกิดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
5. นางกิตติญาณี หิริศักดิ์สกุลโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ชมพูโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ วีระเผ่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสมชาย เขียนงามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นายทวิช หงษ์บินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ บัลพิวานิชโรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
6. นายธนิต ดีทองโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกสมพร เสือนิลโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
8. นายสมมณฑ์ หงส์เกิดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
9. นางจรรยา ศิริยงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย ชมพูโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ วีระเผ่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายสมชาย เขียนงามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
4. นายทวิช หงษ์บินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ บัลพิวานิชโรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรรมการ
6. นายธนิต ดีทองโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกสมพร เสือนิลโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
8. นายสมมณฑ์ หงส์เกิดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
9. นางจรรยา ศิริยงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมณฑา ชาตินฤดมโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสุจิตรา รัตนฉายาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวนิศานาถ เงินสยามโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมใจ จันทวงศ์โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นางจารุวรรณ โกมลกุญชรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางมณฑา ชาตินฤดมโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นางสุจิตรา รัตนฉายาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวนิศานาถ เงินสยามโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมใจ จันทวงศ์โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
5. นางจารุวรรณ โกมลกุญชรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ ทวยเจริญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางนิรมล จะตุรัสโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางปัทมา ปิ่นนัยโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นางปราณี คนดีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสุชีรา ชูแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอุบลรัตน์ ทวยเจริญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางนิรมล จะตุรัสโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางปัทมา ปิ่นนัยโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นางปราณี คนดีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสุชีรา ชูแก้วโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ เกสรสิทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางศรีกัญญา ช่วยเทศน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ ปานรัศมีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นางจิระพร ชูสกุลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ ช่วยสงค์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ เกสรสิทธิ์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. นางศรีกัญญา ช่วยเทศน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ ปานรัศมีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
4. นางจิระพร ชูสกุลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒กรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ ช่วยสงค์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สุขเอกโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3กรรมการ
2. นางสาวอรุณศรี วราเวทย์ชลิตโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
3. นางสุภาวรรณ ครุฑคาบแก้วโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางจินตนา สุพันทวีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางนงเยาว์ วรรณดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ สุขเอกโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3กรรมการ
2. นางสาวอรุณศรี วราเวทย์ชลิตโรงเรียนธิดาแม่พระกรรมการ
3. นางสุภาวรรณ ครุฑคาบแก้วโรงเรียนเทพมิตรศึกษากรรมการ
4. นางจินตนา สุพันทวีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
5. นางนงเยาว์ วรรณดีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร ยุติธรรมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนสมบูรณ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสุนิตา คงวิจิตรศููนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอัมพา หทัยวลีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางอัมพา หทัยวลีวงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
2. นายประสบโชค ภคธาราโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นายชนะ สมจิตรโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ สุขมลโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางสุนิตา คงวิจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]