รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .............................................
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  งามละม้าย
 
1. นางศิริพร  ทองรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงปุณริศา  รอดยิ้ม
 
1. นายบุญญฤทธิ์  รัตนรัต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กชายธนพล  รอดภัย
 
1. นางปรานี  ปางวิภาศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวมณฑา  พรหมหอม
 
1. นางแสงรวี  นาวาทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายกฤตภพ  ลีภาสุรพิสุทธิ์
 
1. นายนิหัสลัง  เจะยามา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวมุสลิมะฮ์  บากา
 
1. นางปรานี  ปางวิภาศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พนิตา  รัตน์น้อย
 
1. นางศิริพร  ทองรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงซาฟูรา  วาจิ
 
1. นางสาวนูรีฮัน  เจะแว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงนาอิล  เซะบากอ
 
1. นางสาวฮาเอลส์  สาเม๊าะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวโซเฟีย  ลือแม
 
1. นางสาวละใม  ทองมี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นายรอมดอน  อาบ๊ะ
 
1. นางสาวนูรีฮัน  เจะแว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นางสาวซารีปะห์  ยูโสะ
 
1. นางนาถยา  เจะโกะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  มณีรัตน์
 
1. นายผนึก  ขุนเมือง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงอานีตา  อาบู
 
1. นางทิวา  สะแลแม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรหมเดช
 
1. นางนิเย๊าะ  เด่นอุดม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวเจนจิรา  หมานหนู
 
1. นายผนึก  ขุนเมือง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวจุไรรัตน์  มีแก้ว
 
1. นางสาวละใม  ทองมี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายฐิติกร  จันทร์แดง
 
1. นางทิวา  สะแลแม
 
19 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงกิติยานี  แวโน๊ะ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นน้ำหอม
3. เด็กหญิงวิลาสินี  กระแสราศร
 
1. นางเพลินจิต  เกียรติสุต
2. นางนารี  สังขรัตน์
 
20 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ลิ่ม
2. เด็กหญิงสจีหัสสา  อินทรวิมล
3. เด็กหญิงอภิรมณ  ดำมณี
 
1. นางปรานี  ปางวิภาศ
2. นางสาวสรินนา  อาแว
 
21 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวพรรณธิภา  ไชยกาญจน์
2. นางสาวมารีแย  มีนา
3. นางสาวเมธาวี  เพ็ชร์สุวรรณ
 
1. นางสาวปัทมา  ลิ้มปี่
2. นางสาวรุสณีดา  แวดือรามัน
 
22 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวขวัญพร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวรังสินี  ขอสันติกุล
3. นางสาววรดา  จันทร์ประภา
 
1. นางสาวซูมัยยะห์  สะแลแม
2. นางทิวา  สะแลแม
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงณัสรียา  สือรี
2. เด็กหญิงอิสริยา  อิสระ
 
1. นางฉลวย  นิรันดร์พุฒ
2. นางสาวยานีลา  ลงซูซา
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ลิ่มวัฒนา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไชยขาว
 
1. นางสาวมาลินี  ไชยชำนาญ
2. นางสาวกัลยาณี  เรืองเพ็ง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงนูรซากีลา  มะ
2. เด็กหญิงฟิรดาวซ์  ปูเตะ
 
1. นางสาวสรินนา  อาแว
2. นางปรานี  ปางวิภาศ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวจันทิมา  นวลเพ็ชร
2. นางสาวณฐคณา  สาระ
 
1. นางสาวมาลินี  ไชยชำนาญ
2. นางสาวกัลยาณี  เรืองเพ็ง
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวกมณณัธ  โสนะมัด
2. นางสาวนริศรา  คงแสน
 
1. นางสาวละใม  ทองมี
2. นางสาววราภรณ์  รัตนกาญจน์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวนิภาฎา  บุญเหลือ
2. นางสาวพรนลัท  ดีรื่น
 
1. นางสาวซูมัยยะห์  สะแลแม
2. นางทิวา  สะแลแม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงฮาซานะห์  แลซามิง
 
1. นางสาวฟาซีหยะ  จะปะกียา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายธนบดี  ศรีตุลาการ
 
1. นายโทวัฒน์  เพ็ชรเพ็ง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวเบญจรัตน์  พรหมจันทร์
 
1. นางสาวสดใน  พันธกิจไพบูลย์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายณัฐฐาวุฒิ  เพชรเจริญทอง
 
1. นายจอมศักดิ์  ปลอดภัย
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวอามานี  แวอาลี
 
1. นางสาวโสรยา  กำไลแก้ว
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนูรซูไฮดา  อะแด
2. เด็กหญิงอาณาลินดา  สาเยาะ
3. เด็กหญิงอารีณา  บากอซง
 
1. นางสาวแวอาอีเสาะ  ปูโจะ
2. นางรอสมียะห์  สาเระ
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวชลกร  อินทรโชติ
2. เด็กหญิงญานิศา  แซ่ลิ่ม
3. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  แซ่ตั้ง
 
1. นายอารัตสะ  จันทร์คง
2. นางสาวสุนธีราภรณ์  ชัยฤกษ์
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวซาร่า  ซัตตาร์
2. นางสาวต่วนอริสนา  ต่วนสุหลง
3. นายเสถียรพงศ์  ชาติสุขศิริเดช
 
1. นางสาวอัญชลี  มณีบุตร
2. นางสาวนุชนารถ  เหมเทพ
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นายคอลิช  สีดีดี
2. นางสาวนูรพารีซา  หะมะ
3. นายอิบรอเฮง  วาจิ
 
1. นางสาวแวอาอีเสาะ  ปูโจะ
2. นางรอสมียะห์  สาเระ
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงชีวาพร  ชรินทร์
2. เด็กหญิงซูไฮลา  หะยีบือราเฮง
3. เด็กชายฟาอิส  เหลาะเหม
 
1. นางเจะรูสนี  แวอุมา
2. นางสุดารัตน์  พรหมแก้ว
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวชนาพร  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวธันยธร  แซ่ลิ่ม
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ศักดิ์สองเมือง
 
1. นายสุลายมาน  บากา
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาสือลัม  สาและ
2. เด็กชายอัลฟาน  ละหาร
 
1. นางสาวอัสมะ  สะแลแม
2. นางสาวตูแวดะ  กูจิ
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายธนวรรณ  สุขจันทา
2. นายสิรภพ  เหรียญมโนรมย์
 
1. นายอารัตสะ  จันทร์คง
2. นางสาวชุติมา  อนุรัตน์
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายธนพล  ศิริวิริยาภรณ์
2. นายพีรพันธ์  อรุณพันธ์
 
1. นางสาวซูรายา  สัสดีวงศ์
2. นางสาวนัทธิณี  จุฑานันท์
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นายมูฮัมหมัดซอฟี  ซาจิ
2. นายลุกมาน  แลแว
 
1. นางสาวอัสมะ  สะแลแม
2. นางสาวตูแวดะ  กูจิ
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. เด็กชายซอบรี  กาเดร์
 
1. นายมะรอนี  กาหลง
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  พงษ์สิทธิกาญจนา
 
1. นายโทวัฒน์  เพ็ชรเพ็ง
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงนิอัสมา  การะเกตุ
 
1. นางสาวอัสมะ  สะแลแม
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. นางสาวรอฮานา  ดอลี
 
1. นายมะรอนี  กาหลง
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวธนพร  อธิวัฒนา
 
1. นายโทวัฒน์  เพ็ชรเพ็ง
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวจันทกานต์  เสียงเลิศ
 
1. นางสาวสุวรรณนา  ซีฮัตตี
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายจรเดช  ตันพงษ์พิพัฒน์ชัย
2. เด็กหญิงเกษณี  รัตนโชติ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีสุข
 
1. นางโชติมา  แก้วอินทร์
2. นางอนงค์  คงทน
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงนพรดา  สิทธิเสรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรรษชล  เปียร์กลิ่น
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  มีทอง
 
1. นางอารีรัตน์  หนูปล้อง
2. นางสาวมัสนา  มะสาแม
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงกอนีตะห์  ต่วนปูเต๊ะ
2. เด็กหญิงซอบารียะห์  เปาะเตะ
3. เด็กหญิงรอยฮาน  บากา
 
1. นางอัสนะ  หีมบู
2. นางพายีย๊ะ  วามะ
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายนิดานิศ  หะยีวามิง
2. นายอารีฟ  แวมิง
3. นางสาวอาวาติฟ  ดือเระ
 
1. นางสาวโรสลีนา  อาแวหามะ
2. นางสาวอาซียะ  ยะโกะ
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวนาวาตี  บิน
2. นางสาวอาอีเสาะ  บูเก็ง
3. นายอิสกันดา  เจะแม็ง
 
1. นางวัชรินทร์  วิญญูนุรักษ์
2. นางสาวโนร์ฮายาตี  ยีเตะ
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวคอลีเยาะ  บากา
2. นางสาวนูรอาซีกีน  ซาอะ
3. นางสาวรอบีอ๊ะ  ยูโซะ
 
1. นางชื่นหทัย  หวังเอียด
2. นางสาวสุนิสา  ยะโกะ
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายชัยฤกษ์  พรหมแก้ว
2. เด็กหญิงสริตา  เจะมะ
3. เด็กหญิงสิรีธร  ปิ่นมณี
 
1. นางสาวฟาตูม๊ะ  ยิงทา
2. นางดรุพร  ขวัญมนิจ
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงกุลสินี  หนิเสะ
2. เด็กชายอดันยา  อาลีดีมัน
3. เด็กชายเขมิกา  ธงชัย
 
1. นางอนงค์  คงทน
2. นางสาวกัลยาณี   เรืองเพ็ง
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 1. เด็กหญิงฟัชรีย์  ยีเจะดือราแม
2. เด็กหญิงวิสมา  ยูโซะ
3. เด็กหญิงฮุสนา  ตาวา
 
1. นางสาวฟาซีหย๊ะ  ยูโซะ
2. นางสาวฟาดีลา  มะยะโก๊ะ
 
59 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวนันทนี  หนูมี
2. นางสาวมฆวรรณ  นาคแก้ว
3. นายฮาซัน  เหมดหมัด
 
1. นางกุลวรา  เต็มรัตน์
2. นายพงศ์ศักดิ์  เหล่าเจริญสุข
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวน้ำฝน  วรรณพฤกษ์
2. นางสาววรฌา  โรจนหัสดินทร์
3. นางสาวสิริกัญญา  บุญศรี
 
1. นางสาวโสมสุภา  โสติถิมานนท์
2. นางขวัญเรือน  ราชโรจน์
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 1. นางสาวนัสมี  มะดีเยาะ
2. นางสาวยามีละห์  กาเซ็ง
3. นางสาวอัลฟะห์  กอเล็ง
 
1. นางสาวฟาซีหย๊ะ  ยูโซะ
2. นางสาวฟาดีลา  มะยะโก๊ะ
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายพันธกัน  พรหมแก้ว
3. เด็กหญิงฟาติน  ซามะ
 
1. นายทวีศักดิ์  แก้วทอน
2. นางดรุพร  ขวัญมนิจ
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. นายธีระศักดิ์  อินทองศรี
2. นายสมชาย  บำรุงศักดิ์
3. นายสุรเกียรติ  เพ็งจันทร์
 
1. นายสมเกียรติ  คงสำเร็จ
2. นายปรีดา   เมียดกลม
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวสุณิชา  แก้วมณีสุข
2. นายอัญชนะ  ชูสุวรรณ
3. นายอัศวาน  ลาเตะ
 
1. นางสาวอัยซะห์  วาเตะ
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายศักดิ์สิทธิ์  วงค์ทยานิธิ
2. นายอักรอม  บูละ
3. นายอิทธิพัทธ์  สุริยะสุนทร
 
1. นางพายีย๊ะ  วามะ
2. นายอับดุลเลาะ  สารี
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายปวริศร์  จันทพงษ์
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีผล
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวภทรวรรษ  จันแสงทอง
2. นางกัญจนลักษณ์  ชนามุยา
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงมัรฎียะห์  เจะเตะ
2. เด็กหญิงรูซัยนีย์  ซาฟีอีน
3. เด็กหญิงสุรินันท์  แชแม็ง
 
1. นางสาวมัสสนา  กาซอ
2. นางสาวโนร์ฮายาตี  ยีเตะ
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงชลิตา  นะวะกะ
2. เด็กหญิงฟาฏิน  อาแวปูเตะ
3. เด็กหญิงฟารีดา  อาแวปูเตะ
 
1. นางสาวสุนิสา  ยะโกะ
2. นางยามีล๊ะ  โซ๊ะซูมะ
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวขวัญฤทัย  ชนะปลอด
2. นายณัฐพล  สาเมาะบาซา
3. นายสุทธิเกียรติ  ดือเร๊ะ
 
1. นายชัยยุทธ  สังขรัตน์
2. นางขวัญเรือน  ราชโรจน์
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวตอฮีเราะห์  สะอิ
2. นางสาวมัสรีนา  ยูโซะ
3. นายสาการียา  สะแลแม
 
1. นางสาวสุนิสา  ยะโกะ
2. นางยามีล๊ะ  โซ๊ะซูมะ
 
71 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงภมรมาศ  คอร์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  หนูแก่นเพชร
 
1. นางพิชญา  เหล่าเจริญสุข
 
72 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวกษมา  หะยีเจะแว
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษร
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  เหล่าเจริญสุข
2. นายทวีศักดิ์  แก้วทอน
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรยอด
2. เด็กหญิงสุพิชญา  อนรรฆธนะกุล
 
1. นายมูฮัมหมัดนิซา  สาแม
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  วิชาพลู
2. เด็กชายวัฒนา  ชูประวัติ
 
1. นายสมเกียรติ  คงสำเร็จ
 
75 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กชายอาดือนัน  ดอหะ
2. เด็กชายอาทดีน  กลามอ
 
1. นางปราณี  มลายา
 
76 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. เด็กชายทิชานนท์  เทพไชย
2. เด็กชายสุทัศน์  ชุมนวล
 
1. นายสมเกียรติ  คงสำเร็จ
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. เด็กชายต่วนฟุลกอน  ตูแวลอเซ็ง
2. เด็กชายอามีน  ลายามุง
 
1. นายมะรอซาลี  เจะฮิง
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กชายริฎวาน  มะเก
2. เด็กชายอับดุลมูฮัยมิน  โตะบา
 
1. นางปราณี  มลายา
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. เด็กหญิงซูไรดา  ฮะซา
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  แวหะยี
3. เด็กหญิงสีตีฟัทเมาะห์  วิชา
4. เด็กหญิงฮานีฟา  ดอเลาะ
5. เด็กหญิงแวนี  จะปะกิยา
 
1. นางสาวมารีนา  หะยีอาแว
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงคอยรูนนีซา  ธำรงทรัพย์
2. เด็กหญิงชนิตา  อภิรดีสิริพิบูลย์
3. เด็กหญิงณัชชาพร  เสภู่
4. เด็กหญิงอรจิรา  แก้วทองประคำ
5. เด็กหญิงโรสนานี  หะยีสะมะแอ
 
1. นางสาวอายูรา   สูเด็ง
2. นางสาวชนัญดา   เห็มมัน
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงซูรอตูไอนี  ดอมะ
2. เด็กหญิงนูรไอนี  อาแว
3. เด็กหญิงสุวาณี  ยะสา
4. เด็กหญิงอาซียะห์  ยูโซะ
5. เด็กหญิงอามานี  วาเล๊าะ
 
1. นางสาวรอปีอะห์  หะยีสาและ
2. นางอามีน๊ะ  กุลมุสลิม
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวฐิติพร  สังข์แก้ว
2. นางสาวนงนภัส  เทพสุข
3. นางสาวนภัสสร  ุนุ้ยสุวรรณ
4. นางสาวนัทญา  จินดารัตน์
5. นางสาวโชษิตา  ศรีสงเคราะห์
 
1. นายสุพจน์  ทองธรรมชาติ
2. นางกาญจนา  ทองธรรมชาติ
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นางสาวซากีนาร์  โตะพง
2. นางสาวนูรีดา  วิชา
3. นางสาวสุไรยา  ยูโซ๊ะ
4. นางสาวสุไรยา  บูละ
5. นางสาวไซนับ  ลือบากะมุติง
 
1. นางสาวซากียะห์  หะยีแวฮามะ
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวตอญีบะห์  บอซู
2. นางสาวนุรฮาซีกีน  สะอิสะ
3. นางสาวนุรไลลา  สาแม็ง
4. นางสาวนูรูสะนา  เจ๊ะหะ
5. นางสาวสุลิตา  กายูคละ
 
1. นางสาวแวคอลีเยาะ  ยูโสะ
2. นางบุบผา  พรุเพชรแก้ว
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงซูเฟีย  เจ๊ะแต
2. เด็กหญิงนาดียะ  บือราเฮง
3. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สาแม็ง
4. เด็กหญิงนูรีดา  ดาโอะ
5. เด็กหญิงโศรยา  จูมิง
 
1. นายอัสมิน  เจะเลาะ
2. นายสาคารียา  วาจิ
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงต่วนนิซาวาตี  อัลอาตัส
2. เด็กหญิงนิธวดี  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงนูรดี  หะยีหะมะ
4. เด็กหญิงอัสมารา  แวและ
5. เด็กชายฮัยกัลล์  สมัยอุดม
 
1. นายสุรศักดิ์  หมัดโต๊ะแหล๊ะ
2. นายมาหามะ  เจะซิ
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวณิชาวีย์  เผ่าพิมล
2. นางสาวนาเดียร์  มูซะ
3. นางสาวฮานีตา  เปาะเดร์
4. นายฮาฟิช  สะนิ
5. นางสาวเสาวนีย์  ขวัญชูด
 
1. นายสุรศักดิ์  หมัดโต๊ะแหล๊ะ
2. นางอรสินี  ปรีชาหาญ
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นางสาวนาสือรี  เจะเยะ
2. นางสาวมารีแย  สาและ
3. นางสาวมูรณี  เจะแว
4. นางสาวสุคนธ์ฑา  พรหมอินแก้ว
5. นางสาวโนรอาฟีฟา  อาแวโซะ
 
1. นายพยูร  บัณฑิสักด์
2. นางนาญีเร๊าะ  โซะ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุพศรี
2. นายจักรพงศ์  เทพเสาร์
3. นายธนพล  นิรันดรพุฒ
4. นายบรรณสรณ์  ชูสวน
5. นายสรณ์สิริ  แก้วพรหมราช
 
1. นายสุพจน์  ทองธรรมชาติ
2. นางกาญจนา  ทองธรรมชาติ
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวกนกพร  บุญยาสิทธิ์
2. นางสาวชนินาถ  ชายเสย
3. นายชวกร  อาจณรงค์
4. เด็กชายซัยฟุน  ศิริพัธนะ
5. นางสาวดวงกมล  ทะชัน
6. นายบะห์รี  สุหลง
7. เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  ว่องไว
8. เด็กหญิงภารดี  อรัญภาค
9. นายภูเบศวร์  อนรรฆธนะกุล
10. นายมูฮำหมัดซอฟี  แวนิ
11. นายมูฮำหมัดซัมรี  กาหลง
12. นายวรพงศ์  รักษาเดช
13. นางสาววรรณภรณ์  ใบระหมาน
14. นายศรัณย์  แวสาและ
15. นายสุไลมาน  เปาะลิง
16. นายอดัม  ปาเนาะ
17. นางสาวอทิติยา  พุ่มจีน
18. นายอับดุลเราะห์มาน  อับดุล
19. นายอีซา  มะดีเยาะ
20. นางสาวเพ็ญประภา  นิลละออง
 
1. นายศุภกร  ศรีทองสุข
2. นายนัฐวุฒิ  เทียมเงิน
3. นางสาวสุปรีดา  สุวรรณชาตรี
4. นางสาวชนัฐฎา  ทัศนาบูรณ์
5. นางสาวชาฮีดา  ดาแม
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. เด็กหญิงอาฟีฟะห์  ดอเลาะ
 
1. นางสาวบุศรา  แวมะ
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤติมา  สุพร
 
1. นางสาวนิมาสือก๊ะ  ไอซา
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายอิศรา  อ่องธาดา
 
1. นางนันธิดา  เตะ
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวมลลินี  มะดีเยาะ
 
1. นางสาวนัรมา  ดอเลาะ
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวนุชนาฏ  แซ่ตั่น
 
1. นางทัศนียา  สุกกระ
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงดวงกมล  นาคสุวรรณ์
2. เด็กชายรณกร  โอชาอัมพวัน
 
1. นางพัชนี  สีหวัง
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนิต  พรหมสุข
2. เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์วราพร
 
1. นางสาวเพลินตา  วงศ์สนิท
2. นางรำพัน  จันทร์ทอง
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร  อุทัดทอง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็ชรดารา
 
1. นางจุฑารัตน์  ปลื้มกมลา
2. นางปาจารีย์  แวจิ
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายนราพันธ์  อินทชูด
2. นางสาวศุภากร  ป้อมภา
 
1. นางพัชนี  สีหวัง
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวณัฐกานต์  พรหมจันทร์
2. นายวลงกรณ์  ยอดไกร
 
1. นางสาวราศรี.  สวอินทร์
2. นางณภัทรพร  กลับกลาย
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวจารุภัทร  เทพเพชรรัตน์
2. นายสุทธิภัทร  อุบล
 
1. นางจุฑารัตน์  ปลื้มกมลา
2. นางปาจารีย์  แวจิ
 
102 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงติยาภรณ์  ยื่นชนม์
2. เด็กหญิงเรวดี  คงสีทอง
 
1. นางอำภา  เหมวัชรสุวรรณ
 
103 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงนฤมล  นุ่มนวล
2. เด็กหญิงเบญจมาพร  จันทร์งาม
 
1. นางปริณดา  บุญเปี่ยม
 
104 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงวีนัศรา  สิงห์สุ
2. เด็กหญิงอาตียะห์  แคเมาะ
 
1. นางซารีนา  อาบูเดร์
 
105 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวสาลินี  สุวรรณสำลี
2. นางสาวเบญจมาศ  เพชรพุดทอง
 
1. นางอำภา  เหมวัชรสุวรรณ
 
106 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นางสาวนัสริน  เงาะ
2. นางสาวนูรูลฮูดา  เจ๊ะเตะ
 
1. นางสาวตอยีมะห์  ลาเต๊ะ
2. นายแวฟูอ๊าด  แวอูมา
 
107 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายปณิธาน  นุ้ยชวดี
2. นางสาวพิจิตรา  ชุมคง
 
1. นางมลิวรรณ  หัตถา
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  เจะหามะ
 
1. นายมูฮำหมัดซาอูดี  แวดราแม
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กชายยุสรัน  มีนา
 
1. นางสาวนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงเซรีมัสเซรีนาร์  บุญมาแล้ว
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวอาซีลา  สาแลมะ
 
1. นายอัมราม  ดอกา
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวสุไรดา  มะแซ
 
1. นายฮาเร็ส  จาเน๊าะ
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวอิศรา  สุทธิชี
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงปณิสรา  วงศ์บุหลัน
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายเจ๊ะนาวาวี  มาหิเละ
 
1. นายศุกฤษณ์  หะยีเจะแว
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  ซิการาเสาะ
 
1. นางวิไลพร  ช่างสรรค์
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวอาปีซา  ปะลาปง
 
1. นายอดุล  มาปะ
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวสารีน่า  เต๊ะมามะ
 
1. นายภูมิศักดิ์  ผู้เจริญทรัพย์
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายนพกร  อ่อนทอง
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงยัสมี  มูซอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงเต็ม
 
1. นายศิลป์  ณ มณี
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นายวิศรุต  มุสิกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวฟาดีละห์  มะมิง
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวจันจิรา  เรืองศรี
 
1. นายศิลป์  ณ มณี
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายธนากร  สุกใส
 
1. นายศิลป์  ณ มณี
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงอัสมาฮัน  มะเกะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  เปรมปรีด์
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นางสาวธันยา  คงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายมะรอวี  เจ๊ะอุมา
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารีณี  ซีบะ
2. เด็กหญิงฮาบีบะห์  แวสะแม
 
1. นายสาโรจน์  ชุมโชติ
2. นางสาวสะเอด๊ะ  ยะโต๊ะ
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงซากียะห์  ยือแร
2. เด็กชายต่วนมะสุกรี  รอยา
 
1. นางวิไลพร  ช่างสรรค์
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  มะสาโลง
2. เด็กหญิงสามีย์รา  เปาะจิ
 
1. นายศุภพงศ์  เอียดยีสะอิ
2. นางสาวมัรยัม  มะยีแต
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายอาบัส  หวังนุรักษ์
 
1. นายศิลป์  ณ มณี
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กชายอารีฟีน  มะเส็ง
 
1. นายสาโรจน์  ชุมโชติ
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายอิงครัตน์  จิภัทรพงษ์
 
1. นางประทุม  บุญญราศี
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายนพฤทธิ์  ขวัญสุรัตน์
 
1. นายศิลป์  ณ มณี
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นายยุสมาน  อาบูวะ
 
1. นายอัมราม  ดอกา
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวอัสหม๊ะฮ์  บูงอตายง
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  กิ้มขู่
2. เด็กชายนัฐพงษ์  เซ้งหิ้น
3. เด็กชายพลวิทย์  ทองเอียด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศิริเฮือง
2. เด็กชายนนทรัตน์  หอมบุญ
3. เด็กชายรัษฎากร  อักษรโสภณ
 
1. นายประฑีป  แก้วพิมพ์
2. นายบุญส่ง  โกไสยสิต
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นายซูฟยัน  อาบูเดร์
2. นายพิฆเนตร  อินทร์รอด
3. นายโชคอนันต์  ใจสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ยอดตีบ
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นางสาวตูแวแย  ลอนิ
2. นางสาวมาซีลา  มะลี
3. นางสาวอัซมี  วาเตะ
 
1. นายแสงสุรินทร์  ดาราช
2. นางสุภาพร  แดงประดิษฐ์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวมีนา  ยอดแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิโรจน์  เที่ยงแท้
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  ฉลองกุลศักดิ์
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นายดาคริส  สาและ
 
1. นายนพเก้า  ศิลปเจริญ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ศรีพานาม
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงนิจวรีย์  ดวงลิดี
 
1. นายประวัติ  อัมภรัตน์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงอินทิรา  อุ่ยตระกุล
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวอรวรรณ  ชูช่วย
 
1. นายประวัติ  อัมภรัตน์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวชุติกาญจน์  รัตนหิรัญ
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวสุรัสวดี  มณีอร่าม
 
1. นายตฤณ  คงถาวร
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  ฉลองกุลศักดิ์
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กชายกัมพล  อนุปราโมทย์
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายมะรอเซะ  ใจสมุทร
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงสุธิดา  ชมบุญ
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวอรุณรุ่ง  หนูชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวฐิติพร  นนใส
 
1. นางนฤษร  อโนทัยสถาพร
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวสุรัสวดี  มณีอร่าม
 
1. นายตฤณ  คงถาวร
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายมะรอวี  ใจสมุทร
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายสุทธิเกียรติ  ดือเร๊ะ
 
1. นายประวัติ  อัมภรัตน์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ศรีพานาม
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. นางสาวปิณิดา  จันทร์คูโต
 
1. นายกิตติพงษ์  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  ฉลองกุลศักดิ์
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายซักกรี  มามะ
 
1. นายเฉลิมชัย  หลงรักษณาวงศ์
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงมัสยา  ตาเยะ
 
1. นางอรวรรณ  จันทร์สุวรรณรัตน์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สวนแก้ว
 
1. นายตฤณ  คงถาวร
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวอรวรรณ  ชูช่วย
 
1. นายประวัติ  อัมภรัตน์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวฐิติพร  นนใส
 
1. นางนฤษร  อโนทัยถาพร
 
169 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงกรกมล  หมึกทอง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  บัวทอง
3. เด็กชายฐนกร  บัวทอง
4. เด็กชายธนภัทร  จริยณรงค์
5. เด็กชายพฤกษา  บุญสงค์
6. เด็กหญิงมัสยา  ขุนทอง
7. นายมานพ  โกศลกาญจน์
8. เด็กหญิงยุวดี  ตันธิลา
9. เด็กหญิงรัชญานันท์  จันทวงศ์
10. เด็กชายเชาวภัทร  เกื้อขำเจริญ
 
1. นายอภิเดช  ถิ่นพังงา
2. นางมลฤดี  นาคแก้ว
3. นางสาวกัลยาณี   เรืองเพ็ง
 
170 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ขุนแดง
2. เด็กหญิงญาณิศา  เนียมคง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงนุ่น
4. เด็กชายทยากร  เพ็งสุวรรณ
5. เด็กหญิงทันทิมา  ณ ตะกั่ว
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  พุ่มพวง
7. เด็กชายธีรเมธ  แช่เบ้
8. เด็กหญิงมนทิราลัย  ไผ่สีทอง
9. เด็กชายมูฮำหมัดอัชฮาร์  เซ็ง
10. เด็กชายวรเมธ  วงค์สำราญ
 
1. นางวันเพ็ญ  สมบูรณ์
2. นายพิศิษฐ์  สุวรรณจันทร์
 
171 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวกัลยาณี  สีสุกเพชร
2. นายดานิยาน  และเซ็ง
3. นายทะนง  นนทกาญจน์
4. นายปรียพงษ์  เพ็ฃรภักดี
5. นายปิยทัศน์  มหาสัทธา
6. นางสาวพัชรีพงษ์  เพชรยอดศรี
7. นางสาววลัยภรณ์  คชเลิศ
8. นางสาววาเลน  คงพัฒน์
9. นายอนุชา  รันระนา
10. นางสาวอิงฟ้า  เงินศรีเหม
 
1. นางสาวทิพย์จินดา  มณีอร่าม
 
172 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวจันทร์จิรา  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงธีรรัตน์  ชูรัตน์
3. เด็กหญิงประไพภรณ์  วงษ์สนิท
4. เด็กหญิงยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
5. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เนียนใจดี
6. เด็กหญิงสุธิดา  นิลชัยศรี
7. เด็กหญิงสุธิดา  ชมบุญ
 
1. นางจันดี  เจ้ยแก้ว
2. นางสาวสมใจ  เจริญผล
 
173 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสงคราม
2. นางสาวณิชกมล  ถมแก้ว
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์  อธิกธาดา
4. นางสาวศศินา  ราชจันทร์
5. นางสาวสุชาดา  วิริยะบุปผา
6. นางสาวเจนจิรา  ฟักแฟ
7. นางสาวเมธินุช  ปานรัตน์
 
1. นางสาวสมใจ  เจริญผล
2. นางจันดี  เจ้ยแก้ว
 
174 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายตันติกร  บุตรมัน
2. นางสาวทัศนีวรรณ  สุขสมบูรณ์
3. นางสาวปิ่นมนัส  อินรมณี
4. นายภาสกร  ขุนราช
5. นางสาวมัณฑนา  ทองอินทร์
6. นางสาวสนธยา  ช่วยชำแระ
7. นางสาวอรวรรณ  ชูช่วย
8. นางสาวอริษา  ทองชู
9. นางสาวอาทิตยา  สืบประดิษฐ์
 
1. นายอภิเดช  ถิ่นพังงา
2. นางมลฤดี  นาคแก้ว
3. นางสาวกัลยาณี  เรืองเพ็ง
 
175 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายจิรพนธ์  จันทร์สุภา
2. นางสาวชินชิดา  เขียนวารี
3. นางสาวฌายินี  ราชสมบัติ
4. นางสาวณัฐนิดา  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวนันทนัช  แท่นทอง
6. นายนิซากิส  เจ๊ะอาแว
7. นางสาวนิศารัตน์  ลือเรื่อง
8. นางสาวรุสนี  ไวยวรรณจิต
9. นางสาววันวิสาข์  อับดุลรานี
10. นางสาวศิฑาวัลย์  คงทน
11. นางสาวอัญวดี  รังสิเวค
12. นางสาวโรสมาเรีย  ขุนทองจันทร์
 
1. นางวันเพ็ญ  สมบูรณ์
2. นายพิศิษฐ์  สุวรรณจันทร์
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงไซมะห์  ปาทาน
 
1. นายฮัมดี้  คอแด๊ะ
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. เด็กชายมูฮำหมัดไซดี  ประดู่
 
1. นางสาวฮานัน  ซือรี
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กชายนิไฟซอล  หัวเมือง
 
1. Mr.์Nkonggho Lionel  Ashu
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวซาร่า  ปานทาน
 
1. นางสาวนิ่มนวล  ฉิมพลีปักษ์
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวนิซากูรา  อับดุลเล๊าะ
 
1. นางสาวสารียะห์  ซาซู
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวอายูนีย์  วาเซ็ง
 
1. Mr.Nana  Tchatchoua
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายจีฮาน  ใบกาเด็ม
 
1. นางณ ญาฎา  บุญทน
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงอานีตา  สาเร๊ะนุ
 
1. นางสาวสารียะห์  ซาซู
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายจัฟนี  หมัดเลาะ
 
1. Mr.Nana  Tchatchoua
 
185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวมาฮีรัน  ตือเงาะ
 
1. นางสาวสารียะห์  ซาซู
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวภาวลัย  เชษฐานนท์
 
1. นางกนกพร  ดุลยรักษ์
 
187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงฟาตีมะห์  วายูโซ๊ะ
 
1. นางสุรัชยา  จินดารัตน์
 
188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงฟาซีลา  สนิ
 
1. นางอัสมะห์  หะยีสะเอะ
 
189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พูนเพียร
 
1. นางสาวสมศรี  สามัญ
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาววิลดาน  สะแม
 
1. นายจอร์จ บี  ลาบาซาโน
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นางสาวต่วนฟิรดาวส์  รายอคาลี
 
1. นางอัสมะห์  หะยีสะเอะ
 
192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวฟาตีฮะ  เจะแห
 
1. นายรุสลาน  สาแม
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  อาลี
 
1. นายรุสลี  แวหะยี
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายธนัท  ชุแสวง
 
1. นางสาวแวอารีนา  แวหะยี
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กชายอุสมาน  รามัน
 
1. นางตอยีบะ  วานิ
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวซามีลา  สะแลแม
 
1. นายสมมาตร  สาเล็ง
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวนูรุลฮูดา  มะดีเยาะ
 
1. นางสาวฮาลิมะ  เสมาทอง
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวตัสนีม  สาเมาะ
 
1. Mr.Nana  Tchatchoua
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายชารีฟ  วะตะกี
2. เด็กชายวันอานัน  แวสะแลแม
3. เด็กหญิงสรีนา  สาและ
4. เด็กหญิงอารีนา  อารง
5. เด็กหญิงแสงลี  พันธนู
 
1. นางสาวเจ๊ะสือนะ  หลีดีใจ
2. นางสาวฐิตาพร  โคตัน
 
200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวชลธิชา  จินดารัตน์
2. นางสาวนูรีฮัน  อิแอ
3. นางสาวนูรเอลิซา  เจะอาแซ
4. นายวชิรเดช  ยี่ตระกูล
5. นายอัมรู  แลเจ๊าะ
 
1. Mr.Elmer  Ursolino
2. นางสาวนอร์หายาตี  มะสาแม
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงชนาธร  แซ่ลิ่ม
 
1. นายสมโภช  เพชรนุ้ย
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวลาสิตา  ยามา
 
1. นางสาวซีตีแอเสาะ  สะดี
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวสุนีตา  ดือราแม
 
1. นายพีรภพ  แซ่หง่วน
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายอิมรอน  สาหลำ
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวรอยฮาน  เจ๊ะยิ
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายอดิศร  กาญจนสะดุ้ง
2. เด็กชายอัฟฟาน  แวมง
 
1. นางภูริชา  บุญชะนะ
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กหญิงตาฮียะห์  อาแว
2. เด็กหญิงนิฮามีดะห์  กอเสง
 
1. นางนัสรีนา  เจ๊ะแซะ
2. นายรอซี  เจ๊ะดอเลาะ
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายสรากร  วงศ์สมัย
2. เด็กหญิงอาภา  สังข์ทอง
 
1. Mr.Nana  Tchatchoua
2. นางสาวกัลยาณี  เรืองเพ็ง
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวณัฐนิชา  ทันจำถิ่น
2. นางสาวยามีล๊ะห์  เจ๊ะมามะ
 
1. Mr.Nana  Tchatchoua
2. นางสาวกัลยาณี  เรืองเพ็ง
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวนิสฟูว์  ตีเยาะ
2. นายมูฮำหมัดอัสลัม  หะยีอาวัง
 
1. นางสายจิต  บุญอินทรสุข
 
211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นางสาวนูรีดา  ยะโกะ
2. นายมูฮัมหมัดไฮดี  ยะโกะ
 
1. นางนัสรีนา  เจ๊ะแซะ
2. นายรอซี  เจ๊ะดอเลาะ
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กชายซับรี  มาหะมะ
2. เด็กชายซูไฮมี  ยะพา
3. เด็กชายต่วนฮาฟีกีน  โอะ
4. เด็กชายมูฮำหมัดอีรูวัน  ดือเระ
5. เด็กชายสาการียา  หะยีมะสะ
6. เด็กชายสุพันดี  เซะบิง
7. เด็กชายอิบรอเฮ็ม  กามา
8. เด็กชายฮาซัน  โด
 
1. นายอัสมิน  เจะเลาะ
2. นายยาการียา  อาแว
3. นายอับดุลเลาะ  ดอเลาะ
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กชายชนัตร  ลาฤทธิ์
2. เด็กชายญาณวิทย์  จันจาตุรงค์
3. เด็กชายณัฐดนัย  อินทกาญจน์
4. เด็กชายยศกร  โชติกมาศ
5. เด็กชายสุพจน์  ซา
6. เด็กชายอนันต์  ยูโซะ
7. เด็กชายฮามียี  ยูโซะ
8. เด็กชายเกรียงเดช  ไชยลาภ
 
1. นายนิวัติ  กลับกลาย
2. นายแสงสุรินทร์  ดาราช
3. นายสามารถ  สังข์วัดชุม
 
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นายตัรมีซี  ตาเหร์
2. นายนัฐกานต์  ใจบุญ
3. เด็กชายมะรอวี  เจะหมิ๊
4. นายอดิลัน  ซา
5. นายอับดุลการิม  วาเตะ
6. นายอาพัต  ตาเยะ
 
1. นายนิวัติ  กลับกลาย
2. นายแสงสุรินทร์  ดาราช
3. นายสามารถ  สังข์วัดชุม
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สงวนสกุล
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ล่วนล่อง
3. เด็กหญิงอรทัย  บุญไชยสุริยา
 
1. นางนิพา  ม่วงทับทิม
 
216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แท่นพรหม
2. เด็กชายกิตติธัช  แก่นมาลี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ขวัญชูด
 
1. นางราตรี  สู่สุข
2. นางวิไลวรรณ  มารอด
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงนูรไอนี  สือรี
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  เบ็ญจวงศ์
3. เด็กหญิงอัสรินดา  เจ๊ะอาลี
 
1. นางกาญจนา  อินกะโผะ
2. นางสาวซารีนา  แวดือราแม
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. นางสาวปณิตา  ชูชม
2. นางสาวรอซีดะ  อาแว
3. นางสาววัชราภรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางนิพา  ม่วงทับทิม
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นางสาวนาบีละห์  นิคง
2. นางสาวนูรยานา   ฮกเส็ง
3. นางสาวมารยานี  ซามะ
 
1. นายมารูวรรณ  อัจญีอับดุลเลาะห์
2. นางสาวรอฮีมะ  สาและ
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวนันทวัลย์  นพรัตน์
2. นางสาวปาริสา  คงศรี
3. นางสาวรวิสุดา  ยอดสร้อย
 
1. นางปัทมา  รอดแสง
2. นางสาววรรษิดา  จิตประพันธ์
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายซัยดี  ดือราหมัด
2. เด็กหญิงยามีละ  แวเตะ
3. เด็กหญิงเพชรดาว  ยะดะหะ
 
1. นางสาวซาลมา  เจะตีแม
2. นางสาวยามีละ  มะมิง
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวสุนิตา  สามะ
2. นางสาวอามีเนาะ  เด็ง
3. นางสาวอาแอเสาะ  อาลี
 
1. นางสาวซาลมา  เจะตีแม
2. นางสาวกูนุรมา  ตีงี
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายปณิธาน  มีสงค์
2. เด็กหญิงอินทิรา  ยิ่งยศตระกูล
 
1. นางสาวซัฟฟียะห์  สาและ
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กชายนูรฮายาตี  ฮามะ
2. เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะแต
 
1. นางสาวแวอาอีเสาะ  ปูโจะ
2. นางรอสมียะห์  สาเระ
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายชญานนท์  พลเพชร
 
1. นางส่าฝีหน๊ะ  แวหะมะ
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นายยูสรี  อาบูวะ
 
1. นางรอสมียะห์  สาเระ
 
227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงชลธิณี  คงวัดใหม่
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เอี่ยมวิลัย
 
1. นางสาววราภรณ์  รัตนกาญจน์
 
228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายกฤตภพ  ลีภาสุรพิสุทธิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  รัตนกาญจน์
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงฟาติน  จรกา
 
1. นางไรมี  เบญจมันต์
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายฟุรกรณ์  มะเน็ง
 
1. นางสาวซูไฮมี  มุกาวี
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นายอาแว  กาซอ
 
1. นางรอสมียะห์  สาเระ
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. เด็กชายฟาดีล  เบ็ญฮาวัน
2. เด็กชายอัลฟาตอนี  อิบรอเห็น
 
1. นายอารี  มีนา
2. นางนูรรัตนา  หะยีมะ
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กชายต่วนอับดุลรอฟูร์  รายอคาลี
2. เด็กชายอานีส  ดือเระ
 
1. นายยูซรัน  ยามิง
2. นายอับดุลรอฟา  บินเปาะเต๊ะ
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายชลสิทธิ์  หะยีมะลี
2. เด็กชายสุธาวี  สะอะ
 
1. นางสาวคอบเสาะ  มูหนะ
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. นายนัสรี  แปแนะ
2. นายสุไลมาน  สาและบิง
 
1. นายอาสมาน  ฮาแว
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายกัสบานี  เจ๊ะนุ
2. นายนัซรูดดิน  มะเยะ
 
1. นายอัมราม  บูเซ็ง
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวนามีต้า  เจะสะแม
2. นางสาวนิภาวี  นิแว
 
1. นางวิราวรรณ  ราชบวร
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. เด็กชายซอฟวัน  เบ็ญฮาวัน
2. เด็กชายอานัน  ลาเตะ
 
1. นายอาร  มีนา
2. นายแวซอบรี  หยีกาเร็ม
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. เด็กชายนัสรูดิง  ลีมะ
2. เด็กชายอิมรอน  มะ
 
1. นายมูหามัดรอซาลี  มะมิง
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวซีตีอัสมา  ดอเลาะ
2. นายภาคิไนย  ประแก้ว
 
1. นายสุรินทร์  ติ้นสกุล
2. นายเอกพงศ์  สุวรรณรัตน์
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 1. นายสุไลมาน  บากา
2. นายอิบรอเฮง  รัดเจ
 
1. นายมูหามัดรอซาลี  มะมิง
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายปวริศ  เพชรเจริญทอง
2. นายอัฟฟาน  จูเฮง
 
1. นายพิภพ  รุ่งโรจน์รังสรร
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กังแฮ
 
1. นายเอกพงศ์  สุวรรณรัตน์
2. นายสุรินทร์  ติ้นสกุล
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กชายมะไซดี  กอมะมาโมง
2. เด็กชายอิรฟาน  มอลอ
 
1. นางพรทิพย์   สีสุวรรณ
2. นายมูฮำหมัดอิดรีส  เจะบาการ์
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายธนบดี  สืบทรัพย์
2. เด็กชายสงคราม  แซ่ตัน
 
1. นางสาวคอบเสาะ  มูหนะ
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายชาญชล  ไทยเจริญ
2. เด็กชายสุเมธ  ทองอินทร์
 
1. นายพิภพ  รุ่งโรจน์รังสรร
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะนอพิทยาคม 1. เด็กชายอนันต์ดา  กาซอ
2. เด็กชายอับดุลรอซะ  หะยีเต๊ะ
 
1. นายอาสมาน  ฮาแว
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิซูรัญญา  สามะ
2. เด็กหญิงอัสมะห์  จูมิง
 
1. นางพรทิพย์   สีสุวรรณ
2. นางสาวซัลมา  เจะอาแซ
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายต่วนลุกมัน  รอยา
2. เด็กชายนิมููหมัดซูลกีฟลี   ยูโซะ
 
1. นางชาลิสา  กากะบุตร
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชติพร  มณีพรหม
2. เด็กหญิงอัสลีนา  หะยีเตะ
 
1. นายเดชา  อาแว
2. นางราฟีดา  พิทักษ์ลาวัลย์
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นางสาวอารียา  หว่าหลำ
2. นางสาวฮาปีเสาะ  สามิ
 
1. นายเดชา  อาแว
2. นางฟาราห์นัส  กาซอ
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นายซูไฮมิง  หะยีมะสะ
2. นายรัตนภักดี  มือกะ
 
1. นางพรทิพย์   สีสุวรรณ
2. นางสาวซัลมา  เจะอาแซ
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นายมัรวาน  ศุภวัฒน์วงศ์
2. นายสุกีมาน  โต๊ะแวมะ
 
1. นางชาลิสา  กากะบุตร
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นางสาวกุลธิดา  ศักดิ์นุกูล
2. นางสาวสุไรนี  สุหลง
 
1. นายเดชา  อาแว
2. นางฟาราห์นัส  กาซอ
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายณัฐวัฒน์  สวัสดิสุข
2. นายพงษ์พัสกร  พงศาปาน
 
1. นายเกียรติยศ  ศุภชัยรัตน์
 
256 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. นางสาววนิสา  วาเต๊ะ
2. นางสาวหม๊ะกลือซง  เจะอิง
3. นางสาวฮูสนา  เจะแว
 
1. นางนูรรัตนา  หะยีมะ
2. นางเมษิณี  อีแมลอดิง
 
257 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาววิจิตรา  ช่วยบำรุง
2. นางสาวศิวลักษณ์  สุขแก้ว
 
1. นายเอกพงศ์  สุวรรณรัตน์
2. นายสุรินทร์  ติ้นสกุล
 
258 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นายมูฮำหมัดอาบีดีน  วาโละ
2. นายอิสมาแอ  หามะ
 
1. นายยูซรัน  ยามิง
2. นายอับดุลลาเต๊ะ  ตูแวตีเงาะ
 
259 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายก้องภพ  ภาภักดี
2. นายธนพล  มีสัตย์
 
1. นางวิราวรรณ  ราชบวร
 
260 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. เด็กชายมูฮำหมัดอาฎฮา  วามิง
2. เด็กชายอาฮาวี  ดอเลาะ
3. นายเรเมา  สาและ
 
1. นางสาวซาวีย๊ะ  เซ็งสะ
2. นางดุษณี  โกบแม็ง
 
261 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กชายกรมศักดิ์  บัวทอง
2. เด็กชายพงษกร  หมื่นทรัพย์
3. เด็กชายอีสหัค  เรืองเพ็ง
 
1. นางพิศมัย  สุขสว่าง
2. นางสาวกัลยาณี  เรืองเพ็ง
 
262 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายซอบรี  อาบู
2. เด็กชายซัมรี  เจะแห
3. เด็กชายนัซลาน  ดอนิ
 
1. นายเหิม  มากละม้าย
2. นายมะดาโอ๊ะ  เจ๊ะเฮง
 
263 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 1. นายนะห์ดี  ซีบะ
2. นายลุกมาน  ดอเลาะ
3. นายอุสมาน  ดาปะ
 
1. นางสาวซาวีย๊ะ  เซ็งสะ
2. นายมามุ  โต๊ะโม
 
264 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นางสาวฟาตีมะห์   ตาเละ
2. นางสาวฟาตีเมาะ  ยะหริ่ง
3. นางสาวฟาอีซ๊ะ  อีปง
 
1. นางโพยมรัตน์  ชัยโรจน์
 
265 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นางสาวนุรฮูดา  ยีมามุ
2. นางสาวพาดีละ  อุโน
3. นางสาวยูฮัยมี  เถาะ
 
1. นายภูวดล  เภาอินทร์
2. นางสาวสมจิตร  จันทรัตน์
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. เด็กชายซูเฟียน  อาแด
2. เด็กชายนิอับดุลฮาดี  สีแก้วอ่อน
3. เด็กชายมาหามะกาดาฟี  สามะ
 
1. นางจินตนา  จินากุล
2. นางกูหนะ  มะแซ
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทกาญจน์
2. เด็กชายพัทยา  ละอองแก้ว
3. เด็กหญิงเจ๊ะซูรายา  เวาะซอ
 
1. นายภูวดล  เภาอินทร์
2. นางสาวสุมล  ทวีลาศ
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวนูรฮูดา  สาแม็ง
2. นางสาวมาซียะห์  มาแฮ
3. นางสาวรอสดา  บิเดาะบุดี
 
1. นางรอหานี  เจะซอ
2. นางอามีน๊ะ  กุลมุสลิม
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 1. นายมะรีซัน  สาและ
2. นางสาวสุรัยยา  เจะและ
3. นายไซนาอาบีเด็น  เจ๊ะเลาะ
 
1. นางโพยมรัตน์  ชัยโรจน์
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 1. นางสาวปณิตา  บุญพรหม
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์แดง
3. นางสาวอาแอเสาะ  อาแว
 
1. นายภูวดล  เภาอินทร์
2. นายจักริน  ดวงสอดศรี
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวชุติมน  แก้วประกาศ
2. นางสาวธมนันท์  ยอดเพชร
3. นางสาวธวัลพร  สมหวาน
4. นางสาวมัฌชิมา  แก้วทองประคำ
5. นายศุภกร  รัตนเดโช
6. นางสาวเธียรทอง  ศรีสุภา
 
1. นางชนัญชิดา  บุญมี
2. นางศุภางค์  ปาลสาร
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 1. เด็กชายขันติเดช  ชุมเรียง
2. เด็กหญิงฌัชฌา  หิรัญพิจิตร
3. เด็กชายธนากร  มะเละ
 
1. นายประสาท  จินากุล
2. นางสาวสุไรนี  สามะ
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. เด็กหญิงกนกนันท์  สังข์น้อย
2. เด็กหญิงวริศรา  มีแสง
3. เด็กหญิงโยษิตา  เอียดเสน
 
1. นางพิศมัย  สุขสว่าง
2. นางสาวกัลยาณี  เรืองเพ็ง
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 1. นางสาวซารีนา  อาแซ
2. นายถิระพล  เสนหนู
3. นางสาวสารีนา  สะแลเม็ง
 
1. นายประสาท  จินากุล
2. นางสาวสุไรนี  สามะ
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวซูวัยบะห์  มะอูเซ็ง
2. นางสาวอัศมาศ  เจะมา
3. นางสาวฮาบีด๊ะ  วาเตะ
 
1. นางจินตนา  จินากุล
2. นางสาวมัสสนา  กาซอ
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  จันดารัตน์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำเพชร
3. เด็กหญิงนฤมล  พรหมยอด
 
1. นางรุ่งทิพย์   สังข์วิชัย
2. นางอัมพรรัตน์  สรรพพันธ์
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีแก้ว
2. เด็กชายนัสรัน  หลง
3. เด็กหญิงวัณฑณี  จันทร์ขาว
 
1. นางสาวอโณทัย  ทองแก้ว
2. นางสาวอภิญญา  ยกเส้ง
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายดุลธภัทร  รูปธรรม
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีทองคง
3. เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ลี
 
1. นายเทียม  แดงมะแจ้ง
2. นางศุภางค์  ปาลสาร
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นายยุทธชัย  จันทร์แก้ว
2. นางสาววศินี  ทองมา
3. นางสาวอิศมะฮ์  คาเรง
 
1. นางทรงศรี  กาญจนานันท์
2. นายกวี  มลิวรรณ์
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ถานองบัว
2. นางสาวณัฐธิดา  หนูมณี
3. นางสาวภัทรวดี  เขียวจันทร์
 
1. นางรุ่งทิพย์  สังข์วิชัย
2. นางอัมพรรัตน์  สรรพพันธ์
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นายฐาปกรณ์  มุสิเกิด
2. นางสาวณิชกานต์  ศรีษะน้อย
3. นางสาวอรพิมล  ชูสวน
 
1. นางสาวอโณทัย  ทองแก้ว
2. นางสาวอภิญญา  ยกเส้ง
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงนิชาภา  เพ็ชรปล้อง
2. เด็กหญิงอังคณา  ลอยสุวรรณ
3. เด็กหญิงเนติมา  เจริญพงศ์
 
1. นางเสงี่ยม  ไชยศิลปสังข์
2. นางศุภศรี  นิกูโน
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงซารีหย๊ะ   เจ๊ะดิน
2. เด็กหญิงซูฟียา  เระอะรอมิง
3. เด็กหญิงฮาศือน๊ะ  รือแมซา
 
1. นางไมมูนา  นิกาหลี
2. นางสาวเรวดี  มะเด็ง
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวธนภรณ์  พรมโลก
2. นายนพดล  ไชยเซ่ง
3. นางสาวเพ็ญนภา  พัฒนสะดี
 
1. นางสาวยินดี  อินทรสกุล
2. นางสาวบุณฑริกา  ภูริยากร
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวนิกัสมา  ปะลาปง
2. นางสาวนูรีสา  สอเลาะห์
3. นางสาวนูรีฮัน  สีดีดี
 
1. นางสาวตัสนีม  โดตะแซ
2. นางแวรอหิหมะ  สะรี
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวซุวารี  ลาเตะ
2. นางสาวนูรอัยนี  อับดุลบุตร
3. นางสาวอนิตา  เจือมณี
 
1. นางสาวปาริชาต  พรหมวิหาร
2. นางสาวโนร์ฮายาตี  ยีเตะ
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงสากีนะห์   แวกะจิ
2. เด็กหญิงอามีเนาะ  สุหลง
3. เด็กหญิงอามีเนาะ  รอมือลี
 
1. นางสาวรื่นราตรี  ชุมคง
2. นางสาวนุสนานิง  หะยีสะแม
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. เด็กชายการีมัน  แวมาดีซา
2. เด็กชายธีรภัทธ  ยามา
3. เด็กชายมะพาริ  นิมะ
 
1. นายอาหะมะ  ดือราแม็ง
2. นายมูหามัดคอซี  อาลี
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. นางสาวกันตา  สุวรรณชาตรี
2. นางสาวพรนัชชา  หอมหวน
3. นายสุรเดช  ณ นคร
 
1. นางสาวยินดี  อินทรสกุล
2. นางเสงี่ยม  ไชยศิลปสังข์
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวซาฟีนี  ยูโซ๊ะ
2. นายมาหะมะ  สาและ
3. นายอัสฮา  ยะพา
 
1. นายอาหะมะ  ดือราแม็ง
2. นายรอสมียะห์  สาเระ
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 1. นางสาวนูรอ  อาแวยุ
2. นางสาวมัสน๊ะ  อาดะ
3. นางสาวมารีซัน  เปาะโน
 
1. นางสาวปาริชาต  พรหมวิหาร
2. นางไรตง  มามะ
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลานวิทยา 1. เด็กหญิงหฤทัย  แสนเกื้อ
2. เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณมณี
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  แก้วปัญญา
 
1. นางอัมพรรัตน์  สรรพพันธ์
2. นางรุ่งทิพย์  สังข์วิชัย
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1. เด็กชายยะฟัตร์  สาและ
2. เด็กหญิงสีตีอามีเนาะ  มะมิง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ลันจา
 
1. นางอัสมะห์  บูหัส
2. นางสาวฮานาดีห์  ดูมีแด
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 1. นางสาวลีซาวาตี  เจาะบองอ
2. นางสาวฮาสาน๊ะ  ดอนิ
3. นางสาวฮูสนา   สือแม
 
1. นางรอหานี  เจะซอ
2. นายอาหะมะ  ดือราแม็ง
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวชฎามาส  สร้อยทอง
2. นางสาววรัญชนา  เนื้อนุ่ม
3. นางสาวสุดารัตน์  ไชยชาติ
 
1. นางศุภางค์  ปาลสาร
2. นางชนัญชิดา  บุญมี