หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 11- 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2557   12 ก.ย. 2557   13 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342, 343 11 ก.ย. 2557 13.00-14.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345, 346 11 ก.ย. 2557 13.00-14.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342, 343 11 ก.ย. 2557 09.00-10.30
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345, 346 11 ก.ย. 2557 09.00-10.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243, 244, 247 11 ก.ย. 2557 09.00-
6 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสต 1, 2, 3 11 ก.ย. 2557 09.00-

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 432, 433 11 ก.ย. 2557 09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 434, 435 11 ก.ย. 2557 09.00-11.00
3 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์หอประชุม ห้อง ศูนย์หอประชุม 11 ก.ย. 2557 09.00-16.30
4 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์หอประชุม ห้อง ศูนย์หอประชุม 11 ก.ย. 2557 09.00-16.30
5 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ก.ย. 2557 09.00-16.30
6 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ห้อง ห้องประชุมไพฑูรย์ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อาคาร 1,2 11 ก.ย. 2557 08.00-16.30
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม หน้าอาคาร 1 11 ก.ย. 2557 08.00-16.30
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม หน้าอาคาร 1 11 ก.ย. 2557 08.00-16.30
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ห้องโสตฯ 11 ก.ย. 2557 08.00-16.30
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม หน้าอาคาร 1 11 ก.ย. 2557 08.00-16.30
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม หอประชุม 11 ก.ย. 2557 08.00-16.30
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม หอประชุม 11 ก.ย. 2557 08.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ก.ย. 2557 09.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 324 11 ก.ย. 2557 09.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 11 ก.ย. 2557 09.00
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 11 ก.ย. 2557 09.00
5 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ หอประชุุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุุม 11 ก.ย. 2557 09.00
6 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 ก.ย. 2557 09.00
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 328 11 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนตะโหมด หอประชุมโรงเรียนตะโหมด 11 ก.ย. 2557 09.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมลานขรี 11 ก.ย. 2557 09.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมลานขรี 11 ก.ย. 2557 13.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 131-132 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 133-134 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 132-134 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
4 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 135-13ึ7 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 135-136 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 121-122 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
21 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
22 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
23 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ. พัทลุง 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
24 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
25 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
26 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
27 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
28 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
29 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
30 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631-633 11 ก.ย. 2557 08.30-16.30
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 2 ห้อง พุทธรักษา 11 ก.ย. 2557 08.30-16.30
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง อินทนิล (311) 11 ก.ย. 2557 08.30-16.30
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634-636 11 ก.ย. 2557 08.30-16.30
5 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 1 ห้อง ปาริชาติ 11 ก.ย. 2557 08.30-16.30
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 11 ก.ย. 2557 08.30-12.00
7 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 11 ก.ย. 2557 13.00-16.30
8 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111-112 11 ก.ย. 2557 08.30-12.00
9 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111-112 11 ก.ย. 2557 13.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน สนามฟุตบอล 11 ก.ย. 2557 09.00 -12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน สนามหน้าพระพุทธรูปและสวนสุขภาพ 11 ก.ย. 2557 13.00 -16.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง 127 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนควนขนุน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง 127 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน หอประชุมโรงเรียนควนขนุน 11 ก.ย. 2557 09.00-15.00
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน หอประชุมโรงเรียนควนขนุน 11 ก.ย. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 11 ก.ย. 2557 09.00-12.0
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 1 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีม่วง (ด้านตะวันตก) 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00
3 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีม่วง (ด้านตะวันออก) 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00
4 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีฟ้า (ด้านตะวันออก) 11 ก.ย. 2557 09:00-11.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีฟ้า (ด้านตะวันตก) 11 ก.ย. 2557 09:00-11.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คหกรรม(ด้านตะวันออก) 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00
7 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม หอประชุม(ด้านตะวันออก) 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม หอประชุม(ด้านตะวันตก) 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 2 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะโหมด อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 232 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
3 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 236 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 3 ชั้น 3 ห้อง 332 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 234 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
2 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 233 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
3 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 2 ห้อง ศกุลตลา 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
4 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 128 11 ก.ย. 2557 09.00 - 10.00
5 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 128 11 ก.ย. 2557 10.00 - 11.00
6 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง 128 11 ก.ย. 2557 11.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]