หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .จังหวัดกระบี่.
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน .ธันวาคม.. พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวิลาวัลย์ พรหมแก้ว ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 นายอภิสิทธิ์ บุตรเหล่ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 นางสาวอริสรา ทวีศรี ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4 นางสาวโสวภา ปวิธชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 นายกิตติพร แย้มยิ่ง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6 นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ประธานกรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 นายสุทน จันทสุวรรณ ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 นายอดิศร ใบมิเด็น ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 นายศักดิ์ นนทเภท ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 นางกัลยาณี ลีสุรพงศ์ ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 นายบุญคล่อง จุลเลศ ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 นางชนิดา คงหัด ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 นางสาวชนกชนน์ วิภูษิตวรกุล ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 นางสาวฉารีฝ๊ะ หมัดอะดั้ม ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 นางกมลทิพย์ มีชู ครูโรงเรียนคลองหินพิทยาคม กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 นายศักดิ์สิทธิ์ ยะโก๊บ ครูโรงเรียนคลองหินพิทยาคม กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 นายเจริญ คงชนะ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 นายอานนท์ โกยกุล ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 นายโชคชัย บุตรครุธ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 นายศิริ ศิริรักษ์ ครูโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 นางสาวนิสากร ตะหมัง ครูโรงเรียนเขาดินประชานุกูล กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 นายอภิวิชญ์ เอ่งฉ้วน ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 นางสาวสุธาสินี ทองแก้ว ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 นายอนุวัฒน์ หัสภาค ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 นางณัฐปภัส จันท์เสถียร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 นางนฤพร สมัครแก้ว ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 นางวิภาดา ศรีทานนท์ ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 นางสาวเกษรา นุ้ยขาว ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 นางสาวพิลาสลักษณ์ พิบูลย์ ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30 นางสาวลัดดาวรรณ์ ไกรนรา ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31 นางสาวคุณัญญา ไกรนรา ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
32 นางสำเนียง ไกนรนรา ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ รองประธาน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
33 นายเทียนชัย ยอดทอง ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
34 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทอง ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
35 นางสาวรัตนา วงษ์วานิช ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
36 นางปิยนุช ชูขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
37 นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
38 นายอนรรฆ อินทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
39 นายโกศล อุ่นชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
40 นายรน สาคันลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
41 นายสุชีพ นวลอ่อน ศึกษานิเทศก์ สพม.13 รองประธานกรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
42 นายสรายุทธ์ หลงขาว โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
43 นายชัช ลิ่มชวลิต ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
44 นายโชคชัย บุตรครุธ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
45 นางปราณี ศรีเกิด ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
46 นางปราณีต จิตดี ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
47 นางพยอม ถิรวณิช ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
48 นางชญานี สมจิตร ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
49 นายจงรักษ์ ตรีกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
50 นายนิกร ถ่ายง่วน พนักงานราชการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
51 นางวรรณภรณ์ สมานราษฎร์ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
52 นายสุรพงศ์ เครือจันทร์ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
53 นางสาวอุรา วรรณทอง ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
54 นางทิพวรรณ งานดี ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
55 นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
56 นายประทิน ทับไทร ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
57 นายทศพล บุญประทีป ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
58 นางสาวกนกอร ต่างสี พนักงานราชการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
59 นางสาวสุจิตรา จันทร์เหล็ก ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
60 นางสาวสุภาวดี สิทธิรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
61 นางสาวพันธ์ทิพย์ แนะแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
62 นางจารุวรรณ เจริญพงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
63 นางสาวอทัยวรรณ ศรีชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
64 น.ส.ศรัณย์กร เกกินะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
65 นางสาวสมฤดี โกบกุล พนักงานราชการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
66 นางสาวสุทธินี คงภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
67 นางสาวจิรัฐติกาล ถ่ายง่วน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
68 นางสาวอภิษฐา หลีเกื้อ ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
69 นางสาววรรณ์ษา ชนะกุล พนักงานราชการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
70 นายสถาพร ทวีกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
71 นายสรายุทธ์ หลงขาว ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
72 นางอนุอ่อน แย้มแก้ว ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
73 นางสาวอมรรัตน์ เกกินะ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
74 นางสาวเอมฤดี พรหมทอง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
75 นายทศพล บุญประทีป ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
76 นายสมศักดิ์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการศูนย์คณิตศาสตร์
77 นางสุรัถยา ปลอดฤทธิ์ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการศูนย์คณิตศาสตร์
78 นางพันธ์ณี ใจเที่ยง ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์คณิตศาสตร์
79 นางสาวนุชรี ลูกเหล็ม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์คณิตศาสตร์
80 นายสมพงษ์ เฉิดโฉม ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
81 นายเอกรัฐ ทาพิลา ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
82 นางสาวนาฎอนงค์ พรมจินดา ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
83 นางสาวอริศรา ปาทาน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
84 นายพยุงศักดิ์ กูลช่าง ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
85 นายทำนอง จำนงค์รัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ประธานกรรมการ
86 นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา ประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
87 นายจำรัส บัวเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ประธานกรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
88 นายสมศักดิ์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
89 นายสุเมธ ชดช้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเล รองประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
90 นายโกศล อุ่นชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
91 นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
92 นายอนรรฆ อินทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
93 นางสาวณัฐธันยภรณ์ เหล่าภัทรเกษม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
94 นายชัช ลิ่มชวลิต ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
95 นายสุชาติ ขุนฤทธิ์เอียด ครู กรรมการ
96 นายทรงศักดิ์ เจียวก๊ก ครู กรรมการ
97 นางโชตินา พฤกษสุวรรณ ครู กรรมการ
98 นางวาสนา เกิดสุข ครู กรรมการ
99 นายเกียรติกานต์ ก้องกุล ครู กรรมการ
100 นายวรพล อารีวงษ์ ครู กรรมการ
101 นางสาวทิพย์ภาวรินทร์ มีกรณ์ ครู กรรมการ
102 นางสาวนิศาชล สงวนสิน ครู กรรมการ
103 นางสาวอรนงค์ ศรีงาม ครูอัตราจ้าง กรรมการ
104 นางสาวปัญญาภรณ์ เอ่งฉ้วน ครูอัตราจ้าง กรรมการ
105 นายพฤวุฒิ เจียงจีระศักดิ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ
106 นางศิริพร สุขพัฒนศรีกุล พนักงานราชการ กรรมการ
107 นางปรานอม ทองคำ ครูอัตราจ้าง กรรมการ
108 นางสาวลลิตา สาระภี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ
109 นางสาวฐิติมา หยีสัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ
110 นางสาวชรีพร อาวุธ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ
111 นายกษิดิศ ศรีหมุ่น ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
112 นางอุษารัตน์ ใหม่นิ่ม ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
113 นางขวัญชนก เอี่ยมศักดิ์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
114 นางปราณี เวลาดี ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
115 นางสาวสุภากาญจน์ คงทอง ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
116 นางอำไพ เพ็ชรทอง ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
117 นางสาวอนามิกา อยู่เจริญ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
118 นางวรรณนภา นวลวิจิตร ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
119 นางพิทยาภรณ์ ปลอดใจดี ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
120 นางสาวจุฑารัตน์ พงศ์รักธรรม ครู กรรมการ
121 นางลักษณา รอดคุ้ม ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
122 นายศุภณัฐ ดวงน้ำแก้ว ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
123 นายสิทธิพร มิ่งเจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
124 นายอนันต์ ดำชู ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
125 นายภณ เพ็งสกุล ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
126 นางสุธารี ณะฉ่ำ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
127 นางสาวทัศนีย์ ชนะกุล ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
128 นางสาวพรรณพิไล เกษีสม ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
129 นายอนุชา อยู่เย็น ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
130 นางนัชญา ศิริมาสกุล ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
131 นางสาวนฤมล แก้วนำ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
132 นายมานะ ถูวะการ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
133 นางสาวสุภาพร รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
134 นางธัญลักษณ์ จันทร์แจ่มศรี ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
135 นางมณฑา รัตนบุรี ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
136 นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสม ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
137 นางสาวจุติมา ไชยสน ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
138 นางสาวสุธิษา ไกรเทพ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
139 นางสาวนิภาพร รักใหม่ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
140 นางสุรีรัตน์ ดำชู ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
141 นางสาวศศิธร กาญจนพรหม ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
142 นางสาวิกา จำนงรัตน์ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
143 นางสาวกนกวรรณ จิตจำนงค์ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
144 นายอนุวัฒน์ หัสภาค ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
145 นางสุกัลยา สุขเกิด ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
146 นางสาวปัทมา แก้วสง ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
147 นางสาวจันทรวรรณ เรืองศรี ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
148 นายพรเทพ อนันต์ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
149 นางบุญออม เป็ดทอง ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
150 นายกฤษณะ คงอินทร์ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
151 นายกิจติรัตน์ ปานชู ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
152 นางสาวศุภรัตน์ รัตนคช ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
153 นางสาวแพรวพรรณ คำเกลี้ยง ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการ
154 นางบงกศ อาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
155 นางศิวนาถ เอ่งฉ้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
156 นายวิรัช มากมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
157 นางอวยพร จันทรา ครูโรงเรียนพนมเญจา กรรมการ
158 นายสกนธ์ สุทธิเกิด ครูโรงเรียนพนมเญจา กรรมการ
159 นางสาวปุณญาภักดิ์ เพชรชนะ ครูโรงเรียนพนมเญจา กรรมการ
160 นางสาววรรณภา สุวรรณเวลา ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
161 นางนิตยา สวัสดิ์ภิรมย์ ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
162 นางสิริณัฏฐ์ เพชรอาวุธ ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
163 นางสาวพัทธนันท์ สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
164 นางสาวการิกานต์ ลิ่มบุตร ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการ
165 นายเดชณรงค์ ประชานนท์ ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการ
166 นายศุภชัย ทองนอก ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการ
167 นางสาวกรรณิการ์ บัวเกตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาลโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
168 นายศรัณย์พงษ์ เกื้อบุตร ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
169 นายดุสดี เปียกบุตร ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
170 นายตนิต สีนวน ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
171 นายรัตนพล ทิพย์สุวรรณ์ ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
172 นางเจนจิรา ป้อมเชียงพิณ ชุมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
173 นางสาวพรพิมล ทองมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
174 นางสาวจันทวรรณ สุวรรณเจริญ นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู กรรมการ
175 นางสาวกมลวรรณ เกตุแก้ว นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู กรรมการ
176 นายวิมล บุญประกอบ พนักงานขับรถโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
177 นางลัดดาวัลย์ เอ่งฉ้วน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
178 นายธรรมนูญ อ่อนเนียม ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
179 นายบุญกรณ์ สกุลสวน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
180 นายอุดม แซ่ตั๋น ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
181 นางอาทิตยา ร่วมชมรัตน์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
182 นางสาวอโนชา หรนนุ้ย ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
183 นางจุรีรัตน์ ศิโรโรจน์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
184 นางพิศมัย เอ่งฉ้วน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
185 นางอริศรา สะใบงาม ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
186 นางสาวพัชรี ผลความดี ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
187 นางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลัก ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
188 นางสาวศศิธร อินทรถาวร ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
189 นางสาวอรญา ป้าไหน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
190 นางปิ่นเพชร แสวงสุข ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
191 นางสาวนิซูใบดะห์ กิติชัย ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
192 นางสมหทัย เรืองชัยวุฒิคุณ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
193 นางสาวสุนิสา วงค์น้อย ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
194 นายมานัฟ ดีนนุ้ย ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
195 นายวิศรุต หลีดง ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
196 นางพรเพ็ญ สวัสดิภิรมย์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
197 นางวรรณมาลา หลานสัน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
198 นางระพีพร เก้าเอี้ยน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
199 นางพรรณี แออ้อย ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
200 นางอุบล วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
201 นางลำยวญ กัณหกุล ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
202 นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์เอียด ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
203 นางธนาวดี ขาวล้วน ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
204 นางสาวฐาปนี พูลศิริ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
205 นางสาววีณา เหล่ชาย ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
206 นางสาวไพริน สกุลเล็ก ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
207 นางสาวจำเนียร รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
208 นางสารพัฒน์ รัตนบุรานินท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
209 นายศักติพันธ์ จันทร์เพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
210 นายกมลชัย กลางรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
211 ว่าที่ร.ต.มงคล สุขรักษา โรงเรียนคลองหินพิทยาคม กรรมการ
212 นายพัน สอาดเอี่ยม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ
213 นางสุภางค์ เอ่งฉ้วน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ
214 นางพรพิมล ผลกล่ำ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการ
215 นางกมลทิพย์ มีชู โรงเรียนคลองหินพิทยาคม กรรมการ
216 นางสาวฝารีด๊ะ รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม กรรมการ
217 นายอวิรุทธิ์ อินทระ โรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
218 นายสุวิทย์ ทศวิชิต โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ
219 นายตรีพล หนูศักดิ์ โรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
220 นายอุดม แซ่ตั๋น โรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
221 นายอนุสรณ์ เพชรรัตน์ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
222 นายเกียรติศักดิ์ บัวเพชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กรรมการ
223 นางเพ็ญศรี แก้วเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
224 นางสาวณภัสญา แสงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
225 นางสาวอัมพิกา เตจ๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
226 นายสันติชัย เชื้อไทย นศ.ฝึกประสบการณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
227 นายศราวุธ คงโอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
228 นางสาวศิรัญญา รักษ์ช่วย นศ.ฝึกประสบการณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
229 นางสาวสุจิรา คงนาม นศ.ฝึกประสบการณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
230 นางอุษา นวนนุ่น แม่บ้านโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
231 นายทวี นวนนุ่น พนักงานขับรถโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
232 นางอมรทัต เอียดศรีชาย ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
233 นางสาวชลธิชา แก้วรักษ์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
234 นางสาวสมสมัย จันทร์ลัภ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ กรรมการ
235 นางสาววันเพ็ญ ทองงำ ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
236 นางสาวสุพรรณี บุญทอง ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
237 นายธนวิน การัยภูมิ ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
238 นายอภิวิชญ์ เอ่งฉ้วน ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
239 นายวาทกานต์ รอบคอบ ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
240 นายทศพล บุญประทีป ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
241 นางชนะจิต ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
242 นางสุพัตรา นกแก้ว ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
243 นางสาวไหมหน้า มารยา ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
244 นางณัฐยา ศรีพะเนิน ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
245 นางสุปราณี ทับโทน ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
246 นางสุวรรณี มุคุระ ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
247 นางสาวศิริตะวัน นาควงศ์ ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
248 นางสาวปณิตา หลงเอ ครูโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
249 นางสาววรารัตน์ บุปผา ครูโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
250 นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
251 นางพรทิพย์ จุลวงศ์ ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
252 นางสาวศุภรัตน์ รัตนคช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
253 นางสาวสุนารี ถนอมภูมิ ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
254 นางสาวทัศนีย์ อนุพัฒน์ ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
255 นางสาวโสพิศ มัดโทเจดีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
256 นางสาวณัฎฐ์ชรินทร์ สืบพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
257 นางสาวนฤมล ขยันจริง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
258 นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรัก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
259 นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
260 นายฮาดัม อาแว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
261 นางสาวบงกช สงมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
262 นางสาวสมศรี รัตนา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
263 นายดนุสรณ์ โสเชื้อ สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
264 นางสาวจันทร์จิรา หยังกุล สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
265 นายมูฮำหมัด เหล่ชาย สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
266 นางสาวอัสร่า ไชยเภท สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
267 นางสาวอทิตยา แอเหย็บ สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
268 นางสาวอรุณี มันสนิท สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
269 นางสาวลดาวัลย์ เริงสมุทร์ สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
270 นางสาวสุวรรณา แดงหนำ สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
271 นายปกรณ์ อินทรีย์สังวร สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
272 นางสาวซีตีฟาตีเม๊าะ สายนุ้ย สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
273 นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
274 นางสาววรพรรณ สุวรรณนิมิตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
275 นางละอองทิพย์ บุญยเกียรติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
276 นางชญาศา จันรอดภัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
277 นางสาวสุเมตตา คงสง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
278 นางสาวจรัญญา สันสมัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดกระบี่ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
279 นางจำนงค์ ศรีงาม ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
280 นางกุสุมา จงใจ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
281 นางกุสุมา จงใจ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
282 นางประยูรศรี นวลศิริ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
283 นายวิสุทธิ์ ศรีงาม ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
284 นายวิสุทธิ์ ศรีงาม ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
285 นายวิสุทธิ์ ศรีงาม ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
286 นางสมฤดี โกบกูล ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
287 นางสมฤดี โกบกูล ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
288 นางพัฒนา บุญเดช ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
289 นางพัฒนา บุญเดช ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
290 นางพัฒนา บุญเดช ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
291 นางสาวจารุวรรณ นบนอบ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
292 นางสาวจารุวรรณ นบนอบ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
293 นางสาวจันทร์จิรา แสวงกิจ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
294 นางสาวจันทร์จิรา แสวงกิจ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
295 นางพนิดา คำหอม ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
296 นางจิราวรรณ คีรีรักษ์ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
297 นางจิราวรรณ คีรีรักษ์ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
298 นางสาวอัจฉราวรรณ พันธ์ฉลาด ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ กรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
299 นางบุญโญ ศรีงาม ครู กรรมการและเลขานุการ
300 นายสรศักดิ์ ทำศรี ครูโรงเรียนลำทับประชานเุคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
301 นายนพพร กาญจนะประยูร ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการและเลขานุการ
302 นางสาวสุนิสา อุดมศักดิ์ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
303 ดร.ไพสาร บุญประกอบ หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศ จ.กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการและเลขานุการ
304 นายนฤทธิ์ ศิริตระกูล โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
305 นางลัดดาวัลย์ ศรีสุข ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
306 นายณรงค์ เซ่งศรี ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
307 นายสมยศ อ่าวลึกเหนือ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
308 นางนพวรรณ มะศิริ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
309 นางนุชระพี บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
310 นางสาวสายพิน ศรีสุกใส ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
311 นายนัทธี เกตุอักษร ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
312 นายจำนงค์ ลูกใบ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
313 นายเอกจิตร กิ่งชุม ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
314 นางพิชญ์นรี สพานทอง ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
315 นางวิไลวรรณ เอ่งฉ้วน ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
316 นางขวัญจิรา สืบสายทอง ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
317 นางสาวเกตุแก้ว สุดเกตุ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
318 นางสาวโยธกา บุญมา ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
319 นางสาวสิริธนา บริบูรณ์ ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
320 นางบุณญพร รักเดชะ ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
321 นางสาวนิศารัตน์ สุวรรณภักดี ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
322 นางสาวขวัญตา พรหมรักษา ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
323 ว่าที่ ร.ต.สมชาย เพชรนุ่ม ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
324 นายมานิตย์ บัวเพชร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
325 นางสุนีรัตน์ เจียมสุขสุจิตต์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
326 นางชบาน้อย ชัยทอง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
327 นางสุภาพร เพชรทอง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
328 นางฤตินันท์ ไชยสงคราม ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
329 นางอารีย์ ใสดำ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
330 นางสาวอนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
331 นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
332 นางสาวสุคนธ์ แก้วมา ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
333 นายสุทธิพันธุ์ ทองล้วน ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
334 นายบัณฑิต อีดเกิด ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
335 นางสาวกมลชนก รักเผือก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
336 นายกิตติพงษ์ เรืองนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
337 นางสาวรุ่งไพลิน ทิพย์รักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
338 นายธนธิป ชัยวิเศษ พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
339 นางสาวศรุตยา สุวรรณสังข์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
340 นางสาวสุกานดา สมบูรณ์ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
341 นายเชี่ยวชาญ คงสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
342 นางสาวบุญช่วย บัวแก้ว ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
343 นายกฤษณะพงศ์ กำลังเอก ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
344 นางสาวปัทมาพร พุทธวงค์ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
345 นางเมตตาวดี วิเชียร ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
346 นางสาวเลอลักษณ์ จันทร์เกษ ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
347 นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
348 นางสาวรุจิรา สามเมือง ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
349 นางวนิดา เอ่งฉ้วน ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
350 นางสิริวรรณ แช้มช้อย ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
351 นางสาวสุวพิชญ์ สมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
352 นางจิราภรณ์ ณ นคร รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
353 นางปิยธิดา แก้วสำราญ หัวหน้าศูนย์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
354 นายฑัตเทพ อ่อนเกตุพล หัวหน้าศูนย์ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
355 นางสาวสารภี กิตติธรกุล หัวหน้าศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
356 นางศุภลักษณ์ สุขรักษา โรงเรียนคลองหินพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
357 นางธนิกานต์ โต๊ะระเหม ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
358 นางเสียงทิพย์ ดำดี ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
359 นางเปี่ยมศรี เกี่ยวข้อง ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
360 นายวสันต์ อุปมา ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
361 นางรัชนี ทศวิชิต ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
362 นางสาวศศิธร กาญจนพรหม ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
363 นายณรงค์ แดงเหมือน ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
364 นายเกษม บิลรัตน์แก้ว ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
365 นางสุมณฑา ทิพย์แก้ว ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
366 นายไชยพงษ์ ชุัมศรี รองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ
367 นายชื่น ปลอดใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานกรรมการ
368 นางสาวสุรีรัตน์ คำฝอย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานกรรมการ
369 นายธนเพียร ดวงสุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานกรรมการ
370 นายมนตรี พันธ์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานกรรมการ
371 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา รองประธานกรรมการ
372 นางวนัชพร วัชรเฉลิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา รองประธานกรรมการ
373 นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ
374 นางวรรณดี เกตแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา รองประธานกรรมการ
375 นายกีรติ แวหะยี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง รองประธานกรรมการ
376 นางนิตยา ลิ่มเถาว์ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 รองประธานกรรมการ
377 นางพรพิมล ผลกล่ำ ศึกษานิเทศ สพม.13 รองประธานกรรมการ
378 นางสุดารัตน์ แก้วเก้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล รองประธานกรรมการ
379 นายประพันธ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหินพิทยาคม รองประธานกรรมการ
380 นายสัจจา เอียดศรีชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ รองประธานกรรมการ
381 นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
382 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา ประธานกรรมการ
383 นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ ประธานกรรมการ
384 นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ประธานกรรมการ
385 นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ประธานกรรมการ
386 นายทนงศักดิ์ เรืองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
387 นายสุธรรม โสภามัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
388 ว่าที่ ร.ต.จักกฤษณ์ นุราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
389 นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ศึกษานิเทศ สพม.13 รองประธานกรรมการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
390 นางพิไล เพชรเครือ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หัวหน้าหน่วยการแข่งขัน Impromptu Speech
391 นางศิริลักษณ์ ช่วยค้ำ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หัวหน้าหน่วยการแข่งขัน Spelling Bee
392 นางสาวกรองแก้ว ชูสกล ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หัวหน้าหน่วยการแข่งขัน Story Telling
393 นางอรพรรณ พงศ์ภัทรภัค ึีครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หัวหน้าหน่วยการแข่งขัน Multi Skills
394 นางสุภาภรณ์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หัวหน้าหน่วยการแข่งขัน Skit
395 นางสุดารัตน์ เจริญพานิช ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หัวหน้าหน่วยการแข่งขัน ASEAN Quiz
396 นางสุดวรางค์ เชิงดี ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการประสานงาน Impromptu Speech
397 นางสาวพชรมน เกิดสุข ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการประสานงาน Impromptu Speech
398 นายนิติศักดิ์ โยธาการ ครูโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการประสานงาน Impromptu Speech
399 นางสาวกมลชนก แสงศศิธร ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการประสานงาน Impromptu Speech
400 นายสุวิทย์ แสงฉาย ครูโรงเรียนอำวลึกประชาสรรค์ กรรมการประสานงาน Impromptu Speech
401 นางสาวรัตติยากร ใหม่แก้ว นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Impromptu Speech
402 นายจิตติ ตันสีนนท์ นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Impromptu Speech
403 นางสาวกัลยารัตน์ เภาไฟ นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Impromptu Speech
404 นางสาววศินี แซ่อ๋อง นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Impromptu Speech
405 นางสาวภูชนิศา บัวบุญ นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Impromptu Speech
406 นายพรศักดิ์ หนูวงษฺ์ ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการประสานงาน Spelling Bee
407 นางสาวจิราวรรณ เซ๋งย่อง ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการประสานงาน Spelling Bee
408 นางเบญจวรรณ พรหมทอง ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการประสานงาน Spelling Bee
409 นางสาวเพียงฤทัย เทพอักษร ครูโรงเรียนอำวลึกประชาสรรค์ กรรมการประสานงาน Spelling Bee
410 นางมณฑา รัตนบุรี ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการประสานงาน Spelling Bee
411 นางธัญลักษณ์ จันทร์แจ่มศรี ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการประสานงาน Spelling Bee
412 นายธนากร ทับไทร ครูโรงเรียนเขาดินประชานุกูล กรรมการประสานงาน Story Telling
413 นางจันทร์ชญานิศ คล้ายโสม ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการประสานงาน Story Telling
414 นางออภิญญา แกล้วทนงค์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการประสานงาน Story Telling
415 นางผุสดี อินทรวสุ ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการประสานงาน Story Telling
416 นางสาวถนอมวรรณ เต็มราม ครูโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการประสานงาน Story Telling
417 นางกฤษณา สุวรรณโชติ ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการประสานงาน Story Telling
418 นางรอฮานิง นิติวงศ์สกุล ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Multi Skills
419 นางสุกัญญา ปานมาศ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการประสานงาน Multi Skills
420 นางสาวกมลขวัญ หลานน้อย ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการประสานงาน Multi Skills
421 นางสาววารี ปุสสะ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการประสานงาน Multi Skills
422 นางสาววารุณี มีชนะ ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการประสานงาน Multi Skills
423 นายวุฒิชัย ชูปลอด ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการประสานงาน Multi Skills
424 นางปัทมา พลายด้วง ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการประสานงาน Skit
425 นางสาวสุภาพร กิ่งเล็ก ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการประสานงาน Skit
426 นางสาวสุธิษา ไกรเทพ ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการประสานงาน Skit
427 นางเสมือนใจ ทับไทร ครูโรงเรียนเขาดินประชานุกูล กรรมการประสานงาน Skit
428 นางสาวสุวรรณลี ตามชู ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการประสานงาน Skit
429 นางมธุรส ยุติธรรมนนท์ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการประสานงาน Skit
430 นางสาวโยษิตา เลิศอัมพรพิทักษ์ นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Skit
431 นายกษม บุตรศักดิ์ นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Skit
432 นายชนาธิป บัวแก้ว นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Skit
433 นางสาวหทัยทิพย์ เกียรติพรกุล นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Skit
434 เด็กชายอนวัช ณ นคร นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Skit
435 นางสาววิไลรัตน์ รอดแข็ง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการประสานงาน ASEAN Quiz
436 นางวิไลพร เริงสมุทร ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการประสานงาน ASEAN Quiz
437 นายสามารถ หมันการ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการประสานงาน ASEAN Quiz
438 นางวนิดา บ้านเพิง ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการประสานงาน ASEAN Quiz
439 นางกุสุมา จงใจ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการประสานงาน ASEAN Quiz
440 นางสาวจุติมา ไชยสน ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการประสานงาน ASEAN Quiz
441 Mr. Yoshi Masa Maeda ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Japanese
442 นางสาวน้ำหวาน เพ็งสร้อย ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Japanese
443 นางสาวรวิวรรณ แซ่ลี้ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง กรรมการประสานงาน Japanese
444 นายเกรียงชัย อนิสงค์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี กรรมการประสานงาน Japanese
445 นางสาวศศิธร ปานคง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช กรรมการประสานงาน Japanese
446 นางสาวประไพพรรณ ลิ่มวรพันธ์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา กรรมการประสานงาน Japanese
447 นางสาวน้ำทอง นวลแก้ว นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Japanese
448 นางสาวประภัสสร กิจแก้ว นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Japanese
449 นางสาวบุญฑริกา ม่วงแสง นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Japanese
450 นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสม ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการประสานงาน Chinese
451 นางสาววารีรัตน์ โกวิทยาการ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการประสานงาน Chinese
452 Miss Yan Bing ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Chinese
453 นางอุทัยวรรณ เฉลิมชัย สพฐ. กรรมการประสานงาน Chinese
454 นายสุรวุฒิ บุญนาค นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Chinese
455 นางสาวเต็มตะวัน บุญทองกุล นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Chinese
456 นางสาวดัชนี กระบี่น้อย นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน Chinese
457 นางสาวจันทกานต์ เพชรเครือ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน France
458 นางสาวทิวาพร ปานหนู ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน France
459 นางสาววชิรญา สุวรรณธาดา นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน France
460 นางสาวธนาภรณ์ อรุณไทย นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน France
461 นางสาวเจนจิรา ลำพน นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการประสานงาน France
462 นายประพันธ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ประธานกรรมการศูนย์ดนตรี
463 นางสาวเปรมศิริ จูหลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์ดนตรี
464 นายวิสนุ ปานมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์ดนตรี
465 นายเกรียงไกร รองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รองประธานกรรมการศูนย์ดนตรี
466 นายวิทยา เต็มบางงอน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการศูนย์ดนตรี
467 นายวิชัย แย้มหอม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการศูนย์ดนตรี
468 นายโกษิต ดาวกระจ่าง พนักงานราชการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการศูนย์ดนตรี
469 นายสมชาย ทิพยมนตรี พนักงานราชการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการศูนย์ดนตรี
470 นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย พนักงานราชการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการศูนย์ดนตรี
471 นายมานิตย์ บัวเพชร พนักงานราชการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการศูนย์ดนตรี
472 นายศราวุธ เกื้อขาว พนักงานราชการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการศูนย์ดนตรี
473 นายวิสุทธิพงษ์ ชูเพ็ชรพงษ์กุล ครูจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการศูนย์ดนตรี
474 นายมะลูดีน จิตนารี ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
475 นายมลเหล๊าะ จิตนารี ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
476 นายอานนท์ โกยกุล ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
477 นายวิรัช ซื่อตรง ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
478 นายมนพ ซื่อตรง ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
479 นายศักรินทร์ เพียรกิจ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
480 นายณัฐพงษ์ ศรีเพชร ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
481 นายซุลกิฟลี เบญจสมิทธิ์ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
482 ว่าที่ ร.ต.นราธิป คำสุวรรณ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
483 นายจิรพล ลิวา ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
484 นายสุรศักดิ์ บุญชูประภา ครูโรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล กรรมการศูนย์ดนตรี
485 นายชนินทร์ บุญชูประภา ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการศูนย์ดนตรี
486 นายปราชญ์ คงกลัด ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการศูนย์ดนตรี
487 นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์ดนตรี
488 นายธฤษฎา เมืองศรีทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการศูนย์ดนตรี
489 นายณรงค์ แดงเหมือน ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการศูนย์ดนตรี
490 นายไพรวัลย์ จันทรา ครูโรงเรียนเขาดินประชานุกูล กรรมการศูนย์ดนตรี
491 นายสันติ สุวรรณสังข์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กรรมการศูนย์ดนตรี
492 นายภูริภัทร สมใจ พนักงานราชการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
493 นายภิญญา บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการศูนย์ดนตรี
494 นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์ ครูโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการศูนย์ดนตรี
495 นายชนะโชติ วงศ์ชนะ ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการศูนย์ดนตรี
496 นายกฤษณพงษ์ กำลังเอก ครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการศูนย์ดนตรี
497 นายคฑายุทธ เกษศิริ ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการศูนย์ดนตรี
498 นายศุภวัฒน์ ทองแก้ว ครูโรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล กรรมการศูนย์ดนตรี
499 นายชยศัพท์ กระแสสาร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการศูนย์ดนตรี
500 นายทินกร โปซิว ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการศูนย์ดนตรี
501 นายฐิติโภค อักษรเกิด ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการศูนย์ดนตรี
502 นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่าง ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
503 นายศราวุธ สังข์ทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการศูนย์ดนตรี
504 นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่ ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการศูนย์ดนตรี
505 นายอับดุลเล๊าะห์ ปาโละ ครูโรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล กรรมการศูนย์ดนตรี
506 นางสาวสินีนาฎ ผุดวัฒน์ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
507 นางสาวตรึกจิต บินต่วน ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
508 นางสาวเสาวภาค จันทร์คง ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
509 นายภัทรพงค์ ผิวดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
510 นางสาวศิรินทิพย์ พวงทอง ครูพิเศษโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
511 นายยอด ดำหาย พนักงานราชการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
512 นายหาโหรน สุภาพ วิทยากรท้องถิ่นโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
513 นางพัชราภรณ์ ค้ามาก ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
514 นางสุกัญญา หาการ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
515 นางสาวอรุณี บินต่วน ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
516 นางสาวเบญจวรรณ โสตถิกำแหง บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
517 นางสาวนลินี ลั่นเต้ง ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
518 นายอาสัน กิ่งเล็ก วิทยากรอิสลามโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
519 นางสาวกัลยา ย่าแหม วิทยากรอิสลามโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
520 นางสาวอนรรฆมณี พรมเพชร ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
521 นางสาวรุจิเรข ฟ้องค้อน ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
522 นางสาวอารียา ช่วยดำ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
523 นางสาวอัญชลี ศันสนะวีรกุล โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
524 นายภูริภัทร สมใจ พนักงานราชการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
525 นายสมคิด สิงหบำรุง พนักงานขับรถโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการศูนย์ดนตรี
526 นางสาวศลิษา ชูศรี ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์ดนตรี
527 นางสาวสุวดี หนูฤทธิ์ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์ดนตรี
528 นายพรชัย โกศิรานนท์ ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ดนตรี
529 นางสาวภัทราวดี แก้วปักษา นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล Spelling Bee& Multi Skills [Upper]
530 นางสาวอภิษฎา พงศ์พัฒนศักดิ์ นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล Spelling Bee& Multi Skills [Upper]
531 นางสาวชนิตา คงศิริกุล นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล Spelling Bee& Multi Skills [Upper]
532 นางสา่วพรกนก จันทร์ส่งแสง นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล Spelling Bee& Multi Skills [Upper]
533 นางสาวปนัสชา ศรีชาย นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล Story Telling & Multi Skills [Lower]
534 นางสาวศุภกานต์ บุตรมาตา นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล Story Telling & Multi Skills [Lower]
535 นายธนภณ ศุภชัชภัทร์ นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล Story Telling & Multi Skills [Lower]
536 ินางสาวพิมพิศา พชรพิศุทธิ์ นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล Story Telling & Multi Skills [Lower]
537 นายนราวิชญ์ เส้งย่อง นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ช่างภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศ
538 นายคณาพงษ์ สารวัตร นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ช่างภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศ
539 นายศุภวัฒน์ ศรีเอี่ยม นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ช่างภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศ
540 นางสาวฟาตีม๊ะ ปริยาวาจา นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล Foreign Staff
541 นางสาวอารียา ตะเหลบ นักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล Foreign Staff

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]