สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีพัทลุง 86 10 6 4 102
2 พัทลุง 75 13 5 5 93
3 หารเทารังสีประชาสรรค์ 57 13 11 11 81
4 ตะโหมด 52 17 11 9 80
5 พัทลุงพิทยาคม 40 20 11 8 71
6 ปากพะยูนพิทยาคาร 36 16 7 8 59
7 เขาชัยสน 31 17 5 14 53
8 บางแก้วพิทยาคม 29 21 7 10 57
9 ป่าพะยอมพิทยาคม 28 9 9 7 46
10 ควนขนุน 27 16 7 16 50
11 ประภัสสรรังสิต 24 13 4 17 41
12 นิคมควนขนุนวิทยา 22 7 8 11 37
13 ป่าบอนพิทยาคม 14 12 5 6 31
14 ปัญญาวุธ 13 10 7 13 30
15 บ้านท่ามิหรำ 12 8 6 13 26
16 พนางตุง 10 0 4 8 14
17 มัธยมเกาะหมาก 9 5 4 8 18
18 อุดมวิทยายน 8 10 5 10 23
19 อิสลามศาสตร์มูลนิธิ 8 9 13 8 30
20 วชิรธรรมสถิต 8 6 1 4 15
21 หานโพธิ์พิทยาคม 7 7 3 5 17
22 ดอนศาลานำวิทยา 7 6 0 6 13
23 ควนพระสาครินทร์ 6 12 4 5 22
24 กงหราพิชากร 6 10 7 13 23
25 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 5 4 3 6 12
26 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 5 3 5 3 13
27 ศรีบรรพตพิทยาคม 5 1 1 5 7
28 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 4 6 4 7 14
29 ตะแพนพิทยา 4 1 5 11 10
30 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 3 5 8 7 16
31 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ 2 7 7 9 16
32 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 2 6 7 10 15
33 นาขยาดวิทยาคาร 2 3 2 3 7
34 ประชาบำรุง 1 7 10 9 18
35 ชะรัดชนูปถัมภ์ 1 6 3 10 10
36 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 1 3 2 6 6
37 พรหมพินิตชัยบุรี 1 2 0 5 3
38 ภักดีอนุสรณ์ 1 1 7 6 9
39 พัฒนาวิทยามูลนิธิ 1 1 5 6 7
40 อะมาดิยะห์มูลนิธิ 1 1 4 4 6
41 บำรุงอิสลามมูลนิธิ 0 7 12 9 19
42 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 0 6 3 9 9
43 มุสลิมวิทยามูลนิธิ 0 2 4 9 6
รวม 654 339 242 353 1,588