สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีพัทลุง 86 10 6 4 102
2 พัทลุง 75 13 5 5 93
3 ตะโหมด 57 18 12 9 87
4 หารเทารังสีประชาสรรค์ 57 13 11 11 81
5 พัทลุงพิทยาคม 40 20 11 8 71
6 เขาชัยสน 36 17 5 14 58
7 ปากพะยูนพิทยาคาร 36 16 7 8 59
8 บางแก้วพิทยาคม 30 21 7 10 58
9 ป่าพะยอมพิทยาคม 28 9 9 7 46
10 ควนขนุน 27 16 7 16 50
11 ประภัสสรรังสิต 24 13 4 17 41
12 นิคมควนขนุนวิทยา 22 7 8 11 37
13 ป่าบอนพิทยาคม 15 12 5 6 32
14 ปัญญาวุธ 14 10 7 13 31
15 บ้านท่ามิหรำ 12 8 6 13 26
16 อุดมวิทยายน 10 11 5 11 26
17 พนางตุง 10 0 4 8 14
18 ดอนศาลานำวิทยา 9 6 0 6 15
19 มัธยมเกาะหมาก 9 5 4 8 18
20 อิสลามศาสตร์มูลนิธิ 8 9 13 8 30
21 วชิรธรรมสถิต 8 6 1 4 15
22 กงหราพิชากร 7 12 7 13 26
23 ควนพระสาครินทร์ 7 12 5 5 24
24 หานโพธิ์พิทยาคม 7 7 5 5 19
25 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 5 4 3 6 12
26 บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 5 3 5 3 13
27 ศรีบรรพตพิทยาคม 5 1 1 5 7
28 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 4 6 4 7 14
29 ตะแพนพิทยา 4 1 5 11 10
30 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 3 5 8 7 16
31 สันติธรรมวิทยามูลนิธิ 2 7 7 9 16
32 ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 2 6 7 10 15
33 ชะรัดชนูปถัมภ์ 2 6 3 11 11
34 นาขยาดวิทยาคาร 2 3 2 3 7
35 ประชาบำรุง 1 7 10 9 18
36 ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 1 3 2 6 6
37 พรหมพินิตชัยบุรี 1 2 0 5 3
38 ภักดีอนุสรณ์ 1 1 7 6 9
39 พัฒนาวิทยามูลนิธิ 1 1 5 6 7
40 อะมาดิยะห์มูลนิธิ 1 1 4 4 6
41 บำรุงอิสลามมูลนิธิ 0 7 12 9 19
42 ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 0 6 3 9 9
43 มุสลิมวิทยามูลนิธิ 0 2 4 9 6
รวม 674 343 246 355 1,263