หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกงหราพิชากร 52 100 72
2 005 โรงเรียนควนขนุน 94 176 109
3 006 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 36 70 44
4 007 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 23 47 27
5 008 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 31 60 48
6 009 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 24 44 29
7 010 โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ 0 0 0
8 011 โรงเรียนตะแพนพิทยา 25 54 31
9 013 โรงเรียนตะโหมด 104 260 164
10 015 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ 0 0 0
11 016 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 12 20 15
12 017 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 54 106 75
13 018 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 0 0 0
14 019 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 74 117 99
15 022 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 29 42 39
16 023 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 17 31 17
17 020 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ 41 69 55
18 021 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 0 0 0
19 024 โรงเรียนประชาบำรุง 37 59 46
20 025 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 15 26 21
21 026 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 73 227 129
22 027 โรงเรียนปัญญาวุธ 45 90 56
23 028 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 73 148 101
24 029 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 47 77 56
25 030 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 68 142 93
26 031 โรงเรียนพนางตุง 29 66 37
27 032 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 9 21 10
28 033 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 15 23 16
29 035 โรงเรียนพัทลุง 110 274 165
30 036 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 90 226 124
31 037 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ 22 37 31
32 038 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 31 70 49
33 039 โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ 19 31 25
34 040 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 27 57 35
35 041 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 19 38 26
36 042 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 15 24 21
37 043 โรงเรียนศาสนวิทยามูลนิธิ 0 0 0
38 044 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 32 51 44
39 045 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 30 55 43
40 046 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 26 56 38
41 047 โรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห์ 0 0 0
42 048 โรงเรียนสตรีพัทลุง 115 314 166
43 049 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 26 48 39
44 050 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 32 66 48
45 051 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 98 304 144
46 052 โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ 15 23 21
47 053 โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ 44 81 45
48 054 โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ 0 0 0
49 055 โรงเรียนอุดมวิทยายน 51 94 67
50 056 โรงเรียนฮิรชาร์ดศาสนวิทยา 0 0 0
51 057 โรงเรียนเขาชัยสน 82 183 116
52 014 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 0 0 0
รวม 1911 4107 2636
6743

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]