หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 11- 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2557   12 ก.ย. 2557   13 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243, 244, 247 12 ก.ย. 2557 09.00-
2 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสต 1, 2, 3 12 ก.ย. 2557 09.00-
3 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342, 343, 344, 345 12 ก.ย. 2557 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์หอประชุม ห้อง ศูนย์หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์หอประชุม ห้อง ศูนย์หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-16.30
3 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 09.00-16.30
4 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ห้อง ห้องประชุมไพฑูรย์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อาคาร 1,2 12 ก.ย. 2557 08.00-16.30
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม หน้าอาคาร 1 12 ก.ย. 2557 08.00-16.30
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม หน้าอาคาร 1 12 ก.ย. 2557 08.00-16.30
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ห้องโสตฯ 12 ก.ย. 2557 08.00-16.30
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม หน้าอาคาร 1 12 ก.ย. 2557 08.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 12 ก.ย. 2557 09.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ หอประชุุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุุม 12 ก.ย. 2557 09.00
3 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ หอประชุุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุุม 12 ก.ย. 2557 09.00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 12 ก.ย. 2557 09.00
5 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3 12 ก.ย. 2557 09.00
6 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 12 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 133-134 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 135-136 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 133-134 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 135-136 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต ใต้อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 111-112 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต ใต้อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 113-114 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
9 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 12 ก.ย. 2557 09.00-10.30
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 12 ก.ย. 2557 10.30-12.00
3 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 12 ก.ย. 2557 13.00-14.30
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 12 ก.ย. 2557 14.30-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631-633 12 ก.ย. 2557 08.30-16.30
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 2 ห้อง พุทธรักษา 12 ก.ย. 2557 08.30-16.30
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อินทนิล (311) 12 ก.ย. 2557 08.30-16.30
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634-636 12 ก.ย. 2557 08.30-16.30
5 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 1 ห้อง ปาริชาติ 12 ก.ย. 2557 08.30-16.30
6 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111-112 12 ก.ย. 2557 08.30-16.30
7 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 12 ก.ย. 2557 08.30-12.00
8 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 12 ก.ย. 2557 13.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง 127 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง 127 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง ICT ห้อง 414 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน ห้อง ICT ห้อง 414 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม หอประชุม 12 ก.ย. 2557 08.00-16.30
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม หอประชุม 12 ก.ย. 2557 08.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 1 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีม่วง (ด้านตะวันตก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีฟ้า (ด้านตะวันออก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 2 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
5 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีม่วง (ด้านตะวันออก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คหกรรม(ด้านตะวันออก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
7 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม หอประชุม(ด้านตะวันตก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม หอประชุม(ด้านตะวันออก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีฟ้า (ด้านตะวันตก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]