หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .จังหวัดกระบี่.
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน .ธันวาคม.. พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   10 ธ.ค. 2557   11 ธ.ค. 2557   12 ธ.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ธ.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422, 423 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 10.30
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424,425 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 10.30
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ห้องมรกต ห้อง ห้องมรกต 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433, 434, 435, 436, 437 ,438 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445, 446 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตเศรษฐกิจพอเพียง 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.30
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ หอประชุมโรงเรียน 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ หอประชุมโรงเรียน 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.30
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ อาคาร 1 ห้อง โสตสุริยะเทพ 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 1 ห้อง Lab 1 - Lab 6 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เต้นท์ลานหน้าเสาธง 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคารหอประชุม 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เต้นท์ลานหน้าเสาธง 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงยิมเนเซี่ยมสวนสาธารณะธารา กระบี่ 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 10 ธ.ค. 2557 09.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงยิมฯ 10 ธ.ค. 2557 09.00
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 10 ธ.ค. 2557 09.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หอประชุม 84 ปี 10 ธ.ค. 2557 09.00
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 - 214 10 ธ.ค. 2557 09.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 10 ธ.ค. 2557 09.00
7 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 10 ธ.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1-2 C204 , C205 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 3-4 C206 , C207 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 5-6 C303 , C304 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 7-8 C305 , C306 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 9-11 ห้องA303 , A304 , A305 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 12-13 ห้องA108 , A109 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง e-Classroom (C109) 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
2 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง TO BE NUMBER ONE (B101) 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เวทีใต้หอพักชาย 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เวทีใต้หอพักชาย 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
5 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เวทีกลาง ลานหน้าเสาธง 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
6 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง พระพุทธศาสนา (C208) 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
7 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง SOUND LAB (C308) 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
8 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง พระพุทธศาสนา (C208) 10 ธ.ค. 2557 13.00 - 16.00
9 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง SOUND LAB (C308) 10 ธ.ค. 2557 13.00 - 16.00
10 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง อิสลาม (C103) 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
11 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เวทีห้องโสตฯ 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
12 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง อิสลาม (C103) 10 ธ.ค. 2557 13.00 - 16.00
13 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เวทีห้องโสตฯ 10 ธ.ค. 2557 13.00 - 16.00
14 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ หอประชุมโรงเรียน 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
15 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ หอประชุมโรงเรียน 10 ธ.ค. 2557 12.30 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เวทีนาฎศิลป์1 ศูนย์กีฬาชั้นบน 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 15.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เวทีนาฎศิลป์2 หอประชุมโรงเรียน 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 15.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เวทีนาฎศิลป์3 ศูนย์กีฬาชั้นล่าง 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 15.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เวทีนาฎศิลป์4 ลานกีฬาสีฟ้า 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ประชุม 100 ปี 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
3 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
4 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 - 214 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
5 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 - 214 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
6 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 - 224 (ห้อง โครงการ EP) 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
7 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 - 134 (ห้อง SEAR) 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
8 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 96 ปี 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
9 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง ภาษาจีน (946) 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
10 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 944 10 ธ.ค. 2557 09.00-10.00
11 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 944 10 ธ.ค. 2557 11.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเรียน 3 ชั้น 2 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
09.00 - 16.00
2 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเรียน 3 ห้อง ชั้น 2 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 10 ธค ลำดับที่ 1-15, 11 ธค ลำดับดับที่ 16-30 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 16 - 30
09.00 - 16.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเรียน 1 ชั้น ใต้ถุน 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1,คอมพิวเตอร์ 2 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
2 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 113 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
3 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 (ห้อง338) 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 40 ปี ชั้น 3 ห้อง 331 - 334 10 ธ.ค. 2557 09.00-14.00
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 10 ธ.ค. 2557 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ โรงยิม 1 10 ธ.ค. 2557 08.00 - 21.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ เต้นท์ 2 (ลานหน้าเสาธง) 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ ใต้อาคาร 40 ปี 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 17.00
3 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ เต้นท์ 3 (ลานหน้าเสาธง) 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ หอประชุมโรงเรียน 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
5 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ เต้นท์ 4 (หลังอาคาร 1) 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00
6 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ เต้นท์ 1 (หน้าอาคาร 40 ปี) 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]