หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 11- 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตแข่งขัน
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตแข่งขัน
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 13 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตแข่งขัน
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ. พัทลุง 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตแข่งขัน
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตแข่งขัน
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตแข่งขัน
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตแข่งขัน
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 13 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตแข่งขัน
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวที 2 ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 13 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 เวทีกลาง ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]