สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีพัทลุง 57 29 9 95 86 10 6 4 102
2 พัทลุง 42 32 9 83 75 13 5 5 93
3 หารเทารังสีประชาสรรค์ 36 26 10 72 57 13 11 11 81
4 ตะโหมด 34 22 14 70 57 18 12 9 87
5 เขาชัยสน 21 11 7 39 36 17 5 14 58
6 บางแก้วพิทยาคม 19 9 14 42 30 21 7 10 58
7 ปากพะยูนพิทยาคาร 14 17 12 43 36 16 7 8 59
8 พัทลุงพิทยาคม 12 13 18 43 40 20 11 8 71
9 ป่าพะยอมพิทยาคม 10 12 6 28 28 9 9 7 46
10 ประภัสสรรังสิต 8 6 5 19 24 13 4 17 41
11 ควนขนุน 7 13 10 30 27 16 7 16 50
12 พนางตุง 7 1 1 9 10 0 4 8 14
13 มัธยมเกาะหมาก 5 3 2 10 9 5 4 8 18
14 ปัญญาวุธ 5 2 5 12 14 10 7 13 31
15 กงหราพิชากร 4 8 4 16 7 12 7 13 26
16 ป่าบอนพิทยาคม 4 7 7 18 15 12 5 6 32
17 อุดมวิทยายน 4 7 1 12 10 11 5 11 26
18 หานโพธิ์พิทยาคม 4 7 1 12 7 7 5 5 19
19 ควนพระสาครินทร์ 4 5 7 16 7 12 5 5 24
20 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 3 3 1 7 3 5 8 7 16
21 ดอนศาลานำวิทยา 3 2 0 5 9 6 0 6 15
22 นิคมควนขนุนวิทยา 2 11 6 19 22 7 8 11 37
23 อิสลามศาสตร์มูลนิธิ 2 6 7 15 8 9 13 8 30
24 บ้านท่ามิหรำ 2 4 4 10 12 8 6 13 26
25 ประชาบำรุง 2 3 1 6 1 7 10 9 18
26 ชะรัดชนูปถัมภ์ 2 0 1 3 2 6 3 11 11
27 บำรุงอิสลามมูลนิธิ 1 2 0 3 0 7 12 9 19
28 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 1 1 5 7 4 6 4 7 14
29 วชิรธรรมสถิต 1 1 3 5 8 6 1 4 15
30 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 1 1 3 5 5 4 3 6 12
31 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ 1 1 1 3 2 7 7 9 16
32 ศรีบรรพตพิทยาคม 1 0 4 5 5 1 1 5 7
33 ตะแพนพิทยา 1 0 0 1 4 1 5 11 10
34 พัฒนาวิทยามูลนิธิ 1 0 0 1 1 1 5 6 7
35 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 0 2 1 3 2 6 7 10 15
36 นาขยาดวิทยาคาร 0 2 0 2 2 3 2 3 7
37 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 0 1 1 2 5 3 5 3 13
38 ภักดีอนุสรณ์ 0 1 0 1 1 1 7 6 9
39 พรหมพินิตชัยบุรี 0 0 2 2 1 2 0 5 3
40 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 1 1 1 3 2 6 6
41 อะมาดิยะห์มูลนิธิ 0 0 1 1 1 1 4 4 6
42 มุสลิมวิทยามูลนิธิ 0 0 1 1 0 2 4 9 6
43 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 0 0 0 0 0 6 3 9 9
รวม 321 271 185 777 674 343 246 355 1,263