หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 11- 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอารี โชติพืช ครูโรงเรียนพัทลุง การเงิน
2 นางสมใจ พรหมรังษ๊ ครูโรงเรียนพัทลุง การเงิน
3 นางทิพย์วาณี บุรีภักดี ครูโรงเรียนพัทลุง การเงิน
4 นางยุดาว สดิน ครูโรงเรียนพัทลุง การเงิน
5 นางสมจิตต์ ใจจ้อง โรงเรียนควนขนุน การเงิน
6 นายจบ แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
7 นางมาลี แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร อำนวยการ
8 นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม อำนวยการ
9 นายสมหมาย กรดเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง อำนวยการ
10 นายมนูญ เสนละเอียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
11 นางภัทรา เขียวจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
12 นายชูชาติ หมื่นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
13 นายอนุกูล ชุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
14 นายสุชาติ เทพเกื้อ ครูโรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
15 นายสำเริง ตาแก้ว ครูโรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
16 นายสุธรรม ศรีมาบาล ครูโรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
17 นายสนิท สุวรรณขาว ครูโรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
18 นางสุคล เสมือนใจ ครูโรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
19 นายภคพล แสงอุบล ศึกษานิเทศก์ สพม.12 อำนวยการ
20 นายเสน่ห์ พรหมแก้ว ครูโรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
21 นางธนิตา สิงห์เนี่ยว ครูโรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
22 นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์ ครูโรงเรียนตะโหมด อำนวยการ
23 นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
24 นายสมจิต จุลพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อำนวยการ
25 นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนางตุง อำนวยการ
26 นายจิระศักดิ์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
27 นางพวงน้อย รักษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อำนวยการ
28 นายจิรัฐต์ เมืองสง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
29 นายชาติ อาษาชำนาญ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
30 นายณัฐ นนทะเสน ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
31 นายปรีดี คุณวัลลี ครูโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
32 นายปรีชา หลีวิจิตร ครูโรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
33 นายวิโรจน์ เจ้ยชุม ครูโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี อำนวยการ
34 นายจเร เหมะรักษ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน อำนวยการ
35 นางดาวใจ เลียดรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
36 นางจงจิตร นิลวงค์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง อำนวยการ
37 นางณาตยา มโนทัศน์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อำนวยการ
38 นายจำเนียร รักใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
39 นางณัฐชรีย์ ภิรมรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
40 นายไพรัช ขวัญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
41 นายพิเชษฐ์ นุสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
42 นายพรศักดิ์ ชุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
43 นายภูเบศวร์ หนูแก้ว ครูโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
44 นางอารี โชติพืช ครูโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
45 นางทิพย์วาณี บุรีภักดี ครูโรงเรียนพัทลุง อำนวยการ
46 นายวินิต นาควิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
47 นายสุรชาติ คงนาลึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
48 นายมงคล วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
49 นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร ครู รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน อำนวยการ
50 นางชะอ้อน บุญยก โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
51 นางพิกุล อนันทนุพงศ์ โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
52 นางปราณี ศิริคะรินทร์ โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
53 นางสุมานา รักบุรี โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
54 นางลัดดา สืบศักดิ์ โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
55 นายสุทีป พรหมรัตน์ โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
56 นางรีวิว เส้งนุ่ม โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
57 นายเฉลียว วิโสจสงคราม โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
58 นายวุฒิชัย โกศลกาญจน์ โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
59 นางจำรอง จันทร์ดำ โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
60 นางสาวปรียา อภัยรัตน์ โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
61 นางจุฑาภรณ์ โสตถิโยธิน โรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
62 นางอารี โชติพืช ครูโรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
63 นางละม้าย เพชรน้อย ครูโรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
64 นางละเมิล เลี่ยนกัตวา ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง ดำเนินการ
65 นางศิรินทร์นา แสงแพง ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ดำเนินการ
66 นางสมใจ พรหมรังษ๊ ครูโรงเรียนพัทลุง ดำเนินการ
67 นางสาวเขมิกา คงดุก โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
68 นางวันดี ยอดราช โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
69 นางอุบลรัตน์ พราหมณพันธุ์ โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
70 นางสาวสุนิษา ขุนเศรษฐ โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
71 นางสาวนารีรัตน์ รัตนพันธ์ โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
72 นางอวยพร เกตุแก้ว โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
73 นางสุพัฒน์ ทองเกต โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
74 นางสาวสาวิตรี นุ่นสง โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
75 นางนงเยาว์ ภู่สันติ โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
76 นางจันทร์เพ็ญ รักชุม โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
77 นางสาวเกตน์สิรี เหน็บบัว โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
78 นางอุไรวรรณ กิตตินนทิกร โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
79 นางจุฑาทิพย์ คงแก้ว โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
80 นางสาววัชราวลี แดงดี โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
81 นางอัจฉราพรรณ หอยนกคง โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
82 นายสุนทร อินสิน โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
83 นางสาวอังคณา รักจันทร์ โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
84 นางมยุรี รักรอด โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
85 นางจิตรา คงแก้ว โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
86 นางสุจรรยา เพชรขาวช่วย โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
87 นางสาวธนัญญา พูลสง โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
88 นางรานี เทพหนู โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
89 นางสาวอุไรวรรณ เรืองเพชร โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
90 นางสุภาวดี คงหนู โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
91 นางสาวธนัญญา พูลสง โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
92 นางสาวศศินิภา ชุมคง โรงเรียนควนขนุน ดำเนินการ
93 นายชูชาติ หมื่นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายสำเริง ตาแก้ว ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
95 นายสุรวุฒิ อภัยจิตต์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
96 นายจักรพล คณะรัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
97 นายกฤษฎิ์ เขียวจีน ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
98 นายชัยวัฒน์ แก้วเพ็ง ลูกจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
99 นายอำนวย อุคติ ลูกจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
100 นายเฉลิม พรหมยอด ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
101 นายอุรชาติ หนูนุ่น ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
102 นายปราโมทย์ บุญยัง โรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสถานที่
103 นายจิรัฐต์ เมืองสง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการฝ่ายสถานที่
104 นายวิโรจน์ เจ้ยชุม ครูโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
105 นายวิโรจน์ พิเคราะห์ ครูโรงเรียนนาขยาด กรรมการฝ่ายสถานที่
106 นายภูเบศวร์ หนูแก้ว ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสถานที่
107 นายธันวพล พิณเขียว ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายณัฐ นนทะเสน ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายพิเชษฐ์ นุสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายนิคม ทองบุญ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสถานที่
111 นายปรีดี คุณวัลลี ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสถานที่
112 นางพนิตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสถานที่
113 นางสาวปรียฉัตร คงฉิม ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสถานที่
114 นายกิิติศักดิ์ ชนะภัย ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสถานที่
115 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสถานที่
116 นายสำเริง ตาแก้ว ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
117 นายสุรวุฒิ อภัยจิตต์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
118 นายจักรพล คณะรัตน์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
119 นายกฤษฎิ์ เขียวจีน ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
120 นายชัยวัฒน์ แก้วเพ็ง ลูกจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
121 นายอำนวย อุคติ ลูกจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
122 นายเฉลิม พรหมยอด ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายสถานที่
123 นายอุดมศักดิ์ บุณยาดิศัย ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายจำรัส พงศาปาน ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
125 นายทิวานนท์ สูบผอม ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
126 นายสำราญ เรืองมาก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
127 นายนฤดล ดาวดวง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
128 นางเกยูร นุ้ยฉิม ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
129 นางยุพา กาแก้ว ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
130 นางสุนันทา ชูส่งแสง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
131 นายคำนึง หนูพลอย ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
132 นายอนุวัตร พันธุ์เล่ง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
133 นายถาวร เลาแก้วหนู ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
134 นายณัฐนุกรณ์ เกลาฉีด ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
135 นางสาวสุกัญญา ยะปะเภา ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
136 นางสุทธิดาพร เศียรอุ่น ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
137 นายสำเริง พุฒขาว ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายสถานที่
138 นายวิริยะ ไชยโย ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายสถานที่
139 นายธรรมยุต อุทยารักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายสถานที่
140 นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิช ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายสถานที่
141 นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
142 นางสาวนิรมล เหมรัตน์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
143 นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
144 นายปิยบุตร สุขเอียด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
145 นางสาววาจา ชูช่วย ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
146 นางอุษา จันทร์วงศ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
147 นางชนาภา พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
148 นางสมใจ บัวขาว ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
149 นางเขมจิรา ศรีสุวิทยาภรณ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
150 นางสาวอารีย์ สุขนวล ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
151 นางสาวปิ่นอนงค์ พฤทธิพันธ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
152 นางสาวนิสากร คงเทพ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
153 นางสาวจารุวรรณ ทองปาน โรงเรียนควนขนุน กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
154 นางสาวเสาวภา ศรีเกตุ โรงเรียนควนขนุน กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
155 นางสาววรรณวิศา เพชรรัตนมุณี โรงเรียนควนขนุน กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
156 นางอังคณา ทองศรีนุ่น ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน
157 นางละม้าย เพชรน้อย ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
158 นางเรณู เรืองมาก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
159 นางลำไย มณีรัตน์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
160 นายภิญโญ ชูกลิ่น ครูดณงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
161 นางทิพย์วาณี บุรีภักดี ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
162 นางปิยธิดา อุ่นปลอด ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
163 นางจารี บุญราม ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
164 นางหทัยทิพย์ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนประชาบำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
165 นางลาวัณย์ ทองปี้ ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
166 นางประคอง คงสุวรรณ ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
167 นางอารี โชติพืช ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
168 นางยุดาว สดิน ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
169 นางเสาวภา สมพงศ์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
170 นางสมใจ พรหมรังษี ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
171 นางศิรินทร์นา แสงแพง ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
172 นางวรานันท์ สาครินทร์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
173 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
174 นางชอ้อน อภัยจิตต์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการดำเนินการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
175 นางจิรา ขาวขำ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
176 นางละเมิล เลี่ยนกัตวา ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
177 นายชาติชาย ช่วยจันทร์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
178 นางวาสนา พิเคราะห์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
179 นางสาวลิดา เลี่ยมปาน ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
180 นางชลินาถ อาษาชำนาญ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
181 นายเจษฎา เลี่ยนกัตวา ครูโรงเรียนวชิรธรรมสถิต กรรมการดำเนินการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
182 นางพนิตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
183 นางสาวปรียฉัตร คงฉิม ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
184 นางสงวน มณีนิล โรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
185 นางเสาวภา สมพงศ์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
186 นางดวงแข กาวชู ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
187 นางนิรชร เทพรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
188 นางประชิต ถาวรรัตน์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
189 นางกฤติกา อินใหม่ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
190 นางกัญหา ศรีหนารถ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
191 นางฟองจันทร์ ขำร้าย ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
192 นายปฏิภัทร ภัยเนียม นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
193 นายศรัณย์วัฒ ฟักทอง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
194 นายภาคภูมิ ตุลยนิษก์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
195 นายเกษมศานต์ ทองสังข์พันธ์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
196 นายณกมล เทพชู นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
197 นายสิทธินันท์ ดำปาน นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
198 นายธนฉัตร เพชรกาศ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
199 นายเกียรติศักดิ์ ภักดี นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
200 นายปวรุษฒ์ สอวัฒนชาติ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
201 นายชนฤทธิ์ บุญญานุวัตร์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
202 นายภาณุพงศ์ อนุญาโต นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
203 นายจิรภาส สุขพิพัฒน์ปานนท์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
204 นายวัชรพงษ์ คงนิล นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
205 นางสาวณิชกุล ประดับทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
206 นางสาวศิรดา มิตรเปรียญ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
207 นางสาวธนัชพร ขุนชำนาญ นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
208 นางสาวพิชญา แก้วลำหัด นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
209 นางสาวปานเนตร โหยชุม นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
210 นายภานุวัฒน์ สุขใส นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
211 นายถิรวัฒน์ คงรอดเพ็ง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
212 นายพรประสิทธิ์ ชูแสง นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
213 นายรัฐนันท์ ชูท้วม นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
214 นายอรรถพล แซ่ด่าน นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
215 นายธนกร วงศ์ตั้นหิ้น นักเรียนโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
216 นางเครือพันธ์ วรศรี ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
217 นางสาวศุลีพร นวลไข่ โรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
218 นางสาวจันทิรา รสเกิด โรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
219 นางทัศนีย์ จันทร์สุข โรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
220 นางสาวเสริมทรัพย์ ไกรดิษฐ์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการดูแลระบบและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
221 นายปิยบุตร สุขเอียด นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนพัทลุง กรรมการดูแลระบบและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
222 นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการดูแลระบบและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
223 นางสาววชิรญาณ์ คงศรี โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการดูแลระบบและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
224 นางเรณุ เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการดูแลระบบและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
225 นางสาวฉัตรชนก เพชรินทร์ โรงเรียนควนขนุน กรรมการดูแลระบบและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
226 นายสุธรรม ศรีมาบาล ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการประชาสัมพันธ์
227 นายสัญญา แก้วสม ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการประชาสัมพันธ์
228 นายสุรวุฒิ อภัยจิตต์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการประชาสัมพันธ์
229 นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการประชาสัมพันธ์
230 นายทวี ทองเมฆ ลูกจ้างประจำโรงเรียนตะโหมด กรรมการประชาสัมพันธ์
231 นายกฤษฎิ์ เขียวจีน ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการประชาสัมพันธ์
232 นายจักรพล คณะรัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการประชาสัมพันธ์
233 นางอรวรรณ นกหมุด ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการประชาสัมพันธ์
234 นางจุฑาภรณ์ โสตถิโยธิน ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการประชาสัมพันธ์
235 นายสุชาติ แก้วสุข ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการประชาสัมพันธ์
236 นางประชิต ถาวรรัตน์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการประชาสัมพันธ์
237 นายกิิติศักดิ์ ชนะภัย ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการประชาสัมพันธ์
238 นางพนิตานันท์ ยศไพโรจน์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการประชาสัมพันธ์
239 นางภัทรา เขียวจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายต้อนรับ
240 นางนงเยาว์ คงนาลึก ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายต้อนรับ
241 นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายต้อนรับ
242 นางสมใจ แสงอำไพ ลูกจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายต้อนรับ
243 นางภาวิณี ทองรักษ์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายต้อนรับ
244 นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ โรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายต้อนรับ
245 นายสุชาติ แก้วสุข ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายต้อนรับ
246 นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายต้อนรับ
247 นางสาริศา คงมี ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายต้อนรับ
248 นางยุดาว สดิน ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการฝ่ายต้อนรับ
249 นางนงเยาว์ คงนาลึก ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายต้อนรับ
250 นางสมใจ แสงอำไพ ลูกจ้างโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายต้อนรับ
251 นางภาวินี ทองรักษ์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายต้อนรับ
252 นางธนิตา สิงห์เนี่ยว ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
253 นางสาวพันธุ์นิภา อินทพัฒน์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
254 นางสาวลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
255 นางวันเพ็ญ วังช่วย ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
256 นางสาวศิริพร พลสิน โรงเรียนพัทลุง กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
257 นางสาวปภาดา บาลทิพย์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
258 นางดวงแข กาวชู ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
259 นางฟองจันทร์ ขำร้าย ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
260 นางสาวพนิดา ถาวรานุรักษ์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
261 นางสาวฐิตาภรณ์ มะลิ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
262 นางอรวรรณ นกหมุด ครูโรงเรียนตะโหมด บันทึกภาพ
263 นายมุกตาด สาเหล็ม ครูโรงเรียนตะโหมด บันทึกภาพ
264 นายสมศักดิ์ สุขนุ้ย ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด บันทึกภาพ
265 นางจรวยพร มุคคะตา โรงเรียนพัทลุง บันทึกภาพ
266 นายปริญญา นวลแป้น โรงเรียนพัทลุง บันทึกภาพ
267 นางธัญย์วรัชญ์ วงศ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนตะโหมด เกียรติบัตร
268 นางวิจิตรา พรหมบุญแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด เกียรติบัตร
269 นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์ ครูโรงเรียนตะโหมด เกียรติบัตร
270 นางสาวขวัญข้าว สิทธิศักดิ์ โรงเรียนพัทลุง เกียรติบัตร
271 นายนิพนธ์ มณีปรีชา โรงเรียนควนขนุน เกียรติบัตร
272 นายอนุกูล ชุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด ดูแลรักษาความปลอดภัย
273 นายสนิท สุวรรณขาว ครูโรงเรียนตะโหมด ดูแลรักษาความปลอดภัย
274 นายวิเชียร จินดาราม พนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัย
275 นายสุชาติ หนูคง พนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัย
276 นายวีระ นักการรอง พนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัย
277 นายสาครินทร์ บุญราม พนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัย
278 นายเกียรติศักดิ์ ชูปลอด พนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัย
279 นายเกียรติศักดิ์ ชูปลอด พนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัย
280 นายสงบ ใหม่สวัสดิ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนตะโหมด ดูแลรักษาความปลอดภัย
281 นายจุมพฎ มาแก้ว โรงเรียนควนขนุน ดูแลรักษาความปลอดภัย
282 นายวาสนา สุขสง โรงเรียนควนขนุน ดูแลรักษาความปลอดภัย
283 นายสมคิด สิทธิชัย โรงเรียนควนขนุน ดูแลรักษาความปลอดภัย
284 นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อน โรงเรียนควนขนุน ดูแลรักษาความปลอดภัย
285 นายสมพร พูลเพิ่ม โรงเรียนควนขนุน ดูแลรักษาความปลอดภัย
286 นายวินัย ไชยประสิทธ์ ครูโรงเรียนตะโหมด รับรายงานตัว ลงทะเบียนกิจกรรมแอโรบิก
287 นายสุวิทย์ วัตรคล้าย ครูโรงเรียนตะโหมด รับรายงานตัว ลงทะเบียนกิจกรรมแอโรบิก
288 นายสนิท สุวรรณขาว ครูโรงเรียนตะโหมด รับรายงานตัว ลงทะเบียนกิจกรรมแอโรบิก
289 นายภิรมย์ รุ่งเรือง นักศึกษาฝึกสอน รับรายงานตัว ลงทะเบียนกิจกรรมแอโรบิก
290 นายพงศา แสงเกื้อหนุน ครูโรงเรียนตะโหมด รับรายงานตัว ลงทะเบียนกิจกรรมตอบปัญหา
291 นางสาวศศินา ช่อเพชร ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด รับรายงานตัว ลงทะเบียนกิจกรรมตอบปัญหา
292 นางสาวสุพัตรา ทองกัญญา นักศึกษาฝึกสอน รับรายงานตัว ลงทะเบียนกิจกรรมตอบปัญหา
293 นางสาวชลิกา ฤทธิเดช นักศึกษาฝึกสอน รับรายงานตัว ลงทะเบียนกิจกรรมตอบปัญหา
294 นายสมหมาย กรดเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมแอโรบิก
295 นายสุวิทย์ วัตรคล้าย ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมแอโรบิก
296 นายสนิท สุวรรณขาว ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมแอโรบิก
297 นางบำเพ็ญ งิ้วทอง ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมแอโรบิก
298 นายขรรค์ชัย เหน็บบัว ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมแอโรบิก
299 นายประพัฒน์ แป้นจุลศรี ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมแอโรบิก
300 นายวินัย ไชยประสิทธิ์ ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมแอโรบิก
301 นางมาลี แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้นและม.ปลาย
302 นายมนูญ เสนละเอียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้นและม.ปลาย
303 นายสมปอง คงแก้ว ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้นและม.ปลาย
304 นายวีรวัฒน์ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้นและม.ปลาย
305 นายสุชัย เจริญพรภักดี ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้นและม.ปลาย
306 นายพงศา แสงเกื้อหนุน ครูโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้นและม.ปลาย
307 นางสาวศศินา ช่อเพชร ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้นและม.ปลาย
308 นายนิวัฒน์ พูลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน ปรธานฝ่ายอำนวยการ
309 นางอรพิน หนูแสง ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการรับลงทะเบียน
310 จงจิตร นิลวงค์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
311 นางดาวใจ เลียดรักษ์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง รับลงทะเบียน
312 นางสาวนิศาชล สูบผอม ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม รับลงทะเบียน
313 นางณาตยา มโนทัศน์ ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม รับลงทะเบียน
314 นายมนูญ เสนละเอียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
315 นายสมใจ ชนะสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
316 นายสุชาติ เทพเกื้อ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
317 นางชอ้อน อภัยจิตต์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
318 นางกันธมล เพชรคง ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
319 นางยุพา พิทักษ์ฉนวน ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
320 นางยุวดี ชูสงค์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
321 นางสาวพรเพ็ญ นกทวี ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
322 นางสาวลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
323 นางบำเพ็ญ งิ้วทอง ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
324 นางอารีย์ คงเกตุ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯร.ร.พัทลุง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
325 นางสาวนุกูล บุญฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯร.ร.สตรีพัทลุง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
326 นายอภินันท์ เกรียงศักดิ์ดานุกูล หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯร.ร.เขาชัยสน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
327 นางสาวละมัย ไล่กสิกรรม หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯร.ร.บางแก้วพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
328 นางอุรา ศรีทิพยราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯร.ร.กงหราพิชากร กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
329 นายนริศ อินนุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯร.ร.กงหราพิชากรประชาบำรุง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
330 นางหวันสนา จอมประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯร.ร.มัธยมเกาะหมาก กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
331 นางจักษณา สูตรแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯร.ร.ปากพะยุนพิทยาคาร กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
332 นางนลิยา เทพศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯร.ร.ป่าบอนพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
333 นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
334 นายธรรมยุต อุทยารักษ์ โรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
335 นางสาวศศินิภา ชุมคง โรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
336 นางสุธางค์ ชัยพรม โรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
337 นางสโรชา มาแดง โรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
338 นางกันธมล เพชรคง ครูโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3
339 นางศิริพร เพ็งครุฑ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง กรรมการตัดสินผลการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3
340 นายกันทร ภูนุชอภัย ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการตัดสินผลการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3
341 นางสาวพรเพ็ญ นกทวี ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3
342 นางวันเพ็ญ พรหมยอด ครูโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
343 นางสาวส้าฝีหนะ หยีหรีม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง กรรมการตัดสินผลการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
344 นางสาววาทินี หนูพัฒน์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
345 นางสาวพรเพ็ญ นกทวี ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
346 นางพรทิพย์ อินทรชุมนุม ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
347 นางสาววรรณวิสา สรรเสริญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
348 นางดวงใจ แก้วกล ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
349 นางสาวพรเพ็ญ นกทวี ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
350 นายยุทธนา ขำเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
351 ครูสุชาติ เทพเกื้อ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
352 นางสาวมีนารัษฏ์ อักษรไทย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง กรรมการตัดสินผลการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
353 นางสาวลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
354 นางวิลาสิณี ทองหยู ครูโรงเรียนวัดตะโหมด ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3
355 นางสาวสกุลตา สมุหเสนีโต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3
356 นางเมตตา ระเบ็ญหมุด ครูโรงเรียนบ้านหนองธง สพป.พัทลุง เขต 2 กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3
357 นางยุวดี ชูสงค์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3
358 นายสุวิทย์ ขำคล้าย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป.พท.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย
359 นางสาวภัทร์ณฤนท์ สุวรรณน้อย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย
360 นายสมศักดิ์ สุขนุ้ย ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย
361 นางยุวดี ชูสงค์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย
362 นายอำนวย พรหมเหมือน ครูโรงเรียนวัดลอน สพป.พท.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
363 นางฐิติวันต์ แก่นคล้าย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
364 นางสาวศุภลักษณ์ ขอมคง ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
365 นางยุวดี ชูสงค์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
366 นางวิญดา ชูภักดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3
367 นายสุเชาว์ ศักดิ์แสง ครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป.เขต 2 กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3
368 นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอด ศน.สพป.เขต 2 กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3
369 นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3
370 นางเพ็ญศรี เลกากาญจน์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
371 นางสาวสุณี ปังหลีเส็น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
372 นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป.เขต 2 กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
373 นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
374 นางกัญญาวีร์ หาญณรงค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-3
375 นายอดุลย์ ขวัญสกุล ครูโรงเรียนวัดโหละจันกระ สพป.เขต 2 กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-3
376 นายดิษฐพงษ์ ดวงภักดี ครูโรงเรียนวัดโพธิยาราม สพป.เขต 2 กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-3
377 นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-3
378 นายสายัณห์ รักชุม ครูโรงเรียนสิริวัณวลี 2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3
379 นางยุพา หมื่นหนู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3
380 นายอรรถกร ปถมกุล ครูโรงเรียนสะเดาขรรคชัยกัมพลานุสรณ์ กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3
381 นายทวี ทองเมฆ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3
382 นายสายัณห์ รักชุม ครูโรงเรียนสิริวัณวลี 2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-6
383 นางยุพา หมื่นหนู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-6
384 นายอรรถกร ปถมกุล ครูโรงเรียนสะเดาขรรคชัยกัมพลานุสรณ์ กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-6
385 นายทวี ทองเมฆ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-6
386 นายสายัณห์ รักชุม ครูโรงเรียนสิริวัณวลี 2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
387 นางยุพา หมื่นหนู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
388 นายอรรถกร ปถมกุล ครูโรงเรียนสะเดาขรรคชัยกัมพลานุสรณ์ กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
389 นายทวี ทองเมฆ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
390 นายชูชาติ หมื่นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
391 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
392 นายมงคล วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
393 นายสาโรชน์ สายแก้ว ครูโรงเรียนควนขนุน ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
394 นายสุธรรม ศรีมาบาล ครูโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
395 นายภัสกร นุ่นปาน ครูโรงเรียนควนขนุน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
396 นายสัญญา แก้วสม ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
397 นายจักพล คณะรัตน์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
398 นายกฤษฎิ์ เขียวจีน ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
399 นางอรวรรณ นกหมุด ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
400 นางภัทรา เขียวจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ
401 นางยุวดี ชูสงค์ ครูโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร
402 นางสารภี อินทองปาล ครูโรงเรียนควนขนุน ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร
403 นางสาวพรเพ็ญ นกทวี ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร
404 นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร
405 นางชูสิน อ่อนคง ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร
406 นายปิยนัฐ เจริญพงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร
407 นางสาวอาริยะ ติ้งโหยบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร
408 นางสาวลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร
409 นางสาวอทิตญา รามสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร
410 นางสาววรรณวิศา เศรษฐสุข นักเรียนโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร
411 นางสาวสไบทิพย์ รัตนะ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร
412 นางสาวปวีณา หรุดคง นักเรียนโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร
413 นางสาวลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะ ครูโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
414 นางสุไลล่า อูมูดี ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
415 นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
416 นางสาวสาปีเยาะ แวกาแดร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
417 นางสาวสุนิษา ใบระหมาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
418 นางสาวจุฑามาศ สอนทาง นักเรียนโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
419 นางสาวสุริสา พันธ์ฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
420 นางสาววรรณภา โทขันธ์ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
421 นางสาวคันธรส มากจุ้ย นักเรียนโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
422 นางอรวรรณ นกหมุด ครูโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
423 นางอรวรรณ นกหมุด ครูโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
424 นายเฉลียว ทองเกื้อ โรงเรียนควนขนุน ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
425 นายมุกตาด สาเหล็ม ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
426 นายสมศักดิ์ สุขนุ้ย ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
427 นางสาวทรรศิการ อินทร์ยงค์ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
428 นางสาวนิธินาฏ ชุมแดง นักเรียนโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
429 นางธัญวรัชญ์ วงศ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
430 นางวันนา ไชยโย โรงเรียนควนขนุน ประธานกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
431 นางวิจิตรา พรหมบุญแก้ว ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
432 นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
433 นางสาวรัตชดาพร ใจบุญ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
434 นางสาวเบญจมาศ ทองมาก นักเรียนโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
435 นางสาวพนิดา ศรีแก้วแฝก นักเรียนโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
436 นายอนุกูล ชุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
437 นายสนิท สุวรรณขาว ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
438 นายวิเชียร จินดาราม พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
439 นายสุชาติ หนูคง พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
440 นายวีระ นักการรอง พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
441 นายเกียรติศักดิ์ ชูปลอด พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
442 นายสงบ ใหม่สวัสดิ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย
443 นางสาวลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะ ครูโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
444 นางลำใย มณีรัตน์ โรงเรียนควนขนุน ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
445 นางชูสิน อ่อนคง ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประเมินผล
446 นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายประเมินผล
447 นายสมใจ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
448 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
449 นางภาณินี วรเนติวุฒิ หัวหน้ากลุ่มฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
450 นางมาลินี บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
451 นางนันทิยา ภักดี ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
452 นายสุทิน ขาวเผือก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่านสถานที่
453 นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานคณะกรรมการเลขานุการ
454 นายภาณุวัฒน์ ปะรา ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการเลขานุการ
455 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
456 นายธีระ ศรีทองแก้ว ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
457 นายธันวพล พิณเขียว ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลการแข่งขัน
458 นางกนิษฐา ศรีทองช่วย ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลการแข่งขัน
459 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
460 นางอุไร สุขวนิช ครูโรงเรียนควนขนุน ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
461 นางเพ็ญศรี เลกากาญจน์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
462 นายสุทิน ขาวเผือก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
463 นายธีรภัชร์ ชูส่งแสง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
464 นายดุลภัทร คุรุการเกษตร ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
465 นายภาณุวัฒน์ ปะรา ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
466 นางฉลอง ศรีกรด ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
467 นายสุดชาย สุวรรณมณี ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
468 นางสาวจงดี ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
469 นางจรวยพร ชุมชู ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
470 นางประนอม คงหนู ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ
471 นางสาวพัฒนี มากนวล โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลการแข่งขัน
472 นางสาวพัฒนี มากนวล ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลการแข่งขัน
473 นางนันทิยา ภักดี ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลการแข่งขัน
474 นางจรวยพร ชุมชู ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลการแข่งขัน
475 นางสาวมณีรัตน์ ยันพะโยม นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ กรรมการฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลการแข่งขัน
476 นางสาวสุรี หมาดสา นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ กรรมการฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลการแข่งขัน
477 นางสาวศิรินยา ตาเดอิน นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ กรรมการฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลการแข่งขัน
478 นางประไพ มะลิแก้ว ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
479 นางเรวดี ดีกล่อม ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
480 นางสุกัญญา เตี้ยนวล ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
481 นางสรัณยา เรืองพุฒิ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
482 นางวิลาวัลย์ อ่อนแก้ว ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
483 นางสาวกาญจนา จิตตะโสภา ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
484 นางสาวประทุมทิพย์ หกหนู ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
485 นางสำอางค์ รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
486 นางจินตนา สุพรรณ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
487 นางเรณู เรืองมาก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
488 นางบังอร ทองสง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
489 นางปิยธิดา อุ่นปลอด ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
490 นายถาวร เลาแก้วหนู ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
491 นายณัฐนุกรณ์ เกลาฉีด ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
492 นางสาวสุกัญญา ยะปะเภา ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
493 นางสาวมณีรัตน์ ยันพะโยม นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
494 นางสาวสุรี หมาดสา นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
495 นางสาวศรินยา ตาเดอิน นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการ
496 นายสุทิน พูลเงิน ยามรักษาการณ์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
497 นางพรรณี วุฒิพงศ์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล
498 นางสุมิตรา มิลโมจน์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
499 นางสาวฉันทนา คงดำ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
500 นางบุศรินทร์ บุณยาดิศัย ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
501 นางพรรณี พุฒิพงศ์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
502 นายวีระ เสาวโค ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
503 นางพรทิพย์ เสาวโค ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
504 นางจันทร์ประดับ บาลทิพย์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
505 นางระเบียบ วัตรุจีกฤต ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
506 นางสมจิต บุญโรจน์พงศ์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
507 นางยุภา สุวรรณมณี ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
508 นางธนพร พลสังข์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
509 นางสำรวย ดาวดวง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
510 นางวงเดือน เทพรักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
511 นางสาวกฤติยา ณ พัทลุง ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
512 นายสุทธิพงศ์ นิ่มนวล โรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
513 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
514 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
515 นางนันทิยา ภักดี ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
516 นางสาวอุดมลักษณ์ เสนอินทร์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
517 นางจำเริญศรี หนูกฤษ์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
518 นางเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
519 นางสาวมณีรัตน์ ยันพะโยม นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ กรรมการฝ่ายประเมินผล
520 นางสาวสุรี หมาดสา นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ กรรมการฝ่ายประเมินผล
521 นางสาวศิรินยา ตาเดอิน นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ กรรมการฝ่ายประเมินผล
522 นายพิชิต รักชุม โรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
523 นางเกสร มาละมัย ครูโรงเรียนควนขนุน ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเอตร์
524 นางสาวฉัตรชนก เพชรินทร์ โรงเรียนควนขนุน ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเอตร์
525 นายโชคชัย มาละมัย โรงเรียนควนขนุน ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเอตร์
526 นางสาวพัชรีย์ เหลือนุ่นขาบ โรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
527 นางปราณี อักษรนิตย์ โรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
528 นางสาวภัทรภร ศรีสุวรรณ โรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
529 นายสมเชษฐ์ คงสองเมือง ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
530 นายดำรงรัฐ เพชรขาวช่วย ครูโรงเรียนควนขนุน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
531 นายรวีวัฒน์ พรายอินทร์ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยความสะดวก
532 นายอดิศักดิ์ เอียดเฉลิม นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยความสะดวก
533 นางสาวฎัฐธิดา เอียดจะเส็น นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยความสะดวก
534 นางสาวปัทมาวดี แสงเกื้อหนุน นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยความสะดวก
535 นางสาวเกวลิน หนูดำ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยความสะดวก
536 นางสาวจนัญญา สุขเกษม นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยความสะดวก
537 นางสาวโสภิดา แก้วดี นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยความสะดวก
538 นางสาวกรรณิการ์ ภักดี นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยความสะดวก
539 นางสาวพัชรา จันทวุฒิ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยความสะดวก
540 นางสาวพิชามญชุ์ นุ่นปาน นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยความสะดวก
541 นางสาวชีวีตา เหมือนจันทร์ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยความสะดวก
542 นางสาววราทิพย์ โอรามหลวง นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยความสะดวก
543 นางสาวชนิสรา เปียกลับ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการอำนวยความสะดวก
544 นางสาวพรเพ็ญ นกทวี ครูโรงเรียนตะโหมด ประธานคณะกรรมการอำนวยความสะดวก
545 นางสาวอัญชลิตา รักบุญ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด ประธานคณะกรรมการอำนวยความสะดวก
546 นางสาวฟารีดา หมัดหมาน นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
547 นางสาวอุบลวรรณ สักกะจง นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
548 นางสาวจุฑาธิป เพ็ญจำรัส นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
549 นางสาวนัจวา หล๊ะเต๊ะ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
550 นางสาววีริยา หน่วยแก้ว นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
551 นางสาวศิริรัตน์ อินสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
552 นางสาวลัคนา พริกแก้ว นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
553 นางสาวชนกนันท์ จิตรกล้า นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
554 นางสาวกฤติยา เรืองมณี นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
555 นางสาวอาทิตตยา เพชรโชติ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
556 นางสาวโสธิดา แสงมณี นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
557 นางสาวณัฐชนน ชาพิมล นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
558 นางสาวณัฎฐณิชา เส็นบัติ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
559 นางสาวปรีดาพร ศรีสงค์ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
560 นางสาวลลิตวดี จันทร์ดวง นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
561 นางสาวสุนิตา เขียดสงค์ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
562 นางสาวสิรกาญน์ ช่วยดำ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
563 นางสาวโสมศศิ เชี่ยววงศ์วิทย์ นักเรียนโรงเรียนตะโหมด คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและบริการ
564 นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอด สน.สปพ.พท2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ม.1-3
565 นางวิญดา ชูภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ม.1-3
566 นายสุเชาว์ ศักดิ์แสง ครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป.เขต 2 กรรมการตัดสินผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ม.1-3
567 นายจบ แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
568 นายสมพงศ์ บุญชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
569 นายจตุรงค์ สุขแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
570 นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
571 นายวินิต นาคะวิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
572 นายเปรียญ ชูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต คณะกรรมการอำนวยการ
573 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เขต๑๒ คณะกรรมการอำนวยการ
574 นางปราณี ศิริครินทร์ ครูโรงเรียนพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
575 นายภคพล แสงอุบล ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ คณะกรรมการอำนวยการ
576 นายประยูร ชูรักษ์ ครูโรงเรียนควนขนุน คณะกรรมการอำนวยการ
577 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
578 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงาน
579 นางเสาวนีย์ จันทร์ฉาย ครูโรงเรียนอุดมวิทยายน กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
580 นางมัสยา ศรีสมัด ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
581 นางหวันสนา จอมประดิษฐ์ ครูโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
582 นางปราณี หนูทอง ครูโรงเรียนปัญญาวุธ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
583 นางพรรณี รัตนโกศัย ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
584 นางนันทนา ชูศิริ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
585 นางอมรรัตน์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
586 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคม ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
587 นางสาวสุกัญญา ทิพย์รักษา ครูโรงเรียนนิคมควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
588 นางจำนงค์ พรหมวิเชียร ครโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
589 นางปรุงจิต สุขมาก ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
590 นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์ ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3
591 นายสุภณัฐ เนียมรัตน์ ครูโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3
592 นางสมบูรณ์ คงสองเมือง ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
593 นางสาวอมร ชูรักษ์ ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
594 นางวิรัตน์ พูลจันทร์ ครูโรงเรียนพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
595 นางอนงนาฏ ขำนุรักษ์ ครูกงหราพิชากร กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
596 นายกิตติพันธ์ ทองดีเพ็ง ครูโรงเรียนพรหมนิมิตร กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
597 นางนิตยา อนุวัฒน์วงศ์ ครูโรงเรียนปัญญาวุธ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
598 นางสาวชุลีพร สังคานาคิน ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
599 นางสาวเพ็ญแข ไหมอ่อน ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
600 นางสาวอาภรณ์ ชูมี ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
601 นางสุเพ็ญ สุวรรณพานิช ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
602 นายประเกียรติ สุวรรณโณ ครูโรงเรียนบางแก้ว กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
603 นางนลิิยา เทพศิริ ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
604 นางถนอม แสงแก้ว ครูโรงเรียนปัญญาวุธ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
605 นางสาวสานิยา วิทยานิพันธ์ ครูโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
606 นายวีระ แสงเพชร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
607 นางสาวเบญจมาศ เหมือนแสน ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
608 นายมนูญ เสนละเอียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด รองประธานฝ่ายอำนวยการ
609 นายภาส วุ่นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมดอนศาลานำวิทยา รองประธานฝ่ายอำนวยการ
610 นายจบ แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด รองประธานฝ่ายอำนวยการ
611 นางภัทรา เขียวจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
612 นายชูชาติ หมื่นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
613 นายอนุกูล ชุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
614 นายสุธรรม ศรีมาบาล ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
615 นายสุชาติ เทพเกื้อ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
616 นางสุคล เสมือนใจ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
617 นายสนิท สุวรรณขาว ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
618 นายสำเริง ตาแก้ว ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
619 นางนงเยาว์ คงนาลึก ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
620 นางยุวดี ชูสงค์ ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
621 นางสาวพรเพ็ญ นกทวี ครูโรงเรียนตะโหมด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
622 นายบัวทอง ผลามิโช ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
623 นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
624 นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
625 นายสมหมาย กรดเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
626 นายสุทิน ธาดาพรรษวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชะรัตชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
627 นายสมพร กาญจพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
628 นายสมคิด ทองสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
629 นายปรียา มากมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
630 นางมาลี แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
631 นายสุทิน ขาวเผือก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
632 นายห่วง ฆังคสุวรรณ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
633 นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
634 นางฉลอง ศรีกรด ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
635 นางนันทิยา ภักดี ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
636 นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพราย ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
637 นางจรวยพร ชุมชู ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
638 นางสาวเกษรา อินนุรักษ์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
639 นางยุพดี ภัคดีวานิช ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
640 นางสาวศิรินยา ตาเดอิน นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ กรรมการและเลขานุการ
641 นางสาวมณีรัตน์ ยันพะโยม นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ กรรมการและเลขานุการ
642 นางสาวสุรี หมาดสา นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ กรรมการและเลขานุการ
643 นางสาวศรัญญา นิลรัตน์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
644 นางภาณินี วรเนติวุฒิ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
645 นายมลตรี ดำช่วย ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
646 นางนันทิยา ภักดี ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
647 นางสาวศรัญญา นิลรัตน์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
648 นางพรทิพย์ เพชรวา ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
649 นายสำราญ เรืองมาก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
650 นางสุนันทา ชูส่งแสง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
651 นายสุทิน ขาวเผือก ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
652 นางยุพดี ภัคดีวานิช ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
653 นายธันวพล พิณเขียว ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
654 นายสมใจ ชนะสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
655 นางสาวศิริพร กลับแป้น ลูกจ้าง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
656 นายห่วง ฆังคสุวรรณ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
657 นางศิริพร ราชเมืองขวาง ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
658 นางสาวอุไร นิตย์ปราณ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
659 นางสาวอิงอร ชัยเพชร ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
660 นายห่วง ฆังคสุวรรณ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
661 นางสาวเกษรา อินนุรักษ์ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
662 นาสาวพัฒนี มากนวล ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
663 นางสาวธัญกร สุมาธะโร ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
664 นางประทีป ศรีวุ่น ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
665 นางจิรา จันทร์ทอง ครู โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม.ต้น)
666 นางปนดา บัวแก้ว ครู โรงเรียนตะแพนพิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม.ต้น)
667 นางสุมาลี บุญพรานชู ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม.ต้น)
668 นางพิมพ์พิศา สังฆะประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม.ปลาย)
669 นางสาวสุวีรยา ทองประดิษฐ์ ครู โรงเรียนตะแพนพิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม.ปลาย)
670 นางพิมพ์ใจ ด้วงนุ่ม ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Impromptu Speech (ม.ปลาย)
671 นางนพวรรณ เชินดอร์เฟอร์ ครู โรงเรียนปัญญาวุธ กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Spelling Bee (ม.ต้น)
672 นางสุรีรัตน์ มณีนิล ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Spelling Bee (ม.ต้น)
673 นางพิศมัย สามี ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Spelling Bee (ม.ต้น)
674 นางจรวย ชูช่วย ครู โรงเรียนพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Spelling Bee (ม.ปลาย)
675 นางดวงฤดี แก้วมณี ครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Spelling Bee (ม.ปลาย)
676 นางสาวพีรญา ฉ้วนกลิ่น ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Spelling Bee (ม.ปลาย)
677 นางปภาวี เกลี้ยงสิน ครู โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม.ต้น)
678 นางสาวปิยพุทธิ กิตติสุภารัตน์ ครู โรงเรียนพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม.ต้น)
679 นางประไพพรรณ ณะนุ้ย ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม.ต้น)
680 นางสาวพนม ช่วยจันทร์ ครู โรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม.ปลาย)
681 นางสุจรรยา ประทุมมาศ ครู โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม.ปลาย)
682 นางรัตนาพร จันทร์ดำ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Story Telling (ม.ปลาย)
683 นางสมพิศ เพ็ชรอ่อน ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม.ต้น)
684 นางเอมอร สุวรรณขาว ครู โรงเรียนตะโหมด กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม.ต้น)
685 นางระพีพรรณ ทรัพย์สิน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม.ต้น)
686 นางอุไรวรรณ ปานสิทธ์ ครู โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม.ปลาย)
687 นางวิลาวัณย์ อ่อนแก้ว ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม.ปลาย)
688 นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition (ม.ปลาย)
689 นางพวงศรี ทองพูลเอียด ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะละครสั้นภาษาอังกฤษ Skits (ม.ต้น)
690 นายสุดชาย สุวรรณมณี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะละครสั้นภาษาอังกฤษ Skits (ม.ต้น)
691 นางกิรณา สุวรรณจินดา ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะละครสั้นภาษาอังกฤษ Skits (ม.ต้น)
692 นางฉันทนา ภู่เจริญ ครู โรงเรียนพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะละครสั้นภาษาอังกฤษ Skits (ม.ปลาย)
693 นางสาวธันยพร หนุนอนันต์ ครู โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะละครสั้นภาษาอังกฤษ Skits (ม.ปลาย)
694 นางสาวจรรยา ชูเมฆ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะละครสั้นภาษาอังกฤษ Skits (ม.ปลาย)
695 นางสำรวย ดาวดวง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะการการตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ( ม.ต้น)
696 นางปรีดา ตุ้นด้วง ครู โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะการการตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ( ม.ต้น)
697 นางศรีละออง เวชสิทธิ์ ครู โรงเรียนควนพระสาครินทร์ กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะการการตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ( ม.ต้น)
698 นางยินดี วั่นเส้ง ครู โรงเรียนควนขนุน กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะการการตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ( ม.ปลาย)
699 นางพรพิมล ฤทธิ์เลื่อน ครู โรงเรียนควนขนุน กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะการการตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ( ม.ปลาย)
700 นางสุภา บุญยตุลานนท์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะการการตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ( ม.ปลาย)
701 นางสาวนิรามัย สัจจะบุตร ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาฝรั่งเศส (ม.ปลาย )
702 นายธวัชชัย บุญผลา ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาฝรั่งเศส (ม.ปลาย )
703 นางสาววิรัตน์ จิตเนียม ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาฝรั่งเศส (ม.ปลาย )
704 นางจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาจีน (ม.ต้น)
705 นางสาวณภัสรพี คงศรีทอง ครู โรงเรียนพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาจีน (ม.ต้น)
706 นางสาวปิยวรรณ รอดยัง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาจีน (ม.ต้น)
707 นางจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์ ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาจีน (ม.ปลาย)
708 นางสาวณภัสรพี คงศรีทอง ครู โรงเรียนพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาจีน (ม.ปลาย)
709 นางสาวปิยวรรณ รอดยัง ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาจีน (ม.ปลาย)
710 นางสุภัทรา กังสดาล ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาญี่ปุ่น (ม.ต้น)
711 นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาญี่ปุ่น (ม.ต้น)
712 นางสาวจิระภา แผ้วไพรี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาญี่ปุ่น (ม.ต้น)
713 นางสุภัทรา กังสดาล ครู โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาญี่ปุ่น (ม.ปลาย)
714 นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือน ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาญี่ปุ่น (ม.ปลาย)
715 นางสาวจิระภา แผ้วไพรี ครู โรงเรียนวชิรธรรมสถิต กรรมการควบคุมการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาญี่ปุ่น (ม.ปลาย)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]