รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 11- 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงปุณณิศา  วิศาล
 
1. นางสุมานา  รักบุรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดำส่งแสง
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นางสาวพรทิพย์  จันทร์ฉาย
 
1. นางปรัศมา  เส็นติหย๊ะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวฟ้าใส  สุทธิ
 
1. นางเกสร  ศรีราชญา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวสุมณฑา  เกตุแก้ว
 
1. นางเมตตา  สุขโต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตั้งพูนผลวิวัฒน์
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวปิยาภรณ์  อิสโม
 
1. นางสาวปรียา  อภัยรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวแคทรียา   มาฆะมาโณ
 
1. นางละไม  พรหมมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิดา  ทองจูด
 
1. นางไพจิตร  รัตนสำเนียง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงอัปสรศรี  ไชยรักษ์
 
1. นางสาวกันต์กมล  หนูเมียน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายเรวัฒ  ชาติโล
 
1. นางพันธ์รัตน์  สุขสว่าง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายชัยณรงค์  จงพิทักษ์
 
1. นางสุวรรณี  มงคล
 
13 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สุขเอียด
2. เด็กหญิงณิชารีย์   บัวเผียน
3. เด็กหญิงภาษิตา   นภิบาล
 
1. นางสาวสุรณา  ท้ายเซ่ง
2. นางไพจิตร  รัตนสำเนียง
 
14 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกิ่งรังษี  ชอบกิจ
2. นางสาวพชิรดา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงอนันด้า  ปุ้งหลู
 
1. นางสาวเยาวพรรณ  แก้วมาก
 
15 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวธนัญพร  แสงจันทร์
2. นางสาวสุนิสา  บริบรูณ์
3. นางสาวสุภาวดี  สุขโขมี
 
1. นางกานติมา  ไหมคง
 
16 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณัชชา  ฤทธิชัย
2. นายณัฐพงศ์  บัวเลิศ
3. นางสาวเนติธร  โล้วโสภณกุล
 
1. นางจำรอง  จันทร์ดำ
2. นางสาวศิริพร  พลสิน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงยุพดี  คงสีปาน
2. เด็กหญิงอาทิมา  แท่นประมูล
 
1. นางกานติมา  ไหมคง
2. นางเรณุ  เกิดแสงสุริยงค์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายชิติภัทร์  ชูเกื้อ
2. นางสาวศมนวรรณ  แก้วซัง
 
1. นางรีวิว  เส้งนุ่ม
2. นางสาวสุธาทิพย์  เกตุก่อ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวตรีรัตน์  แก้วสุวรรณ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วสุวรรณ์
 
1. นายสมศักดิ์  นำแก้ว
2. นางสายตา  นำแก้ว
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแพนพิทยา 1. นางสาวธัญญวดี  ทิพย์ลาย
2. นางสาววณิชา  ชุมแก้ว
 
1. นางสาวศศิธร  ชูอินทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรชนก  คงสุวรรณ
 
1. นางสาวชาคริยา  ชายเกลี้ยง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายณัฐนนท์  เหมือนพรรณราย
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  มะลิ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นางสาวญาสุมินทร์  แกล้วทนงค์
 
1. นางสาวชัยวิทย์  ใหมหมาด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายอัชวิทย์  อ่อนศรีแก้ว
 
1. นางอารี  โชติพืช
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงวริษฐา  เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงสายฤดี  ศรีชูทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางชอ้อน  อภัยจิตต์
2. นางสาวสุพร  อิสโม
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงสายธาร  เพชรสงค์
2. นางสาวสิริวิมล  ชูแก้ว
3. นางสาวเกษรินทร์  เหลือจันทร์
 
1. นางวรานันท์  สาครินทร์
2. นางรัตนา  ขันทโรจน์
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวชญปัณฑิกาณ์  อินทร์ด้วง
2. นางสาวศุภรดา  คามิค
3. นางสาวสุทธิดา  ห้วยล้ำ
 
1. นางอารี  โชติพืช
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวจิรารัตน์  บามี
2. นางสาวสุภาภรณ์  วัณโร
3. นางสาวอภิชญา  จิตรหมั้น
 
1. นายรงค์  คงรื่น
2. นางรวิวรรณ  สุจินตพงศ์
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรชา  ชัยชนะสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภณัฐ  ชุมขันธ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ประกิจ
 
1. นางหฤทัย  กาแก้ว
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. เด็กหญิงซอฟีหย๊ะ   ตุงเหยต
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เหล็มปาน
3. เด็กหญิงอัญชิตฐา  ขำนุรักษ์
 
1. นายชัยวิทย์  ใหมหมาด
2. นางสาวจุฬารัตน์  พรหมมณี
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวณัชชา  เหร็มดี
2. นายธีรศักดิ์  รักนิ่ม
3. นางสาวนธิตา  จันทนา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ช่วยชู
2. นางอรวิดา  ชำนาญราช
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นางสาวกานต์ธิดา  พุทธเจริญ
2. นางสาวจารุวรรณ  บัวผัน
3. นางสาวศุภานัน  เพชรโชติ
 
1. นายฐกฤต  อัชณาพิพัฒ
2. นางเจริญพร   บูรณะ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายฌานพล  วิโสจนสงคราม
2. เด็กหญิงญาณาธิป  สังเศษ
 
1. นายคำรณ  ทิพพลชัย
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายกันตสิทธิ์  ปานช่วย
2. เด็กชายฐานันดร  จันทรอุไร
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
2. นางนัฐชกมล  ฤทธิรณ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นายวรโชติ  วงศ์บุตรดี
2. นายอดิศร  หนูแป้นน้อย
 
1. นายฐกฤต  อัชณาพิพัฒ
2. นางสาวขวัญชีวา   เยาว์แสง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายธนากร  แก้วทับทิม
2. นางสาววรรณรัตน์  ชวัญศรี
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
2. นายนัฐชกมล  ฤทธิรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงชญาภา  คงสุวรรณ
2. เด็กชายปัณณ์  จันแดง
3. เด็กหญิงอชิรญา  ศิลปปัญญา
 
1. นางนิภาพร  คล้ายสมบัติ
2. นางนุชรินทร์  สุขสง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงญาดา  พันธุ์รักษ์
2. เด็กหญิงมาดีน่า  ยะโต๊ะ
3. เด็กหญิงอารีน่า  โต๊ะตะ
 
1. นางสาวสมจิตร  เศรษฐสุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกมลฉัตร  ไชยศรียา
2. นางสาวนภสร  ขุนทอง
3. นายภูวิศ  บัวผิน
 
1. นางสาวยุคล  ดวงคะชาติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวนันทรัตน์  ไชยรัตน์
2. นายภควิทย์  ป้องสิงห์
3. นายภาวิต  นวลเล่ง
 
1. นายประเสริฐ  สุวรรณวงศ์
2. นางพัชรวรินทร์  เกลี้ยงนวล
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายทรงพล  เอียดแจ่ม
2. เด็กชายธนาวัฒน์  หนูแดง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  บุตรบุรี
 
1. นางมณฑิรา  จงหวัง
2. นางสาวภดาชไม  บัวชุม
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิลพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เอียดตรง
3. เด็กหญิงสุจิรา  สังข์แก้ว
 
1. นางสาวลักษณาภรณ์  ศิริมุสิกะ
2. นางสาววิไลลักษณ์  บุญรัตน์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เรืองสง
2. นางสาวพณิตา  ศรีสุวรรณ
3. นางสาววิลาสินี  อักษรสว่าง
 
1. นางศิริมณี  นวลรัตน์
2. นางสาวปฏิมา  หนูช่วย
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นางสาวจีรนุช  อนุโชติ
2. นายวุฒิชัย  มรรคโชติ
3. นางสาวสุริยวดี  หนูพลับ
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  คงพ่วง
2. นางสาวนภสร  ขุนเศรษฐ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายชวพงศ์  เวชรังษีกุล
2. เด็กชายพงศกร  จุลพูล
3. เด็กชายสุุรศักดิ์  ฟองหิรัญศิริ
 
1. นางสาวไมตรี  สุดเรือง
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงอภิชญา  บัวบาน
2. เด็กหญิงเกวดี  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ถิระผลิถะ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  บุญรัตน์
2. นางสาวลักษณาภรณ์  ศิริมุสิกะ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกัมปนาท  ไข่แก้ว
2. นางสาวกััญญาลักษณ์  โกศัย
3. นายอัมรินทร์  ทองยิ้ม
 
1. นางมาลี  เพ็ชรตีบ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  ไชยรักษ์
2. นายพงศกร  ดำหมี
3. นางสาวศศิประภา  เพ็งหนู
 
1. นางศิริมณี  นวลรัตน์
2. นางสาวพัสราภรณ์  พูลแจ้ง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พินิตภุชพงศ์
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ฐิตภัทธวงษ์
3. เด็กหญิงอรวิดา  กันหะเสลา
 
1. นางจินดา  จันทร์น้อย
2. นางเสาวนีย์  จันทร์น้อย
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวนุสรา  หมานเส้ง
2. นางสาวศกุนตลา  หมื่นคง
3. นางสาวอภิสรา  เกื้อเพชรแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  วังช่วย
2. นางวิจิตรา  พรหมบุญแก้ว
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  แสงมณี
2. นางสาววรัญญา  เกิดเอียด
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  พรัมสะโร
 
1. นางสำรวย  สุวรรณโณ
2. นางทิตยาภรณ์  รักษายศ
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวบุญนิธิดา  อภิรักษ์
2. นางสาววรดา  ชนะสิทธิ์
3. นายวิชชากร  ดิลกธราดล
 
1. นางจินดา  จันทร์น้อย
2. นางเสาวนีย์  จันทร์น้อย
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายภัทรกานต์  แท่นจันทร์
2. เด็กชายอนุรักษ์  ขาววัต
 
1. นางนุศรา  ลอยคลัง
2. นางสาวปาริชาติ  ราษแก้ว
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มณีสว่าง
2. เด็กชายชวิศ  แก้วรัตน์
 
1. นายปิยพงศ์  หนูดำ
2. นายนรากร  ประคำศรี
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวดวงหทัย  ด้วงทอง
2. นางสาวนางสาวสโรชา  ไชยเพชร
 
1. นางสุมณฑา  ศรีชนะ
2. นางสาวนิสากร  คงเทพ
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 1. นางสาวธารารัตน์  นะระโต
2. นายวัฒนา  สักแก้ว
 
1. นางอารีย์  อุดหลี
2. นายสมเกียรติ  คงสีปาน
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายพันธเกียรติ  โยมเนียม
2. เด็กชายสิบปวิชญ์  ฤทธิเดช
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เอียดถวิล
2. เด็กชายมาโนชย์  รุ่นเหนียว
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์ใหม่
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กชายกันตินันท์  ขำแก้ว
2. เด็กชายลิปนันท์  พันธรักษ์
 
1. นายมงคล  พัฒนพงศ์
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายธนกร  ศรีชูสุข
2. เด็กหญิงอาภัสรา  หลำชู
 
1. นางสาวลักษณาภรณ์  ศิริมุสิกะ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฌาวดี  หนูปลอด
2. เด็กหญิงวาสิฎฐี  จันทร์คง
3. เด็กหญิงวิมลธีรา  ธรรมชาติ
4. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทรโชติ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  หนูปลอด
 
1. นายประเกียรติ  สุวรรณโณ
2. นางสาวละมัย  ไล่กสิกรรม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงปวีณา  ตั้งซ้าย
3. เด็กหญิงภัทราวดี  เขียวแก้ว
4. เด็กหญิงวิลาสิณี  สินทรัพย์
5. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  จำนงค์
 
1. นางสุพัตรา  วงศ์วชิรา
2. นายสุคนธ์  ทองสังขพันธ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 1. นางสาวกร  ศศิธร
2. นางสาวธัญวรรณ  ขาวผ่อง
3. นางสาวลักษณ์มี  เบ็ญจพฤกษ์
4. นางสาวสุนิสา  ทองสอน
5. นางสาวอธิษฐาน  อ่อนคำบง
 
1. นางรัตนา  ขุนปราบ
2. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวกรองกาญจน์  วรรณกูล
2. นางสาวรุ่งฤดี  จิตภักดี
3. นางสาววราภรณ์  อุปการัตน์
4. นางสาวสามินี  สุขเอียด
5. นางสาวอรยา  บุญลับ
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญยพันธ์
2. นางสาวมาเรียม  ขุนแผน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. เด็กหญิงกันตนา  ชูจินดา
2. นางสาวจุฑาภรณ์   ล้วนเล็ก
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อิสสระ
4. เด็กหญิงชลดา  แก้วนุ้ย
5. เด็กหญิงอนุสรา  พุมภูฆัง
 
1. นายสุภณัฐ  เนียมรัตน์
2. นางหวันสนา  จอมประดิษฐ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมล  คงหนู
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรรนิชา  จันทร์สุขศรี
4. เด็กหญิงสุญานี  คล้ายศรีบุญ
5. เด็กหญิงสโรชา  คล้ายศรีบุญ
 
1. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
2. นายอุดมศักดิ์  บุณยาดิศัย
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายคชากร  พาหุรัตน์
2. นางสาวฐิตาภา  หนูแสง
3. นางสาวธนัญชนก  วงศ์บุญ
4. นางสาวฟ้าใส  ชนะมาร
5. นางสาวอุสาวดี  สุขสวัสดิ์
 
1. นายพชร  มั่นคง
2. นางวรพัทธ์  เกลาฉีด
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกาญจนา  เสนาทิพย์
2. นายบัณฑิต  ดำแม็ง
3. นางสาวปิยะดา  ชุ่มฉิ้ง
4. นายรณกร  บุญราม
5. นางสาวสุนิดา  จันทร์เต็ม
 
1. นางสาวอาภรณ์  ชูมี
2. นางประเพียร  ขุนจันทร์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายคงภพ  พัฒน์เจริญ
2. เด็กชายธีรภัทร  ไทรแก้ว
3. เด็กชายภาคภูมิ  ดำแก้ว
4. เด็กชายภานุวัฒน์  คงบัว
5. เด็กชายศราวุธ  หนูคล้าย
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นายชำนาญ  รอดเรืองฤทธิ์
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายกตัญญู  ขวัญสกุล
2. นางสาวฉัตรวนา  พุทธโชติ
3. นางสาวชนิกานต์  รามจันทร์
4. นางสาวพิชชาอร  ไพศาลศิลป์
5. นายศราวุฒิ  เกิดตลอด
 
1. นางสมบูรณ์  คงสองเมือง
2. นางสาวนุกุล  บุญฤทธิ์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกชนิภา  โชติพันธ์
2. นายณัฐวุฒิ  ทองแก้ว
3. นายพรนุวัฒน์  แก้วรัตน์
4. นายพิพัฒน์พงศ์  อัตตะ
5. นายรณกร  บุญราม
 
1. นายมุกตาด  สาเหล็ม
2. นางสุไลล่า  อูมูดี
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกฤตณัฐ  หนูนุ่ม
2. นายกฤษดา  แก้วเจริญ
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธรรมคง
4. นางสาวจริยาภรณ์  ฉิมด้วง
5. เด็กหญิงณัฐธินีย์   ปิติ
6. นายณัฐพงค์  คงทรัพย์
7. เด็กหญิงปนัดดา  ชุมทอง
8. เด็กหญิงประภัสสร  วิลัยเลิศ
9. นายพงศกร  ยอดทอง
10. นายภราดร  เทพรัตน์
11. เด็กชายภูเบศ  ภูมิไชยา
12. เด็กหญิงรสนันท์  ทองรอด
13. นายวรโชติ  อินทโน
14. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สุวรรณประเสริฐ
15. นางสาวสุภาพร  ทองเรืองสุกใส
16. เด็กหญิงสุมาลี  กรอบเพ็ชร
17. นางสาวสุรวดี  ปิติ
18. เด็กหญิงอาวีกรณ์  ศรีเพชร
19. เด็กชายอิสรา  บัวทั่ง
20. นายไวภพ  นิลรัตน์
 
1. นางมัสยา  ศรีสมัด
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกณพา  เรียนรมย์
2. นางสาวกรรณิการ์  แก้วบุญช่วย
3. นายกิตติศักดิ์  แป้นน้อย
4. นางสาวกุลวรา  อินทร์แจ้ง
5. นางสาวฉัตรวนา  พุทธโชติ
6. นางสาวชฎารัตน์  ธุมา
7. นางสาวณัฐวดี  ชายเกลี้ยง
8. นายต่อศักดิ์  จันทร์ครบ
9. นางสาวธัญญลักษณ์  อักษรสว่าง
10. นายนราวิชญ์  เพชรสุทธิ์
11. นางสาวปภาวี  ข้องจิตร์
12. นางสาวพรไพลิน  พงษ์ลือเลิศ
13. นางสาวพัชรินทร์  แซ่ลิ่ม
14. นายภาวิต  ประวัติ
15. เด็กหญิงมิ่งชะตะ  วุ่นนุรัก
16. นางสาวศุภาวรรณ  ช่วยบำรุง
17. นางสาวสิริลักษณ์  คงนุรักษ์
18. นางสาวสโรชา  บุญนำ
19. นางสาวเมชารักษ์  ส่งศรี
20. นางสาวเรวดี  หละเทียม
 
1. นางพรรณี  รัตนโกศัย
2. นางสาวเพ็ญแข  ใหมอ่อน
3. นางสาวสุรางคณา  ธรรมพิทักษ์
4. นายสุระศักดิ์  ด้วงขวิด
5. นายปรเมษฐ์  ศรีรัตนโชติ
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวขวัญฤดี  อนันตรัตนกูล
2. นางสาวจันทร์จิรา  แก้วมณี
3. นายชาญวิทย์  อินทรมนตรี
4. นายธนวัฒน์  แก้วเอียด
5. นายธนากิจ  กิ้มเส้ง
6. นายธนเดช  บริบูรณ์สุข
7. นายธีรวัฒน์  ทับคล้าย
8. นายศตวรรษ  บุญช่วย
9. นายศุภวิทย์  แก้วดีพร้อม
10. นายสมศักดิ์  คงศิริ
11. นายสิรภพ  คำจันทร์
12. นางสาวสุดารัตน์  ชูนุ้ย
13. นายสุทธิชัย  กรอบเพชร
14. นางสาวสุภาภรณ์  วัณโร
15. นายอนุสรณ์  เขียวทอง
16. นางสาวอรวรรณ  เอียดขวัญ
17. นายอัษฎาวุธ  วรรณะ
18. นางสาวอารีดา  สอนแก้ว
 
1. นางสาวธัญกร  สุมาธะโร
2. นางสุเพ็ญ  สุวรรณพานิช
3. นางสาวสมพร  สุภเพียร
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  เอียดเหลือ
 
1. นางสุเพ็ญ  สุวรรณพานิช
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงภัสสรเนตร   พงศ์ไพบูลย์
 
1. นางวิรัตน์   พูลจันทร์
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวปทุมวรรณ  สอนมา
 
1. นางประทีป  ศรีวุ่น
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายเมธาวี  บัวจุด
 
1. นางสาวชุลีพร  สังคานาคิน
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายกิตตินันท์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรกมล  สาระอาภรณ์
 
1. นางสาวสานิยา  วิทยาพันธ์
2. นางธนิตา  รัตนจามิตร
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ศักโกระ
2. เด็กชายชนะชัย  เยาว์แสง
 
1. นางสาวปิ่นอนงค์  ปานเพชร
2. นางสาวปภาวดี  ชูดำ
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวมณีรัตน์  แท่นจันทร์
2. นายสุเมธ  สงนุ้ย
 
1. นางสาวสานิยา  วิทยาพันธ์
2. นางธนิตา  รัตนจามิตร
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาววัลลภา  นุ่มนิ่ม
2. นายอัครเดช  บุตรทอง
 
1. นางพรรณี  รัตนโกศัย
2. นางสาวธัญญพิมพ์  ปักษีสิงห์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรธิมา  ประสพผล
2. นางสาวกุสุมา  ชูช่วย
3. นางสาวจันทกานต์  เกิดเอียด
4. นางสาวปภัสวรรณ  ณ พัทลุง
5. นางสาวปิยะธิดา  บุญส่ง
6. นางสาวปิยะธิดา  เกื้อก่อกูล
7. นางสาวมณทิรา  ขุนเจริญ
8. เด็กหญิงอนงค์รดี  นาคประดิษฐ์
9. นางสาวเสาวลักษณ์  กล้าแข็ง
10. นางสาวโสรยา  คำแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  สุขบัวแก้ว
2. นายไพรินทร์  จิตพงศ์
3. นางปรุงจิต  สุขมาก
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกุลณัฐ  ชุมประยูร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีสุบัติ
3. นางสาวชลธิชา  โกติยะ
4. นางสาวณัฐชยา  นาคุณ
5. นางสาวนันทิกานต์  อุ้ยเพชร
6. นางสาวปิยะธิดา  ไข่สุข
7. นางสาวพาขวัญ  อักษรเนียม
8. นางสาวรวิสรา  คงใหม่
9. นางสาววรดา  คงสวัสดิ์
10. นางสาวโชติกาญจน์  หมื่นทอง
 
1. นางสาวนุกูล  บุญฤทธิ์
2. นางสาวเพ็ญแข  ใหมอ่อน
3. นางเรืองรัตน์  กรัษนัยรวิวงค์
 
85 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกมลลักษณ์  เทพส่ง
2. นางสาวจุฑามาศ  คงอินทร์
3. นางสาวชนากานต์  ทองบริบูรณ์
4. นางสาวชวัลนุช  จิตเวช
5. นางสาวชุลีกร  สมนวล
6. นางสาวณัฐฐาพร  แก้วขุนทอง
7. นางสาวณัฐฑริกา  รอดมาก
8. นางสาวปาริฉัตร  เพ็ชรกาศ
9. นางสาวพัชวีกานต์  หลักเมือง
10. นางสาวพิชญาภรณ์  พงศ์เศรษฐ์กุล
11. นางสาววันวิสา  ไชยวรรณ
12. นางสาวศศิณา  เทพสง
13. นางสาวสิริกัญญา  นุ่นรอด
14. นางสาวสุธาสินี  แก้วพรหมทอง
15. นางสาวเรวดี  เพอบาน
 
1. นางวรรณวิภา  กาฬสินธ์ุ
2. นางอุบล  บัวทอง
 
86 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกฤตรียา  คำสาร
2. นางสาวกัญญารัตน์  ราชเล็ก
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  กิจก้อง
4. เด็กหญิงนภัสศรันย์  เศียรอุ่น
5. นางสาวนิตยา  ดำเนียม
6. เด็กหญิงปริมาศ  ไพรพงศ์
7. นางสาวปสินีย์  ชายสงค์
8. เด็กหญิงปัณชดา  ศรีทองสุข
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีนวน
10. เด็กหญิงภัทราวดี  แป้นด้วง
11. นางสาวมีนตรา  อินทร์ช่วย
12. เด็กหญิงวันวิสา  บุญยก
13. เด็กหญิงศศิธร  ราชเล็ก
14. เด็กหญิงสุธีธิดา  น้อยมุสิก
15. เด็กหญิงเพ็ญพร  ชายเกตุ
 
1. นางเบญจวรรณ  รัตนะ
2. นางจรินทร์  ศรีโยธา
3. นางสาลี  แก้วเชิด
4. นายกรี  เยาว์นุ่น
 
87 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  ถังเซ่ง
2. เด็กหญิงอารียา  พลเพชร
 
1. นางวรรณณา  ศรียา
 
88 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาววรรณฤดี  เหมพันธ์
2. นางสาวสุธิสา  หนูขาว
 
1. นายสุรนันท์  โขมรัตน์
2. นายภูวดล  สุวรรณรัตน์
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  รามณี
2. นางสาวปรีญารีย์  หมัดอาดัม
 
1. นางวรรณณา  ศรียา
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นายณัฐพงศ์  คงดำ
2. นายนภัทร์  นุ่นคง
 
1. นายพรประสิทธิ์  พุฒเจริญ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ทองโชติ
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายพงคภัค  หนูลาย
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายธงชัย  ชูสงค์
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายเดชดำรง  ทิพย์รักษ์
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงสุจิรา  ขาวเผือก
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  บิลยฤทธิ์
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นายวันชัย  ณรงค์ชัย
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวสุดารัตน์  นับถือบุญ
 
1. นางรุ่งทิพย์  บิลยฤทธิ์
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรมนุ่น
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  สมาคม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายธงชัย  ชูสงค์
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวภัททิยา  ขุนฤทธิ์
 
1. นางสาวอิงอร  ชัยพระ
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วประกอบ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงนรัชนันท์  พาหุมันโต
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวพิจิตรา  จิระกุล
 
1. นางอัมพร  จิตเวช
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวณัฐชา  ชนะชนม์
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงศุภรัตนา  เหตุทอง
2. เด็กชายเจตริน  กลิ่นเขียว
 
1. นายปรมินทร์  อินทรักษา
2. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงปฏิมา  ไสหลวง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  หน๊งมา
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
2. นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นายส่งศักดิ์  ธนะสีรังกูล
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงนรัชนันท์  พาหุมันโต
 
1. นายเชิด  ด้วงไพรี
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นายภาณุพงศ์  ดวงจันทร์
 
1. นายธีธัช  เหมือนพรรณราย
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายพชรพล  วุ่นฝ้าย
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายธีระวัฒน์  จันทร์ไหม
2. เด็กชายบุรัสกร  ศรีละบุตร
3. เด็กชายร่มเกล้า  นวลเปียน
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นายมงคล  สืบวงศ์
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ด้วงหวัง
2. เด็กชายตะวัน  ทะนันไธสงค์
3. เด็กชายภูรินทร์  ทองแก้วเกิด
 
1. นายสุภาพ  พงศาปาน
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายนพรุจน์  สิทธิ์มาก
2. นายพชรพล  วุ่นฝ้าย
3. นายเสฏฐวุฒิ  กาฬสุวรรณ
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
2. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. นายวีรยุทธ  บุญนายก
2. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณโน
3. นายเทิดพงศ์  คงกล่ำ
 
1. นายมนัส  ไชยนุรักษ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายไชยยันต์  พิสุทธิพงศ์โชโต
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ 1. นายกฤษฎา  วัฒนมาศพงศ์
 
1. นายกิตติ  คำหวาน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายนัสตกาฬ  จันทร์เกื้อแก้ว
 
1. นายเรืองศักดิ์  ครูอ้น
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายธนวัฒน์  จินดาวัลย์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ 1. นายกฤษฎา  วัฒนมาศพงศ์
 
1. นายกิตติ  คำหวาน
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวสุธิดา  จันทร์สว่าง
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายปฎิภาณ  มณีโรจน์
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  ช่วยสง
 
1. นางณัฐกานต์  ศรีทวี
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงณิศวรา  บานแย้ม
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กชายพีรภัทร  พูลแก้ว
 
1. นางณัฐกานต์  ศรีทวี
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายจิรเดช  ยิ้มประเสริฐ
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายสันติภาพ  เซ่งเลี่ยง
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายศุภณัฐ  สกุลวิทูรไทย
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงคะนึงนุช  แย้มช่วย
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ใหมดี
3. เด็กชายยิ่งรัก  ปานยิ่ง
4. เด็กชายวรินทร์ธร  ภิรมย์รักษ์
5. นายศุภณัฐ  สกุลวิฑูรไทย
6. นางสาวสิริวรรณ  เมืองสังข์
7. นางสาวสุชาดา  อ่อนศรีแก้ว
8. เด็กหญิงสุทธิกานต์  นุ่นเอียด
9. นางสาวเกวรินทร์  ชูบุญ
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  หนูนวล
2. เด็กชายจิรายุ  นุ้ยฉิม
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อนันตเสมา
4. เด็กชายธนวิชญ์  นวลเกื้อ
5. เด็กชายธนโชติ  เพชรสังฆาต
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุขาว
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  ช่อสม
8. เด็กชายภานุวัฒน์  รัตนะ
9. เด็กชายราเชนทร์  คงจันทร์
10. เด็กชายวีรชัย  ขาวอ่อน
11. เด็กชายสหรัฐ  เจ้ยแก้ว
12. เด็กชายสันติชัย  ช่วยผอม
13. เด็กชายเบญจรงค์  ชูเนียม
 
1. นายวีระ  เสาวโค
2. นางเพ็ญศรี  เลกากาญจน์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายจิตรดิลก  เพ็งแก้ว
2. เด็กชายชนิสร  สังข์จรูญ
3. เด็กชายปัทมาสน์  โสมณะ
4. นายภาณุวัฒน์  โอทอง
5. เด็กชายศุภณัฐ  ธรรมชาติ
6. เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วเสน
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
2. นายทรงกรด  พิพัฒน์โสทร
3. นายวิเชียร  คำคง
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ข้าวงาม
2. เด็กหญิงปุญญาณัฐ  เทพไพฑูรย์
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  มุสิกรัตน์
4. เด็กชายสรัณ  เพ็ชรสัจจะ
5. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  อักษรชู
6. เด็กชายเอกรัตน์  คงผอม
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
2. นายมงคล  สืบวงศ์
3. นายบารูดิน  ดอเลาะ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นายณัฐพงษ์  ชูเกลี้ยง
2. นายณัฐวุฒิ  ทองชูใจ
3. นายนครินทร์  เพชรสุด
4. นางสาวนภสร  เมฆมูสิก
5. นายนฤปนาท  สุทธิวงศ์
6. นายปราชญ์ปรีชา  ตุลาธน
 
1. นายพศวีร์  อินทะโร
2. นางพูลศรี  มณีโลกย์
3. นายวิจิตร  ชูช่วย
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายธีรภัทร  พรหมจรรย์
2. นางสาวพนิดา  แสงเหมือน
3. นายยุทธนา  เลื่อนจันทร์
4. นางสาวรัตติกาล  ขุนนะ
5. นายวีระพล  สุวรรณธะ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รักสกุล
2. เด็กหญิงชลธิชา   วิลัยรัตน์
3. เด็กชายชิษณุชา   อุ่นน้อย
4. นายณัฐพงษ์  ชูเกลี้ยง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูชู
6. เด็กหญิงณาขวัญ  เส็มหมาด
7. นางสาวธมลวรรณ  คำหลวงแว่น
8. เด็กหญิงธันยชนก  จ่ายแจก
9. นายธีรภัทร์  วงศ์ชู
10. นายนครินทร์  เพชรสุด
11. นางสาวนภสร  เมฆมูสิก
12. นายนฤปนาท  สุทธิวงศ์
13. เด็กชายนฤพันธ์  ชูพูล
14. นางสาวนันทรัตน์  ธรรมเพชร
15. นายปราชญ์ปรีชา  ตุลาธน
16. เด็กหญิงปิณิดา  หนูนวน
17. นางสาวปิยธิดา  ทองแป้น
18. เด็กชายพงศกร  ชายเกลี้ยง
19. นายพงศ์พิริยะ  สาระอาภรณ์
20. นางสาววริศรา  แก้วใหม่
21. เด็กชายวีรภัทร   นิลจันทร์
22. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญจันทร์
23. เด็กชายศุภกร  เกื้อวงศ์
24. นางสาวสุนิสา  วุ่นแป้น
25. นางสาวสุภาวดี  ทองสม
26. นางสาวอุษณีย์  แก้วเนียม
27. เด็กหญิงอโณมา  มาสโทจิตร์
28. เด็กชายเมธพนธ์  เพ็งจันทร์
29. นางสาวเมธวี   กรีบุตร
30. เด็กหญิงโสภิดา  ศรีเทพ
 
1. นายพศวีร์  อินทะโร
2. นางสาวขวัญชีวา  เยาว์แสง
3. นางสาวสุจิตตรา  ลิ่มกุล
4. นางพูลศรี  มณีโลกย์
5. นายสุคนธ์  ทองสังขพันธ์
6. นายวิจิตร  ชูช่วย
7. นายพันธวุฒิ  มีบุญ
8. นางสาวจารุวรรณ  ร่างถิ่นแก้ว
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรชนก  ปิติ
2. เด็กชายกัณตณพล  บัวศรี
3. นายกิตติธาร  เส้งเซ่ง
4. นายคีตวัฒน์  อินทรเพชร
5. นายจาตุรงค์  สูงศักดิ์
6. นางสาวชฎาพร  สิงห์เหนี่ยว
7. นายชนภัทร  กุ้งหลุ่้ย
8. เด็กหญิงชยิสรา  ณ พัทลุง
9. นางสาวณัฐนรา  จิตต์ภักดี
10. นางสาวณิชาภัทร  สงสว่าง
11. เด็กชายทิวานนท์  หนูโหยบ
12. นายธนาดล  ฮุยนอก
13. นายธีรภัทร  พรหมจรรย์
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยศรี
15. นางสาวปานิศา  จันทรมงคล
16. นางสาวปิยมล  คำคง
17. นายปีเตอร์  ศรีตุลาการ
18. นายปุริม  จำนง
19. เด็กชายพงค์ศักดิ์  ขวัญทอง
20. นางสาวพนิดา  ทองแก้ว
21. นางสาวพรมาลี  ทองแก้ว
22. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ฝ้ายทอง
23. นายภานุสรณ์  สุวรรณชาตรี
24. นายภูริธัญญ์  แสนทวี
25. นายยุทธนา  เลื่อนจันทร์
26. นางสาวรัตติกาล  ขุนนะ
27. นางสาวรุ่งนภา  หนูสุข
28. นางสาวรุ่งสกาว  ศิลปะ
29. นางสาววรรณดี  เรืองยศ
30. นายวีระพล  สุวรรณธะ
31. นายวีรัช  เพชรนุ่น
32. นายสมศักดิ์  คงศิริ
33. นางสาวสาธวี  โยมเนียม
34. นางสาวสุภาวดี  สุโขมี
35. นายสุรศักดิ์  ไชยประดิษฐ์
36. นางสาวสุวจี  เอียดปาน
37. นายอนุชา  สัังข์ไทย
38. นางสาวอาทิตยา  ทองศรีนุ่น
39. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  ภูมี
40. เด็กชายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
3. นายเนตรณรงค์  ขวัญสุย
4. นายส่งศักดิ์  ธนะสีรังกูล
5. นางสาวชลธิชา  สุดเอื่อม
6. นางรุ่งทิพย์  บิลยฤทธิ์
7. นางสาวฤทัยวรรณ  สุวพนาวิวัฒน์
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกนกวัลย์  รักแก้ว
2. นางสาวกมลทิพย์  ทองอนันต์
3. นายกฤตนัย  เนียมชุม
4. เด็กชายกษมา  โตวิมุติ
5. นายกันติทัต  มั่งคั่ง
6. เด็กหญิงกุลิสรา  คงแข็ง
7. เด็กหญิงกุสุมา  วงษ์สวัสดิ์
8. เด็กชายจิตรดิลก  เพ็งแก้ว
9. นางสาวจินดาพร  พ่วงแสง
10. เด็กชายจิราณุวัฒน์  นุ่นด้วง
11. เด็กชายชนิสร  สังข์จรูญ
12. นายณัฐชัย  พานุรัตน์
13. เด็กหญิงธัญพิชชา  ชายเกตุ
14. นางสาวธัญวรัตน์  หมุนรอด
15. เด็กหญิงธิติมา  สุกใหม่
16. นายนนทชัย  ขุนฤทธิ์
17. เด็กชายนภดล  สมผุด
18. นางสาวนรมน  พิชิตไชย
19. นายปฏิวัติ  ขาวสุด
20. นายปฐมพงษ์  สิทธิศักดิ์
21. นางสาวภัทราวดี  กิ้มแก้ว
22. เด็กชายภาณุพงศ์  ฉ้วนกลิ่น
23. นายภาณุวัฒน์  โอทอง
24. เด็กหญิงมณีรัตน์  คมขำ
25. เด็กหญิงรัติกาล  เสาดำ
26. นายวราวุช  สุดใจดี
27. เด็กหญิงวริศรา  จันทระเสน
28. เด็กหญิงวิจุกา  ศรีชุม
29. เด็กหญิงวิไลพร  สังวาลย์
30. เด็กชายศุภณัฐ  ธรรมชาติ
31. นายสิรวิชญ์  อินกันฑ์
32. นางสาวสุฑิฌา  ฤทธิวงศ์
33. นางสาวสุดฤทัย  อ่อนประเสริฐ
34. นายสุริยา  ก่อแก้ว
35. นายอติชาต  สุทธิชน
36. นายอนุชิต  ชัยพรม
37. เด็กหญิงอภิสรา  ชูปาน
38. นายอัมรินทร์  ไชยวารินทร์
39. นายอุกฤษฏ์  พุมนวล
40. นายเกียรติศักดิ์  ขุนฤทธิ์
 
1. นายทรงกรด  พิพัฒน์โสทร
2. นายสวาท  จันทร์น้อย
3. นายวิเชียร  คำคง
4. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
5. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
6. นางสุมณฑา  หมวดมณี
7. นางจินตนา  เส้งนนท์
8. นางวิไลวรรณ  วัฒนพานิช
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวกนกพิชญ์  แผ้วไพรี
2. นางสาวขวัญเรือน  บัวขนก
3. เด็กหญิงจันทรารัตน์  ชูช่วย
4. นายจารุเดช  รอดสงค์
5. เด็กหญิงชวนขวัญ  เหล่าทอง
6. นายชัชพิมุข  สุวรรณ
7. เด็กหญิงชุติมา  ไชยเซ่ง
8. เด็กชายฐิติพงศ์  ข้าวงาม
9. นางสาวณัฐชิตา  ทองบุญ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันสุด
11. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ยอดชุมสุวรรณ
12. นางสาวธิติสุดา  เกตุประยูร
13. เด็กชายนราธร  บุญเตโช
14. เด็กหญิงนันท์สินี  บุญเตโช
15. นางสาวนิศามณี  เอี่ยมสุวรรณ
16. นางสาวนุชวรา  ชูมาก
17. นายปิยนัฏฐ์  นวลเกลี้ยง
18. เด็กหญิงปุญญาณัฐ  เทพไพฑูรย์
19. นายภาคภูมิ  ร่มกลาง
20. เด็กชายภูฉัตร  โพธิชัย
21. เด็กชายวัชรากร  ชูสอน
22. นางสาววิชญาดา  วงปลอด
23. เด็กชายวุฒิพงศ์  มุสิกรัตน์
24. นางสาวศศิธร  หนูชู
25. เด็กหญิงศิลป์สุดา  ยอดชุมสุวรรณ
26. นายสรวิชญ์  ด้วงแก้ว
27. เด็กชายสรัณ  เพ็ชรสัจจะ
28. เด็กชายสราวุฒิ  จินดาศรัย
29. นางสาวสายชล  บุญช่วย
30. นางสาวสิดาพร  รอดสงค์
31. เด็กหญิงสุภิสรา  ภูจอมนาค
32. เด็กชายสุวิจักษณ์  หนูชูชาติ
33. เด็กหญิงอติกานต์  ทองปาน
34. นายอภิสิทธิ์  ทวีศรี
35. นางสาวอริสา  บัวขนก
36. นางสาวอังคณา  พลสมสาย
37. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  อักษรชู
38. นางสาวเด่นนภา  อักษรชู
39. นางสาวเมธาวดี  สืบสม
40. เด็กชายเอกรัตน์  คงผอม
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
2. นายมงคล  สืบวงศ์
3. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
4. นายบารูดิน  ดอเลาะ
5. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
6. นางอรยา  สุริยะโชติ
7. นางสาวฐิตา  บวงแก้ว
8. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  พุทธขาว
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายสหเทพ  ฉีดอิ่ม
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายปีเตอร์  ศรีตุลาการ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายฤทธิชัย  โต๊ะหลงหมาด
 
1. นายโกสิต  ไกรศิริ
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายอติชาต  สุทธิชน
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสุด
 
1. นางพรทิพย์  เพชรวา
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทาพูน
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวอรไพลิน   สุวรรณหงส์
 
1. นายสนั่น  อันทเกตุ
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ดำช่วย
 
1. นายทรงกรด  พิพัฒน์โสทร
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายศิวกร  โรจนรัตน์
 
1. นายทรงกรด  พิพัฒน์โสทร
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายปีเตอร์  ศรีตุลาการ
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายภูบดินทร์  เมืองทอง
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายภูริธัญญ์  แสนทวี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงสุณัชชา  บุญโรจน์พงศ์
 
1. นายสมยุทธ  แสงชาติ
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเมทิตา  ฟองแก้ว
 
1. นายเนตรณรงค์  ขวัญสุย
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวยิ่งรัก  ขุนวิเศษ
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวสาธวี  โยมเนียม
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายศิวกร  โรจนรัตน์
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายปีเตอร์  ศรีตุลาการ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายถิรวัฒน์  ดับทุกขรัฏฐ์
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายอติชาติ  สุทธิชน
 
1. นายวิเชียร  คำคง
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงอดิวรรณ  ดำช่วย
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเกวริน  ทองเนื่อง
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวกมลรัตน์  จิตพรหม
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวชมพูนุท  คำทองดี
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายศิวกร  โรจนรัตน์
 
1. นายทรงกรด  พิพัฒน์โสทร
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายปีเตอร์  ศรีตุลาการ
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กชายจิตภาณุ    ทองสวัสดิ์
 
1. นางศรีอรุณ  หงษ์ษา
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายภูริธัญญ์  แสนทวี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 1. นางสาวเมธาวดี  ทองขาว
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวจาระวี  รักษ์เกลี้ยง
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวอรยา  บุญลับ
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาววรางคณา  เศรษฐสุข
 
1. นายไกรวัลย์  เกาะทอง
 
172 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงจตุพร  ทองกัญญา
2. เด็กชายณภัทร  พรหมทองรักษ์
3. เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วบุญชู
4. เด็กชายนนทวัฒน์  หนูแก้ว
5. เด็กชายนพดล  สุทธ์โพธิ์
6. เด็กชายปิยะวุฒิ  ราชเมืองขวาง
7. เด็กชายภรณ์ณรินทร์  ดำแก้ว
8. เด็กหญิงมุฑิตา  ทินณรงค์
9. เด็กหญิงรุ่งรัศนี  จีนทอง
10. เด็กหญิงเรวดี  บัวเนี่ยว
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
 
173 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ย่องเส้ง
2. เด็กหญิงธัญญมณฑน์  สมันนุ้ย
3. เด็กชายภูวเดช  บุญคงแก้ว
4. เด็กหญิงมนัญชยา  ทองร่วง
5. เด็กหญิงวรวลัญช์  ไชยบัณฑิต
6. เด็กชายศุภกฤต  จติภาค
7. เด็กหญิงศุภิสรา  มณีรัตน์
8. เด็กหญิงสมิตานัน  แก้วดำ
9. เด็กชายเตวิษฎ์  แก้วโชติ
10. เด็กชายโชติวิชช์  วรเดช
 
1. นางอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นายสุรศักดิ์  คงทอง
3. นางสาวณัฐธิสา  ยิ่งดำนุ่น
 
174 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจันทิมา  รอดเนียม
2. นางสาวชนิสรา  วงษ์ไพศาล
3. นางสาวณัฐธิดา  โคสุวรรณ
4. นายณัฐพงศ์  แกล้วทนงค์
5. นายทวีศักดิ์  จันทวี
6. นายสังข์เพชร  เพชรสังข์
7. นายสิทธิศักดิ์  วิรุณฬาร
8. นายสุธน  สุขนันท์
9. นางสาวอรอนงค์  ศรีชูทอง
10. นางสาวเนตรนภา  อาจสามารถ
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
 
175 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกนกพิชญ์  ยาชะรัด
2. นายกรรวี  อินทะสะระ
3. นายณัฐพล  เอียดแก้ว
4. นางสาวณัฐวรา  คณะกิจ
5. นายทินภัทร  คงกลับ
6. นายธนวุฒิ  สังข์ทองกุล
7. นายพิพัฒน์พงศ์  คงเกิด
8. นางสาวภัสสอร  จำเริญวัตติ์
9. นางสาวศรานุช  ต่วนดอเลาะ
10. นางสาวอมรลัดดา  ช่างสาร
 
1. นางอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นายสุรศักดิ์  คงทอง
3. นางสาวจิราพร  รุ่งเรือง
 
176 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ฉ้วนกลิ่น
2. เด็กหญิงชัญญานุช  เขียวจีน
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองก่อหุ้ม
4. เด็กหญิงชุติมน  เพชรคง
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  นิลเพชร
6. เด็กหญิงธัญชนก  โปดำ
7. เด็กหญิงรัชดา  ราชรักษ์
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วดี
9. เด็กหญิงอนุสรา  กุหลาบศรี
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญแก้ว
11. เด็กหญิงเกวลิน  สังข์สิงห์
12. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขแก้ว
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
3. นายณัฐพงค์  นิลเพชร
4. นางสาวพรรณิภา  ชูชื่น
 
177 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ชนะสิทธิ์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สมัย
3. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อินทานุกูล
4. เด็กหญิงมธุรส  เขียธนงค์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  มณีรัตน์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลักษณะ
7. เด็กหญิงสุธนียา  อำนาจศิลปกุล
8. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  หนูกลับ
 
1. นางอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นายสุรศักดิ์  คงทอง
3. นางสาวจิราพร  รุ่งเรือง
4. นางสาวณัฐธิสา  ยิ่งดำนุ่น
 
178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร    ตันติสิทธิกร
2. นางสาวณัชญา   อนันต์
3. นางสาวนภสร   สุนทะโร
4. นางสาวผุสดี   เฮ่งนุ้ย
5. นางสาววาสนา   จงไกรจักร
6. นางสาวสุทัตตา   แป้นแก้ว
7. นางสาวสุปราณี   ศรีศักดิ์สมบูรณ์
8. นางสาวไอริณ   ชุมชัยโย
 
1. นางวิภารัตน์  ลักษโณสุรางศ์
2. นางสาวกรรภิรมย์  ขุนชำนาญ
3. นางสาวอโนทัย  เพ็ชรรักษ์
 
179 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวกรองกนก  บุญมณี
2. นางสาวจรรยพร  อินทะสะระ
3. นางสาวชนิสรา  วงษ์ไพศาล
4. นางสาวปดิวนัดดา  สาระโมฬี
5. นางสาวรัติยาภรณ์  ไมตรีจร
6. นางสาววาสนา  ฆังคะสะเร
7. นางสาววิลันดา  ทรัพย์ประเสริฐ
8. นางสาวศิริการต์  ด้วงคต
9. นางสาวสรัลชนา  สำเภาแก้ว
10. นางสาวอทิพย์ธิญา  เอียดหมุน
11. นางสาวอนุศราภรณ์  ขุนเศษ
12. นางสาวอภิญญา  แสงเกื้อหนุน
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
3. นายณัฐพงค์  นิลเพชร
4. นางสาวพรรณิภา  ชูชื่น
 
180 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกภัทร  มุสิการุณ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไสยามู
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชเกิด
4. เด็กหญิงณัฐพร  คำเสน
5. เด็กหญิงปาลิตา  โชติไพรัตน์
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  สร้อยทอง
7. เด็กหญิงวันทนีย์  มีวงศ์
8. เด็กหญิงอุมาพร  ชลินชู
 
1. นางวิภารัตน์  ลักษโณสุรางค์
2. นางสาวอโนทัย  เพ็ชรรักษ์
3. นางสาวกรรภิรมย์  ขุนชำนาญ
 
181 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวจุฑารัตน์  สวนอินทร์
2. นางสาวชญาดา  อุ่นชูศรี
3. นางสาวชุติมณฑน์  อักษรศรี
4. นางสาวณัฐกานต์  เพชรสุข
5. นางสาวนฤมล  ศรีสวัสดิ์
6. นางสาวปัทมาพร  วิสูตรธนาวิทย์
7. นางสาวปิยธิดา  คงเอียด
8. นางสาวยุภาทิพย์  จันทมาส
9. นางสาวรัตติยา  ไชยณรงค์
10. นางสาวสุชาดา  บุญญะบุญญา
11. นางสาวอภัทธิตราภร  ปากลาว
12. นางสาวอาริญา  ชูส่งแสง
 
1. นางอุไร  เทพเกื้อ
2. นางปัญญา  หนูราช
3. นายเอกชัย  สังดุก
 
182 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นายณัฐวุฒิ  ทองชูใจ
2. นางสาวนภสร  เมฆมูสิก
3. นายนฤปนาท  สุทธิวงศ์
4. นายปราชญ์ปรีชา  ตุลาธน
5. นายอดิรุจ  เศรษฐสุข
 
1. นายพศวีร์  อินทะโร
2. นายวิจิตร  ชูช่วย
 
183 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายตะวัน  ศรีจันทร์
2. นางสาวรัตติกาล  ขุนนะ
3. นายวีระพล  สุวรรณธะ
4. นายอรุณ  ศิรไชย
5. เด็กชายเอกสิทธิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
2. นายวีระ  อินทรเพชร
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวเกศสิริ  ขาวเผือก
 
1. นางสาวจรรยา  ชูเมฆ
 
185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายวงศกานต์  ชัยณรงค์
 
1. นางสาวสุวลักษณ์  แสงใส
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณัฐกมล  วังวราวุธ
 
1. นางปัณทิตา  ไกรทอง
 
187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณัฐณิชา  ทองเกื้อ
 
1. นางจรวย  ชูช่วย
 
188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงบุญชนิต  พวงพวา
 
1. นางรัตนาพร  จันทร์ดำ
 
189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วถาวร
 
1. นางสาวสมใจ  ชนะสิทธิ์
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวนฤสรณ์  สิงห์เนี่ยว
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ทิวทัศน์
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุภาพ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ภูนุชอภัย
 
192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงฉัตรติกา  เตกฉัตร
 
1. นางศิริรัก  หลวงบำรุง
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  บุญดำ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สวัสดิ์เกื้อ
3. เด็กชายดรัณภพ  บุญรุ่ง
4. เด็กชายศุภวัฒน์  เสระหมาน
5. เด็กหญิงสุชีรา  เวทประสิทธิ์
 
1. นางกิรณา  สุวรรณจินดา
2. นางสาวณัฐนิชาช์  อินทร์เหมือน
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายภานุวิชญ์  จันเอียด
2. เด็กหญิงวัทน์สิริ   ชูมณี
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ชุมขันธ์
4. เด็กหญิงอลิษา  กรณีย์
5. เด็กหญิงอัญชนา  เพ็งลุน
 
1. Mr.Ronil   D Idias
2. นางสาวกวินนาถ  ไชยพันธ์
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวบุษยนุช  ไชยนาพันธ์
2. นายภาณุพงศ์  ณ พัทลุง
3. นางสาวศุภิสรา  ชูภักดี
4. นางสาวอสมา  สงคง
5. นางสาวอาทิตยา  เพชรคง
 
1. นางสุมาลี  บุญพรานชู
2. นางสาวจรรยา  ชูเมฆ
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกมลชนก  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวนิรามัย  สัจจะบุตร
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวพสชนัน  ผอมฉิม
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  รอดยัง
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวภัชธีญา  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  รอดยัง
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกานต์ชนิต  ทุ่มขุน
2. เด็กชายภูริช  สุวรรณขาว
 
1. นางสาวนันทิยา  จันทนูปถัมภ์
2. Mr.Herojit  Singh
 
200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นางสาวภัทรนันท์  บุญหาว
2. นางสาวมณีนุช  แก้วสีขาว
 
1. นางสำรวย  ดาวดวง
2. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายธีรณัฐ  บัวแก้ว
2. เด็กชายนภสินธ์  เกตุสุวรรณ
3. เด็กชายนัฐพงษ์  วันดี
4. เด็กชายปฏิภาณ  สิริภูวดล
5. เด็กชายพงศกร  วิยาสิงห์
6. เด็กชายมาติน  โภคสวัสดิ์
7. เด็กชายเกริกพล  นิลพันธ์
8. เด็กชายเดชนรินทร์  สะสมทรัพย์
 
1. นายอุรชาติ  หนูนุ่น
2. นายสุวิทย์  วัตรคล้าย
3. นายจบ  แก้วทิพย์
 
202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกฤตเมธ   เอี่ยมระยับ
2. นายกฤษดา   ขาวคง
3. นายกิตติเทพ  เอียดคล้าย
4. นายจรูญศักดิ์   ทองด้วง
5. นายชัชพล  มูสิกวงศ์
6. นายชัชวีร์  ผ่องแก้ว
7. นายทีปกร  ฤทธิ์มาก
8. นายพรพิพัฒน์  เกษมศรี
 
1. นายภยูร   วิมลนิมิตร
2. นางเตือนใจ   วิโสจสงคราม
3. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธุ์
 
203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายกิติวงศ์   ชิณวงศ์
2. นายจิระพงศ์   บำรุงดี
3. นายภัทราวุธ  ฉวีนิล
4. นายวงศธร  คงแก้ว
5. นายสิริวิญช์   ทองทุ่ม
6. นายอนุพงศ์   จันทร์แก้ว
 
1. นายเฉลียว   วิโสจสงคราม
2. นางเตือนใจ   วิโสจสงคราม
3. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธุ์
 
204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวกมลรัตน์  จิตรพรหม
2. นางสาวกานดารัตน์  ทองสีดำ
3. นางสาวชลดา  ครูอ้น
4. นายชินวัตร  ปิ่นมี
5. นางสาวฑิตยา  จันทร์ทราทิพย์
6. นางสาวณัฐกานต์  จันทร์แดง
7. นางสาวธัญญาเรศ  ทองบัว
8. นายนันทศิริ  ศิริอนันต์
9. นางสาวน้ำฝน  แสงสว่าง
10. นายวิษณุ  ชูแสง
 
1. นายยุทธนา  ศรีวิโรจน์
2. นางณิชกานต์  ผลบุญ
3. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  สุดเสงี่ยม
2. นายคชากร  พาหุรัตน์
3. นางสาวณิชารีย์  ลาภจินดา
4. นางสาวธนัชชา  สุทธิศักดิ์
5. นายนลธวัช  มะชัย
6. นางสาวบุญพิทักษ์  วงศ์ธวัช
7. นางสาวพรไพลิน  หนูทิม
8. นางสาวพิจิตตรา  คงแก้ว
9. นายสุขสันต์  เอียดอุ่น
10. นายเจนณรงค์  ศรียวง
 
1. นายวรวิทย์  จันทร์ฝาก
2. นายพชร  มั่นคง
3. นายต่วนยูโซ๊ะ  บินดิง
 
206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยเพ็ชร
2. เด็กหญิงชนากานต์  เหลือจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปอสุวรรณ์
4. เด็กหญิงนลินี  เกื้อนุ่น
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มากแสง
 
1. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
2. นายประสิทธิ์  กิตตินนทิกร
 
207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวชวิศา  บุญปัญญา
2. นางสาวธันยาภรณ์  สุขศรี
3. นางสาวศศิธร  บัวคำ
4. นางสาวสิริมาย  ฉ้งเม้ง
5. นางสาวหทัยรัตน์  รองเลื่อน
 
1. นางอุไรวรรณ  กิตตินนทิกร
2. นายประสิทธิ์  กิตตินนทิกร
 
208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงณิสาชล  สงจันทร์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาฬสุวรรณ
3. นางสาวพิชญาภา  หนูพ่วง
 
1. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
2. นายปราโมทย์  บุญยัง
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงซันวา  ตุดบัตร
2. เด็กหญิงนนทิชา  หมุดแหละ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หลำโส๊ะ
 
1. นางสาวปาริณี   รัตน์ชู
 
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวชฎาพร  วุ่นจันทร์
2. นางสาววชิราภรณ์  สงสม
3. นางสาวอัจฉรา  ยิ้มเส้ง
 
1. นางเนาวรัตน์  บุตรกลัด
2. นางสาวอุบลวรรณ  พุ่มแก้ว
 
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณิสรา  ประดับทรัพย์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ด้วงรุ่ง
3. นางสาวธัญวรัตน์  เพ็ชรขำ
 
1. นายปราโมทย์  บุญยัง
2. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงอริญา  โมทอง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เต็มดี
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวชุติมา  อนันตกูล
2. นางสาวธิติมา  ชาตรี
3. เด็กหญิงอโรคา  ปิ่นปรากรม
 
1. นางภัทรนันท์  มากช่วย
2. นางแสงเดือน  ชูมิ่ง
 
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรรังสิต 1. นางสาวนุชรดี  รอดพล
2. นางสาววิลาวรรณ  เหล่าทอง
3. นางสาวสายธาร  เดชดี
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวชญาดา  แสงสว่าง
2. นางสาวสุนทรียา  สุวรรณมณี
3. นายอัษฎาวุธ  ศิริภักดี
 
1. นางภัทรนันท์  มากช่วย
2. นางแสงเดือน  ชูมิ่ง
 
216 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  เพ็งรักษ์
2. เด็กชายวัชรินทร์  พรหทมาลี
 
1. นางสาวขวัญศิริ  นกศรีแก้ว
2. นางวรรณา  เมืองแก้ว
 
217 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงปิยนาถ  ทองวิเศษ
2. เด็กหญิงปิยวัชร์  ถนอมแจ่ม
 
1. นายชาติ  อาษาชำนาญ
2. นางดาวใจ  เลียดรักษ์
 
218 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงมณีลักษม์  พรวัฒนากุล
2. เด็กหญิงรักตกันตท์  ช่วยเนียม
 
1. นายจิรัฐต์  เมืองสง
2. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
219 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายศุภวิชญ์  มาเอียด
2. นางสาวสรัลรัตน์  หนูเสน
 
1. นายจิรัฐต์  เมืองสง
2. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
220 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 1. นายกอซี  แหละตี
2. นายอัรซาน  ชัชวาลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอับดลกอนี  สันสาคร
2. นายอามิน  สันสาคร
 
221 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายนฤเบศ  ดำชุม
2. เด็กชายศิรวิชญ์  ดอกไม้แก้ว
 
1. นางสาวขวัญศิริ  นกศรีแก้ว
2. นางวรรณา  เมืองแก้ว
 
222 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมล  เทพสง
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ห้วยใส
 
1. นางสาวพัฒนี  มากนวล
2. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย
 
223 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 1. นายกฤษฎา  ขอสวัสดิ์
2. นายณัฐพล  โสะขาว
 
1. นายอัฟฎอลร์  หมาดหนุด
2. นายอุทิศ  จันทร์ทอง
 
224 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายธวัชชัย  มูสิกะสง
2. นายเจริญศักดิ์  กิ้มเถี้ยว
 
1. นายปรีดี  คุณวัลลี
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงพรทิพา  จันทร์สง่า
2. เด็กหญิงอังคณา  ชูสุวรรณ
 
1. นายณัฐ  นนทะเสน
 
226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อินทนิน
2. นางสาวพมลวรรณ  อินทสระ
 
1. นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
 
227 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  พลสังข์
2. เด็กหญิงผาณิตา  สมาคม
 
1. นางสาวอุไร  นิตย์ปราณ
2. นางสาวศรัญญา  นิลรัตน์
 
228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. เด็กชายธนัตถ์  ช่วยเนียม
2. เด็กชายวรานุพงศ์  ณรงค์ราช
 
1. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
2. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวพรรณญามาศ  ผอมทอง
2. นายศุภชัย  อ่อนทอง
 
1. นายโชคชัย  มาละมัย
2. นางเกสร  มาละมัย
 
230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นางสาวชลิตา  ยูงทอง
2. นางสาวสรวงสุดา  สงคง
 
1. นายโชคชัย  มาละมัย
2. นางสาวเกสร  มาละมัย
 
231 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายฉูอีบ  หมัดหลี
2. นายปริญญา  เพชรหวล
 
1. นายสันติชัย  เสมือนใจ
2. นางสุคล  เสมือนใจ
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวปวัณรัตน์  กิ้มกุ้ย
2. นายพชรดนัย  ดิษสุวรรณ
 
1. นางสุคล  เสมือนใจ
2. นายสันติชัย  เสมือนใจ
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวุธ 1. นายศตวรรษ  ปิยะพงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  เกื้อวงศ์
 
1. นางสาววิลารัศมิ์  รักธรรม
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ขวดปลอด
2. นายไกวัล  โกมลเกียรติ
 
1. นางสาวพัฒนี  มากนวล
2. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย
 
235 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายชิติพัทธิ์  ชูสุดรักษ์
2. นายถิร  ขุนรักษ์
3. นายสรธัญ  พันธรังษี
 
1. นางกัลยา  เพชรกาศ
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
236 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวนัจญวา  ไพรพฤกษ์
2. นายนัทธวัชร  กาวชู
3. นางสาวนิภาพร  รามอินทร์
 
1. นางกัลยา  เพชรกาศ
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวนฤทัย  จันทร์แป้น
2. นางสาวเจนจิรา  ชุมประเสริฐ
 
1. นายณัฐ  นนทะเสน
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหราพิชากร 1. นางสาวชนากร  เพชรโชติ
2. นายพรหมเพชร  นวลพรม
 
1. นางวนิดา  ดมเด็น
2. นางจิรัฐิติกาล  สุทธิกุล
 
239 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รักนิ่ม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ทักษ์
3. เด็กชายศราวุฒิ  ชื่นกลิ่น
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
 
240 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  แก้วมณี
2. นายชวกร  ช่วยเมือง
3. นายปิยศักดิ์  ด้วงช่วย
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายสุทิน  ขาวเผือก
 
241 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นางสาวพัชนี  ชุมแสง
2. นายวรวัฒน์  อินทรคง
3. นายสุรเชษฐ์  ชูดวง
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นายวิรัตน์  หวังปาน
 
242 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ประทุมเมศ
2. เด็กชายธเนศพล  ชูขำ
3. เด็กชายอติวัชช์  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นายสำเริง  พุฒขาว
2. นายสาโรชน์   สายแก้ว
 
243 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นายกฤตติน  แสงสว่าง
2. นายทักษ์ดนัย  อินทรคง
3. นายเกียรติศักดิ์  เหล็มหมาด
 
1. นายวิรัตน์  หวังปาน
2. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
 
244 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นายศุภกร  สังข์ทอง
2. นางสาวสุธิดา  จันชู
3. นางสาวสุริณี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางถวิล  อุ้ยดำ
2. นายธัมรง  หลวงคง
 
245 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายชินวัฒน์  คงมาก
2. เด็กชายยุทธการ  สายแก้ว
3. เด็กชายแสงสุรี  แสงสง
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
2. นายวิธวินท์  บุญรัตน์
 
246 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  คงศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  ถิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาดา  เกลี้ยงแก้ว
 
1. นายธัมรง  หลวงคง
2. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
 
247 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองดำ
2. นางสาวดวงเพ็ญ  สุวรรณเดชา
3. นางสาวศิริพร  รักษ์แก้ว
 
1. นายโกวิท  อินทร์แก้ว
2. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
 
248 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวประภาพร  นิ่มมณี
2. นายภานุวัฒน์  แย้มแสง
3. นางสาวอนันตญา  มากจุ้ย
 
1. นายเอิบ  อักษรทอง
2. นางอำไพ  นาคินทร์
 
249 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงปลายฝน  ทองอักษร
2. เด็กหญิงรติมา  สุกใส
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  โชคประสพ
4. เด็กหญิงวิยะดา   แก้วคง
5. เด็กชายอมรเทพ  มากช่วย
6. เด็กหญิงอินทิรา  สุวรรณกาศ
 
1. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
2. นายภภัสสร  พุทธชู
3. นางอัญอร  จินดา
 
250 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวุธ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ขุนนาพุ่ม
2. เด็กหญิงจิตรานุช  แป้นน้อย
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  เกิดชู
4. เด็กหญิงวรัญญา  เกื้อทอง
5. นางสาวหยาดฝน  วรรณา
6. นางสาวเนตรชนก  ปราบปราม
 
1. นางวริยา  สงเนียม
2. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
 
251 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวุธ 1. นางสาวประภาสิริ  พูนนวล
2. นายภูวดล  นุ่นเกลี้ยง
3. นางสาววิลาวัณย์   ขาวแก้ว
4. นางสาวสกาวใจ  รามอินทร์
5. นางสาวสุดารัตน์  จิ้วบุญชู
6. นายเกียรติ์เดชา  ภูพาดแร่
 
1. นางส่องแสง  อินทองแก้ว
2. นายประจวบ  บุญจันทร์
 
252 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทร์นิภา  แก้วหนู
2. นางสาวปรัชยาภรณ์  เกตุมุหย๊ะ
3. นางสาวพรทิพา  ปิ่นแก้ว
4. นางสาววิภาวี  ศรีวัง
5. นางสาวสุนิษา  งามขำ
6. นางสาวเนตรนภา  ขาวเอียด
 
1. นางวนิดา  อุไรรัตน์
 
253 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 1. นางสาววรนาถ  ประชา
2. นางสาวสุนันทา  สุวรรณพงศ์
3. นางสาวออรวี  รอดดำ
 
1. นางรำไพ  บุณยะตุลานนท์
2. นายไพโรจน์  สุวรรณ
 
254 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ทองหัตถา
2. เด็กหญิงปฐมาพรรณ  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงเนติกานต์  พงศาปาน
 
1. นางพัทธมน  ชูแก้ว
2. นายกำพล  เศรษฐช่วย
 
255 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวนภศร  คงหนู
2. นางสาวภัณฑิรา  สมเกื้อ
3. นายสิทธิโชค  แป้นสุข
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางพัทธมน  ชูแก้ว
 
256 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  วิบูลย์เขต
2. นางสาวพรนภา  พรประสิทธิ์
3. นางสาววนิษา  สอาด
 
1. นางมณฑา  ฤทธิสุนทร
2. นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ
 
257 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 1. เด็กชายกรณัฐ  อุ่นเสียม
2. เด็กชายชลธี   ชุมเรือง
3. เด็กชายสุทิวัส  ปราบปราม
 
1. นายชอุ่ม  สุขรักษ์
2. นางฐายิกา  บัวผัน
 
258 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  รามชัย
2. เด็กชายวีรเทพ  รามชัย
3. เด็กชายศุภชัย  ทองขำ
 
1. นายประเสริฐ  ประทุมศรี
2. นางประภาวดี  สัจจากุล
 
259 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 1. นายพยุงศักดิ์  ยังช่วย
2. นายศุภพงศ์  ทนงาน
3. นายเจนณรงค์  สงแก้ว
 
1. นายประพันธ์  ทองสงค์
2. นายศรายุธ  ศรีสุวรรณ
 
260 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  พัฒนพินัย
2. นางสาวธนภรณ์  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวศิริรัตน์  แก่นแก้ว
 
1. นางประภาวดี  สัจจากุล
2. นายประเสริฐ  ประทุมศรี
 
261 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนวมล  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงอุไรพร  พุ่มโพธิ์ฆัง
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางนิยม  เดชอุดม
 
262 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วหวัง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ช่วยมาก
3. เด็กหญิงปัทมา  จาโร
 
1. นางอารีรัตน์  เมืองสง
2. นางกัลยา  นามสังข์
 
263 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวภัทรวดี  สมเกื้อ
2. นางสาววนิดา  สงทิพย์
3. นางสาวสุธาทิพย์  อินขาว
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางศรีโสภา  เมฆานุวงศ์
 
264 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงญานิศา  ทองยก
2. เด็กชายพงศกร  หนูเมือง
3. เด็กหญิงสุธีกานต์  กล้าคง
 
1. นางกัญหา  ศรีหนารถ
2. นางอนิตา  บุญญานุวัตร
 
265 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายณัฐวุฒิ  พุทธพรอภิบาล
2. นางสาวปัณฑิตา  นาคน้อย
3. นางสาวสาธิกา  สุทธิกุล
 
1. นางสุริยา  โรจนพุทธิ
2. นางสาวรมย์นลิน  ไสยวรรณ
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 1. นางสาวทัศนีย์  ศรีสงคราม
2. นางสาวมณียา  สังข์นก
3. นางสาวเขมิกา  หมาดเส็น
 
1. นายเอกลักษณ์  ดลเขียว
2. นางสาวสุวาลัย  สานุโดด
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณฑณา  มงชู
3. เด็กหญิงอุสุมา  นวลมิ่ง
 
1. นางลีลาวัลย์  พร้อมมูล
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วดวง
2. เด็กหญิงมุติตา  เหล่าทอง
3. เด็กหญิงสุชาดา  เหตุทอง
 
1. นางสุนันทา  พราหมพันธุ์
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นางสาวขจรศรี  คำแก้ว
2. นางสาวรจชรินทร์  รัตนะ
3. นางสาวอุมาพร  นักการรอง
 
1. นางปรียา  หนูเอียด
2. นางนิยม  เดชอุดม
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายพันธกานต์  วงศ์สิงห์
2. นางสาวสุกัญญา  เอียดชุม
3. นางสาวสุคนธา  เมืองสง
 
1. นางสาวนันทพร  จิตมนัส
2. นางศุกร์ศรี  จรูญศรีสวัสดิ์
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงจตุวรรณ  สุระคำแหง
2. เด็กหญิงนภัสสร  สุขเขียว
3. เด็กหญิงหฤทกานต์  หนูฤทธิ์
 
1. นางยุพา  พิทักษ์ฉนวน
2. นางศศิธร  ชนะสิทธิ์
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงฉันทสินี  ชูโชติ
2. เด็กชายพัทธดนย์  จันทร์โชติ
3. นายภานุเดช  หนูกลับ
 
1. นางสุมณฑา  หมวดมณี
2. นางสาวนันทพร  จิตมนัส
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  มีจันทร์
2. นายธีรภัทร  ชุมวิโรจน์
3. นางสาวอรวรรณ  แก้วกายศ
 
1. นางจุฑารัตน์  ยังสังข์
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวจินตหรา  พูนเสน
2. นางสาวนงลักษณ์  อักษรพันธ์
3. นางสาวสุนันทา  ทิพย์สงคราม
 
1. นางศศิธร  ชนะสิทธิ์
2. นางยุพา  พิทักษ์ฉนวน
 
275 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกาลัญญุตา  พลนุ้ย
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
276 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 1. นายภควัตร  ศรีชูทอง
 
1. นางอัจริยา  กิ่งทองมาก
 
277 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กหญิงศิริประภา  จันทร์เมือง
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  แป้นทอง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ตั้งซุ้น
 
1. นางประนอม  พรมเช็ก
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คงเขียว
 
278 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายฐากูร  เอียดปุ่ม
2. เด็กหญิงประสิทธิ์ชัย  มากสุข
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  จันทรวิบูลย์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
2. นางสาวนันทิยา  อณสุวรรณ์
 
279 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายนติพนธ์  อุ่นหนู
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  คงมั่น
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คงเขียว
2. นางสาวสมพิศ  ทองพูลเอียด
 
280 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายธนัช  แก้วเจริญ
2. เด็กชายนิธิศักดิ์  ด้วงจุล
 
1. นางสาววิชชุนี  รัตนะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วแหร้
 
281 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายรัตนพล  หนูด้วง
 
1. นางละออ  วัชราคม
 
282 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายภูพล  สุวรรณมณี
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
283 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายฏธนพล  ไหลรินทร์
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
284 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายศราวุฒ  กาญจนพันธ์
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
285 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงฮันจีน่า  เจาะเหาะ
 
1. นางยุวดี  ชูสงค์
 
286 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงญาณากร  แผ้วไพรี
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
287 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวุธ 1. เด็กชายธนิสร  สุขเสน่
2. นางสาวสุริยาภรณ์  สิงหเดช
 
1. นายวิมล  หนูนุ่ม
2. นางสาววิลารัศมิ์   รักธรรม
 
288 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. นายตะวัน  จันทร์นวล
2. นายรณฤทธิ์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายวินิชย์  ทองประศรี
2. นางละออ  วัชราคม
 
289 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงกาลัญญุตา  พลนุ้ย
2. นางสาวนิธิวดี  แสงอำไพ
 
1. นางยุวดี  ชูสงค์
2. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
290 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายราเมนทร์  ชุมวิโรจน์
2. เด็กชายวีรภัทร์  เศรษฐสุข
 
1. นายพัฒนา  ทิพย์กิ้ม