หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ เพิ่มคำโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ แช้มช้อยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นางวรรณี ด้วงนุ้ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางวิภาดา ศรีทานนท์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา รื่นเริงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางวันดี ด้วงเกลี้ยงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางฐาปนี จ่ายแจกโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
3. นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้องโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
5. นางสาวเกษรา นุ้ยขาวโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ขุนบุรีโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิบูลย์วรรณ กุลประสูติโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรรณิภา ธนะเจริญธรรมโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นางนันทนา กาญจนะโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางจิรวรรณ คีรีรักษ์โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางเบญมาศ ยูถนันท์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
2. นางจำลอง บุญกาญจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวพรฤดี บุญพรัดโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ ย่องดำโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุปราณี ทับโทนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ศรีนวลละอองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ บุญแย้มโรงเรียนกันตังพิทยาคารกรรมการ
3. นางนิภา จินตานนท์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ สังข์งามโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นางศิริภา อักขะบุตรโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางจินดา นิลลออข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางบุบผา ชื่นปิติกุลโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
3. นางณิฏาญา สังขสัญญาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นางชุติมา สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นางนันท์นภัส กิติบุญญาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุจิรา ชุมแก้วโรงเรียนเมืองกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ตันตาปกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ล่องลอยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
4. นางปิ่นอนงค์ บุญประกอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
5. นางสิริลักขณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนันท์ธิรา อ่าวลึกน้อยโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิภาวรรณ เกตุด้วงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกษมา คีรีรักษ์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
9. นางสาวทิพวรรณ ยกรังโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวขนิษฐา หลี่ซี่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
11. นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
12. นางนิตยา ทองดียิ่งโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
13. นางอาภาภรณ์ สาคันลัยโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
14. นายพูลศักดิ์ เดชเจริญโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
15. นางสาวจำเนียร รัตนพันธ์โรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
16. นางอำพร จุตติโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
17. นางโสรยา เลื่อนแป้นโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
18. นางสาวปุณญาภักดิ์ เพชรชนะโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวพัทธนันท์ สิงห์แก้วโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
20. นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางบัณฑิตา แจ้งจบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
2. นางเมตตาวดี วิเชียรโรงเรียนพนมเบญจาประธานกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
4. นายนพพร กาญจนะประยูรโรงเรียนพนมเบญจาประธานกรรมการ
5. นางสาวอนามิกา อยู่เจริญโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา สามเมืองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
7. นายจักรี เครือสุวรรณโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกนกกาญจน์ ชุมดวงโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
9. นางสาวอภิญญา ชุมอักษรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
10. นายธีรยุทธ์ เกณบุตรมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
11. นายธีรติ ล่วนเส้งโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
12. นางขวัญชนก จริงจิตรโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวกุรพินท์ ดอกพุฒโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
14. นายคำนึง จันทร์มาโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
15. นางปิยะวรรณ บุญพัฒนานนท์โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุขกรรมการ
16. นายชลอ พลรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
17. นายเทิดพงศ์ ชัตรัตน์โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุขกรรมการ
18. นางสาวณัฏฐ์ชญา นิลละออโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวไพริน สุกลเล็กโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
20. นายศิริ ศิริรักษ์โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. ผศ.รุ่งรัตน์ ทองสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางอลิศรา เพชระโรงเรียนเสาธงวิทยากรรมการ
3. นางพรพิมล คำนวณศิลป์โรงเรียนสตรีระนองกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ นำแก้วโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารกรรมการ
5. นายอำนวย สุวรรณชาตรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายพญอม จันนิ่มข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ เพชรทองโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมจิต สิงห์บำรุงโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ อร่ามเรืองโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นางพีรพิชญ์ ไพโรจน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายถนอมเกียรติ งานสกุลโรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ การพร้อมโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางมารศรี ชาญกลโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณกรรมการ
4. นางนงเยาว์ มนต์ประสาธน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณกรรมการ
5. นางนงนุช ผลทวีโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายถนอมเกียรติ งานสกุลโรงเรียนเมืองถลางประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ การพร้อมโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางมารศรี ชาญกลโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณกรรมการ
4. นางนงเยาว์ มนต์ประสาธน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณกรรมการ
5. นางนงนุช ผลทวีโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. ผศ.สุรพล เนาวรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ดร.เอนก สุดจำนงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. ผศ.สุรินทร์ สมณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายถกล ศรีแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายกฤตภาส หลีสันติโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
6. นายนิกร ถ่ายง่วนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. ผศ.สุรพล เนาวรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ดร.เอนก สุดจำนงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. ผศ.สุรินทร์ สมณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายถกล ศรีแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายนิกร ถ่ายง่วนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นายกฤตภาส หลีสันติโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. ผศ.สุรพล เนาวรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ดร.เอนก สุดจำนงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. ผศ.สุรินทร์ สมณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายถกล ศรีแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายนิกร ถ่ายง่วนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นายกฤตภาส หลีสันติโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. ผศ.สุรพล เนาวรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. ดร.เอนก สุดจำนงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. ผศ.สุรินทร์ สมณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายถกล ศรีแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นายนิกร ถ่ายง่วนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นายกฤตภาส หลีสันติโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. ผศ.กรวิกา ก้องกุลมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ล่ำวัฒนาพรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แซ่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวเกษราภรณ์ แซ่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
5. ดร.จันทวรรณ น้อยศรีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
6. นายเสริมศักดิ์ คำคงโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
7. นางสาวอรญา อัญโยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
8. นางพันธ์ณี ใจเที่ยงโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. ผศ.กรวิกา ก้องกุลมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ล่ำวัฒนาพรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แซ่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
4. นางสาวเกษราภรณ์ แซ่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
5. ดร.จันทวรรณ น้อยศรีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
6. นายเสริมศักดิ์ คำคงโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
7. นางพันธ์ณี ใจเที่ยงโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวอรญา อัญโยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ สุขมากโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สินทรัพย์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางดวงพร บูรณชัยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นางสาวฐปะนีย์ กี่บุตรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางสาวเพาพักตรา กาธรรมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
6. นายอภิชาติ เชียรวิชัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
7. นางกุณฑลี ช่วยเอื้อโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
8. นายสุกิจ สมงามโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ น้ำผุดโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
10. นางสาวกวิตา เพ็งพาจรโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
11. นางสาวจุรี ชัยแก้วโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
12. นางอรทัย บุญคงแก้วโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
13. นางพัชรีย์ ลันดาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
14. นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดชโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
15. นางปราณี ศรีเกิดโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายศุภฤกษ์ สุขมากโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สินทรัพย์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางดวงพร บูรณชัยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นางสาวฐปะนีย์ กี่บุตรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางสาวเพาพักตรา กาธรรมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
6. นายอภิชาติ เชียรวิชัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
7. นางกุณฑลี ช่วยเอื้อโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
8. นายสุกิจ สมงามโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ น้ำผุดโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
10. นางสาวกวิตา เพ็งพาจรโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
11. นางสาวจุรี ชัยแก้วโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
12. นางอรทัย บุญคงแก้วโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
13. นางพัชรีย์ ลันตาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
14. นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดชโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
15. นางปราณี ศรีเกิดโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลมาลย์ โสพรรณรัตน์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอนุชิต พงศ์เกื้อโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. นางคนิพร กาญจนพันธุ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางนงนุช ส่งทองโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
6. นายอีซา หอมหวนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวนุจรี เริงสมุทรโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
8. นายอำนวย ไชยสงครามโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์มหาิวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางวัชนี อุปถัมภ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุนทร ศรีเรืองโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิรินาถ ชุมพาทีโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นายชูเกียรติ ใจแก้วโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
6. นางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลักโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
7. นางสาวทัดดาว ถนัดกิจโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
8. นางสาวโสรยา พัฒทวีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวธนิตา อารีรบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางปิ่นอนงค์ แสงมณีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายโชคชัย แจวิจารณ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวมนต์ตรา ไกรนราโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ มีชูโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวธนิตา อารีรบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
3. นายอำนวย เทพเนียมโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
4. นางจริยา แต้มสีโรงเรียนประภัสสรรังสิตกรรมการ
5. นางลิวัศยา โอทองโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อินทร์น้อยโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. นางตรีชฎา ถาวรมาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
4. นางสาวสุจินา นุรักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฏร์ธานีกรรมการ
5. นางกุศล บัวเกตุโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพร พงษ์ธีรวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงดารา สมบัติมากโรงเรียนสภาราชินี ตรังกรรมการ
4. นายสัมพันธ์ สังข์เสนโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสาวการกวิน ศรีเทพโรงเรียนห้วยยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศักดามาศโรงเรียนปากพูนประธานกรรมการ
2. นางวิจัยยา กลิ่นคล้ายโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
3. นายธวัชชัย ศรีไทยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางจิตรา คงแก้วโรงเรียนควนขนุนกรรมการ
5. นางสาวกนกพร เจริญรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆโรงเรียนสามัคคึศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ เหล็มปานโรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการ
3. นางอารี อนันต์ศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางอรอุมา ผ่องศรีโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
5. นางนฤมล ช่วยคงโรงเรียนมหาวชิราวุธกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิชิต รัตนากาญจน์โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย ทองวลโรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ เจริญมากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. นายอารฝัน บากาโรงเรียนมหาวชิราวุธกรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ วุฒิมานพโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนภัสกร ฟองฟุ้งโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายอารยะ ยวงทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ดำนิลโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
4. นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวนัทธ์ธรณ์ วิชาดีโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการ
2. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
3. นางสาววรัญญา พันธุ์วงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายวรพล อารีวงษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. นางจินตนา อ่อนหวานโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศกรรมการ
6. นางสาวนิศาชล สงวนสินโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
7. นายศักดิ์ระพี ทองหนูนุ้ยโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
8. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวชนกชนน์ วิภูษิตวรกุลโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
10. นายกฤษณะ สุขพันธ์โรงเรียนขนอมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานกรรมการ
2. นายนิคม กาญจนาพงศ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
3. นายวรพล อารีวงษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายศักดิ์ระพี ทองหนูนุ้ยโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวนิศาชล สงวนสินโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
6. นางสาววรัญญา พันธุ์วงศ์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
7. นางจินตนา อ่อนหวานโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศกรรมการ
8. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกรรมการ
9. นางสาวชนกชนน์ วิภูษิตวรกุลโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
10. นายกฤษณะ สุขพันธ์โรงเรียนขนอมพิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัช แก้วมรกตผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางทัศนา สว่างอารมณ์โรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ แตะแอโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นางสำนวน พวงจันทร์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิรัช แก้วมรกตผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ แตะแอโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นางทัศนา สว่างอารมณ์โรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
5. นางสำนวน พวงจันทร์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพชร มั่นคงโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. พระมหาสุริยา สุริโยวัดพระมหาธาตุกรรมการ
3. นางอาภรณ์ จันทร์ปานโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นายบุญชม ศิริกุลพิทักษ์โรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
5. นางสุนีรัตน์ เจียมสุขสุจิตต์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพชร มั่นคงโรงเรียนสตรีพัทลุงประธานกรรมการ
2. พระมหาสุริยา สุริโยวัดพระมหาธาตุกรรมการ
3. นางอาภร จันทร์ปานโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นายบุญชม ศิริกุลพิทักษ์โรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
5. นางสุนีรัตน์ เจียมสุขสุจิตต์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพัฒนะ จิรวงศ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย กัลยาศิริมหาวิทยาลัยกรุงเทพกรรมการ
3. นายสุชล นวลทองโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายสุพจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายไพโรจน์ ตั้นสุยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพัฒนะ จิรวงศ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย กัลยาศิริมหาวิทยาลัยกรุงเทพกรรมการ
3. นายสุชล นวลทองโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายสุพจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายไพโรจน์ ตั้นสุยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์วิทยาลัยนาฎศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางชญาดา รัตนพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลป์กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ บุตรเหล่โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพงศกร ไพทูลย์โรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ ศรีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพชรวิทยาลัยนาฎศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายเชี่ยวชาญ คงสกุลโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายรังสรรค์ ไวยพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลป์กรรมการ
4. ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
5. นายสุทน จันทสุวรรณโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร เพชรทองโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. พระอธิการจำหมาย ธมมสาโรวัดช่องแบกกรรมการ
3. นางเสียงทิพย์ ดำดีโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ นาคสุขโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางสุพิศ คงไพฑูรย์โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร เพชรทองโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. พระอธิการจำหมาย ธมมสาโรวัดช่องแบก กระบี่กรรมการ
3. นางเสียงทิพย์ ดำดีโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ นาคสุขโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางสุพิศ คงไพฑูรย์โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปรียา แก้วบำรุงนักวิชาการวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางชบาน้อย ชัยทองโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศิริทิพย์ แป้นคงนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ชูแสงโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นางชุลีรัตน์ ภาโอภาสโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางฤตินันท์ ไชยสงครามโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายโกมาต แป้นเกิดนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร อ่งฉ้วนนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ชูแสงโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นางชุลีรัตน์ ภาโอภาสโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางพูนสุข รัตนบุรีโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. พระครูศรีธรรมวุธ .วัดโภคาจุฑามาศกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เดชเจริญโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. Ms.Natacha Maria Vanderbllenผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายจักริน ศรีจันทร์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประธานกรรมการ
2. ดร.อรวิลาสินี สจ๊วตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ แหลมสักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ บัวเพชรโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นายพยงค์ กี่บุตรโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอวิรุทธิ์ อินทระโรงเรียนพนมเบญจาประธานกรรมการ
2. นายทัศน์เทพ ระสิตานนท์โรงเรียนเมืองกระบี่รองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ประสารการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เรืองเกิด โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นายวรวุฒิ ดาษทองโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพัน สอาดเอี่ยมโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ไร่ใหญ่โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์กรรมการ
3. นายวราวุฒิ อนุการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการ
4. นายวิริยะ ยศนำโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวกฤติยา ภักดีวานิชโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางนางลัดดาวรรณ์ เกิดสมกาล โรงเรียนพนมเบญจา ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์ โรงเรียนเขาชัยสน กรรมการ
3. นางชูศิลป์ ทรัพย์ทวีเลิศทวี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการ
4. นายอนุพันธ์ กรรมการโรงเรียนโสภณคณาภรณ์ กรรมการ
5. นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ แสงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิสษณี ทวีผล โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฤทธิเดช โรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
4. นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ
5. นายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยง คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกถินะ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ อินทรปาน โรงเรียนเสาธงวิทยา กรรมการ
3. นางวิลาศ จันทร์ณรงค์ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ
4. นางสมญา รอดประไพ โรงเรียนสภาราชินี กรรมการ
5. นายจารึก ยกถาวร โรงเรียนกันตังพิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ จันทรศิริโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์ โรงเรียนเขาชัยสน กรรมการ
3. นายวิชาญ แพทย์ประลม โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
4. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ
5. นายใจเย็น พรมชู โรงเรียนสภาราชินี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ แสงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย แย้มหอม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฤทธิเดช โรงเรียนประชาบำรุง กรรมการ
4. นางพรรณี อินทรปาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ
5. นายสุรินทร์ จันทร์ศิริ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมชาย สหริศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวิชัย แย้มหอม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ กรรมการ
3. นางบำเพ็ญ งิ้วทอง โรงเรียนตะโหมด กรรมการ
4. นางพรรณี อินทรปาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ นุราช โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ แพทย์ประสม โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
3. นายสมพร เจริญคำ โรงเรียนเสาธงวิทยา กรรมการ
4. นายสุเทพ สุนทรโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ
5. นายจำรัส จิตดี โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมยศ เกกินะ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ประธานกรรมการ
2. นายนิยม ปรีชาโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ
3. นายวิจิตร ชูช่วย โรงเรียนประภัสสร รังสิต กรรมการ
4. นางชูศิลป์ ทรัพย์ทวีเลิศทวี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการ
5. นางลัดดาวรรณ์ เกิดสมกาล โรงเรียนพนมเบญจา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ทันยุภัก โรงเรียนวังหินวิทยา กรรมการ
3. นางบำเพ็ญ งิ้วทอง โรงเรียนตะโหมด กรรมการ
4. นายนนท์ปวิช เพชรสุทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี กรรมการ
5. นางสาวกิสษณี ทวีผล โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายปริทรรศน์ หุตางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยง โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
3. นายยงยุทธ ก่ออ้อ โรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
4. นายจักรชัย สายมณี โรงเรียนปากพนัง กรรมการ
5. นายวิจิตร ชูช่วยโรงเรียนประภัสสร รังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ชลธีโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา กรรมการ
3. นายสมพร เจริญคำ โรงเรียนเสาธงวิทยา กรรมการ
4. นายจักรชัย สายมณี โรงเรียนปากพนัง กรรมการ
5. นายพีรพัฒน์ สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจำรัส จิตดี โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ นาคินโรงเรียนสิชลคุณาธาร กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อินทรปาน โรงเรียนเสาธงวิทยา กรรมการ
4. นายเจริญ ปานแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
5. นายยงยุทธ ก่ออ้อ โรงเรียนพนมเบญจา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ นุราช โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ทันยุภัก โรงเรียนวังหินวิทยา กรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ วงษ์สุวรรณ โรงเรียนโมกคลานประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ ชลธีโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
5. นายเจริญ ปานแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ดร.ธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
3. นายวราห์ เทพณรงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ดร.ธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
3. นายวราห์ เทพณรงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง สิทธิแพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ดร.ธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายบรรเทิง สิทธิแพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ดร.ธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายอภิธาร สมานมิตรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายอภิธาร สมานมิตรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายอภิธาร สมานมิตรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายอภิธาร สมานมิตรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ เพียรพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายกันต์ อัศวเสนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ เพียรพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายกันต์ อัศวเสนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สุขโขผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายกันต์ อัศวเสนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ สุขโขผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายกันต์ อัศวเสนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ศรีอ่อนโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ แสวงสุขวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ศรีอ่อนโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ แสวงสุขวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ แสวงสุขวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ แสวงสุขวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สุขโขผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายธีราธร สำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ สุขโขผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายธีราธร สำเนาครุฑมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุพัตร แย้มทับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และสถาบันการแสดงโรงเรียนภัทราวดีหัวหินประธานกรรมการ
2. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุพัตร แย้มทับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และสถาบันการแสดงโรงเรียนภัทราวดีหัวหินประธานกรรมการ
2. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายคฑาวุธ พรหมลิมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
4. นายกันต์ อัศวเสนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
5. นายนวราช อภัยวงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอภิธาร สมานมิตรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ แสวงสุขวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นายไพบูลย์ เพียรพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
4. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
5. นายวราห์ เทพณรงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายบรรเทิง สิทธิแพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นายปราโมทย์ สุขโขผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. ดร.ธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุพัตร แย้มทับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และสถาบันการแสดงโรงเรียนภัทราวดีหัวหินประธานกรรมการ
2. ผศ.กี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
5. นายสุรชัย ศรีอ่อนโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ทองทวีผู้เชียวชาญกรรมการ
3. นายรัตน์กร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
4. นายซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ทองทวีผู้เชียวชาญกรรมการ
3. นายรัตน์กร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
4. นายดำรง ผิวสร้อยผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายครรชิต สุวภาคย์รังสีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ดร.กรฤต นิลวานิชมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายสิทธิโชค กบิลพัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นายซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
5. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วผู้เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. ดร.กรฤต นิลวานิชมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายครรชิต สุวภาคย์รังสีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
4. นายสิทธิโชค กบิลพัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วผู้เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุภัทท์ แก้วเก้าผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายธนวุฒิ สุตระผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวศิน ศรียาภัยมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุภัทท์ แก้วเก้าผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายธนวุฒิ สุตระผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวศิน ศรียาภัยมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยงกฤต สายเนตรมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ บุบผันโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณะพงศ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ ทรงเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยงกฤต สายเนตรมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ บุบผันโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณะพงศ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ ทรงเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุภัทท์ แก้วเก้าผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ บุบผันโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสถษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวศิน ศรียาภัยมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุภัทท์ แก้วเก้าผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ บุบผันโรงเรียนนบพิตำวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ รักณรงค์โรงเรียนคลองพนสถษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวศิน ศรียาภัยมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยงกฤต สายเนตรมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายธนวุฒิ สุตระผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายกฤษณะพงศ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ ทรงเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยงกฤต สายเนตรมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายธนวุฒิ สุตระผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
3. นายกฤษณะพงศ์ กำลังเอกโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ ทรงเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค กบิลพัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. ดร.กำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค กบิลพัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียา ศุภกิจ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
3. นางกิตติกร วิบูลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา แก้วประดับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปรียา ศุภกิจ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
3. นางกิตติกร วิบูลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ
4. นางสาวอันทิรา แก้วประดับโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
5. นายจันทราพันธ์ ทองมณี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนี ลิมป์ปียพันธ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
3. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ชนะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ นางนวล โรงเรียนพนมเบญจา กรรมการ
6. นางสาวบุญทิพย์ พัฒน์ช่วย โรงเรียนพนมเบญจา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
3. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ชนะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ
5. นางสุฒิมา อิ่มอำไพ โรงเรียนคลองท่อมราษฎ์รังสรรค์ กรรมการ
6. นางแหวนขวัญ บุญประทีป โรงเรียนคลองท่อมราษฎ์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจัดทนา บุญช่วย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลอนงค์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
3. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณษา สุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ
5. นางสาวภัททิราพร รอดผล โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลอนงค์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
3. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนพศักดิ์ นาคเสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ
4. นายวิกรม กรุงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ
5. นายศราวุธ เกื้อขาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสมโภชน์ เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนพศักดิ์ นาคเสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ
3. นายวิกรม กรุงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ
4. ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายศราวุธ เกื้อขาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
3. นางโชติกา ปาณะศรี วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ชนะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ
5. นางสาวนวลอนงค์ ตัณฑจิตติโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวปรียา ศุภกิจ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ
2. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช กรรมการ
3. นางกิตติกร วิบูลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ
4. นายศราวุธ เกื้อขาว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายภูมิ ชาญป้อมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ อึ๋งสืบเชื้อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
3. Mr.Mark William Nolanโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
4. นายสุวิทย์ แสงฉายโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนิติศักดิ์ โยธาการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวพชรมน เกิดสุขโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายภูมิ ชาญป้อมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ อึ๋งสืบเชื้อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
3. Mr.Mark William Nolanโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
4. นายสุวิทย์ แสงฉายโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนิติศักดิ์ โยธาการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวพชรมน เกิดสุขโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ตรีสงค์โรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ กุลมาศโรงเรียนละงูพิทยากรรมการ
3. Mr.Christopher Brunelleโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ หนูวงษ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเพียงฤทัย เทพอักษรโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ เซ่งย่องโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายวันชัย ตรีสงค์โรงเรียนเวียงสระประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ กุลมาศโรงเรียนละงูพิทยากรรมการ
3. Mr.Christopher Brunelleโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ หนูวงษ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเพียงฤทัย เทพอักษรโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ เซ่งย่องโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายเกษม ยังนิ่งโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูลประธานกรรมการ
2. Mr.Mattheus Meyerมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. Mr.Thomas Sodomaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
4. นางจันทร์ชญานิศ คล้ายโสมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณา สุวรรณโชติโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
6. นางผุสดี อินทรวสุโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายเกษม ยังนิ่งโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูลประธานกรรมการ
2. Mr.Mattheus Meyerมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. Mr.Thomas Sodomaโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ตกรรมการ
4. นางกฤษณา สุวรรณโชติโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. นางจันทร์ชญานิศ คล้ายโสมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
6. นางผุสดี อินทรวสุโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอเนก หิรัญสถิตย์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. Ms.Brittany Demasโรงเรียนเวียงสระกรรมการ
3. Mr.Dean Priggeโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวเสาวดี ทับเที่ยงโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
5. นางสาวกมลขวัญ หลานน้อยโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววารี ปุสสะโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางชวัลกร ไชยยานุพงศ์โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสิริพร มากเกลี้ยงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. Mr.Jesse Marbleโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการ
4. Ms.Zoe Chattertonมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ชูปลอดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววารุณี มีชนะโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิธร อินทร์ถาวรโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปฏิญญา เกตุแก้วโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. Mr.Robert Santosมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
3. Mr.Richard Cansellมหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต ตรังกรรมการ
4. Mr.Albert Richard Khristenมหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต ตรังกรรมการ
5. นางสาวธนาธิป บุณยรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต ตรังกรรมการ
6. นางสาวสุธิษา ไกรเทพโรงเรียนลำทับประขานุเคราะห์กรรมการ
7. นางปัทมา พลายด้วงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางปฏิญญา เกตุแก้วโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. Mr.Robert Santosมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรรมการ
3. Mr.Richard Cansellมหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต ตรังกรรมการ
4. Mr.Albert Richard Khristenมหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต ตรังกรรมการ
5. นางสาวธนาธิป บุณยรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต ตรังกรรมการ
6. นางเสมือนใจ ทับไทรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
7. นางสาวสุภาพร กิ่งเล็กโรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ดร.สมบัติ เครือทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลวรรณ วิจักษณ์ศิลป์อดีตศึกษานิเทศก์ฝรั่งเศสกรรมการ
3. Mr.Patrick Sircardมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวทิวาพร ปานหนูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางสาวจันทกานต์ เพชรเครือโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพิชัย แก้วบุตรสพฐ.ประธานกรรมการ
2. Mr.็He Keมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. นายพิทยา ลิ่มบุตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวอรสา ชูสกุลตันติวงศ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ โยนานุพันธ์โรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
6. นายบดินทร์ จันทร์สุขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพิชัย แก้วบุตรสพฐ.ประธานกรรมการ
2. Mr.He Keมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. นายพิทยา ลิ่มบุตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวอรสา ชูสกุลตันติวงศ์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ โยนานุพันธ์โรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการ
6. นายบดินทร์ จันทร์สุขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุดสวาท จันทร์ดำมหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต กทม.ประธานกรรมการ
2. Mr.Yamada Hisahiroมหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. Mr.Kimihiko Narugeโรงเรียนกวดวิชาภาษาญี่ปุ่น กระบี่กรรมการ
4. นายเกรียงชัย อนิสงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานีกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ปานคงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุดสวาท จันทร์ดำมหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต กทม.ประธานกรรมการ
2. Mr.Yamada Hisahiroมหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. Mr.Kimihiko Narugeสถาบันกวดวิชาภาษาญี่ปุ่น กระบี่ กรรมการ
4. นางสาววลีรัตน์ สุขพันธ์โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลากรรมการ
5. นางสาวศศิธร มีเพียรโรงเรียนศรียาภัย ชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิดา เหมงามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธานกรรมการ
2. Mr.Jesse Marbleโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวรัตนา เจงพิบูลย์พงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
4. นางวนิดา บ้านเพิงโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นางสาวจุติมา ไชยสนโรงเรียนลำทับประขานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา เจงพิบูลย์พงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตประธานกรรมการ
2. Mr.Jesse Marbleโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวนิดา เหมงามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
4. นางกุสุมา จงใจโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายสามารถ หมันการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บัวเกตุโรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษปการ เพียรดีโรงเรียนบ้านวังเต่ากรรมการ
4. นายนิพันธ์ นฤมาณพงศกรโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
5. นายสุรพงค์ วรรณโณโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
6. นางวนิดา สงฆ์รักษ์โรงเรียนธรรมาวุธวรณารามณ์กรรมการ
7. นางสุวิมล ไชยถาวรโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายเฉลิมศักดิ์ กาละพัฒน์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
9. นายพะเนิน อุชุภาพโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
10. นายวินัย ถวายโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตรกรรมการ
11. นางมลิวัลย์ ป่านเทพโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการ
12. นายสุขสำราญ ตันสกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายเทียนชัย ยอดทองโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายกิตติ วิชัยดิษฐโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ชูส่งแสงโรงเรียนบ้านยูงงามรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ขวัญคีรีโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ มีแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่กรรมการ
5. นางมิตรอารี ตันสกุลโรงเรียนบ้านบางริ้นกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ชูกลิ่นโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเกษม บิลรัตน์แก้วโรงเรียนหนองทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ รองเดชโรงเรียนพนมเบญจารองประธานกรรมการ
3. นายภูวิศ วุฒิวงศ์คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นางสาวอนงค์รัตน์ บุญชูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่กรรมการ
5. นางสาวพิลาสลักษณ์ พิบูลย์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายเริง ชนะสงครามโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยวรรณ สุวพนาวิวัฒน์โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพลัฎฐ์ นิลเนาวรัตน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นายกฤษฎา การะเกตุโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ แสงศรีจันทร์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ยุพดี ธรรมชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จุลวงศ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไหมไทย ไชยพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
4. นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
5. นางเย็นจิตร เชาวลิตโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. ดร.วีนัส ศรีศักดามหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
4. นางณัฐปภัสร์ จันทร์เสถียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
5. นางวรรณมาลา หลานสันโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางสาวจารึก จันทร์วงศ์มหาวิทยาลัยทักษิณรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ จินดาแน่โรงเรียนวิทยาการอิสลามกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี อินแก้วโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
5. นางเกศรา อัครบวรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางสาวจารึก จันทร์วงศ์มหาวิทยาลัยทักษิณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี อินแก้วโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
4. นางเกศรา อัครบวรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ จินดาแน่โรงเรียนวิทยาการอิสลามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายบุญคล่อง จุลเลศโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ประธานกรรมการ
2. นางจรียา พิศแลงามโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางเนตรนภา นิชานนท์โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์กรรมการ
4. นางวิภาดา ศรีทานนท์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
5. นางอัมไพ รอดรัตน์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวมลฤดี แสงมณีโรงเรียนสตรีภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อ่อนชื่นจิตรโรงเรียนคลองประสงค์รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ วาระแก่นทรายโรงเรียนเมืองถลางกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ สุขทิพย์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นางมุธิตา ชูตนโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมการ
2. นายสมจิตร์ หวังสปมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. นายจักรี มูลกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล พุทธพฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นายสมจิตร์ หวังสปมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
4. นายประทิน ทับไทรโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ หวังสปมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. นายจักรี มูลกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มโรงเรียนคลองพนกรรมการ
5. นายสมพงษ์ เฉิดโฉมโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจานุพงศ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณพงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นายอักรินทร์ ทองขาวมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
4. นายอิมรอน แลเจ๊าะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
5. นางทัศนีย์ สารทิพย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจานุพงศ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพรรณ แซ่ติ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นายอิมรอน แลเจ๊าะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นายอัครินทร์ ทองขาวมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
5. นายสมพร ชัยบัวโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ดร.สิรยา สิทธิสารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ รักสมโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
4. นางกาญจนา อินทร์แก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
5. นายสมพงษ์ เฉิดโฉมโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค สุขเกษมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายวิชชุกร สุวรรณสังข์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. นายด้าโอด ลูกเด็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นายเอกพงษ์ อีดเกิดโรงเรียนบ้านหลังสอดกรรมการ
5. นายประทิน ทับไทรโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายวิชชุกร สุวรรณสังข์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. ดร.นพมาศ ปักเข็มมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ มธุรสโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
5. นายจักรี มูลกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. ดร.นพมาศ ปักเข็มมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นายอัครินทร์ ทองขาวมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
4. นายประทิน ทับไทรโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายอิมรอน แลเจ๊าะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุระศักดิ์ มธุรสโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณพงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นางสาวอันธิกา สิงห์เอี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
4. นายนพดล พุทธพฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กรรมการ
5. นายสมพร ชัยบัวโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภโชค สุขเกษมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวอันธิกา สิงห์เอี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. ดร.สิรยา สิทธิสารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
4. นายธีรยุทธ อาจไพรินทร์โรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
5. นายด้าโอด ลูกเด็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอาจารี นาโคมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา แย้มพรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. นายธวัชชัย สุวรรณพงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
4. นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางกาญจนา อินทร์แก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภโชค สุขเกษมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นายวิชชุกร สุวรรณสังข์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวอาจารี นาโคมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงกรรมการ
4. นางกาญจนา อินทร์แก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา แย้มพรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพรรณ แซ่ติ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกรรมการ
3. นายด้าโอด ลูกเด็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กรรมการ
4. นายเอกพงษ์ อีดเกิดโรงเรียนบ้านหลังสอดกรรมการ
5. นายธีรยุทธ อาจไพลินโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายตอเหลบ ปอหราโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นายปิยะรัฐ อารมณ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายอรรถพล อรรถชัยยะโรงเรียนบ้านหินลูกช้างกรรมการ
6. นายเอกรัฐ ทาพิลาโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสมจิตต์ ตีบกลางโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายตอเหลบ ปอหราโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
4. นายปิยะรัฐ อารมณ์โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยากรรมการ
5. นายอรรถพล อรรถชัยยะโรงเรียนบ้านหินลูกช้างกรรมการ
6. นายเอกรัฐ ทาพิลาโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ สอนมีวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายพลภัทร ธีระกุลโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ นวลศรีทองวิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
4. นายสมมาส ตุ้งแก้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
5. นายสนธยา สะวารีโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายถาวร คงชนะวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางนันทพร คงสมุทรวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตกรรมการ
3. นายจำนงค์ แสวงการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัธฒ์ธิเดช เดชอรัญโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นายสวัสดิ์ อาษาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย หงษ์ษาโรงเรียนพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ์ สุขุมทองโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ ศิโรโรจน์โรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ คุ้มครองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางมนชนก ทองศรีโรงเรียนมหาวชิราวุธ(สงขลา)กรรมการ
3. นายธวัฒน์ธิเดช เดชอรัญโรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
4. นายวิชัย หงษ์ษาโรงเรียนพัทลุงกรรมการ
5. นางอรพรรณ์ สุขุมทองโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุษกล ปรมานุกูลสุขวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพรรณ รัตนะโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางนันทา สิทธิอัครพงศ์โรงเรียนสตรีภูเก็ตกรรมการ
4. นางสุนีย์ เจียมสุขสุจิตต์โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางนิรมล โรยอุตระโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์ เจียมสุขสุจิตต์โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุษกล ปรมานุกูลสุขวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่กรรมการ
3. นางชนิดาภา ผ่องแผ้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย ลีสุรพงศ์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
2. นายสามารถ หอประสิทธิ์กุลวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตกรรมการ
3. นางบังอร ผลากิจโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
4. นางหัตถยา เพชรย้อยโรงเรียนเทศบาลจองถนนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ งดงามวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางแจ่มใส ตั้งคำวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกวีวัฒน์ เจริญหิรัญกฤษต์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
4. นายสถาพร มุ่งเพียรมั่นโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. ดร.วิไล ปุญญานุวัตรโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เซ่งอั้นโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางภาวนา เดชวรวิทย์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
3. นายสุมทร สุวรรณชาตรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. นายอานนท์ บุญประกอบโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเผด็จศึก สุพรรณรัตน์สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ วัชระเฉลิมสำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย เซ่งอั้นโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายณรงค์ เซ่งศรีโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอานนท์ บุญประกอบโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายจำนง ใหม่นิ่มโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวยุวดี มีล่ามสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ชีวะเสรีชลโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกัลยา หนูเรืองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางปาลิกา วุฒิศักดิ์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางรัตภา จิตรรัตนสมบัติวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ชีวะเสรีชลโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกัลยา หนูเรืองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางเบญจมา ภูริวัฒน์โรงเรียนพนมเบญจากรรมการ
5. นางนงนุช เอี๋ยวพานิชโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี ดวงจิตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา คงแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ โรจน์สราญรมย์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเรณู เผ่าวณิชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่กรรมการ
5. นางสาวปริศนา วงษ์น้อยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางชนันณัตถ์ สมิงชัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา วงษ์น้อยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางผ่องศรี ดวงจิตข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวเรณู เผาวณิชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่กรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ โรจน์สราญรมย์โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ งานดีโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัตภา จิตรรัตนสมบัติ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่กรรมการ
3. นางสายชล ณ ลำพูนโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางชนันณัตถ์ สมิงชัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ผลึกเพชรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจรรยา คงแก้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสายชล ณ ลำพูนโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ผลึกเพชรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นางทิพวรรณ งานดีโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวยุวดี มีล่ามสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางชุลี พุทธิพรพงศ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
2. นางอัญชลี แก้ววิเศษโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพวงรัตน์ เกกินะโรงเรียนพนมเบญจาประธานกรรมการ
2. นางชุลี พุทธิพรพงศ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชลี แก้ววิเศษโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขโรงเรียนหนองทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังกรรมการ
3. นางสาวศศิธร กาญจนพรหมโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางเปี่ยมศรี เกี่ยวข้องโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
5. นางสาวปณิตา หลงเอโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขโรงเรียนหนองทะเลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังกรรมการ
3. นางสาวศศิธร กาญจนพรหมโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางเปี่ยมศรี เกี่ยวข้องโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการ
5. นางสาวปณิดา หลงเอโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ธารีวิบูลย์โรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวรรณ์ ไกรนราโรงเรียนสินปุณคุณวิชญ์กรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ บุปผาโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ จิตจำนงค์โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ธารีวิบูลย์โรงเรียนบางขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวรรณ์ ไกรนราโรงเรียนสินปุณคุณวิชญ์กรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ บุปผาโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ จิตจำนงค์โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริภา อักขะบุตรโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรา นุ้ยขาวโรงเรียนสินปุณคุณวิชญ์กรรมการ
3. นายฮาดัม อาแวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราวรรณ พันธ์ฉลาดโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางธนิกานต์ โต๊ะระเหมโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวกุรพินท์ ดอกพุฒโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช สงมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ แซ่ลิ่มโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชดายุ ศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านควนนิยมกรรมการ
5. นางเสียงทิพย์ ดำดีโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเริง ชนะสงครามโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพิตะวัน พุฒศิริกุลศ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสมศรี รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังกรรมการ
4. นายลือชา สัญวงษ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นายวสันต์ อุปมาโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แก้วชูเสนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุธี คชาผลโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุวัชรินทร์ ต่างสีโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ ปานแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
5. นายรามริน เกื้อกูลโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แก้วชูเสนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุธี คชาผลโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุวัชรินทร์ ต่างสีโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ ปานแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
5. นายรามริน เกื้อกูลโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แก้วชูเสนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุธี คชาผลโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุวัชรินทร์ ต่างสีโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ ปานแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
5. นายรามริน เกื้อกูลโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แก้วชูเสนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุธี คชาผลโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุวัชรินทร์ ต่างสีโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ ปานแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
5. นายรามริน เกื้อกูลโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แก้วชูเสนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุธี คชาผลโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุวัชรินทร์ ต่างสีโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ ปานแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
5. นายรามริน เกื้อกูลโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย บุตรครุธโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสุกิตต์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
4. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
5. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสุกิตต์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
4. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
5. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสุกิตต์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
4. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
5. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสุกิตต์ กุุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
4. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
5. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสุกิตต์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
4. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
5. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสุกิตต์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
4. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
5. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสุกิตต์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
4. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
5. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสุกิตต์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
4. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
5. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสุกิตต์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
4. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
5. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย บุตรครุฑโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร โปซิวโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสุกิตต์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒กรรมการ
4. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์โรงเรียนทุ่งไทรทองกรรมการ
5. นายณรงค์ แดงเหมือนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายรักชาย สุวรรณวิหคโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวไหมหน้า มารยาโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายอัมพร เอ่งฉ้วนโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
4. นางสาวศุภรัตน์ รัตนคชโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายอภิวิชญ์ เอ่งฉ้วนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายรักชาย สุวรรณวิหคโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวไหมหน้า มารยาโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายอัมพร เอ่งฉ้วนโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
4. นางสาวศุภรัตน์ รัตนคชโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายอภิวิชญ์ เอ่งฉ้วนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายรักชาย สุวรรณวิหคโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวไหมหน้า มารยาโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายอัมพร เอ่งฉ้วนโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
4. นางสาวศุภรัตน์ รัตนคชโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายอภิวิชญ์ เอ่งฉ้วนโรงเรียนหนองทะเลวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]