หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-plg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษณีย์ สัตยานนท์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ทิพย์เพ็งโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุปรียา นะนุ้ยโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ พรหมวงษ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
5. นางเกสร ศรีราชญาโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นางสุมานา รักบุรีโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางชะอ้อน ณ พัทลุงโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตตรา ลิ่มกุลโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
3. นางวิลญา ชูช่วยโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นางสมจิตร์ ชูสุวรรณโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
5. นางสาวทัศนวรรณ สงวนการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
6. นางจุฑาภรณ์ โสตถิโยธินโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางประพาส หมอกม่วงโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางธันยชนก ปล้องใหม่โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญแข ชูสง่าโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิศักดิ์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
5. นางสาวปนุจสิกฐา ด้วงรุ่งโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
6. นางสาวกฤติยา ณ พัทลุงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นายเอกพล ทองพลายโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
8. นางสาวปรียา อภัยรัตน์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพิบูลย์วรรณ กุลประสูติโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เมืองทองโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
3. นางกานติมา ไหมคงโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางยุภา สุวรรณมณีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายตา นำแก้วโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
6. นางจินตนา ศุภพงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
7. นางวิมล สุวรรณโณโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
8. นายสุทีป พรหมรัตน์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรชร ตราชูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมราภรณ์ พลเพชรโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางไพจิตร รัตนสำเนียงโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชุลี นุ้ยนุ่นโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางจำรัส หนูหลงโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
6. นางสาวกันต์กมล หนูเมียนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นางพิกุล อนันทนุพงศ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี มงคลโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ บุตรกลัดโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจิรพัฒน์ คลังจันทร์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางสาวชนันเนตร ท้าวสกุลโรงเรียนภักดีนุสรณ์กรรมการ
5. นางพรทิพย์ เสาวโคโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
6. นางเลขา อนันต์โรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
7. นายเฉลียว วิโสจสงครามโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอำนวย เรืองศรีโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ขุนเจริญโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวชนาทิพย์ ไชยลึกโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุรณา ท้ายเซ่งโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา ศรีโดนโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
6. นางลัดดา สืบศักดิ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเกศรา อัครบวรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมจิต บุญโรจน์พงศ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีโศภิษฐ์ วงศ์เพชรรัตน์โรงเรียนพนางตุงกรรมการ
4. นางพันธรัตน์ สุขสว่างโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภัชชา รักษาแก้วโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
6. นางสาวเยาวพรรณ แก้วมากโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นางจำรอง จันทร์ดำโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายเสริมธรรม อินเทียรโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่นโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
3. นางกันธมล เพชรคงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางกิจจา คุณวัลลีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายภานุวัตร ขุนปราบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางอุไร เกตุแก่นโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นางรีวิว เส้งนุ่มโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ นำแก้วโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเจติยา ทองบุญโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางจารึก ศรีเพชรโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณี ด้วงเอียดโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายภานุวัตร ขุนปราบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางรีวิว เส้งนุ่มโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางละม้าย เพชรน้อยโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางเรณู เรืองมากโรงเรียนป่าพะยอมพิยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางโสภา สุวรรณรัตน์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. นางปิยนุช บุญรุ่งโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางลำใย มณีรัตน์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นายทิวานนท์ สูบผอมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรุจิอร รักใหม่โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางละม้าย เพชรน้อยโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางเรณู เรืองมากโรงเรียนป่าพะยอมพิยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางโสภา สุวรรณรัตน์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. นางปิยนุช บุญรุ่งโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางลำใย มณีรัตน์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นายทิวานนท์ สูบผอมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรุจิอร รักใหม่โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายรงค์ คงรื่นโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางละออง คงฤทธิ์โรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางหฤทัย กาแก้วโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ช่วยชูโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณีโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
6. นายภิญโญ ชูกลิ่นโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
7. นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยงโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
8. นางชอ้อน อภัยจิตต์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
9. นางจิรา ขาวขำโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
10. นางเจริญพร บูรณะโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
11. นางสาวสุพร อิสโมโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
12. ดร.กฤติกา อินใหม่โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
13. นางศิรินทร์นา แสงแพงโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นางวรานันท์ สาครินทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายรงค์ คงรื่นโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางละออง คงฤทธิ์โรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางหฤทัย กาแก้วโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ช่วยชูโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณีโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
6. นายภิญโญ ชูกลิ่นโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
7. นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยงโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
8. นางชอ้อน อภัยจิตต์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
9. นางจิรา ขาวขำโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
10. นางเจริญพร บูรณะโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
11. นางสาวสุพร อิสโมโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
12. ดร.กฤติกา อินใหม่โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
13. นางศิรินทร์นา แสงแพงโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นางวรานันท์ สาครินทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายรงค์ คงรื่นโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางละออง คงฤทธิ์โรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางหฤทัย กาแก้วโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ช่วยชูโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณีโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
6. นายภิญโญ ชูกลิ่นโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
7. นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยงโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
8. นางชอ้อน อภัยจิตต์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
9. นางจิรา ขาวขำโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
10. นางเจริญพร บูรณะโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
11. นางสาวสุพร อิสโมโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
12. ดร.กฤติกา อินใหม่โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
13. นางศิรินทร์นา แสงแพงโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นางวรานันท์ สาครินทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายรงค์ คงรื่นโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางละออง คงฤทธิ์โรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางหฤทัย กาแก้วโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ช่วยชูโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณีโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
6. นายภิญโญ ชูกลิ่นโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
7. นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยงโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
8. นางชอ้อน อภัยจิตต์โรงเรียนตะโหมดกรรมการ
9. นางจิรา ขาวขำโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
10. นางเจริญพร บูรณะโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
11. นางสาวสุพร อิสโมโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
12. ดร.กฤติกา อินใหม่โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
13. นางศิรินทร์นา แสงแพงโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นางวรานันท์ สาครินทร์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายทรงวิทย์ ฤทธิกรรณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรากร ทองช่วยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายอนัน จันทรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลกรรมการ
4. นายสุรชน นิ่มดวงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
5. นายฐกฤต อัชณาพิพัฒโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
6. นางสาวสุชานาฎ หนูฤทธิ์โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณรัศมีโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
8. นายคำรน ทิพพลชัยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
9. นายสุธีรุจ อุปถัมภ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
10. นายศุภโชค คงรอดโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายทรงวิทย์ ฤทธิกรรณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรากร ทองช่วยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นายคำรน ทิพพลชัยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นายอนัน จันทรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลกรรมการ
5. นายสุรชน นิ่มดวงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
6. นายฐกฤต อัชณาพิพัฒโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
7. นางสาวสุชานาฎ หนูฤทธิ์โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณรัศมีโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
9. นายสุธีรุจ อุปถัมภ์โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
10. นายศุภโชค คงรอดโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางหยุกฟ้า เทพเกื้อโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสมใจ พรหมรังษีโรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา ชูรักษ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
4. นางสาวสารภี ยศไพโรจน์โรงเรียนตะแพนวิทยากรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ขุนทองโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชรี ลักษณะคชาโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
7. นางสาววิชชุนี รัตนะโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
8. นายเบญจมินทร์ นิระโสโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
9. นางสาลี แก้วเชิดโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นายสราวุฒิ ลักษณะคชาโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
11. นางนาฎยา ทองหนักโรงเรียนปากพะยูนวิทยาคารกรรมการ
12. นางยุดาว สดินโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาริศา คงมีโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางหยุกฟ้า เทพเกื้อโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสมใจ พรหมรังษีโรงเรียนพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา ชูรักษ์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
4. นางสาวสารภี ยศไพโรจน์โรงเรียนตะแพนวิทยากรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ขุนทองโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชรี ลักษณะคชาโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
7. นางสาววิชชุนี รัตนะโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
8. นายเบญจมินทร์ นิระโสโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
9. นางสาลี แก้วเชิดโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นายสราวุฒิ ลักษณะคชาโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
11. นางนาฎยา ทองหนักโรงเรียนปากพะยูนวิทยาคารกรรมการ
12. นางยุดาว สดินโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาริศา คงมีโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางคนิพร กาญจนพันธุ์โรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวันดี ยอดราชโรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะวรรณ จุลมูลโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
4. นางพัชรี กาลานุสนธิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
5. นางสุวลักษณ์ สุขทองโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
6. นางอวยพร เกตุแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นางกาญจนา นุ่นเกลี้ยงโรงเรียนชะรัดชนูปถัมถ์กรรมการ
8. นางสาวมาตยา ภักดีสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสิรินาถ ชุมพาทีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
10. นางพัชรวรินทร์ เกลี้ยงนวลโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
11. นางประไพ นาคปลัดโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
12. นางมยุรี ฤทธิ์มากโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวปรีญา รัตนานุกูลโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
14. นางสาวลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากรโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
15. นางจริยา แสงแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
16. นางจุรีพร ชุมแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
17. นายเรวัตร เพ็งด้วงโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
18. นางฉลอง ศรีกรดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
19. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางคนิพร กาญจนพันธุ์โรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวันดี ยอดราชโรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะวรรณ จุลมูลโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
4. นางพัชรี กาลานุสนธิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
5. นางสุวลักษณ์ สุขทองโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
6. นางอวยพร เกตุแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นางกาญจนา นุ่นเกลี้ยงโรงเรียนชะรัดชนูปถัมถ์กรรมการ
8. นางสาวมาตยา ภักดีสังข์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสิรินาถ ชุมพาทีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
10. นางพัชรวรินทร์ เกลี้ยงนวลโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
11. นางประไพ นาคปลัดโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
12. นางมยุรี ฤทธิ์มากโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวปรีญา รัตนานุกูลโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
14. นางสาวลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากรโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
15. นางจริยา แสงแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
16. นางจุรีพร ชุมแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
17. นายเรวัตร เพ็งด้วงโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
18. นางฉลอง ศรีกรดโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
19. นายภานุวัฒน์ ปะราโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางศิริมณี นวลรัตน์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางสุมณฑา ศรีชนะโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางมาลี เพ็ชรตีบโรงเรียนหานเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายธีรพล ชนะภัยโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
6. นางหทัยทิพย์ ทองศรีชุมโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นางนภสร ขุนเศรษฐ์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววิรัญญา สุขมีโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
10. นางกมล มาแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
11. นางวราภรณ์ ชุมทองโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
12. นางยุพดี ภักดีวานิชโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางศิริมณี นวลรัตน์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ เมืองแก้วโรงเรียนควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางสุมณฑา ศรีชนะโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางมาลี เพ็ชรตีบโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรพล ชนะภัยโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
6. นางหทัยทิพย์ ทองศรีชุมโรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นางนภสร ขุนเศรษฐ์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววิรัญญา สุขมีโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
10. นางกมล มาแก้วโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
11. นางวราภรณ์ ชุมทองโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
12. นางยุพดี ภักดีวานิชโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิปัศย์ ดำแก้วโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส ชูสิริโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐยา โชคพระสมบัติโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุชาดา ชูสุคนธ์โรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
5. นางภมร พลเพชรโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
6. นางทิพย์รัตน์ หนูนุ่นโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
7. นางสาวไมตรี สุดเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา เดชสมโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
9. นางอารีย์ อุดหลีโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
10. นางมัทนา ศิริรักษ์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
11. นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวิปัศย์ ดำแก้วโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส ชูสิริโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐยา โชคพระสมบัติโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุชาดา ชูสุคนธ์โรงเรียนอุดมวิทยายนกรรมการ
5. นางภมร พลเพชรโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
6. นางทิพย์รัตน์ หนูนุ่นโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
7. นางสาวไมตรี สุดเรืองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา เดชสมโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
9. นางอารีย์ อุดหลีโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
10. นางมัทนา ศิริรักษ์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
11. นางสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ บุญชิตโรงเรียนอุดมวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางจิตรา คงแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางวิไล รัตนพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางยุพดี คงประสมโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
5. นางบำเพ็ญฤดี บุญยังโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจันทวรรณ ปราบปรีโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
7. นางสุนทรี แก้วสมโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา เอียดสุยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นางสาวพนิดา สุขพงษ์โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
10. นางสาวนันท์นภัส สงย้อยโรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการ
11. นางสาวกาญจนา สายทองแท้โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
12. นางปวีณา ทรงเดชะโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
13. นางจินดา จันทร์น้อยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
14. นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพรายโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ บุญชิตโรงเรียนอุดมวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางจิตรา คงแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
3. นางวิไล รัตนพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางยุพดี คงประสมโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
5. นางบำเพ็ญฤดี บุญยังโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจันทวรรณ ปราบปรีโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
7. นางสุนทรี แก้วสมโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา เอียดสุยโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
9. นางสาวพนิดา สุขพงษ์โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
10. นางสาวนันท์นภัส สงย้อยโรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการ
11. นางสาวกาญจนา สายทองแท้โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
12. นางปวีณา ทรงเดชะโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
13. นางจินดา จันทร์น้อยโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
14. นางสาวพัชราพรรณ เม่าน้ำพรายโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สุวรรณวงศ์โรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายนิคม แสงแพงโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายอุรชาติ หนูนุ่นโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นายสถาพร สุขบัวแก้วโรงเรียนหานเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางจำปี คงหนูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
6. นายธงชัย โรจนแพทย์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
7. นางทิตยาภรณ์ รักษายศโรงเรียนหารเเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
8. นายสุรพล ยอดรัตน์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
9. นางสาวบุเรียม พรหมปลัดโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
10. นางปรีชาวรรณ แก้วชูจันทร์โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
11. นายวราพงศ์ ทองชูโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
12. นางนิภาพร คล้ายสมบัติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
13. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สุวรรณวงศ์โรงเรียนเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายนิคม แสงแพงโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายอุรชาติ หนูนุ่นโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
4. นางจำปี คงหนูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
5. นายธงชัย โรจนแพทย์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
6. นางทิตยาภรณ์ รักษายศโรงเรียนหารเเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
7. นายสุรพล ยอดรัตน์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
8. นางสาวบุเรียม พรหมปลัดโรงเรียนกงหราพิชชากรกรรมการ
9. นางปรีชาวรรณ แก้วชูจันทร์โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
10. นายวราพงศ์ ทองชูโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
11. นางนิภาพร คล้ายสมบัติโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
12. นายสถาพร สุุขบัวแก้วโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
13. นางสาวเกษรา อินนุรักษ์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายห่วง ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภดี รัตนบุรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตรองประธานกรรมการ
3. นางโสภา เส้งสุ้นโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพย์ปราณี ชูสงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางสาวปริชาติ ราษแก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบุญญา พัฒนพงค์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
8. นายจำนันท์ นาคินทร์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
9. นายอนุวัตร พันธุ์เล่งโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางฐายิกา บัวผันโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
11. นางนันทิยา ภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายห่วง ฆังคสุวรรณโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภดี รัตนบุรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตรองประธานกรรมการ
3. นางโสภา เส้งสุ้นโรงเรียนดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพย์ปราณี ชูสงโรงเรียนกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางสาวปริชาติ ราษแก้วโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบุญญา พัฒนพงค์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
8. นายจำนันท์ นาคินทร์โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
9. นายอนุวัตร พันธุ์เล่งโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
10. นางฐายิกา บัวผันโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
11. นางนันทิยา ภักดีโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประเกียรติ สุวรรณโณบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงกรด พิพัฒน์โสทรสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางนลิยา เทพศิริป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นางถนอม แสงแก้วปัญญาวุธกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ เหมือนแสนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสานิยา วิทยานิพันธ์เขาชัยสนกรรมการ
7. นายวีระ แสงเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประเกียรติ สุวรรณโณบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงกรด พิพัฒน์โสทรสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางนลิยา เทพศิริป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นางถนอม แสงแก้วปัญญาวุธกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ เหมือนแสนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสานิยา วิทยานิพันธ์เขาชัยสนกรรมการ
7. นายวีระ แสงเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนาตยา เตมะศิริพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสมเสริม ชูรักษ์สตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริมา รองชูเพ็งดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นางกรองกาญจน์ ตุลโนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
5. นางโชติรส หลีวิจิตรควนพระสาครินทร์กรรมการ
6. นางปราณี หนูทองปัญญาวุธกรรมการ
7. นางสาวิกา แสงขาวพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นายพชร มั่นคงสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นางหวันสนา จอมประดิษฐ์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
10. นางสาวฤทัยวรรณ สุวพนาวิวัฒน์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
11. นางประทีป ศรีวุ่นหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนาตยา เตมะศิริพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสมเสริม ชูรักษ์สตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริมา รองชูเพ็งดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นางกรองกาญจน์ ตุลโนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
5. นางโชติรส หลีวิจิตรควนพระสาครินทร์กรรมการ
6. นางปราณี หนูทองปัญญาวุธกรรมการ
7. นางสาวิกา แสงขาวพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
8. นายพชร มั่นคงสตรีพัทลุงกรรมการ
9. นางสาวฤทัยวรรณ สุวพนาวิวัฒน์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
10. นางประทีป ศรีวุ่นหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิชควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ เพ่งบุญนาขยาดพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์ปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายโชคชัย มาละมัยควนขนุนกรรมการ
5. นายศุภณัฐ เนียมรัตน์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
6. นายประสพโชค คงนาลึกสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นายสมพงศ์ ใฝ่ฝันหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิชควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ เพ่งบุญนาขยาดพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวผ่องศรี บุญยพันธ์ปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายโชคชัย มาละมัยควนขนุนกรรมการ
5. นายศุภณัฐ เนียมรัตน์มัธยมเกาะหมากกรรมการ
6. นายประสพโชค คงนาลึกสตรีพัทลุงกรรมการ
7. นายสมพงศ์ ใฝ่ฝันหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอภินันท์ เกรียงศักดานุกูลเขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นางสาวละมัย ไล่กสิกรรมบางแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ส.ต.ท.เชิญ จีนชาวนากงหราพิชากรกรรมการ
4. นางสุมิตรา ชููเกิดนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา รามไชยบ้านเกาะปันหยีกรรมการ
6. นางสาวพวงศรี คุณวัลลีเขาชัยสนกรรมการ
7. นางมัสยา ศรีสมัดหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางเสาวนีย์ จันทร์ฉายอุดมวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ เพชรจำรัสหารเทารังสีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา รามไชยบ้านเกาะปันหยีกรรมการ
4. นางมัสยา ศรีสมัดหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมบรูณ์ คงสองเมืองสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอมร ชูรักษ์ควรพระสาครินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางวิรัตน์ พูลจันทร์พัทลุงกรรมการ
4. นายอรัญญิก คชวงศ์บางแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางอาภรณ์ เศรษฐช่วยป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
6. นางอนงนาฎ ขำนุรักษ์กงหราพิชากรกรรมการ
7. นายกิตติพันธ์ ทองดีเพ็งพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
8. นางสาวนิตยา อนุวัฒน์วงศ์ปัญญาวุธกรรมการ
9. นางสาวชุลีพร สังคานาคินพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเพ็ญแข ไหมอ่อนสตรีพัทลุงกรรมการ
11. นางสาวอาภรณ์ ชูมีตะโหมดกรรมการ
12. นางสุเพ็ญ สุวรรณพานิชหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมบรูณ์ คงสองเมืองสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอมร ชูรักษ์ควนพระสาครินทร์กรรมการ
3. นางวิรัตน์ พูลจันทร์พัทลุงกรรมการ
4. นายอรัญญิก คชวงศ์บางแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางอาภรณ์ เศรษฐช่วยป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
6. นางอนงนาฎ ขำนุรักษ์กงหราพิชากรกรรมการ
7. นายกิตติพันธ์ ทองดีเพ็งพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
8. นางสาวนิตยา อนุวัฒน์วงศ์ปัญญาวุธกรรมการ
9. นางสาวชุลีพร สังคานาคินพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
10. นางเพ็ญแข ไหมอ่อนสตรีพัทลุงกรรมการ
11. นางมัสยา ศรีสมัดหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพรรณี รัตนโกศัยสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางนันทนา ชูศิริพัทลุงกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ บุญประเสริฐดอนศาลานำวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคมควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางพเยาว์ รักมากพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา ทิพย์รักษ์นิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
7. นางจำนงค์ พรหมวิเชียรป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
8. นายธรรมนูญ สุคนธวดีหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
9. นางปรุงจิต สุขมากหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพรรณี รัตนโกศัยสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นาง นันทนา ชูศิริพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคมควนพระสาครินทร์กรรมการ
4. นางพเยาว์ รักมากพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ทิพย์รักษ์นิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
6. นางจำนงค์ พรหมวิเชียรป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
7. นายธรรมนูญ สุคนธวดีควนขนุนกรรมการ
8. นางปรุงจิต สุขมากหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางอารีย์ คงเกตุพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางเครือพันธ์ วรศรีควนขนุนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุกูล บุญฤทธิ์สตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางเรืองรัตน์ กรัษนัยรวิวงค์สตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ เพชรจำรัสหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาววลัยพรรณ สุพรรณชนะบุรีนิคมควนขนุนวิทยากรรมการ
7. นางทัศนีย์ สุขบัวแก้วหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเชิด ด้วงไพรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย แก้วชูเสนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายโศภน รัตนะชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจิรารัตน์ ณ รังษีบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิรัลพัชร บางโรยหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเชิด ด้วงไพรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย แก้วชูเสนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายโศภน รัตนะชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจิรารัตน์ ณ รังษีบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิรัลพัชร บางโรยหารโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมานพ มากนวลสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ธนสีลังกูรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางธนภรณ์ ผลถาวรตะแพนพิทยากรรมการ
4. นายธีธัช เหมือนพรรณรายพนางตุงกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชร์นิคมควนขนุนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายมานพ มากนวลสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ธนสีลังกูรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางธนภรณ์ ผลถาวรตะแพนพิทยากรรมการ
4. นายธีธัช เหมือนพรรณรายพนางตุงกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ศรเพ็ชร์นิคมควนขนุนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปรมินทร์ อินทรักษาสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นายสุพงษ์ ศรีสุวรรณวิเชียรนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์ปัญญาวุธกรรมการ
5. นางศรีอรุณ หงษ์ษาพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายปรมินทร์ อินทรักษาสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นายสุพงษ์ ศรีสุวรรณวิเชียรนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนาจ ลายพยัคฆ์ปัญญาวุธกรรมการ
5. นางศรีอรุณ หงษ์ษาพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ฤทธิเดชประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางธนภรณ์ ผลถาวรตะแพนพิทยากรรมการ
4. นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณตะโหมดกรรมการ
5. นางอัมพร จิตเวชพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ฤทธิเดชประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียดศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
3. นางธนภรณ์ ผลถาวรตะแพนพิทยากรรมการ
4. นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณตะโหมดกรรมการ
5. นางอัมพร จิตเวชพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ขาวสุดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ บิลยฤทธิ์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวินัย ทองหนูนุ้ยบ้านท่ามิหรำกรรมการ
4. นางสุกมล ปราบกรีปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ งิ้วทองตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ขาวสุดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ บิลยฤทธิ์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวินัย ทองหนูนุ้ยบ้านท่ามิหรำกรรมการ
4. นางสุกมล ปราบปรีปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ งิ้วทองตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ขาวสุดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ บิลยฤทธิ์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวินัย ทองหนูนุ้ยบ้านท่ามิหรำกรรมการ
4. นางสุกมล ปราบปรีปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ งิ้วทองตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย พ่วงแสงสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสุภัทร อินทร์แดงวชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นายโศภน รัตนะชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนิคม เพชรภักดีกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์เขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย พ่วงแสงสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสุภัทร อินทร์แดงวชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นายโศภน รัตนะชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนิคม เพชรภักดีกงหราพิชากรกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์เขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการ
3. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการ
3. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการ
3. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุคนธ์ ทองสังขพันธ์ประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสุคนธ์ ทองสังขพันธ์ประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุคนธ์ ทองสังขพันธ์ประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุคนธ์ ทองสังขพันธ์ประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง ศิริมุสิกะบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระ เสาวโคป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิธวินท์ บุญรัตน์หานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ทองไซร้สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการ
3. นายทศพร ไกรศิริพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงกรรมการ
5. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการ
3. นายทศพร ไกรศิริพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงกรรมการ
5. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นายทศพร ไกรศิริพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นายทศพร ไกรศิริพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายโกษิต ไกรศิริตะโหมดกรรมการ
4. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
5. นายมงคล สืบวงศ์เขาชัยสนกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายโกษิต ไกรศิริตะโหมดกรรมการ
4. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
5. นายมงคล สืบวงศ์เขาชัยสนกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายโกษิต ไกรศิริตะโหมดกรรมการ
5. นายมงคล สืบวงศ์เขาชัยสนกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายโกษิต ไกรศิริตะโหมดกรรมการ
5. นายมงคล สืบวงศ์เขาชัยสนกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมงคล สืบวงศ์เขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายโกษิต ไกรศิริตะโหมดกรรมการ
5. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงปากพะยูนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมงคล สืบวงศ์เขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายโกษิต ไกรศิริตะโหมดกรรมการ
5. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมงคล สืบวงศ์เขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายโกษิต ไกรศิริตะโหมดกรรมการ
5. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมงคล สืบวงศ์เขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
4. นายโกษิต ไกรศิริตะโหมดกรรมการ
5. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงกรรมการ
3. นายทศพร ไกรศิริพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงกรรมการ
3. นายทศพร ไกรศิริพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นายทศพร ไกรศิริพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นายทศพร ไกรศิริพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
6. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายโกษิต ไกรศิริตะโหมดกรรมการ
4. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
6. นายมงคล สืบวงศ์เขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายโกษิต ไกรศิริตะโหมดกรรมการ
4. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
6. นายมงคล สืบวงศ์เขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายโกษิต ไกรศิริตะโหมดกรรมการ
4. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
6. นายมงคล สืบวงศ์เขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวีระ อินทรเพชรหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายใหม่ พลเพชรปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
3. นายโกษิต ไกรศิริตะโหมดกรรมการ
4. นายสนั่น อันทเกตุตะโหมดกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ กล่อมเกลี้ยงป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
6. นายมงคล สืบวงศ์เขาชัยสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณศรีบรรพตพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงกรรมการ
4. นายทศพร ไกรศิริพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอุดมรัตน์ สุวรรณโณศรีบรรพตพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร คำคงสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นายสมยุทธ แสงชาติพัทลุงกรรมการ
4. นายทศพร ไกรศิริพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวัลย์ เกาะทองสตรีพัทลุงกรรมการ
6. นายจุมพฏ มาแก้วควนขนุนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาศ จันทร์ชูวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพรรณ หนูชายวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางจินดา จันทร์สุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางโสภา ชายเกตุวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางวิมลมาศ จันทร์ชูวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพรรณ หนูชายวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางจินดา จันทร์สุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายอภิชาติ แก้วกระจ่างวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวทวิกา ปราบปรีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายอภิชาติ แก้วกระจ่างวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวทวิกา ปราบปรีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวทวิกา ปราบปรีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางรัตนาพรรณ หนูชายวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวสุวดี สาวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวทวิกา ปราบปรีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางรัตนาพรรณ หนูชายวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวสุวดี สาวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางอภันตรี ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายอภิชาติ แก้วกระจ่างวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวทวิกา ปราบปรีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นางนิลยา สัตตบงกชวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายอภิชาติ แก้วกระจ่างวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวทวิกา ปราบปรีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ สุดาบุตรวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ซ้ายศรีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายสุริยัน กุมารจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายอภิชาติ แก้วกระจ่างวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ สุดาบุตรวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ซ้ายศรีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
3. นายสุริยัน กุมารจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการ
4. นายอภิชาติ แก้วกระจ่างวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เหมะรักษ์โรงเรียนดอนศาลานำวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Lee Williamsโรงเรียนบ้านท่ามิหรำกรรมการ
3. MissSarah Schefersโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางธนวรรณ ทองบุญโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางวรรณทัย เพชรภักดีโรงเรียนกงหราพิชากรประธานกรรมการ
2. Mr.Lee Williamsโรงเรียนบ้านท่ามิหรำกรรมการ
3. MissYoma Zourehaโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. นางจุลาพร สุขรักษ์โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายมนูญ บูรณะโรงเรียนประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. Mr.Brett Anthony Broomfieldโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. MissNicola Scanellโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ เพชรจำรัส โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายถาวร ศรีละมุลโรงเรียนวชิรธรรมสถิตประธานกรรมการ
2. Mr.Brett Anthony Broomfieldโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. MissNicola Scanellโรงเรียนอนุบาลพัทลุงกรรมการ
4. นางธนวรรณ ทองบุญโรงเรียนบ้านท่ามิหรำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางถนอมเพ็ญ ชูบัวโรงเรียนอนุบาลพัทลุงประธานกรรมการ
2. Mr.Kinbuc Helmut Gassโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางธนวรรณ ทองบุญโรงเรียนท่ามิหรำ กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จิตตะโสภาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพรรณี พวงพวาโรงเรียนประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นางขจร ชูช่วยโรงเรียนบ้านท่ามิหรำกรรมการ
3. MissSarah Schefersโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเนตรนิดา อภิรักษ์โรงเรียนอนุบาลพัทลุงประธานกรรมการ
2. Mr.Lesley Stanley โรงเรียนบ้านท่ามิหรำกรรมการ
3. Mr.Ian Walter Gemmellโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางพรรณนพ สิกกะโรงเรียนพัทลุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายคำนึง หนูพลอยโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Ian Walter Gemmellโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. Mr.Heinrich Van Asโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางสมใจ ชนะสิทธิ์โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสำรวย วงศ์มุณีวรโรงเรียนปัญญาวุธ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เตี้ยนวลโรงเรียนป่าพยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissNatalia Koscielskaโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
3. Mr.Gerhardt Joseph Vanโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ
4. นางขจร ชูช่วยโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางปราณี เหล็มหมาดโรงเรียนตะโหมดประธานกรรมการ
2. Mr.Paul Anthony Brettโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
3. MissLesley Stanleyโรงเรียนบ้านท่ามิหรำกรรมการ
4. นางนพวรรณ เชินดอร์เฟอร์โรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี ภักษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางกานดา อานนท์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. Mrs.Carol Rigine Hiverโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจาริยา เกื้อกอบโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุพรรณ หนูสงโรงเรียนพาณิชยการพัทลุงประธานกรรมการ
2. MissYan Jiaqiโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่วกรรมการ
3. MissLiang Fangโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาดกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ รอดยังโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุพรรณ หนูสงโรงเรียนพาณิชยการพัทลุงประธานกรรมการ
2. MissYan Jiaqiโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่วกรรมการ
3. MissLiang Fangโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ รอดยังโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุพัทรา กังสดาลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือน โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวจิระภา แผ้วไพรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุพัทรา กังสดาลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิชาช์ อินทร์เหมือน โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวจิระภา แผ้วไพรีโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา จันทนูปถัมภ์โรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ศรีนวลโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการ
3. นางอำไพ เพียรเจริญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
4. Mr.Andrew William Lushโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวโสมสุดา วิจิตรพันธ์โรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายกิติพงษ์ ทีปะปาลโรงเรียนควนขนุน ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉลวย เพ็งคล้ายโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. Mr.Andrew William Lushโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. Mr.Scott E Kroegerโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวศริวิมล ด้วงสีนวลโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโสภณ อินทร์ภักดีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ หนูขาวโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมยุต อุทยารักษ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นายดำรงรัฐ เพชรขาวช่วยโรงเรียควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวศศินิภา ชุมคงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นางสาวเขมิกา คงดุกโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นางวันดี ยอดราชโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
8. นายทวีศักดิ์ คงฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสวลี มีสวัสดิ์โรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
10. นางสุปัญญา ทองยกโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
11. นางอุบลรัตน์ พราหมณพันธ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวิสุทธิ์ ทองช่วยโรงเรียนประภัสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ หนูขาวโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมยุต อุทยารักษ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นายวิริยะ ไชยโยโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา ขุนเศรษฐโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นางสาวนารีรัตน์ รัตนพันธ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นางอวยพร เกตุแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
8. นายนิคม แสงแพงโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
9. นายโสภณ อินทร์ภักดีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
10. นายทวีศักดิ์ คงฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสุพฒน์ ทองเกตโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ศรีวิโรจน์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดลภัทร คุรุการเกษตรโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิชโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณหงส์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี นุ่นสงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นางนงเยาว์ ภู่สินติโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นายสมนัด หอยนกคงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
8. นายธนวัฒน์ จิตต์ภักดีโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
9. นายชม รุ่งเรืองโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
10. นายพชร มั่นคงโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
11. นายประยูร ชูรักษ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายประยูร ชูรักษ์โรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายดลภัทร คุรุการเกษตรโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิชโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณหงส์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี นุ่นสงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นางนงเยาว์ ภู่สันติโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
7. นายสมนัด หอยนกคงโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
8. นายธนวัฒน์ จิตภักดีโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
9. นายชม รุ่งเรืองโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
10. นายพชร มั่นคงโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
11. นายยุทธนา ศรีวิโรจน์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ เส็นติหย๊ะโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดุลภัทร คุรุการเกษตรโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุมิตรา นิลโมจน์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุลีพร สังฆานาคินโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอัญชลี วัฒนศิริโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ กิตตินนทิกรโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี วัฒนศิริโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายดุลภัทร คุรุการเกษตรโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุมิตรา นิลโมจน์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุลีพร สังฆานาคินโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กิตตินนทิกรโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ เส็นติหย๊ะโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปราณี ศิริคะรินทร์โรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางพูลทรัพย์ วีสเนอร์โรงเรียนปัญญาวุธรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี อักษรนิตย์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางสุธางค์ ชัยพรมโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางอาอีฉะ หมานมานะโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
6. นางนิตยา สังข์เศรษฐ์โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
7. นางสาวจุดาลักษณ์ ไหมดีโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
8. นายอัมรินทร์ สิทธิโชคชัยโรงเรียนตะแพนพิทยากรรมการ
9. นางจำลอง ทองทรัพย์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
10. นางลัดดา แก้วพูลโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ บุญยังโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางชุติมา เพชรกาฬโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสโรชา มาแดงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นายสุนทร อินสินโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางมยุรี รักรอดโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นางสาวกัลยา ชุมทองโรงเรียนตะโหมดกรรมการ
7. นายวินัย หนูทองโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
8. นางธนพร พลสังข์โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
9. นางพรศรี สุขสวัสดิ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอรุณ ศรีวิโรจน์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ เกื้อเส้งโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางจิตรา คงแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางสุจรรยา เพชรขาวช่วยโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวธนัญญา พูลสงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นางอุดมลักษณ์ เดชสงโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
7. นางประไพ มะลิแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรชร บุณยมานโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
9. นางรานี เทพหนูโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอุดมลักษณ์ เดชสงโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ เกื้อเส้งโรงเรียนสตรีพัทลุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ เรืองเพชรโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นางสุภาวดี คงหนูโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวธนัญญา พูลสงโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
6. นางอรุณ ศรีวิโรจน์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
7. นางประไพ มะลิแก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรชร บุณยะมานโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
9. นางรานี เทพหนูโรงเรียนควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสันติชัย เสมือนใจตะโหมดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญศิริ นกศรีแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นางณาตยา มโนทัศน์ พัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาติ อาษาชำนาญสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางจารุวรรณ จุลพูนนิคมควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจเร เหมะรักษ์ เขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายธันวพล พิณเขียว ป่าพะยอมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศ สืบประดิษฐ์ ประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. นายวิโรจน์ พิเคราะห์ นาขยาดกรรมการ
5. นางจิรัฐิติกาล สุทธิกุล กงหราพิชากรกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สุขนุ้ย ตะโหมดกรรมการ
7. นายพิวิทธยา เพชรมณี บ้านท่ามิหรำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจเร เหมะรักษ์ เขาชัยสนประธานกรรมการ
2. นายธันวพล พิณเขียว ป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญเลิศ สืบประดิษฐ์ ประภัสสรรังสิตกรรมการ
4. นายวิโรจน์ พิเคราะห์ นาขยาดกรรมการ
5. นางจิรัฐิติกาล สุทธิกุล กงหราพิชากรกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สุขนุ้ย ตะโหมดกรรมการ
7. นายพิวิทธยา เพชรมณี บ้านท่ามิหรำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ชูเล็กป่าบอนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศาชล สูบผอมพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ แย้มช่วยศรีบรรพตกรรมการ
4. นางสาวปรียฉัตร คงฉิมพัทลุุงกรรมการ
5. นางสาววิลารัศมิ์ รักธรรมปัญญาวุธกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี จันทร์เกื้อกรรมการ
7. นางสาวฐาวนาตย์ คงแก้วประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ชูเล็กป่าบอนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศาชล สูบผอมพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ แย้มช่วยศรีบรรพตกรรมการ
4. นางสาวปรียฉัตร คงฉิมพัทลุุงกรรมการ
5. นางสาววิลารัศมิ์ รักธรรมปัญญาวุธกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี จันทร์เกื้อกรรมการ
7. นางสาวฐาวนาตย์ คงแก้วประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐ นนทะเสนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางเสาด๊ะ หีมโตะเตะปากพะยูนกรรมการ
3. นางสาวลลินตา หนูด้วงพนางตุงกรรมการ
4. นางสาววชิรญาน์ รักทองกรรมการ
5. นางจินตนา เหน็บบัวพัทลุงกรรมการ
6. นางวนิดา ดมเด็นกงหราพิชชากรกรรมการ
7. นางสาวมณฑิตา แสงเดชหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวินิช ทองประศรีอุดมวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาวนาตย์ คงแก้วประภัสสรรังสิตกรรมการ
3. นายณัฐ นนทะเสนสตรีพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี จันทร์เกื้อกรรมการ
5. นางวันทนีย์ หอยสกุลพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เจ้ยชุมพรหมพินิตชัยบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวติรณันต์ ชูรักษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายจิรัฐต์ เมืองสงสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสุกัญญา ขาวเผือกศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
6. นางจินตนา เหน็บบัวพัทลุงกรรมการ
7. นางเกสร มาละมัยควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ เจ้ยชุมพรหมพินิตชัยบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวติรณันต์ ชูรักษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายจิรัฐต์ เมืองสงสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสุกัญญา ขาวเผือกศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
6. นางจินตนา เหน็บบัวพัทลุงกรรมการ
7. นางเกสร มาละมัยควนขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววิลารัศมิ์ รักธรรมปัญญาวุธประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ไกรพุฒิตะแพนพิทยากรรมการ
3. นางมุกดา อรุณรังสีกรรมการ
4. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตย์กรรมการ
5. นายบุญเลิศ สืบประดิษฐ์ประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตย์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์หารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสหธรณ์ อินทะนะนกเขาชัยสนกรรมการ
4. นางจงจิตร นิลวงค์สตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายไพเราะ ก้อนเรืองตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุคล เสมือนใจตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ไกรพุฒิตะแพนพิทยากรรมการ
3. นายโสภณ แย้มช่วยศรีบรรพตกรรมการ
4. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตย์กรรมการ
5. นายวิโรจน์ เจ้ยชุมพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
6. นายณรงค์ ทองเทพพนางตุงกรรมการ
7. นางดาวใจ เลียดรักษ์สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุคล เสมือนใจตะโหมดประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ไกรพุฒิตะแพนพิทยากรรมการ
3. นายโสภณ แย้มช่วยศรีบรรพตกรรมการ
4. นายธาตรี สารวงศ์วชิรธรรมสถิตย์กรรมการ
5. นายวิโรจน์ เจ้ยชุมพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
6. นายณรงค์ ทองเทพพนางตุงกรรมการ
7. นางดาวใจ เลียดรักษ์สตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย มาละมัยควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา แก้วล่องลอยหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวติรณันต์ ชูรักษ์กรรมการ
4. นางสาวมณฑิตา แสงเดชหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรัฐต์ เมืองสงสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพย์รัตน์ หนูนุ่นโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ สุดศรีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนวัดควนแพรกหากรรมการ
6. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
7. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนบ้านวัดบ่วงช้างกรรมการ
8. นางจรวยพร ชุมชูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ขาวเผือกโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพย์รัตน์ หนูนุ่นโรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ สุดศรีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้วโรงเรียนวัดควนแพรกหากรรมการ
6. นายเมธี นพนิชโรงเรียนบ้านศาลาน้ำกรรมการ
7. นายอาคม เส้งเอียดโรงเรียนบ้านวัดบ่วงช้างกรรมการ
8. นางจรวยพร ชุมชูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสำเริง พุฒขาวโรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ คงฤทธิ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ เพชรเรืองสุดโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางจิรภา ชูกูลโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย บุญยะตุลานนท์โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ทองเทพ โรงเรียนพนางตุงประธานกรรมการ
2. นายพีระชัย พิพิธภัณฑ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
3. นางภภัสสร พุทธชู โรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ทิพยโสธรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสำเริง ตาแก้ว โรงเรียนตะโหมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายโกวิท อินทร์แก้วโรงเรียนพนางตุงประธานกรรมการ
2. นายเอิบ อักษรทอง โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสาโรชน์ สายแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ พาหุสกุลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทิพยโสธรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายโกวิท สายแก้วโรงเรียนพนางตุงประธานกรรมการ
2. นางสวลี มีสวัสดิ์โรงเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสถิตกรรมการ
3. นางชนาภา พูลเพิ่มโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
4. นายวิชัย หงษ์ษา โรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นายวิเลิศ โรจนพุทธิโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศรีโสภา เมฆานุวงศ์ โรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางบุญขันธ์ ศิลปนุรักษ์โรงเรียนพนางตุงกรรมการ
3. นางสาวจิรพรรณ เวชรังษีโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางปัญญา หนูราชโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
5. นางสกุล แซ่แต้โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอำไพ นาคินทร์ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาคร สันสนโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
3. นางภาษิตา มาสวัสดิ์โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
4. นางสุภา แก้วบริสุทธิ์โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางอัจฉรา บุญจันทร์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทองสงค์โรงเรียนควนขนุนประธานกรรมการ
2. นางบุญขันธ์ ศิลป์นุรักษ์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางรำไพ บุญยะตุลานนท์โรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการ
4. นายอำนวย ไมตรีจรโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางมณฑา ฤทธิสุนทรโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสิริพร หนูคง โรงเรียนนาขยาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอัญอร จินดาโรงเรียนเขาชัยสนกรรมการ
3. นายอำนวย ไมตรีจรโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
4. นายสนอง หมาดเหล่โรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางรำไพ บุญยะตุลานนท์โรงเรียนมัธยมเกาะหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมนึก เวชสิทธิ์ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี แก้วดีพร้อมโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กรรมการ
3. นายอภัย พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายประวิง เพชรกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงกรรมการ
5. นายชอุ่ม สุขรักษ์โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประมวล เตี้ยนวลโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธัมรง หลวงคงโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
3. นายชม รุ่งเรืองโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุภา สมุหเสนีโตโรงเรียนควนขนุน กรรมการ
5. นายประเสริฐ ประทุมศรีโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรศรี ชูสังข์โรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ รัตนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนางธนัชชา วงศ์รักษ์โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณี ชูช่วยโรงเรียนพนางตุงกรรมการ
5. นางสุนันทา พราหมณพันธุ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา พราหมณพันธุ์โรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ รัตนะโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนางธนัชชา วงศ์รักษ์โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรารักษ์ ขุนอักษรโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอรุณี ชูช่วยโรงเรียนพนางตุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเกษร นาควิโรจน์โรงเรียนประภัสสรรังสิตประธานกรรมการ
2. นางปรียา หนูเอียด โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางลีลาวัลย์ พร้อมมูลโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
4. นางปรานอม กรดเต็มโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา กรรมการ
5. นางส่องแสง อินทองแก้วโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางปรานอม กรดเต็มโรงเรียนดอนศาลานำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกษร นาควิโรจน์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
3. นางส่องแสง อินทองแก้วโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
4. นางลีลาวัลย์ พร้อมมูลโรงเรียนควนพระสาครินทร์กรรมการ
5. นางปรียา หนูเอียดโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางธนภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมณฑา หมวดมณีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางภาษิตา มาสวัสดิ์โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีกรรมการ
4. นางสาววรารักษ์ ขุนอักษรโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางธนภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
2. นางวริยา สงเนียมโรงเรียนปัญญาวุธกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ รัตนอุบลโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรารักษ์ ขุนอักษรโรงเรียนหารเทารังษีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอารีย์ สาขะมุติโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา อุไรรัตน์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ขวัญศรีโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจินตนา อุสรัตนิวาศโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญหา ศรีหนารถ โรงเรียนพัทลุง กรรมการ
5. นางพิญาภรณ์ เรืองรักษ์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวนิดา อุไรรัตน์โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ขวัญศรีโรงเรียนนาขยาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจินตนา อุสรัตนิวาศโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญหา ศรีหนารถโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางพิญาภรณ์ เรืองรักษ์โรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]